Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 9. listopadu 2021


Přítomní:

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3. LF), Doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1. LF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková (LFP), Veronika Viktoria Matraszek (3. LF), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), Kamila Otrubová (1. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP), Mgr. David Pavlorek (FF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Omluveni:

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), MUDr. Anna Olšerová (2. LF)

Hosté:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Mgr. Jitka Baťková (OPP), Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), Mgr. Otomar Sláma (CUIP), Mgr. et Mgr. Tereza Smužová, MPA (RUK), RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (OAS), Mgr. Jiří Chvátal (OAS), Ing. Petra Wehrenberg (RUK),

Program:

 1. Zahájení

 2. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021–2025 pro rok 2022

 3. Návrh předjednaného navýšení základního kapitálu CUIP

 4. Ukazatele Strategického záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 – vypořádání podnětů MŠMT

 5. Právní jednání

    a. 

  Dodatek č. 2 k SoD – dostavba pavilonu teoretických ústavů 4. etapa (2.LF)

    b. 

  Kupní smlouva – pozemek pod kolejí Heyrovského (KaM)

    c. 

  Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín – právo cesty (FTVS)

    d. 

  Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín – inženýrská síť (FTVS)

    e. 

  Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno (ÚDA)

 6. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 – Plán realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021–2025 pro rok 2022

MUDr. Fontana se ujal představení bodu – Jedná se o každoroční dokument, který stanovuje, jak budou v daném roce realizovány priority stanovené v Strategickém záměru. Součástí Plánu realizace je i povinná příloha – plán investičních aktivit pro rok 2022, která byla připravena ve spolupráci s fakultami a součástmi a která splňuje povinné náležitosti stanovené MŠMT. Materiál byl projednán na kolegiu rektora, rozšířeném kolegiu rektora a vědecké radě. Po projednání v AS UK půjde ještě na jednání správní rady a následně bude zaslán MŠMT. Termín pro předložení ministerstvu je 30.11.2021.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k Plánu realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2022.

Hlasování 8-0-2

Schváleno

3 – Návrh předjednaného navýšení základního kapitálu CUIP

Mgr. Sláma se ujal představení bodu – Tento bod navazuje na již dříve vyjednanou přeměnu CUIP na akciovou společnost. Tento záměr se podařil a na jaře bylo zároveň diskutováno navýšení jejího základního kapitálu. Zaznívaly otázky, proč nemáme dostatek vlastních prostředků, když CUIO si to může financovat sám. Kvůli našemu Statutu však nemáme možnost to dát ze svého. Cílem CUIP je totiž motivovat vědce, aby finance šly zpět k nim a nezůstaly v CUIP. Prostředky na zvýšení základního kapitálu může jít pouze z doplňkové činnosti. V tuto chvíli je důležitá fixace částky a příští rok budeme vědět, jak si s částkou poradíme a odkud finance půjdou, ale to budeme řešit později.


Doc. Brom – Zajímá jej dlouhodobá udržitelnost financování. Chápe, že prostředky mají zůstávat na fakultách, ale pokud má CUIP roční náklady 10 mil. Kč ročně, tak jej potřebujeme dostat do stavu, kdy na sebe sám vydělá. V tuto chvíli není známý původ prostředků na CUIP, nevíme nyní, jak to bude v roce 2023. Jak to budeme dělat dlouhodobě? Kde se peníze příští rok vezmou?


Mgr. Sláma – Na jednání AS UK v roce 2018 byl připraven business plán na 10 let do roku 2028. Tehdy jej hodnotící komise nazvala velmi ambiciózním, ale CUIP jej splnil za 3 roky. V červnu byl předložen nový plán, přiložen očekávaný graf přínosu s vysvětlením, proč další prostředky potřebujeme a co by to mělo generovat v dalších letech na základě našich kvalifikovaných odhadů. AS UK s tímto plánem souhlasil a diskuze byla nad dvěma body. Zejména jak se k tomu postaví nové vedení a aby se nejednalo o solitérní výsledek CUIP. Nyní předložený dokument reflektuje obě skutečnosti. Nové vedení CUIP podporuje a zároveň je tam detailní popis úspěchů za posledních 6 měsíců. Původně neměl být CUIP udržitelný min. 10 let, ale nyní předpokládají, že se od roku 2023 zafinancují sami. Zatím žádná jiná obdobná organizace v ČR není udržitelná. V roce 2018 se řešilo, zda nedostaneme více peněz, ale tehdy bylo rozhodnuto, že se přidělí méně peněz a zvýšení bude následovat dle výsledků. Nyní jsou schopni se ze zisků uživit, ale nejsou schopni se rozvíjet. Potřebují se trochu rozrůst, aby mohli saturovat poptávku z celé UK, a nejen pár projektů, které jim umožňuje kapacita. Skokové navýšení prostředků míří na zvýšení personální kapacity, které pak budou zase generovat další zisky, jelikož se budou moci věnovat více projektům. Dva miliony Kč mají jít na KaM na spolufinancování rekonstrukce prostor pro CUIP a další budou na vklady pro vybavení. Zbytek je na navýšení lidských zdrojů. Doufají, že od 2023 budou samofinancovatelní a pevně věří, že se jedná o poslední navýšení základního kapitálu, které budou kdy řešit na AS.


Doc. Brom – Takže od 2023 předpokládají, že se z 15 % budou sami financovat. Ale odkud se vezme částka na navýšení toho základního kapitálu?


Mgr. Sláma – Ano, přesně tak. Z navyšovaného základního kapitálu jsou financovány i všechny spin-off společnosti, jež zakládají, což je nyní cca sedm společností. Nyní jednají o další technologii z MFF, která by si zasloužila vlastní spin-off.


Ing. Wehrenberg – CUIP lze financovat jen z doplňkové činnosti, která v letošním roce měla nižší příjmy. Závazek ale mají a chtějí jej dodržet. Ráda by, aby až bude jasné, kolik CUIP rozdělí fakultám k přerozdělení, bylo možné si nechat zbytek jako doplňkovou činnost. Je otázka, zda bychom pro rok 2022 nevymysleli nějaký druh zápočtu, aby bylo jasné, kolik má CUIP předat fakultám. Ty peníze bychom mohli najít na RUK. Většina výdajů je ale jednorázová, takže výdaje v dalších letech takové nebudou, ale příjmy se budou zvyšovat a budou udržitelní z vlastních zdrojů.


Mgr. Farkaš – Hlasujeme tedy o 14 mil. Kč, které vlastně nevíme, kde se zmaterializují, ale chceme je přemašličkovat. Zajímá jej, zda není možné se dohodnout s fakultami, aby to pro tento rok výjimečně nebyl poměr 85:15, ale aby byl nižší. Že se začalo s rekonstrukcí, která nebyla popsaná v zaslaném materiálu, je pro něj nyní nová informace. Navíc měl CIUP dle všeho zisk 60 mil. Kč.


Mgr. Sláma – Navazují na květnový materiál, kde to bylo detailněji rozepsané, do tohoto materiálu to ale nepropisovali. Těch 60 mil. Kč hledal v materiálu, ale k této částce se dostali tak, že se jedná o odhadovaný zisk společnosti GinSpector. Ten ale vlastníme z 25 % a ten 60 mil. Kč zisk není v plné částce, je to 15 mil. Kč před zdaněním, takže nějakých 12 mil. Kč, které se poté podle opatření rektora rozdělují zpět na fakulty a na původce. Pokud bychom měnili nějak nyní paradigma 85:15, tak praktické dopady by nyní byly velmi nemilé, protože fakulty a původci nyní s těmi financemi ještě počítají. Šlo by to možná změnit do budoucna, ale ty finance mají být motivační pro fakulty a vědce. Nemyslí si, že by bylo správně, abychom z toho měli větší zisky čistě pro nás. Pokud bychom dávali menší finance na původce, tak by v nás vědci nemuseli mít takovou důvěru a mohli by se obracet na jiné komerční cesty. Z 200 mil. Kč obratu GinSpectru nakonec každý z původců získá 2 mil. Kč za nejlepší techtransfery za poslední dekádu. Kdybychom to změnili, tak by u menších projektů původci nedostali skoro nic.


Doc. Nigrin – Jemu se nelíbí brát peníze ze zisků, protože vědci do toho šli s jistým očekáváním, a vyvolalo by to obrovskou nedůvěru v CUIP u vědců. Pojďme se soustředit čistě na navýšení základního kapitálu.


Doc. Dolejší – Nedokáže plně zhodnotit, co znamená, že se CUIP stal akciovou společností. Mluví se zde o původcích, a to jsou akcionáři? Jak to bude vypadat do budoucnosti? Když máme akcie nadějného podniku, tak chápe, že jeden rok nebude mít žádný zisk, ale očekává zisk v dalších letech.


Mgr. Sláma – Přeměna na a.s. nemá na toto téma žádný vliv. Akciovou společnost chtěli zakládat i v roce 2018, protože to více sedí pro instituci tak velkou, jako je UK. Je více důvěryhodná. Akcie CUIP nejsou a ani nemohou být volně obchodovatelné. Je to proto, aby se s ní nemanipulovalo. Akcionářem je UK.


Mgr. Farkaš – K tomu, že je tam uvedeno 60 mil. Kč.: působilo to tak, že se jedná o finance jen pro CUIP, což nepochopil. Mělo být zmíněné, že přímý zisk CUIP je nižší. Souhlasí, že na fakulty to má jít v té výši, v jaké se to dohodlo, protože je návratnost za původci i tak nízká. Chápe, že se má CUIP rozvíjet a že je potřeba nabrat nové lidi, ale je nyní na vedení UK, aby ideálně předložili, odkud se mají finance zmaterializovat. Záměr podporuje, ale nepřijde mu správné to odsouhlasit, pokud nemáme zdroj financování.


Doc. Nigrin – Bere to tak, že zdroj bude a že nyní jen řešíme, zda peníze přidělit nebo ne. Asi dojde k výměně zdrojů, ale peníze budou.


Doc. Brom – Nepřijde mu, že se jedná o technikálie. Se záměrem souhlasí, ale to jsou neobarvené peníze, ale u studentských aktivit řešíme 10 000 Kč dost detailně a najednou je zde takováto částka a nazveme ji „technikálie“. Za něj v tuto chvíli, kdy by měl hlasovat, tak bude proti, protože to nepovažuje za drobnost. Dokud nebude vysvětleno, že máme výhled na to ty peníze získat, tak si nedovede představit, že to odkývá. Můžeme si v krajním případě na to peníze půjčit? To nám dá alespoň záruku, že se k penězům můžeme nějak dostat.


Doc. Nigrin – Jeden směr je samotné navýšení základního kapitálu o 14 mil. Kč, s tím je obecná shoda, druhý směr je zdrojové financování, které by zde komise chtěla upřesnit. Bylo by řešením to nyní stáhnout a předložit to na další komisi s detailním popisem toho, kde se ty peníze vezmou?


JUDr. Horáček – Nyní to intenzivně diskutují. Vnímá to tak, že se jedná o filozofické rozhodnutí o tom, zda se CUIP bude rozvíjet směrem, který navrhuje, a že následně my budeme mít úkol zajistit prostředky. Krajní alternativou je i úvěr, kdyby finance v příštím roce nebyly. Pak bychom řešili krytí úvěru s Mgr. Slámou. Není si jist, zda jsou do prosince schopni dát relevantní informace, kde vzít prostředky, protože k tomu potřebují znát výsledky hospodaření za 2022. Toto bere za filozofický materiál, aby CUIP s penězi počítal, finance budeme hledat v roce 2022. Buď materiál můžeme stáhnout, ale pak bude předložen až v březnu či dubnu 2022, což by ale znamenalo zastavení rozvojových aktivit CUIP. Nebo nyní můžeme toto filozofické rozhodnutí schválit a CUIP s tím bude počítat.


Mgr. Farkaš – Takže CUIP stejně nebude mít ty finance na účtu a nemohou stejně žádné kroky dělat. Pokud dáme příslib, že budeme hledat, tak to neznamená, že je najdeme. Bylo by dobré mít nějaký lepší výhled do budoucna. Půjčku bychom stejně museli schválit jako Ekonomická komise a pak na plénu. Neví, zda má smysl hlasovat o tomto prázdném usnesení a zda slibovat peníze, o nichž nevíme, kdy a zda se k CUIP dostanou.


Mgr. Sláma – Má pár poznámek k tomu, zda si CUIP může půjčit na rozvojové aktivity. Mají financování na celý rok, ale potřebují vědět, zda finance budou. Problém totiž nastane až tak v 5.-6. měsíci příštího roku. Potřebují příslib, že se to brzy vyřeší, aby mohli nabrat lidi a měli na ně peníze. Kdyby došlo k odkladu o 1-2 měsíce nebo dokonce do dubna, tak to pro CUIP znamená na půl roku zastavit jakékoliv aktivity. Dlouho trvá vyhlášení výběrového řízení, zaučení apod. Nové lidi by jinak nabrali až na podzim a od roku 2023 by rozhodně nebyli soběstační. Řídit finance na rok 2022 a dozvědět se rozpočet v dubnu by nebylo možné.


Doc. Nigrin – Spodní patra běžně dostávají rozpočet až v červnu, ale když jsou zákulisní informace, tak je možné rozjet výběrová řízení předem a smlouvu podepsat až když budou finance odsouhlasené.


MUDr. Fontana – Obdobně i součásti pracují s principem, že mají jen přislíbené peníze, a pak je to věc cashflow. Nyní není problém, že by CUIP nesplňovat záměry, ale řeší se jeho cashflow. Rád by schválil ideový záměr a předpokládá, že do konce roku bude zdroj financí lépe zřejmý.


Doc. Brom – Také by navrhoval jedno usnesení, tedy že Ekonomická komise AS UK schvalujeme záměr základní kapitál CUIP navýšit.


Ing. Wehrenberg – Financování CUIP je trochu jiné než financování fakult, které mají obdobný rozpočet rok co rok. Schválit záměr dneska je pro CUIP klíčové. Vyjádřili souhlas i s možností, že by bylo možné to financovat z úvěru. Ještě další 2 měsíce nebudou vědět, jaké jsou výsledky hospodaření z doplňkové činnosti až v březnu, což by znamenalo pro CUIP stagnaci. Oni se zaručují za to, že najdou prostředky tak, aby byl jejich zdroj vyhovující.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru hledat způsob, jakým vložit 14 mil. Kč do dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP.

Hlasování 17-1-4

Schváleno


Doc. Nigrin – Až to bude možné, tak bude předložen konkrétní návrh, jak peníze do CUIP dostat.


Mgr. Sláma – Moc děkuje za diskuzi a za rozhodnutí Ekonomické komise. Jen teď neví, zda zastavit aktivity nebo jet podle rozvojového plánu?


Mgr. Farkaš – Teď je na vedení UK, aby přišlo s plánem, kde vzít peníze, ale peníze budou.

4 – Ukazatele Strategického záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 – vypořádání podnětů MŠMT

MUDr. Fontana v zastoupení pana kancléře představil materiál – Byly do něj zapracovány připomínky MŠMT. Strategické materiály UK byly projednány s MŠMT, k čemuž došlo na konci letního semestru minulého akademického roku. Materiál byl přijat kladně včetně toho, jak máme provázán program na podporu strategického řízení UK, což je nový institucionální plán, aby se mohly realizovat plánované aktivity. Nějaké aktivity strategického záměru jsou také propsány do Rozpisů příspěvků a dotací. MŠMT nám doporučilo rozpracovat nějaké ukazatele a v rámci nich stanovit orientační cílové hodnoty. Na nás bude definovat výpočet, jaká budou místa sběru apod. Výsledkem je tento materiál, opakovaně projednávaný v rámci kolegia rektora a následně na rozšířeném kolegiu rektora. Nyní předložen AS a pokud bude schválen, tak půjde následně na MŠMT k doplnění již projednaných strategických dokumentů UK. Zároveň mají za cíl, aby byl tento dokument součástí nového širšího dokumentu, jež by zastřešil všechny naše cíle. Rádi by jej projednali na přelomu příštího roku. K cílovým hodnotám došly tak, že měli několik základních východisek: první vyplývají ze samotného strategického záměru, kdy je program na podporu strategického řízení plně navázán na strategický záměr. V druhé kategorii vycházejí ze sbíraných a vykazovaných dat, např. ve výročních zprávách o činnosti či hospodaření. Poslední východisko je i politické rozhodnutí, např. výše celouniverzitně alokovaných prostředků na studentské aktivity. Jsou zároveň i oblasti, které chceme my sami sledovat a chceme vědět, jak je naplňujeme. V některých ukazatelích férově napsali, že je třeba vyvinout nejprve systém pro sledování dat, abychom je bylo schopni sledovat co nejpřesněji. Tolik k obecnému vysvětlení, jak dospěli k cílovým hodnotám.

K předem zaslaným komentářům doc. Broma k výši doktorandských stipendií: ty jsou samozřejmě jen jednou částí posuzující socioekonomické zázemí studenta. Nemají ale dostatečně robustní základnu, aby sledovali více informací, rádi by vyvinuli lepší systém, proto je zde jen závazek sledovat výše doktorských stipendií.

K počtu pracovníku v systému dalšího vzdělávání: počet vychází ze závazku UK, charakter výpočtu dle standardů i v dalších grantových programech. Jedná se o vzorec účastník*počet hodnocení. Můžeme sledovat i počty unikátních účastníků, ale to není součástí našeho závazku.

K open accessu: padl dotaz, zda je rozlišován green či gold přístup, to není. Jedná se o souhrnné číslo a hodnota 50 % výsledků vychází z datové řády minulých let.

Jak se data budou sbírat: budou sbírána ÚKUK za rok zpětně, evidence probíhá v ekonomických systémech fakult, obvykle je materiál projednáván v prosinci na kolegiu rektora a rozšířeném kolegiu rektora.


Doc. Dolejší – Ad článek III bod b): na základě praxe RVH si nedokáže představit redukci počtu studijních programů o 60. S tím tedy nemůže souhlasit, číslo 60 mu z pozice člena RVH přijde nerealistické.


RNDr. Šťastná – Nemůže nyní říct, jak se bude s integrovanými studijními programy. Vycházeli z programu na podporu strategického řízení. Ten je podporován penězi z MŠMT, kde je tento závazek. Do integračního procesu vstoupí 550 programů, jež budou v rámci integrace sníženy na 520. Není schopna k tomu dát podrobnější integrace, ale i tento projekt byl na AS diskutován v lednu 2021, kdy byl předkládán strategický záměr. Moc více podrobností nemá, než co je napsáno v tom projektu. Pokud se bude revidovat program na podporu institucionálního řízení, tak se bude automaticky revidovat i náš závazek v rámci strategického záměru, jelikož jsou provázány.


MUDr. Fontata – Počet byl převzat z našeho závazku. Bylo to potvrzeno a co se týče integrace studijních programů, tak materiál se projednával včera. Toto je věc, ke které máme směřovat, ale také neví, jak se k tomu má směřovat.


Doc. Nigrin – Kouká se nyní na lednový materiál, jež šel na AS UK, ale nevidí tam nikde kvantifikaci závazku.


RNDr. Šťastná – V lednu byly zaslány celkem tři materiály, kdy jeden z nich Program na podporu strategického řízení, kde byla rozpracována všechna relevantní opatření. Původně to bylo v strategickém záměru jako příloha, ale protože to nevyhovovalo struktuře, tak to dali jako samostatný dokument.


Doc. Dolejší – Není to možné interpretovat tak, že když to bylo napsáno, tak to byl závazek. RVH to intenzivně diskutovala, ale můžeme klidně deklarovat, že jsme hledali možnosti, ale neshledali jsme možnost toto kritérium dodržet v návaznosti na pestrost studia. Když to bude možné říct, tak to tam můžeme nechat.


RNDr. Šťastná – Toto můžeme na místě revidovat, není to něco, na čem trváme. Nemáme k tomu výpočty ani podkladové materiály, jako k jiným ukazatelům, ale pokud budeme bilancovat indikátory každoročně, tak v návaznosti na to, jakým způsobem se bude vyvíjet, tak můžeme revidovat tento nerealistický závazek vůči MŠMT i uvnitř UK. Toto je jen část širšího dokumentu, kde by měla UK sledovat více ukazatelů bez benchmarků. Je nám jasné, že toto je nová kultura pro UK a že pro některé ukazatele nemáme seriózní datovou základnu. Dovnitř UK budeme pracovat s tímto širším materiálem, na MŠMT stačí dávat jen to, na co jsme se zavázali dávat. Je ale možné, že nám vývoj ukáže, že závazek nebude možné realizovat. Toto ale není finančně podložené v ukazatelích strategického záměru.


MUDr. Fontana – Současně je projednáván NPO, je zřejmé, že se bude otvírat Plán realizace strategického záměru. Více univerzit vidí, že k tomu bude nuceno. Chtě nechtě se to bude muset otevřít. Pokud již nyní budeme vědět, že to máme otevřít, tak zde bude možnost předjednat jak. Bylo by dobré ale nyní uzavřít projednávání strategických dokumentů. Když se ukáže, že ne každý závazek sedí, tak by hledali projektovou cestu, jak vykomunikovat s MŠMT, že se nějaké závazky změnily.


Doc. Nigrin – Pokud bude možné revidovat kvantifikované cíle s ohledem na reálné možnosti, tak to bude vřele přivítáno.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí dokument Ukazatele Strategického záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 – vypořádání podnětů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlasování 16-0-5

Schváleno

5 – Právní jednání

5.a – Dodatek č. 2 k SoD – dostavba pavilonu teoretických ústavů 4. etapa (2.LF)

JUDr. Horáček se ujal představení materiálu. Jedná se o stavbu 2.LF a o zjištěné vícepráce, jež nešly předvídat. Navýšení činí 2,7 mil. Kč. Fakulta bude financovat ze svých zdrojů, její AS materiál schválil.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020 ve znění dodatku č. 1 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou, jako objednatelem na straně jedné, a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem jsou vícepráce spočívající v opravě areálového vodovodu, hydrantového vodovodu a oplocení a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 2 737 283,83 Kč bez DPH.

Hlasování 17-0-0

Schváleno

5.b – Kupní smlouva – pozemek pod kolejí Heyrovského (KaM)

JUDr. Horáček se ujal představení materiálu. Jedná se koupi pozemku pod kolejí Heyrovského v Plzni. Jednání začala už před 4 lety. Sešli se zástupci vlastníků pozemku, z jejich strany je zde záměr prodat. Dohodli se na prodeji dle znaleckého posudku. KaM je na to připraven a mají rezervu na nákup. Cena je konečná, včetně daní.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 24 17 50 13, se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, jako prodávajícím, jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 8135/13 k. ú. Plzeň, obec Plzeň, do vlastnictví univerzity za kupní cenu ve výši 1 920 000,- Kč, včetně DPH.

Hlasování 14-0-0

Schváleno

5.c – Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín – právo cesty (FTVS)

JUDr. Horáček se ujal představení materiálu – Sousedem areálu FTVS je zařízení služeb Ministerstva vnitra a v rámci dobrých vztahů jsme byli požádáni o zřízení služebnosti inženýrské sítě a služebnost cesty na základě jednorázových poplatků dle znaleckého posudku. AS FTVS materiál odsouhlasil.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru zřídit věcné břemeno pozemkové služebnosti spočívající v právu cesty a stezky k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkové organizace, Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10, IČO: 67779999.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

5.d – Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín – inženýrská síť (FTVS)

JUDr. Horáček představil materiál již v minulém bodě.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění sítí technické infrastruktury k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem provozu, kontroly, oprav, úprav, obnovy a údržby stavby ve prospěch Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkové organizace, Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10, IČO: 67779999.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

5.e – Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno (ÚDA)

JUDr. Horáček se ujal představení materiálu – Záměr souvisí s plánovanou výstavbou v Motole. Je potřeba zřídit věcné břemeno, jež je předpokladem dokončené stavby. Kolegium rektora to schválilo.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků, nemovitostí) a PREdistribuce, a.s. (jako provozovatelem distribuční soustavy) v rámci výstavby „Budovy Ústavu dějin a archivu UK“.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

6 – Různé

JUDr. Horáček – Pracuje se na materiálech, jež by rád předložil v prosinci ohledně objektu U Supa. Bavili se o možnosti snížení ceny. Nemůžeme je očekávat nějaké výrazné, protože učiněnou nabídku považují za velmi vstřícnou, jde o 5 mil. Kč nižší, než kolik stanovil znalec. Nemůžeme očekávat snížení v řádu milionů Kč. Platí nyní nabídka, že tento týden ve čtvrtek bude možné areál si prohlédnout, abyste viděli, o čem se bude v prosinci hlasovat. Připraví materiál týkající se hospodaření, provozu, nabídky, piva, jídelního lístku. Kupní smlouva bude připravena ve stylu, aby senát jen řekl, zda ano nebo ne.

Plánují zřízení Ústavu pro výzkum soutěžního práva, materiál bude předložen, nyní je to komunikováno s Právnickou fakultou. Bude se jednat o zapsaný ústav založený UK. Otvírají se nám zde zdroje financování, jejichž příjemcem by nemohla být UK ani fakulta, ale musí to být třetí osoba, jež o finance požádá.

V rámci dotace na podporu testování studentů VŠ obdrželi částku přes 1 mil. Kč. Prosí o souhlas, abychom tuto částku vložili do fondu, nebo zda máme připravit materiál s rozdělením financí na fakulty.


Doc. Nigrin – Jestliže to kryje vynaložené náklady, tak by s tím souhlasil. Nemyslí si, že je nutné to rozpočítávat na fakulty.


JUDr. Horáček – Ne všechny náklady máme podchycené. Ponížili bychom vydané centrální výdaje o tuto částku.


Doc. Nigrin – Pokud to jde tichým souhlasem, tak to asi jde, jinak poprosí o předložení formálního materiálu.


JUDr. Horáček – Došlé peníze nekryjí všechny výdaje, ale je rád, že vůbec dorazily. Další informací je, že Centrum Krystal neobdrželo podporu z „Covid Ubytování II“ ve výši 7 mil. Kč. Stále jsme nedostali ani negativní rozhodnutí. Nepřijde mu správné, že bychom neměli peníze dostat. Budou to právně řešit.


Mgr. Farkaš – Je možné říci, proč nám to nepřiznali?


JUDr. Horáček – Neví, jelikož stále nemají finální stanovisko. Během prázdnin zaslali žádost, na ni přišlo kladné stanovisko s tím, že bude částka vyplacena, peníze ale stále nepřicházely, Následně přišla informace, že došlo k přehodnocení stanoviska a do konce září bude nové stanovisko na základě námi doplněných informací. Není důvod proč nám to nevyplatit, takže to bude řešit.


Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Nigrin popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 10. prosinec 2021 14:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám