Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 8. března 2021

Přítomní: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3. LF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Martina Horáková (3. LF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1. LF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), Kamila Otrubová (1. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Matěj Višňa (1. LF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP), Mgr. David Pavlorek (FF),


Hosté: MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (prorektor pro rozvoj), doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (prorektor pro vědeckou činnost), Mgr. Jitka Baťková (Odbor projektové podpory), JUDr. Jan Wagner (právní odbor RUK), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), Ing. Petra Wehrenberg, M.A. (ekonomický odbor RUK), RNDr. Radim Špaček (OVV), PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (proděkan pro rozvoj FSV), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF),


Program

 1. Zahájení

 2. Právní jednání

 3. Návrh na upřesnění Principů pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2021 – hodnocení vědy

    a. 

  Kupní smlouva – AV technika pro LFHK

    b. 

  Dodatek č. 5 SoD – Mephared

    c. 

  Dodatek č. 3 SoD – Jinonice

    d. 

  Smlouva o zřízení služebnosti – optický kabel v areálu centra BIOCEV

 4. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, uvítal všechny přítomné a poděkoval jim za jejich flexibilitu, s níž se přizpůsobili výjimečnému pondělními jednání.


2 – Právní jednání

2.a – Kupní smlouva – AV technika pro LFHK

Představení materiálu se ujal Mgr. Baťková – Jedná se o kupní smlouvu v hodnotě 23 mil. Kč včetně DPH. Vše je financováno z celouniverzitního projektu na výzkum, vývoj, vzdělávání. Spolufinancování ze strany fakulty je ve výši 5 %. Materiál bude ještě projednán Správní radou. Akademickým senátem LFHK materiál prošel s kladným výsledkem.


Doc. Boháč – Chápe z podkladů správně, že očekávaná cena byla o 1 mil. Kč vyšší, než bylo nakonec vysoutěženo? A byl skutečně jen jeden uchazeč?


Mgr. Baťková – Ano, odhadovaná cena byla vyšší, než je cena vysoutěžená. Vzhledem k tomu, že je celková cena s DPH nad 20 milionů Kč, tak to raději Správní radě předloží, aby se jednalo o dostatečně transparentní jednání.


Dr. Wagner – Upozorní, že došlo k poměrně významné změně v zákoně o daních z příjmů. Dnes se zvyšuje hranice, která byla původně určena 50násobkem hmotného majetku, na dvojnásobek, tedy na stonásobek hmotného majetku. Do kompetence Správní rady tak nově spadá nabytí movitého majetku nad 40 milionů Kč. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o značnou částku, tak neuškodí materiál radě předložit.


Mgr. Baťková – Ty změny, které jsou v zákoně, jsou nové a řídící orgány ne vždy reflektují novelu. Budou rádi, pokud to bude takto více transparentní a proces schvalování bude dokončen.


Doc. Boháč – Změna je v zákoně od 1.1.2021, ale proces uzavírání této smlouvy započal ještě před tímto datem, takže se také přimlouvá za dokončení jednání a předložení Správní radě.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu kupní smlouvy s vítězným uchazečem na nákup AV techniky včetně montáže pro potřeby Lékařské fakulty v Hradci Králové v hodnotě 19.696.942,00 Kč bez DPH.

Hlasování 26-0-2

Schváleno


2.b – Dodatek č. 5 SoD – Mephared

Představení materiálu se ujal dr. Wagner – Jedná s o již pátý dodatek k smlouvě o dílo. Tento je úpravou jednotlivých výkonových fází smlouvy, které byly v původní verzi nepřehledně označené. Navíc byly v původní smlouvě drobné chyby. Dodatek toto napravuje a přináší tak nové znění celé smlouvy. Jedná se o upřesnění smlouvy, neznamená to tedy žádný další finanční nárok. Materiál prošel senáty obou fakult a byl projednán i kolegiem rektora.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 02.08.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.08.2018, dodatku č. 2 ze dne 28.08.2019, dodatku č. 3 ze dne 22.07.2020 a dodatku č. 4* na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, se sídlem na Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je správné označení jednotlivých fází zpracovávání dokumentace pro stavební povolení, definice termínu hrubopis a čistopis, fakturace za odevzdání hrubopisu DSP a přítomnost objednatele na jednáních souvisejících s plněním díla, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 22-0-1

Schváleno


* Poznámka pro zápis – dodatek č. 4 nebyl v době projednání ještě podepsán.


2.c – Dodatek č. 3 SoD – Jinonice

Představení materiálu se ujal dr. Wagner – Jedná se o již třetí dodatek k smlouvě o dílo. V průběhu stavby se zjistily nutnosti víceprací, jež jsou v materiálu popsány podle jednotlivých změnových listů. Znamenají navýšení ceny o zhruba 10 milionů Kč, ale toto navýšení je zanedbatelné vzhledem k celkové ceně projektu. Stavba je kryta dotacemi, ale fakulta je povinna spoluúčastí, s čímž počítá.


Dr. Karásek – Jeden ze změnových listů je kompletně financován fakultou, jelikož část střechy bude pokrývat hotel, a na to nelze čerpat dotace. Zbylé čtyři změnové listy jsou financovány z vnitřní rezervy, z projektu OP3V. Jedna změna je plně financována z dotačního titulu. Přebytek v rozpočtu vznikl tím, že stavební práce vysoutěžili levněji, než byl celkový rozpočet. Kofinancování z rozpočtu fakulty je ve výši 5 %, u národního dotačního programu pak 15 %.


Otrubová – Hotel není majetkem UK ani fakulty?


Dr. Karásek – Střecha, resp. celá budova, je majetkem UK. Větší část je majetkem fakulty, menší patří UK. Dotace z národního programu bylo možné čerpat pouze na restaurační práce na výukové prostory, nikoliv na ubytovací zařízení. Bude se tedy jednat o investici do univerzitní budovy z prostředků fakulty. Původně plánovali opravit pouze tu část nad fakultou, ale rozdělení střechy na dvě by znamenalo mimo jiné riziko zatékání, proto budou opravovat střechu celou.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020 a dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je zvýšení ceny za provedení díla o 8 182 490,18 Kč bez DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 21-0-2

Schváleno


2.d – Smlouva o zřízení služebnosti – optický kabel v areálu centra BIOCEV

Představení materiálu se ujal dr. Špaček – Omlouvá se potíže s připojením se k schůzce a dopředu chce avizovat, že k předání agendy BIOCEVu na OVV došlo teprve před 3 týdny. Dle zákona o elektronických komunikacích a dle občanského zákoníku má protistrana právo na to, aby tato smlouva byla uzavřena. Smlouvu odsouhlasila Správní rada již v roce 2019, poté uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí a po povoleních byla předložena samotná smlouva o zřízení služebnosti. Byli by rádi, kdyby bylo toto AS UK schváleno.


Prof. Hála – Ještě upřesní, že na jednání AS UK dne 1.3.2020 byla projednávána smlouva o smlouvě budoucí týkající se této problematiky.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Univerzitou Karlovou, Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČO 64949681, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě s názvem „Připojení objektů FTTS Hodkovice - 1. stavba na síť TMCZ - ring A191-site 10107“ spočívající v uložení optického kabelu do pozemku spoluvlastněného Univerzitou Karlovou, k tíži pozemku parc. č. 306, k. ú. Vestec u Prahy, v provozování Stavby a v právu přístupu na Dotčený pozemek za tímto účelem ve prospěch T-Mobile Czech Republic a. s., a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 19-0-0

Schváleno


3 – Návrh na upřesnění Principů pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2021 – hodnocení vědy

Představení materiálu se ujal dr. Prášil, kancléř UK – Úprava směřuje do čl. 2 odst. 3 a 4. První změna je pouhé zpřesnění definice, hlavní úpravou je ale zjemnění známkovací škály v odst. 4.


Detaily představil doc. Konvalinka – Jestli si vzpomínají, tak podstatou Principů bylo stanovení rozpočtu na vědu na základě koeficientů z loňského roku a na základě vnitřního hodnocení. Finální hodnocení fakult bude hotovo příští čtvrtek. Již nyní tuší, že hodnocení bude využívat mezistupně B+, C+ a eventuálně i D+. Navrhují proto zjemnění škály, protože by pak mnoho fakult dostalo koeficient stejný a toto dělení prostředků by pak nemělo smysl.


Dr. Bičovský – Děkuje, tomuto rozumí, jemnější rozčlenění stupňů bude zapotřebí. Za těmi konkrétními hodnotami koeficientů stojí již nějaká rozvaha, nebo je toto pouze nástřel, který se bude následně ještě měnit?


Doc. Konvalinka – Mají vypracované nějaké modely a podle nich mají zvolené hodnoty. Nezdá se, že by bylo výrazně odlišné známkování v jednotlivých oborech. Dokud ale nemá konkrétní známky, tak nemůže vše konkrétně spočítat.


Dr. Bičovský – Nešlo mu o konkrétní známky, ale spíše jej zajímalo, z čeho vycházejí jednotlivé schody mezi stupni hodnocení.


Doc. Konvalinka – Vychází z původně předpokládaného nárůstu v rozpočtu, tedy 4 % RVO, což byl dlouhodobý záměr státu. Po odečtení ostatních projektů a nákladů to znamená další příjem pro nejlépe hodnocené fakulty o několik milionů, pro nejhůře hodnocené fakulty to bude znamenat ztrátu, ale nikoliv likvidační.


Dr. Bičovský – Z čeho ale vychází, že to bude 1,2 %? Proč to není např. 1,13 % nebo 1,18 %? Ty skoky vypadají velmi „úhledně“.


Doc. Konvalinka – Samozřejmě by to mohlo být 1,18 % nebo 1,21 %. Mají několik modelů, které jim ukazují, že takovéto rozdělení nebude pro nikoho likvidační.


Prof. Zahálka – Zajímá jej zohlednění fakulta vs. obory. Např. na FTVS je jeden obor, který má dvě části, ale byla hodnocena jen jedna část, společenskovědní. Jakmile jedna fakulta v rámci toho, že nebude možné ji objektivně zhodnotit, bude podřazena pod jiné fakulty, tak poklesne normativ, protože se něco neumí zhodnotit.


Doc. Konvalinka – Děkuje, na toto mysleli. Upozorňovali hodnotící panel, že v některých případech se fakulta nezhodnotila celá, proto požádali o dodatečné zhodnocení fakulty, aby např. FTVS byla zhodnocena i v biomedicínském panelu. Poslední 1,5 měsíce se tak snažili toto hodnocení vytvořit, aby pak hodnocení fakulty bylo skutečně komplexní.


Prof. Zahálka – Děkuje, ale chtěl toto zmínit, protože to je problém u více multidisciplinárních oborů. Je řečeno, že jsou tyto obory velmi vítány, ale zároveň je neumíme zhodnotit, na což mohou pak doplatit.


Doc. Nigrin – Když schvalovali Principy v květnu 2020, tak jim byl přislíben kulatý stůl, který sice proběhl, ale pro celou akademickou obec, nikoliv samostatně pro Ekonomickou komisi, kterou by zajímala více „střeva“, tedy jak bude vše rozpočítáno dovnitř. Má pocit, že se k tomu nyní přistupuje salámovou metodou, proto by se toto mělo více komunikovat.


Doc. Konvalinka – Panely se snaží oddělovat hodnocení a finanční důsledky. Osobně by byl rád, kdyby tyto finanční důsledky nebyly, hodnocení by poté bylo daleko snazší. Nyní však budou mít fakulty daleko větší prostor pro to, aby je jejich vedení mohlo vést i podle hodnocení, které jim ukáže silné a slabé stránky fakulty. Je rád, že se díky novým Principům bude počítat koeficientovou metodou, tedy dle stavu podle minulých let. Koeficienty budou čísla, která jsou předkládána.


Doc. Nigrin – Když na fakultě proběhla hodnocení oborů, tak jak bude hodnocena fakulty?


Doc. Konvalinka – Známky oborů jsou už od podzimu, ale budou stanoveny ještě známky fakult, na jejichž základě bude stanoven koeficient, podle nějž fakulta získá prostředky. Nejlepší dostanou více jak loni, ti nejslabší dostanou stejně, jako loni.


Doc. Nigrin – Jen připomíná, že se říkalo, že první hodnocení nebude mít dopad na peníze. Mělo to být jen k tomu, aby se zjistilo, kde co změnit. Mrzí jej, že se to změnilo takto na poslední chvíli. Velmi oceňuje ale hodnocení jako celek a debaty, které měli možnost vést s hodnotiteli.


Doc. Konvalinka – Sliboval, že nikdo nebude krácen, tedy že nejhůře hodnocení zůstanou na svém. Doufá, že toto dopadne dobře, ale bohužel to nyní nemůže slíbit, protože nyní vláda projednává rozpočet na rok 2022 a není jist výsledek jednání. Osobně by ale byl velmi rád, kdyby žádné finanční důsledky nebyly vůbec.


Dr. Šima – Hlásil se k otázce dopadu do rozpočtu na letošní rok, který je závislý na podpoře RVO, resp. jeho část na Progresy v letošním rozpočtu. Chtěl se zeptat, zda víme něco ohledně této částky, zda můžeme něco očekávat, kdy (popř. zda) se tato částka projedná a zda je nějaký odhad.


Doc. Konvalinka – Letos poprvé toto národní hodnocení proběhlo ve všech 5 modulech. Naše UK je jedna z nejlepších. Proběhlo jednání tripartity, kde UK s ČVUT a MU patří mezi „A“ univerzity, neboli ty nejlepší. Jak se to promítne do rozpočtu, to zatím neví, ale z MŠMT slibují více informací v dubnu. Snaží se zjistit, zda budou prostředky zaslány naráz nebo nadvakrát, tak jako loni. Tuto informaci zatím nemá, ale doufá, že ji dostane co nejdříve.


Bc. Farkaš – Změna hodnot vychází z doporučení Rady pro hodnocení tvůrčí aktivity. My jsme věděli už dlouho, co doporučili, tak proč se to řeší až v březnu? Bohužel komunikace trochu vázne a vzhledem k načasování si nemyslí, že je to zrovna ideální předkládat nyní. Je to jen drobná výčitka do budoucna.


Doc. Konvalinka – Komunikují s Radou pro hodnocení tvůrčí činnosti, která je mezinárodní a nezávislá. Nenechají si do své činnost mluvit a nedají se ovlivnit v tom, jakým tempem a kdy dělají svá rozhodnutí. To, že tyto známky budou vypadat takto, se rozhodli nedávno. Tato technická změna v koeficientech vznikla v průběhu posledního měsíce.


Bc. Farkaš – Proč se to tedy nenechalo na Principy 2022, aby se to neměnilo takto náhle?


Doc. Konvalinka – Osobně v tom nevidí rozdíl. Jej zajímá spíše kvalita hodnocení než dopad na financování, to je pak dotaz spíše na jiné osoby. Ať to bude tak či onak, tak stejně nikdo nebude spokojen. Jaké jsou finanční důsledky a jaké je hodnocení je něco, co důsledně odděluje. Osobně si ale myslí, že by hodnocení mělo být aplikováno co nejdříve, jelikož se hodnocení vleče již přes 7 let.


Dr. Prášil – To, co pan prorektor zmínil bylo významnou ambicí pro to, aby hodnocení co nejdříve promítli do financování. Již několik let s hodnocením přetahovali. Nyní jsou v situaci, kdy došlo k jistému skluzu, ale přesto si myslí, že i přes tyto negativní momenty stojí za to to zavést navázání financování na hodnocení co nejdříve. I kdyby to zaváděli až další rok, tak by se našly další důvody, proč to odložit ještě více a až na další rok.


Dr. Jüptner – Děkuje panu prorektorovi za to, že komunikace, kterou měli se zahraničními hodnotiteli, byla zajímavá. Zajímavé jsou i návrhy od hodnotitelů, přestože jsou zde mírné komunikační ruchy. Myslí si, stejně jako pan kancléř, že nemá cenu toto odkládat. Na druhou stranu má ale mírnou skepsi z důvodu časového skluzu a z úpravy škály. Jde mu o to, že si dovede představit, že to zjemnění je vlastně zlepšení, tedy lepší a preciznější aplikace škály. Bez pochyby máme na UK více než 4 úrovně kvality vědy. Na druhou stranu uvažuje, zda v tom zjemnění není rezignace na to, že se to „dovede dobře napasovat“. Pokud to je, nebo by mohl být náznak rezignace, tak by volání po tom, abychom promítnuli výsledky do financování nemělo smysl. Mezistupně by měly mít také vlastní slovní hodnocení, nejen aby měly slovní hodnocení pouze základní stupně.


Doc. Konvalinka – Je to malinko naopak, než se bojíte. Spíše jsme se při hodnocení lekli extrémních hodnot, tedy A a D. Máme tedy velmi mnoho B a C. Původně plánovali dodat ještě B- a C-. To, co nyní děláme, je skutečně zjemnění, nikoliv rezignace. Tato změna umožní lépe diferenciovat mezi těmito jednotkami.


Doc. Brom – na jednu stranu mu přijde logické, že se navrhne zjemnění škály, ale je zároveň lehce nervózní z toho, že toto řešíme na poslední chvíli. Rád by, kdyby bylo více času na to si promyslet, jak promítnout výsledky do financování. Také by jej zajímalo, jak by se k tomuto postavili kandidáti na budoucího rektora, jelikož toto je velké téma. Až bude finální hodnocení fakult, bude tam i slovní odůvodnění té finální známky? Fakulty jistě bude zajímat, proč (ne)dostávají o mnoho milionů víc.


Doc. Konvalinka – V tuto chvíli Rada koncipuje více než 20-ti stránkovou zprávu, která bude obsahovat nejen zdůvodnění jednotlivých známek, ale i doporučení pro jednotlivé fakulty. Zdůvodnění tam samozřejmě bude, trvají na tom, toto je jeden z důvodů, proč hodnocení trvá tak dlouho.


Dr. Greger – Původní návrh se pohyboval mezi 4 známkami, kdy navrhovali nárůsty všem s dobrým hodnocením. Je rád, že tam není žádný zásadní moment, kdy by někdo výrazně klesal. Oceňuje, že se o tomto bavíme zatím bez známek. Stejně se mu to zná spíše takové politické – nejsme světoví, protože nemáme A fakulty, ale zároveň nejsme špatní, protože nemáme D. Zajímalo by jej nejen slovní odůvodnění přidělení B a B+, ale osobně by jej více zajímal slovní popis B a B+, aby věděl, jak se tyto stupně odlišují. Rád by to hodnocení viděl. Jen jej zajímá, zda by se měly zafixovat poměry fakult i na dalších 5 let, protože hodnocení nebude aktualizované, nebo se známky budou měnit a podle čeho se budou měnit s vypočítávat? Nebo budeme koeficienty navyšovat každoročně? Jak to bude do budoucna?


Doc. Konvalinka – Rozpočet vzniká každý rok a je v rukou rektora a AS. Myslí si, že to hodnocení bylo uděláno velmi poctivě. Jednou z motivací, proč to takto detailně dělají, je, aby se neuhodnotili k smrti. Proto to bude zafixováno na 5 let, s případným přehodnocením za 3 roky. Jen upozorňuje, že se jedná o rozdělení RVO, nikoliv prostředků na vědu. Dle něj by toto mělo být dlouhodobějšího charakteru, max. s 1 mezihodnocením po 3 letech.


Prof. Zahálka – Všichni kvitovali takto kvalitní hodnocení. Nyní se ale dostáváme do druhé fáze, kdy se hodnocení musí propsat do peněz. Všichni bychom chtěli za kvalitní práci solidní ohodnocení. Bohužel se musíme podívat na to, zda ambiciózní plán hodnocení může být natolik objektivní, aby to mohlo být zafixováno na 5 let. Chceme se z toho hodnocení poučit, vylepšit si svá pravidla. Nyní si rozdělujeme peníze podle hodnocení, ale je třeba myslet na to, že některé obory nelze zhodnotit dostatečně objektivně.


Doc. Konvalinka – Toto je bohužel problém všech hodnocení, ale vždy je nutné mít nějaké prostředky, aby univerzita mohla podpořit klíčové obory, které však v hodnocení propadnou. Pokud však po několika letech nebudou tyto chyby odstraněny, tak tam budou vždy a je to systémový problém.


Dr. Greger – Problémem navyšování je to, že navyšujeme základní hodnotu danou předchozím kafemlejnkem. Váš názor by byl nechat to na 5 let, ale to znamená, že špatně či neobjektivně ohodnocené smíšené obory budou pak podporovány z prostředků UK dalších 5 let. Dokud ale nevíme, jak je to vztaženo k jednotce výkonu, např. k lidem, tak nemůžeme pomoci se základem. Vy jste udával, že počet výstupů byl omezen podle přístupů. Zajímá jej, zda za 3 roky budou schopni stáhnout výstupy kvantitativně.


Doc. Konvalinka – Jak chcete znovu přepočítat poměry mezi medicínou, humanitou a dalšími? Toto musí vycházet z minulých let, to nejde přepočítat nanovo. Jediné, co považuje za správné, je přidávat těm méně hodnoceným a mít nějaké prostředky na rozjezd nových týmů, abychom se co nejvíce přiblížili k novému stavu.


Dr. Greger – Mířil spíše na to, že někdo jel na kafemlejnek a jiní zase dělali dobrou vědu bez ohledu na to, zda na ni byly navázány dodatečné finance či nikoliv. Nebylo množství hodnocených příliš malé na to, že se ukrylo velké množství nekvalitní vědy?


Doc. Konvalinka – Vyhodnotili 2400 výsledků je již titánský úkol, ale hodnotit toho ještě více, to si nedovede představit.


Dr. Šima – Má otázku na krátkodobější perspektivu, tedy rozpočet UK. Nemile jej překvapilo, že částka na RVO bude známa v dubnu. Na toto je navázán rozpočet fakulty a další řada kroků.


Dr. Prášil – Předpokládají, že rozpisové tabule budou předmětem jednání pléna AS UK 30.4., tedy do té doby mají ambici toto spočítat. Poslední 3-4 roky se strefovali s tímto materiálem do konce dubna. V roce 2018 se pokoušeli datum jednání posunout na dřív, ale to mělo řadu jiných nevýhod. Z debat s tajemníky ale vyplynulo, že pokud to projednáme do konce dubna, tak to bude pro fakulty zvládnutelné.


Doc. Nigrin – Snažili se toto debatovat již na Předsednictvu, a fakulty budou mít díky tomuto harmonogramu možnost schválit si rozpočty na začátku května, aby se dostaly na pracoviště co nejdříve.


Prof. Černý – Chtěl by nastínit širší obraz toho, co prožíváme. Rád by, abychom se do budoucna posunuli směrem, kdy budeme mít více A hodnocení, aby se UK jako taková zlepšila a měla více mimořádných vědeckých osobností. To, co máme, je zpráva o současném stavu věcí. Dovede si představit, že v hodnotících textech budou i informace o tom, jak se zlepšit, aby došlo k zvýšení kvality nejen na UK, ale aby se UK zlepšila světově, abychom zvýšili konkurenceschopnost fakulty nejen v ČR, ale i v mezinárodním kontextu.


Doc. Konvalinka – Ano, součástí je velké množství doporučení, kdy se budou snažit vylepšit kvalitu zejména těch nejhorších.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na upřesnění Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2021.

Hlasování 10-3-10

Neschváleno


4 – Různé

Ing. Skrbek – Rád by navázal na konverzaci a chtěl by se zeptal, komu se dávají požadavky na Principy. Když má fakulta nějaké požadavky, tak komu je může předložit? Je nějaká pracovní skupina? Je v Principech na 2021 reflektováno i povinné testování zaměstnanců a další vícenáklady kvůli covidu? Budou tyto náklady nějak kompenzovány?


Dr. Prášil – Obvykle na konci března či v dubnu dostane kolegium návrh, který je návrhem interním, na němž se podílí kvestor, kancléř a kolegium rektora. S tímto úvodním materiálem se pak snaží oslovit Ekonomickou komisi v průběhu dubna, nejpozději na začátku května. Nad tímto materiálem by rádi debatovali ještě před „ostrým“ plénem, kde bude toto schvalováno. Po debatě s Ekonomickou komisí a následně s rozšířeným kolegiem rektora pak mohou být materiály poupraveny. Obyčejně nevyhlašují veřejně, že sbírají podněty, ale pokud nějaké dostanou, tak k nim dají následně zpětnou vazbu. Podněty je nejlepší posílat panu rektorovi nebo panu kvestorovi, který bude do budoucna vést přípravu Principů. Historicky na UK byli Principy v gesci kancléře, což není úplně ideální. Takže aby odpověděl: Ano, je možné posílat podněty, nebo je zde možnost počkat si na pracovní verzi a následně k ní poslat připomínku.

Co se týče testování: tím se zabývali velmi intenzivně již od února, a ještě více pak minulý týden, kdy bylo testování zavedeno povinně. Zařídili celouniverzitní testování, ale samozřejmě mohou fakulty zajistit i samotestování, což bude pak v gesci vedoucího pracoviště. V této souvislosti se chce ohlásit s tím, že kromě toho, co přišlo dnes, přijdou ještě s jednou úpravou Principů, kterou připravují až od této neděle, jelikož vládní opatření z 5.3. nedalo možnost to udělat dříve. Budou žádat o zvýšení kapitoly pro havárie a nečekané události. Když spočetli nákupy testů, respirátorů a zajištění mobilních týmů, tak se dostali k částce, která vyčerpává sumu, která v této kapitole je. Budou navrhovat, aby bylo do této kapitoly alokováno více prostředků a následně by v roce 2022 navrhli, aby do ní nebylo nic alokováno, pokud tam vznikne dostatečná rezerva.

Stát testy kompenzovat nebude, ale zdravotní pojišťovny budou kompenzovat 60 Kč z každého testu. Avšak v současné době není vyjasněná metodika vykazování zdravotním pojišťovnám. Nezřídka však trvá uhrazení kompenzací více než rok, v lepším případě.


Bc. Farkaš – Rád by věděl, zda jsou již nějaké reakce na zprávu od Ekonomické komise týkající se budoucího vývoje fondu Mikuláš, která odešla v lednu?


Dr. Prášil – Dopis zaznamenali, již o něm s panem rektorem hovořili. Více řekne spíše pak kvestor.


JUDr. Horáček – Řádné dopis obdrželi, obsah je jim jasný, ale z formulace nevyplynulo, zda Ekonomická komise navrhuje to, co tam navrhuje, až na rok 2022, nebo už na rok 2021. Nyní přišla čerstvě jedna žádost o čerpání z fondu. Zajímá jej, zda to bude letos ještě ve starém režimu, nebo zda to mají změnu režimu fondu vypracovat co nejdříve.


Doc. Nigrin – Chtěli změnu od roku 2022 s tím, že počítají s přechodným obdobím v roce 2021. V Principech na 2022 ale musí být řečeno, jak bude vypadat podpora projektů a jak bude vypadat Mikuláš.


JUDr. Horáček – Děkuje za vyjasnění, tak tomu porozuměl i on. Pak tedy podle příslušného opatření budou rektorem předkládány materiály pro čerpání peněz z Mikuláše letos ještě Ekonomické komisi. V souběhu se schvalováním Principů 2022 pak půjde i nová úprava Mikuláše.


Ing. Skrbek – Proběhla tedy změna Principů na rok 2021, tedy skončila podpora projektů a tyto finance přesměrovány do Mikuláše, ale ty velké projekty, jež z toho byly podporovány, stále běží. Ty fakulty, které v tom měli nějaké prostředky, mají o to žádat do Mikuláše nebo jak?


Doc. Nigrin – Je potřeba postupovat podle pokynů UK, kdy je potřeba sbírat žádosti k určitým datům.


JUDr. Horáček – Počkají, zda ještě nějaké další fakulty požádají o poskytnutí prostředků, kdy pak navrhnou čerpání s tím, že budou preferovat, aby příspěvky byly spíše vratnou zápůjčkou než darem. Tak to bude v roce 2021, 2022 bude již nový režim.

Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 9. duben 2021 10:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám