Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK 3. března 2021

Přítomní:

Anna Altová (PřF), Kryštof Buchal (FF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Jakub Horký (PF), Samuel Kočiščák (MFF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Mgr. Jan Pačes (PřF), Andrea Rashovska (1.LF), Vojtěch Švandelík (MFF), Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (HTF)

Hosté:

Mgr. Martin Maňásek (ÚVT)

Program:


  1. Úvodní slovo předsedy komise

  2. Zpráva o stavu SIS

  3. Směřování IT komise v následujícím období

  4. Různé


1. Úvodní slovo předsedy komise

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání komise, které se konalo prostřednictvím platformy MS Teams. Stručně představil navržený program.

2. Zpráva o stavu SIS

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Maňáskovi, vedoucímu sekce informačních systémů na ÚVT. Mgr. Maňásek uvedl, že SIS je se svými 60.000 uživateli z těchto informačních systémů největší a také v něm probíhá největší množství změn.


Mgr. Maňásek nejprve předložil materiál obsahující nejvýznamnější změny v SIS3 v průběhu roku 2020 a moduly, které tento systém zahrnuje. Systém se skládá ze dvou základních částí, první část obsahuje těžké klientské programy napsané v prostředí Delphi, které jsou určeny pro uživatele, kteří se SIS pracují celý den (typicky studijní oddělení). Některé z těchto modulů používá jen ÚVT. Druhou část (webové moduly) lze rozdělit do funkčních skupin nebo do skupin podle uživatelů, kteří je využívají. Některé z nich jsou viditelné i pro anonymní uživatele (např. nabídka předmětů či hledání osob). Dále se moduly dají rozdělit na moduly pro studenty, moduly pro uchazeče či moduly pro vyučující. Míra nasazení modulů na jednotlivých fakultách je různá, ÚVT se snaží, aby je fakulty více využívaly. Podle toho jsou přidělávány parametry, aby moduly odpovídaly požadavkům fakult. Některé moduly jsou složené. Mgr. Maňásek dále vysvětlil některé rozdíly mezi dvěma základními částmi SIS a v provozu SIS mezi fakultami. Parametrizovat jde mj. pomocí tzv. událostí harmonogramu akademického roku. Příkladem toho je zápis předmětů, který je z tohoto hlediska nastavení modulem nejsložitějším.


Dále se Mgr. Maňásek věnoval provozu a rozvoji SIS. Požadavky na rozvoj systému se dělí na malé a velké. Každoročně je řešeno cca 250 malých požadavků na rozvoj SIS, což v celkovém rozsahu činí cca 2000 hodin práce Erudia. Velké požadavky na rozvoj SIS standartně vyžadují minimálně 3300 hodin práce Erudia, v posledních letech je to ale významně více. Komunikace s firmou Erudio probíhá zásadně přes systém správy uživatelských požadavků. Právo zakládat zde hlášení má nejen ÚVT, ale i jednotlivé fakulty. Chybová hlášení může hlásit kdokoliv z uživatelů, stejně tak pokládat dotazy. Akutní věci řeší ÚVT a fakulty s Erudiem telefonicky. UK má 4 provozní prostředí SIS (provozní, testovací, vývojové a vývojové-integrační), která spravuje výhradně UK, Erudio sem nemá přístup.


Mgr. Maňásek též stručně vysvětlil majetkoprávní vztah UK ke zdrojovému kódu SIS. Byla provedena analýza, ze které vyplynulo, že aktuálně je UK vykonavatelem majetkových práv k SIS. Toto právo je smluvně zakotveno jako množstevně a časově neomezené. UK však není oprávněna do systému jakkoliv zasahovat, měnit ho či upravovat. Proto byly připraveny návrhy dodatků smluv, které UK umožní SIS měnit a upravovat. UK bude zároveň oprávněna zdrojovou formu systému za tímto účelem předat třetím osobám. Provedená analýza advokátní byla v jednom ohledu překvapující. UK si byla vědoma toho, že nemá právo systém dávat k úpravám třetím stranám bez souhlasu Erudia. ÚVT však mělo za to, že úpravy interní ze strany UK jsou povoleny. Toto je třeba narovnat.


Bc. Farkaš se dotázal, zda tomu rozumí správně, že UK po podpisu dodatků bude moci mít na řešení požadavků, pro které nyní UK využívá Erudio, interní tým. Mgr. Maňásek uvedl, že ano.


Bc. Farkaš uvedl, že jeden interní programátor znamená při osmihodinové pracovní době zhruba 2000 hodin práce ročně. To znamená, že by UK k naplnění požadavků potřebovala přibližně 9 programátorů. Ročně UK platí Erudiu 15 mil. Kč. Na dobře zaplaceného programátora připadá zhruba 1 mil. Kč ročně. Pro UK by tedy bylo výhodnější mít vlastní programátory. Brání UK něco založit interní tým? Mgr. Maňásek se domnívá, že mít interní tým by bylo lepší, ale vytvořit by ho trvalo několik let. Následně doplnil, že včetně DPH platí UK Erudiu ročně 32 mil. Kč.


Prof. Černý se dotázal, zda má UK přehled o tom, kolik podobné služby stojí podobné instituce? Konkrétně MUNI, která má vlastní systém a sama si ho spravuje. Studenti, kteří přechází z MUNI na UK jsou zklamáni z toho, co UK ve srovnání s MUNI nabízí. Mgr. Maňásek uvedl, že ÚVT neví, kolik stojí systém MUNI. Je otázka, do jaké míry je to MUNI schopná vyčíslit. O rozvoj a podporu provozu systému se stará fakulta informatiky. Bc. Farkaš uvedl, že MFF UK bohužel nemá kapacitu se do interního vývoje SIS zapojit. Prof. Černý dále poznamenal, že na UK se na nový SIS čeká již velmi dlouho. Dotázal se, zda v této chvíli je naděje, že se nového SIS konečně dočkáme. Mgr. Maňásek uvedl, že zatím z hlediska SIS4 byly naplánovány pouze moduly pro studenty. Zhruba polovina modulů již v provozním prostředí SIS je. ÚVT nemá zjištěno, zda studenti preferují moduly SIS3 nebo SIS4. Až bude k dispozici modul zápis předmětů, má smysl nabízet studentům primárně SIS4. První hmatatelné výsledky byly na podzim roku 2019. Z částky 32 mil. Kč stál rozvoj (velké požadavky) okolo 15 mil. Kč.


Mgr. Horký uvedl, že IT komise se v prvním roce svého působení tématem SIS zabývala a jeden z jejích požadavků bylo provedení majetkové analýzy. V současné chvíli bylo zjištěno, že spíše nemáme svobodu v nakládání se zdrojovým kódem SIS a je třeba si ujasnit, co UK chce. Domnívá se, že instituce jako je UK by si vlastní vývojové oddělení zasloužila. Feedback z fakult je takový, že mnoho požadavků ani nezadávají, což neodpovídá tomu, že UK Erudiu platí prostředky, které by se rovnaly úvazku 32 programátorů. Navrhl nechat udělat analýzu, zda by se UK vyplatil tým in-house programátorů, analýzu produktů z jiných univerzit a před podepsáním dodatků též analýzu i těchto dodatků. Bc. Farkaš souhlasil s tím, že co se týče dodatků by UK měla být opatrná. Zavedení in-house týmu je předmětem další diskuse. Mgr. Maňásek uvedl, že souhlasí s právním posouzení dodatků. ÚVT má oddělení interního vývoje, to se však SIS nikdy nevěnovalo. Tak velký systém by si interní vývoj zasloužil, ale personální situace v daném oddělení vykresluje, jak složité bude jeho zavedení.


Mgr. Maňásek dále informoval komisi o vývoji SIS4 a harmonogramu jeho implementace. Harmonogram představil pomocí tabulky, kde zvýraznil, které moduly jsou již zavedené. Ostatní by měly být zavedené do konce roku 2021, některé již v průběhu jara. Nový modul „zápis předmětů“ nebude vzhledem ke zdržení s jeho vývojem plošně nasazen na zářijový zápis předmětů. Student si bude moci vybrat, zda bude pracovat s modulem SIS3 nebo SIS4.

Švandelík se dotázal, jakým způsobem měla být eliminována „klikací soutěž“. Mgr. Maňásek vysvětlil, že v současné chvíli je systém synchronní. Cílem bylo upravit zápis do „offline režimu“, kde se oddělí zápis požadavku na zápis a samotné obsloužení zápisu. Tím se zkrátí úseky, kdy se databáze zamyká a mělo by to vést tomu, že se obslouží větší počet požadavků v kratším čase.


Mgr. Maňásek se dále věnoval zapojení studentů z jednotlivých fakult do vývoje SIS4.

Mgr. Horký poznamenal, že před zavedením každé nové verze by měly být provedený tzv. „stres testy“, které by eliminovaly případnou chybu.


Návrh usnesení:

Komise pro IT bere na vědomí informace o stavu SIS.“

Schváleno tichým souhlasem

3. Směřování IT komise v následujícím období

V tomto bodě členové komise diskutovali o koncepci a dalším směřování IT komise a bodech, které IT komise považuje za prioritu.

4. Různé

V tomto bodě nebyl vznesen žádný podnět.

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Schválil: Bc. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UKPoslední změna: 27. duben 2021 13:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám