Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK 26. května 2021

Přítomní:

Mgr. Anna Altová (PřF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Jakub Horký (PF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Mgr. Jan Pačes (PřF), Martin Ponteš (LFHK), Andrea Rashovska (1.LF), Vojtěch Švandelík (MFF), RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (ÚVT)

Program:


  1. Úvodní slovo předsedy komise

  2. Koncepce emailů na UK

  3. Vývoj SIS

  4. Různé


1. Úvodní slovo předsedy komise

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání komise, které se konalo prostřednictvím platformy MS Teams.


Bc. Farkaš se dotázal, zda má někdo z členů komise připomínky k zápisu ze zasedání Komise pro IT ze dne 27. dubna 2021. Připomínky nikdo nevznesl, zápis byl schválen tichým souhlasem.

2. Koncepce emailů na UK

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš uvedl bod jednání a představil návrh jednotného systému e-mailových adres na UK. Na úvod uvedl, že pouze několik málo fakult poskytuje emaily studentům. Zaměstnanci mají všichni emaily na fakultních doménách. Stručně představil cíle nové koncepce, zejména ulehčení práce zaměstnanců, možnost připojení na sdílený kalendář a cloud a ulehčení komunikace mezi studenty. Navrhované řešení vychází z použití produktu Microsoft Office 365, jelikož licence Microsoft jsou již vysoutěžené centrálně pro UK. Pro zaměstnance se navrhuje přesun adres na office v horizontu 2 let. Bc. Farkaš též stručně vysvětlil tvorbu tvaru emailové adresy u zaměstnanců i studentů.


Mgr. Altová uvedla, že PřF je ve specifické situaci, protože používá platformu Google. Dotázala se, jak proběhne technicky přechod na centrální řešení. Bc. Farkaš uvedl, že u platformy Google, kterou využívá PřF, bude zabezpečení přechodu složitější, ale ÚVT se bude věnovat hledání řešení.


Mgr. Pačes se dotázal po jakou dobu email zůstává převáděný na absolventské emaily. Je důležité, aby byla fakulta schopná absolventa kontaktovat. Bc. Farkaš uvedl, že absolventi si mohou požádat o mail na doméně cuni. Otázka převodu na emaily alumni bude do koncepce doplněna.


Švandelík uvedl, že mu dává smysl dvě koncepce pro studenty a zaměstnance oddělit, jelikož její implementace bude v případě studentů jednodušší.


Dr. Toropila doplnil o historický kontext podobných projektů. Bude třeba myslet na určité detaily, např. koncepci výběru zpáteční adresy pro odpověď. Aby šla navržená koncepce realizovat, všechny emailové systémy pro všechny domény, kterých se to týká, by musely být převedené do cloudu Microsoft. Jako variantu ke zvážení navrhl použití celouniverzitního active directory, protože jednotlivé fakulty by se musely začlenit. Z pohledu nejen finančního, ale i samotné realizace bude implementace koncepce velmi náročná. Dr. Toropila dále okomentoval některé další náročné aspekty, které jsou pro úspěšné naplnění koncepce důležité. Přechod k Microsoftu by byl jednosměrný (i z finančního hlediska), což je třeba přijmout za své. Spolupráce Microsoftu s jinými systémy není moc dobrá. Ze zákona o vysokých školých vyplývá, jaké způsoby komunikace má univerzita studentům umožnit. Úprava umožňuje dvojí interpretaci, což by bylo třeba podchytit ve vnitřních předpisech UK. Domnívá se, že centralizace dle navržené koncepce by neřešila problém se spamy.


Bc. Farkaš poznamenal, že některé soukromé emaily vyhodnocují zprávy ze SIS jako spam. Tuto věc by centrální email řešil. Co se týče technického řešení, Bc. Houdek (ÚVT) na posledním zasedání uvedl, že přechod by byl náročný, ale možný. Zákon o vysokých školách umožňuje dvě interpretace, studijní oddělení se přiklánělo k implementaci varianty se soukromými emaily. Poznamenal, že prof. Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti jednotné řešení podporuje. Zbytek připomínek přislíbil do koncepce zapracovat.


Návrh usnesení:

Komise pro IT AS UK v prvním čtení doporučuje koncepce e-mailových adres na UK pro zaměstnance a studenty s výhradou oprav navržených dr. Toropilou (ÚVT) a předává jí k připomínkování zástupcům fakult.

9 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

Předseda IT komise Bc. Farkaš zabezpečí předání koncepce zástupcům fakult.

3. Vývoj SIS

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš představil bod jednání. Vzhledem k tomu, že problematika byla již diskutována na předchozích zasedáních komise, přistoupil přímo k návrhu usnesení.


Mgr. Horký se dotázal, zda jsou dostupné informace o obsahu dodatků ke smlouvě s Erudiem ohledně toho, kdo je vlastník zdrojového kódu, resp. právní analýza, jejíž provedení Mgr. Horký navrhoval. Bc. Farkaš uvedl, že podle informací od J.M. pana rektora byl dodatek, který říká, že UK je vlastníkem zdrojového kódu, podepsán. UK je oprávněna SIS měnit a upravovat, ale právní analýza provedena zřejmě nebyla.


Ponteš se dotázal, zda tomu rozumí správně, že budou dvě verze SIS, jedna pro UK a jedna pro VŠCHT. Bc. Farkaš potvrdil, že dojde k tomu, že SIS se „rozštěpí“ a UK si může na své verzi pracovat sama. Ponteš poznamenal, že s aktuálním vývojem SIS4 nejsou studenti z uživatelského hlediska spokojení.


Návrh usnesení:

Komise pro IT AS UK doporučuje, aby byl další vývoj Studijního informačního systému vykonávaný interně na UK pod vedením ÚVT. Dále doporučuje vytvoření vlastního programátorského týmu na ÚVT, který by zabezpečoval údržbu a rozvoj systému SIS.

9 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

4. Různé

V tomto bodě nebyl vznesen žádný podnět.


Předseda komise Bc. Andrej Farkaš poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Schválil: Bc. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK
Poslední změna: 25. říjen 2021 11:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám