Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 21. června 2021

Přítomni:

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Matěj Višňa (1. LF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP), Mgr. David Pavlorek (FF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF),

Hosté:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. (rektor UK), MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Ing. Petra Wehrenberg (RUK), Mgr. Otomar Sláma (CUIP), Mgr. Tereza Smužová (RUK), PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ÚKUK), Ing. Marie Fiantová (RUK), PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (FSV)

Program:

 1. Zahájení

 2. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022Strategický fond UK

 3. Celková výše prostředků na programy Progres 2021

 4. Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a lektorů

 5. Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

 6. Prováděcí dokumentace přeměny CUIP

 7. Právní jednání

    a. 

  Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě mezi smluvními stranami BIOCEV

    b. 

  Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

    c. 

  Nájemní smlouva s EKO Gymnáziem a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech

    d. 

  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s CETIN, Biocentrum Kampusu Albertov

 8. Opatření rektora o svěření nemovitého majetku

 9. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 – Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022

Doc. Nigrin informoval o tom, že tento materiál byl již předjednány na minulém zasedání komise. MUDr. Prášil se následně ujal představení zapracovaných změn – Po minulém jednání do materiálu přibilo několik změn na vzešlých z minulého jednání komise. První se týkala nesouhlasu ohledně přepočtu peněz na fakulty v čl. 4. Uznali argument, že tento způsob fixace není optimální a poměr zůstává definován tak, jak byl definován v dosavadních Principech. Skládání bere na vědomí odpočítané zdroje a jim se přizpůsobuje.


J. M. pan rektor – Vynechali strategický fond rektora, v materiálu naopak zůstala podpora mezifakultní spolupráce a podpora prostupnosti. Graduation rate se zvýšilo na 8. Bude ale třeba posunout počty studentů o pár let dopředu, aby to odráželo současný stav.


MUDr. Prášil – Došlo k jednoprocentnímu navýšení váhy výkonnosti ve vědě z 25 % na 26 %. Je to na úkon graduation rate, kde je navýšení na 13 %. V čl. 6 je pak zakotveno, za jakých okolností se budou Principy otvírat.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022.

Hlasování 15-0-3

Schváleno

3 – Celková výše prostředků na programy Progres 2021

J. M. pan rektor – Jedná se o doúčtování druhé části projektu podle metodiky MŠMT. Je to technikálie a velmi formální záležitost


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí materiál „Celková výše prostředků na programy Progres 2021“.

Hlasování 21-0-0

Schváleno

4 – Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a lektorů

J. M. pan rektor – Tento materiál vychází ze zapojení UK do HR Award a z našeho Strategického záměru. Za základ byly vzaty kariérní principy MFF a lékařských fakult. Jedná se o práci několika let, otestovali tento materiál již na FF, LFP a na ETF. Tyto principy sou dosti obecné, každá fakulta si je může přizpůsobit k obrazu svému. Při jejich aplikaci je ale potřeba používat zdravého rozumu.


MUDr. Prášil – HR Award a náš Strategický záměr jsou formální kotva. V případě rámcových principů se je jedná o tlak na kvalitu akademických a vědeckých pracovníků. Považuje za velmi důležité, abychom tento rámec měli k dispozici. Je dělán tak, aby se do něj vměstnaly fakulty s již velmi propracovanými kariérními řády a zároveň i ty, které teprve svůj rámec budou vypracovávat.


Doc. Dolejší – Měli bychom se pustit nad to, co je dnes psané v řádu. Měli bychom diskutovat pozdní fáze kariéry, protože tato otázka tam není řešena. Na některých fakultách je nepsaným zvykem, že po dosažení důchodového věku nevstupují tyto osoby do vedoucích rolí a odcházejí na poloviční úvazek. Otevírá to tak prostor pro zaměstnávání mladých, perspektivních pracovníků. Rád by viděl jednotné a kultivované řešení této otázky na celé UK.


J. M. pan rektor – Už jsme se o tomto někde bavili a diskutovali to. Na tuto oblast je potřeba se zaměřit, kdy skutečně v přechodné periodě 65-70 let tyto osoby postupně opouštějí své vedoucí role. Toto je věc potřebná a rádi nastartujeme nějaké kroky, aby se v této praxi pokračovalo. Předkládaný dokument však nemůže řešit vše. Bude záležet i na fakultách, jak se k tomu postaví a jak tento obecný materiál dopracují. Můžeme tam však dopsat, že mají fakulty řešit i pozdní fázi kariéry.


Doc. Nigrin – Čím je dán limit maximálně 9 let u doby maximálního úvazku? Za 9 let nejde stihnout napsat 17 monografií, aby se někdo stal docentem.


J. M. pan rektor – Devět let je určeno zákoníkem práce, protože pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít maximálně třikrát po sobě v délce trvání každého z nich maximálně tři roky. Pokud je požadováno 17 prací, tak to znamená zhruba dva články ročně, což není zas tolik a dá se to stihnout.


Doc. Nigrin – A co když to po 9 letech někdo nesplní?


MUDr. Prášil – Standardním kariérním postupem je habilitace. Pokud se nekoná, tak by měl nastat jiný kariérní posun. Osoba pak nezůstává akademickým pracovníkem, ale může být lektorem, popřípadě může i zůstat odborným asistentem, pokud je pro fakultu tak cenná. Je to ale na rozhodnutí fakult. Snahou je mít rovnou kariérní dráhu a popřípadě pak udělat individuální posun mimo standardní plán, ale to je pak v dikci fakult. Setrvání na pozici AP2 je však také možné, pokud si to fakulta a daný pracovník přejí.


Doc. Nigrin – Bylo by dobré to tam zmínit jasně. V textu to sice je okrajově zmíněné, ale v grafickém schématu, ze kterého bude vycházet většina lidí, toto není zanesené a může tak docházet k nepochopením. Byl by rád, kdyby tato možnost byla doplněna i do grafiky.


Prof. Zahálka – Jemu schéma přijde progresivní v tom, že má jasnou strukturu, protože mnohým osobám je příjemné zůstávat na pozici lektora. Pak se může stát, že bude na některých fakultách docent v pozici lektora. Fakulta to může udělat, ale vnímá přínos těchto obecných principů v tom, že lidé uvidí svou možnou kariérní perspektivu, včetně časového rámce pro její uskutečnění.


Dr. Šima – Bylo toto řešeno s odbory?


MUDr. Prášil – Odbory dostaly informaci o tomto materiálu a měly 14 dní na vyjádření se. Už od nich obdrželi připomínky. Detaily poskytnou samozřejmě zítra na kulatém stolu.


Dr. Bičovský – Někteří kolegové s tituly ze zahraničí považují za ponižující, že by měli procházet procedurou, která by potvrzovala, že mají nárok na své kompetence. U nich na fakultě není žádný výrazný posun ohledně finančního ohodnocení pro odborníky z cizích zemí, kteří jsou velice potřební. Chtěl by se zeptat, jak se k tomuto UK staví? Je nějaká naděje, že bychom uznávali tituly nejen z blízkého zahraničí, ale také tituly ze západu?


J. M. pan rektor – Mzdová politika je záležitostí fakult. Co se týče uznávání titulů, tak dr. Bičovský zjevně naráží na bilaterální dohodu ČR s Polskem, která je ale jedinou dohodou tohoto druhu mezi ČR a cizím státem. Novela VŠ zákona ale umožňuje již několik let zřízení místa mimořádného profesora. To je určené právě pro osobnosti, které získaly obdobný titul v zahraničí. Na UK již tato procedura byla aplikována, ale záleží, zda to fakulta na své VR projedná. Tato osoba může následně garantovat i studijní obory apod.


Bc. Farkaš – Narazil na problém s vědeckými pracovníky. Na pozici AP3 se vyžaduje už docentura, ale je nějaký proces, jak si ponechat dobré pracovníky bez toho, že by se posunuli kariérně dál? Má na mysli zejména pracovníky laboratoří, kteří ani netouží po kariérním posunu.


J. M. pan rektor – Tak to není, můžou zůstat v AP2, je to v textu. Není to ale v schématu, které však nemá za úkol popisovat veškeré situace.


Bc. Farkaš – Nemusí to být v tom předpisu explicitně, ale je dobré to komunikovat. Jak již zmínil doc. Nigrin, většina lidí bude vycházet jen ze schématu a nenapadne je, že v textu jsou napsány i jiné možnosti, ve schématu nezmíněné. Je potřeba toto zdůraznit.


MUDr. Prášil – Je to rámec a existuje množství různých kombinací. Věří tomu, že se v průběhu aplikace rámec sám vysvětlí.


Prof. Boháč – Má dotaz na časový horizont. Od kdy bude OR platné? Předpokládá se, že fakulty vydají v návaznosti na toto OR svá vlastní opatření a kariérní řády. Je tam nějaká lhůta?


J. M. pan rektor – Jedná se OR, které fakultní senáty projednávají. Jeho představa je platnost OR od 1.7. a následně lhůta půl roku až rok, než jej budou fakulty aplikovat.


MUDr. Prášil – Máme čas do konce roku 2022, do kdy musí fakulty rámec implementovat. Ideálně však do 30. 6. 2022, aby bylo následně možné ještě do konce roku doladit případné nedostatky.


Doc. Dolejší – Vysvětlování psaného textu je velmi kritické a je potřeba u čtení materiálu myslet. Kariérní řád nastavuje obecnou linku, je důležité však upozorňovat na to, že je možné postupovat lehce odchylně, je-li to důvodné. Apeluje na dobré čtení textu, a hlavně na jeho dobrou komunikaci.


J. M. pan rektor – Zde bude klíčové, jak se to na jednotlivých fakultách uvaří. Toto je velmi obecný rámec, jež dává mantinely. Klíčové bude, v jaké formě si to během příštího akademického roku fakulty udělají. Když si tam fakulty zakotví, že v AP3 může být osoba, která 10 let obsluhuje jaderný reaktor, tak budiž. To je ale pak na fakultách, jak se toho chopí.


Doc. Himl – Má jeden dotaz a dva komentáře. Začne komentáři. Je správně, když se pracovně-právní norma projedná s odborovými organizacemi. Je zastáncem předvídatelnosti kariérního růstu. Je ale třeba si uvědomit, co na jednotlivých fakultách chceme za práce, za jednotlivé výkony. Abychom však nechtěli výkony ze západu za odměnu na východě. Bude na fakultách aplikovatelná retroaktivity? Kdyby na fakultách byla osoba 7 let po doktorátu, tak by bylo velmi problematické, kdyby měla najednou dva roky na habilitaci.


J. M. pan rektor – Retroaktivita v tomto případě nemůže nastat. Toto se musí implementovat s rozumem. Je to otázka na daného člověka, co od toho očekává. Je to obecný rámec, jak by to mělo být. Po 10 letech od asistentuře by se mělo vyřešit, zda osoba směřuje k habilitaci či k setrvání na téže pozici či pozici nižší. Je to věc individuálního přístupu. Neměli bychom to ale uplatňovat striktně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a lektorů.

Hlasování 13-1-6

Schváleno

5 – Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

JUDr. Horáček – Toto navazuje na nový předpis představený v minulém bodě. Umožňuje sjednat si mzdu individuálně v případě nižšího než plného úvazku.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu změny Zásad pro sjednávání smluvní mzdy a doporučuje jeho vydání formou nového opatření rektora.

Hlasování 19-0-1

Schváleno

6 – Prováděcí dokumentace přeměny CUIP

JUDr. Horáček – Toto zde již jednou bylo projednáváno. Předložený dokument se týká čistě právnických otázek. CUIP nemá žádné zcela zásadní dluhy a samotný proces je relativně jednoduchý. Část akcií se vyčleňuje jako motivační akcie pro vedení a část pro nové zaměstnance. Většinu akcií však bude vlastnit UK a akcie budou neobchodovatelné. Po odchodu členů správní rady je zakotven jejich následný odkup. UK bude držet 90 %, 4 % půjdou pro zaměstnance.


Bc. Farkaš – Členové správní rady tedy dostanou motivační akcie, ale bude v jejich smlouvě doložka, že je musí pak zpětně prodat?


JUDr. Horáček – Ano, držení akcií je vázáno na funkci ve správní radě, následně je musí odprodat zpět.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Prováděcí dokumentaci přeměny CUIP na akciovou společnost.

Hlasování 19-1-0

Schváleno

7 – Právní jednání

7.a – Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě mezi smluvními stranami BIOCEV

JUDr. Horáček – Jedná se o řešení situace vzniklé na Akademii věd a týkající se převodu části vlastnictví v rámci AV. Jsou tedy potřeba provést změny v nájemní smlouvě. Fakticky se mění jen vzájemné poměry mezi ústavy AV.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě BIOCEV mezi Universitou Karlovou (dále jen UK), Ústavem molekulární genetiky AV ČR (dále jen ÚMG), Biotechnologickým ústavem AV ČR (dále jen BTÚ), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (dále jen MBÚ), Fyziologickým ústavem AV ČR (dále jen FGÚ), Ústavem makromolekulární chemie AV ČR (dále jen ÚMCH) a Ústavem experimentální medicíny AV ČR (dále jen ÚEM).

Hlasování 17-0-1

Schváleno

7.b – Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

Dr. Karásek – Jedná se o prodloužení smlouvy a vyúčtování víceprací. 95 % těchto prostředků bude hrazeno z rozpočtové rezervy fakulty. Následně však tento dodatek musí schválit ještě ministerstvo.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020 a dodatku č. 3, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je úprava harmonogramu realizace díla, navýšení ceny za provedení díla o 26 839 281,14 Kč bez DPH a úprava změnových listů.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

7.c – Nájemní smlouva s EKO Gymnáziem a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech

JUDr. Horáček – Smlouva se týká zámku v Poděbradech, jež je ve správě ÚJOP. Záměrem je rozšíření nájmu na další plochu. Tento majetek nyní nemá přímé využití.


Bc. Farkaš – Je někde k dispozici seznam historických budov a nemovitostí, které má UK ve vlastnictví?


JUDr. Horáček – Odbor výstavby má k dispozici seznam nemovitého majetku. Je však k nalezení i např. ve výroční zprávě.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s EKO Gymnáziem a SOŠ Multimediálních studií, IČO: 62994638, se sídlem Jiřího náměstí 1/8, 290 01 Poděbrady, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o rozloze 643,31 m² v objektu zámku Poděbrady, za nájemné ve výši 73 621,- Kč bez DPH měsíčně, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

7.d – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s CETIN, Biocentrum Kampusu Albertov

JUDr. Horáček – Jedná se o technikálie, v rámci výstavby je potřeba provést překládku telekomunikačního vedení.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků) a CETIN a.s., (jako provozovatelem sítě elektronických komunikací) v rámci překládky části těchto sítí z důvodu výstavby objektu Biocentra Kampusu Albertov, a vyjadřuje k ní kladné stanovisko.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

8 – Opatření rektora o svěření nemovitého majetku

JUDr. Horáček – Původně měl být tento materiál novým opatřením, ale nakonec jej vydávají jen ve formě dodatku k již stávajícímu OR. Určité pozemky je potřeba zařadit do správy konkrétních fakult.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala dodatek č. 7 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku Lékařské fakultě v Hradci Králové, Fakultě humanitních studií, Fakultě sociálních věd a Fakultě tělesné výchovy a sportu, a provádí se další úpravy v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. Motol a Nové Město, oboje obec Praha, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

9 – Různé

MUDr. Prášil – Dovolí si informovat, že přes léto by neměly být AS UK zaslány žádné materiály.


JUDr. Horáček – V říjnu očekávají předložení dvou materiálů. Jedním z nich je materiál ke KaM a druhým tématem jsou fondy, zůstatky a obecně hospodaření s prostředky na fakultách a jejich účelné nakládání s nimi.


Doc. Nigrin – Na podzim byly schválené peníze na SIS4 a na nový systém pro KaM. Bylo by možné dostat souhrnnou zprávu o tomto?


Bc. Farkaš – SIS4 zatím zapracovává Erudio. Zatím je používání SIS4 dobrovolné, ale Hradec na něj již přešel plně. Současně je plně funkční již polovina všech modulů, vývoj má zpoždění oproti harmonogramu asi 2-3 měsíce. Znamená to, že se nestihne plošné přepnutí do SIS4 od dalšího AR, protože ještě nebude systém zápisu plně funkční.


Doc. Nigrin – V průběhu zápisu padá SIS. Pomůže update na 4.0?


Bc. Farkaš – Mělo by to pomoci, ale až ve chvíli, kdy se plošně přepne na SIS4. Dokud to bude takto duplicitně SIS3 a SIS4, tak to zatím nepomůže.


JUDr. Horáček – Doplní informaci ke KaM: na ubytovacím systému se stále pracuje. Řeší se zakázky a předběžné tržní konzultace. Nechtějí to urychlit, protože překotná snaha to rychle odsoutěžit by mohla přivodit další problémy.


Bc. Farkaš – Je zde možnost to rozšířit i o systém pro Menzy, který je pro nás špatně vypověditelný a jehož výpovědní lhůta je tři roky.


JUDr. Horáček – Ještě doplní k ekonomickému systému: reálné je mít tento systém asi až v roce 2025. Programátor bude potřebovat rok až rok a půl na zapracování analýz, které potřebujeme. Audit nás k tomu bude tlačit co nejdříve. Budeme totiž velmi obtížně auditovat UK bez toho, aniž abychom měli jednotný systém. Byl by rád, kdybychom od 1. 1. 2022 přešli na elektronickou komunikaci se studenty, smlouvy budou jen elektronicky, zahraniční studenti budou moci platit elektronicky atd.


Bc. Farkaš – Sjednocení emailových adres bylo komunikováno s Komisí pro IT, tajemníky fakult a ÚVT. Snahou je vytvořit studentům jednotné prostředí pro komunikaci primárně studijní agendy. Problematické je i odlišné přihlašování do MS Teams, kdy má mnoho fakult služby od Microsoftu pořízené nezávisle na UK.Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Nigrin popřál všem klidné a hezké léto a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 1. listopad 2021 16:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám