Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 14. prosince 2021


Přítomní: Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), Martina Horáková (3. LF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Kamila Otrubová (1. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP), Mgr. David Pavlorek (FF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF),


Hosté: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Ing. Petra Wehrenberg (RUK), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Jitka Baťková (OPP RUK), PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ÚKUK), Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. (děkanka FHS), Mgr. Karel Strnad (tajemník FHS), JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (FSV), Mgr. Lucie Panchártek Suchá (FF), Ing. Veronika Mikešová (FaF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), Bc. Martin Čihák (FF),


Program:

 1. Zahájení

 2. Restrukturalizace zápůjčky FHS

 3. Projekt Mephared 2, současný stav, perspektivy

 4. Návrh nominace na člena Rady kolejí a menz UK

 5. Návrh nominace na členy pracovní skupiny pro mzdy na UK

 6. Opatření rektora o svěření nemovitého majetku

 7. Metodika výběru a financování EIZ na Univerzitě Karlově pro období 2023-2027

 8. Právní jednání

    a. 

  Dodatek č. 5 ke SoD Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice

    b. 

  Pronájem pozemků Albertov Revmatologickému ústavu

    c. 

  Přeložka T-Mobile v Kampusu Albertov

 9. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 – Restrukturalizace zápůjčky FHS

JUDr. Horáček se ujal představení materiálu – Tento bod se týká žádosti FHS o restrukturalizaci zápůjčky z fondu Mikuláš, která je v tuto chvíli pro fakultu zatěžující. Přítomni jsou děkanka a tajemník fakulty, kteří rádi představí detaily.


Dr. Pětová – Upravený splátkový kalendář je zde předložen proto, že by ráda vyřídila dluh FHS jednorázově. Dluh ve výši 43 mil. Kč je pro fakultu její velikosti a rozpočtu příliš. Ráda poskytne detaily ke stavu fondů fakulty, jelikož žádosti bylo vytčeno, že v ní chyběly informace o tom, jak na tom byla FHS historicky. Původní objekt fakulty byl historicky nefunkční, původně byl ve správě KaM, ale FHS si jej musela plně rekonstruovat. Nyní mají novou budovu, ale vedlejším efektem je to, že má fakulta stále dluhy spojené se starou budovou. Byla by ráda, kdyby toto bylo vzato v potaz při zvažování jejich žádosti. FHS na sebe tehdy vzala celouniverzitní břímě, když se o tuto starou budovu postarala.


Mgr. Farkaš – Je podstatné říci, že FHS je jednou z našich fakult a my všichni zde na komisi máme zodpovědnost za celou univerzitu, nejen za jednotlivé fakulty. Ale musíme být spravedliví ke všem fakultám. Odůvodnění žádosti je zaměřené na historii a dále je tam užit argument, že inflace a tlak na mzdovou politiku jsou neúnosné na rozpočet fakulty. Ekonomická komise AS UK dlouhodobě žádá o detailnější odůvodnění žádostí. Když se loni řešil tento dluh FHS, tak se mohlo vstoupit i do splátkového kalendáře, ale vyvstává tu otázka, proč bylo tehdy předneseno, že jsou ochotni a schopni dostát svým závazkům. Rád by se vydal cestou restrukturalizace zápůjčky, a nikoliv cestou odpuštění závazku. Přešel by na splátky, které by byly nižší jak každoroční nárůst fakulty, protože pokud nyní dojde k odpuštění splátky od příštího roku, tak se jedná už o přerozdělení prostředků na rok 2022. Ještě bude dnes následovat žádost od LFHK, která žádá o odpuštění dalších prostředků, což by dělalo celkem 60 mil. Kč nevratných příspěvků přerozdělených za rok 2022. Tím pádem bychom za rok rozdělili více, než můžeme, ale hlavně uzamkneme jakýkoliv další projekt, který může v rámci celouniverzitních investic přijít. Chtěl by navrhnout komisi, abychom půjčku restrukturalizovali, aby fakulta platila splátky jen z nárůstu, aby se nepromítaly do fakultního rozpočtu negativně. Odpuštění půjčky by bylo nesystémové.


Doc. Brom – Má na to budoucí paní rektorka Králíčková nějaký názor?


Prof. Zahálka – Budoucí paní rektorka nebyla přímo oslovena, protože se jedná o věc, která spadá do agendy stávajícího vedení a AS UK. Nemyslí si, že je příliš korektní do toho tahat budoucí paní rektorku.


Doc. Brom – Děkuje za informaci. My, coby Ekonomická komise AS UK, jsme řekli, že nám má vedení dávat dobře rozmyšlené návrhy a nechceme řešit jejich technické detaily. Zároveň ale chceme, aby se minimálně polovina prostředků půjčila a maximálně polovina dala nevratně. My se zde ale bavíme o roce 2022, kdy už bude ve funkci nová paní rektorka, a tímto krokem bychom novému vedení zmenšili manévrovací prostor, aby mohlo těch 50 % fondu nějak strategicky využít. Jemu osobně by přišlo nejlepší udělat restrukturalizace. Osobně by navrhoval rozložení splátek na 10 let, kdy by FHS platila 4,3 mil. Kč ročně. Můžeme udělat takovýto splátkový kalendář s tím, že se FHS mohou nějaké peníze odpustit v lepších časech, případně na konci roku 2022, pokud paní rektorce v Mikulášovi nějaké prostředky zbydou. Nechápe ale, proč se to řeší teď. Pokud se k tomu paní rektorka nechce či nemůže vyjádřit, tak by rád dnes navrhnul restrukturalizaci.


Prof. Zahálka – Tento návrh předkládá současné vedení. Je nešťastné, aby budoucí paní rektorka nyní komentovala cokoliv za současné vedení. Z větší části souhlasí s doc. Bromem, ale myslí, že by bylo dobré dnes FHS alespoň nějak pomoci.


Doc. Brom – Dnes je proti žádosti, je nešťastně formulovaná. Rád by, aby ji prof. Králíčková předložila příští rok znovu. Rozumí ale tíživé situaci a rád by FHS podal pomocnou ruku už dnes.


Dr. Pětová – Padl zde dotaz, proč již loni nežádali o odpuštění splátek a restrukturalizaci. Tehdy byli totiž informováni, že Ekonomická komise jedná o penězích jen na jeden rok, a nikoliv o penězích na roky další. Pokud půjdeme cestou roztažení dluhu na dlouhá léta, tak si stejně nemyslí, že je to vůči fakultě spravedlivé, jelikož na sebe vzala velký závazek jménem celé UK. Vzhledem k příspěvkům, které se poskytly jiným, větším fakultám, se jí nezdá spravedlivé, aby se fakultě pomohlo jen roztažením splátek. Nemyslí si, že by měli táhnout výdaje za celouniverzitní projekt, když objekt jejich fakulty využívá prokazatelně větší množství osob než jen lidé z FHS. Ráda by, abychom byli solidární. Finančně na tom nejsou ideálně, ale to i proto, že stále vláčí tento balvan. Padl i dotaz, proč je žádost předložena ještě za tohoto vedení – toto vedení totiž zná situaci FHS a zná příběh, který za celým tímto problémem stojí.


Mgr. Farkaš – Už to říkal před rokem, když se hovořilo o FSV: přijde mu nelogické, když se používá argument „jiným fakultám jste to odpustili“. Všechny projekty jsou specifické a mají své problémy, a tento argument je tedy naprosto nevhodný. Tyto zimní žádosti jsou navíc naprosto nestandardní. Z Vašeho pohledu to současné vedení předkládá proto, že zná Váš problém, přestože prof. Králíčková sedí v kolegiu rektora a historii za projektem tedy jistě zná také. Dle pravidel fondu jsou dvě kola schvalování, jarní a podzimní, a vůbec nechápe, proč to nepodají na jaře roku 2022. Nikdy se tu při žádostech neřeší peníze jen na jeden rok, ale už loni se řešil posun splátek a změna financování na rok 2024. Rád by, kdyby byla navrhnuta modifikace současné žádosti. Nyní by se přimlouval za restrukturalizaci a rád by, aby FHS s novým vedením vyjednalo plán, který bude pro fakultu unesitelný. V tomto se vám pokusíme vyjít co nejdříve vstříc, ale máme zodpovědnost i za ostatní projekty.


Dr. Greger – Také mu přišlo zvláštní, že před rokem jsme tuto problematiku řešili a nyní ji řešíme znovu. Došlo mu, že jistou část problému představují splátky PřF a dalším fakultám. Žádostí je zde více a všechny fakulty přichází s žádostí o finance. Mnoho žádostí ale nebylo stále předloženo, a proto by rád, aby žádosti byly předkládány jen v těch dvou termínech ročně. Je jistě potřeba restrukturalizovat dluh, ale chtěl by to projednat na jaře spolu se zbylými žádostmi. Až dojde na větší projekty, které bude UK realizovat, tak bude dobré, když budeme mít finance v Mikuláši a nebudeme to muset brát fakultám. Proto se snažíme dávat zápůjčky, ale nevratný příspěvek by měl být skutečně výjimkou.


Doc. Himl – Jako senátoři za FHS jsou si této pozice vědomi, když řeší i jiné projekty a žádosti. Snaží se být proto co nejvíce objektivní. Je si vědom, že splátky do Mikuláše mohou v budoucnu pomoci i jiným, daleko chudším fakultám. Nová budova byla podmínkou samotné existence fakulty, abychom nebyli v pronajatých nevyhovujících prostorách. Rád by se přimluvil, aby na to bylo myšleno, až budeme hlasovat o alternativním usnesení. Chápe správně, že by součástí restrukturalizace bylo odpuštění části splátek? UK čeká mnoho budoucích investic, ale celé vysoké školství čekají nejisté časy. I kdyby splátky měly jít jen z nárůstu, tak nemůžeme předpovědět, že zde ten nárůst v budoucích letech vůbec bude.


Doc. Brom – Rád by nejdříve rozložil splátky a teprve nové vedení by se mohlo po seznámení se se situací rozhodnout, že odpustí nějaké splátky. Ale oni musí zvážit situaci komplexně a je nutné to řešit jako celek.


Doc. Nigrin – Je zde nyní předložen protinávrh usnesení a konkretizace další pomoci FHS by se nechal na novém vedení.


Dr. Pětová – Pokud jde o termín předložení žádosti, tak rozumí, že je zde skepse, proč to nejde až na jaře. Na přelomu března a dubna má totiž přijít do Mikuláše další splátka. Nechtěla hrát na city, ale stavba, kterou má nyní fakulta jako své břemeno, začala jako celouniverzitní problém. Proto se jí zdá na místě, že by měla univerzita nést tíži projektu až do konce. Co se týče tvorby Mikuláše, tak do žádosti dokonce dopsali, že fakulta si je vědoma toho, že UK takovýto fond potřebuje. Pokud se nyní dostanou z dluhu, tak bude celá léta jen přispěvatelem a bude tím solidárním, kdo bude společný fond v budoucnu tvořit, a nikoliv z něj čerpat.


Dr. Greger – Má ještě doplňující dotaz. Směřujeme zde k závěru, že budeme rozkládat splátky na více let. Má paní děkanka návrh, jak by měl splátkový kalendář vypadat, aby je příliš nezatěžoval?


Dr. Pětová – Jejich návrh zněl, aby z 43 mil. Kč bylo 20 mil. Kč odpuštěno a 23 mil. Kč fakulta splatí, což je maximum, co jsou nyní maximálně schopní. Kdyby se dluh skládal z vyšší částky, tak by bylo nutné rozkládat splátky na ještě větší množství let. To je maximum, co jsou schopni nyní vyčíslit.


Mgr. Strnad – Nikdo neví, co bude za 10 let. Pro ně by bylo samozřejmě lepší, kdyby se část odpustila, ale jsou si vědomi toho, že toto rozhodnutí je na Ekonomické komisi a případně na novém vedení.


Mgr. Farkaš – Mikuláš se plní poměrně, FHS patří k menším, proto přispívají méně. Nejlepším plnitelem Mikuláše se stanou, když budou splátku splácet, i kdyby po dobu 10 let. Pro ostatní investiční akce na UK je důležité to, aby ve fondu nějaké finance byly. Je nutné plnit své závazky. MFF si nyní vzala půjčku na 8 let na havarijní opravu, ale tím, že stavěli novou budovu, tak měli prázdné fondy a budou platit tuto půjčku. Rozhodně by diskuzi držel v linii restrukturalizace.


Doc. Nigrin přečetl navržené usnesení a vysvětlil, že je takto formulováno proto, že možná bude rozpočtové provizorium.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyzývá FHS UK a nové vedení UK, aby předložilo v jarním termínu žádostí z fondu Mikuláš žádost o restrukturalizaci půjčky FHS z fondu Mikuláš na takové období, aby FHS mohla půjčku splácet. Ekonomická komise AS UK neuzavírá možnost část půjčky odpustit v budoucnu, pokud nové vedení UK, po zvážení situace na celé UK, takový návrh předloží. Ekonomická komise AS UK souhlasí s odkladem splátky FHS v roce 2022 do tří měsíců poté, co bude schválený rozpis příspěvků a dotací na UK.

Hlasování 21-0-3

Schváleno


JUDr. Horáček předal zdravici MUDr. Prášila, kancléře UK, který se se všemi loučí a děkuje jim za spolupráci v minulých letech. Toto zasedání Ekonomické komise AS UK mělo být jeho poslední v této funkci.

3 – Projekt Mephared 2, současný stav, perspektivy

JUDr. Horáček představil materiál – V zásadě materiál obsahuje dva důležité body, zbytek je shrnutí historie projektu. První bod je změna 40 mil. Kč ze zápůjčky na příspěvek a následně schválení vnitrouniverzitní dohody.


Mgr. Farkaš – Podobně jako u minulého bodu je zde nestandardní termín podání žádosti. Děkuje moc hradeckým fakultám, že zjišťovaly věci stran OPVVV. Stále nevíme, jak dopadne uznatelnost nákladů v NPO, a teprve až budeme vědět, jak to dopadlo, tak budeme vědět, zda je to problém anebo ne. Nyní už víme, že 20 mil. Kč bude neuznatelné, a myslí si, že o té bychom se měli bavit, a teprve po informacích z NPO by rád řešil zbytek částky. Nyní fakulta peníze dostala, cashflow tam je a rozhodnutí o zbytku peněz můžeme udělat až po výsledcích NPO.


Dr. Greger – Podle něj má materiál větší závažnost, než je uvedeno, Kromě těch 40 mil. Kč je tam i dodatek smlouvy, kde se rozdělují náklady na projekty. Nesedí mu tam čl. 3, kdy je řečeno, že UK bude financovat 50 % projektu. Nelíbí se mu, že tam není nominální částka. V roce 2014 jsme slíbili 50 % spoluúčast i u spolufinancování Albertova, což také půjde z Mikuláše. Chtěl by proto na toto upozornil, že je to tam vyjádřeno procentuálně a nominálně. Rád by věděl, jaké plnění je očekávané ze strany UK? Co se stane, když se částka změní?


Doc. Nigrin – Dohody z roku 2014 je pamětníkem, tam bylo těch 50 % na přípravu, stran realizace se předpokládalo, že si fakulty ponesou náklady samy a univerzita tam již nebude přispívat. Navíc to bylo v době, kdy v Mikuláši byl obrovský objem prostředků.


Ing. Mikešová – Je programovou manažerkou projektu Mephared. Ráda by měla krátkou prezentaci a vysvětlila vývoj a celkový pohled na projekt. Není zde jen příprava projektu, ale hlavně příprava realizace. V roce 2018 bylo slíbeno, že bude dotace z OPVVV ve výši 100 mil. Kč. Ptali se na dotaci v roce 2019 i v roce 2020, stále bylo slibováno, že finanční prostředky budou poskytnuty. Když se na konci 2020 začalo rýsovat, že jedna část projektu spadne do NPO, tak si říkali, že to nevadí, ale že doufají, že dostanou alespoň 90 % nákladů z NPO. Zjišťují ale, že ani toto nenastane – část projektu je z dřívějších let, část nelze uznat, protože veřejná zakázka nebyla předložena ex ante ke kontrole, a náklady realizačního týmu také nejdou uznat. Mzdové náklady nejsou v dotacích uznatelné už vůbec. Postupně se tedy 100 mil. Kč ztratilo, ač jim byly přislíbeny. Páni děkani by rádi do realizační fáze nevstupovali s dluhy, proto přichází k Mikuláši, aby alespoň část prostředků, jež byly přislíbeny z dotací, byla dána z Mikuláše. S ohledem na vývoj stavebního trhu narostla investice na 4 mld. Kč. Nyní počítají s tím, že si vezmou komerční úvěr, ale již nyní mají dluh 60 mil. Kč. Z celých těch přípravných nákladů bude 30-40 mil. Kč jejich, 80 mil. Kč bude z Mikuláše a 580 mil. Kč bude částečně financované prodejem současných budov. Zbylé 2/3 částky budou vzaty z komerčního úvěru. Tento úvěr bude společný i s UK, a proto se snaží už delší dobu tuto debatu vyvolat.


Dr. Šima – Děkuje za vysvětlení, které bylo zde podáno, nicméně si klade otázku, proč se s touto žádostí setkáváme v tomto nestandardním termínu. Žádá se o čerpání z rozpočtu na nový rok a bude tím vázáno nové vedení. V čem je tato žádost jiná, než FHS? Tam byl problém, že by museli platit splátku ještě před jarním kolem, což se vyřešilo. Jaký je důvod pro jiný termín žádosti zde?


Dr. Greger – Podporuje dříve řešené. Ještě více než nestandardní termín mu ale vadí, že je materiál pojmenován jako zpráva, přestože se jedná o smlouvu. Proč jsou materiály spojené a proč není smlouva samostatně? Na paní manažerku – chápe, že 20 mil. Kč je pryč, ale pamatuje, že 15 mil. Kč bylo dáno nevratně v roce 2020. A proč není ve zprávě uvedena částka nominálně, ale je tam procentuální podíl na neznámé částce?


JUDr. Horáček – Co se týče času předložení, tak je rozhodnutím pana rektora, aby tyto materiály předložilo ještě staré vedení AS UK k projednání. Jedná se o rozhodnutí exekutivy, které prosí AS UK o vyjádření se k problematice.

K čl. 3 – jedná se o výdaje na přípravné fázi projektu, nejedná se o výdaje na realizaci. Je tomu třeba rozumět tak, že pokud bude poskytnut nevratný příspěvek z prostředků Mikuláše, tak se tyto prostředky započítají do té 50 % spoluúčasti UK. Zbytek následně půjde z jiných fondů vedení. Není to bianko šek, jedná se jen o potvrzení AS UK, že pokud nějaké finance dá, tak půjdou z Mikuláše, a to nevratně.


Dr. Greger – Jeho ale zajímá odhadovaná horní mez nákladů přípravné fáze v letech 2021-2025. Za něj by tento článek nepodpořil.


JUDr. Horáček – Závazek 50 % zde je, ale v odst. 2 je uvedené, že pokud AS poskytne nějaké finance z Mikuláše, tak půjdou nevratně a započítají se.


Ing. Mikešová – Budou předkládat dvě žádosti o dotace. Jedna je už předložená, jedná se o speciální výzvu. Tam by dotace měla být 560 mil. Kč. V druhá částí chtějí žádat o asi 3,5 mld. Kč, avšak NPO ještě nemá připravenou výzvu. V souhrnu se jedná o 4 mld. Kč. Ale nyní ani jedna tato částka nemá rozhodnutí – ta by měla přijít až v roce 2022.


JUDr. Horáček – To se ale týká realizace projektu, zde jsou otázky na přípravu.


Ing. Mikešová – Nynější smlouva mezi UK a fakultami je na přípravnou fázi. Přípravná fáze činí 126 mil. Kč, 100 mil. Kč je investičních. Dnes ví, že na tuto přípravnou fázi žádnou dotaci nedostanou. KaM se budou podílet 15 mil. Kč, zbytek bude poskládán z jiných zdrojů – z Mikuláše, prodeje nemovitostí a z komerčního úvěru.


Mgr. Farkaš – V odpovědích je velmi těžké se vyznat a neodpovídají na položené otázky. Nyní tvrdíte, že 120 mil. Kč není uznatelných, ale v materiálu v části 2:2 je věta „částka zbývajících 60 mil. Kč by mohla být vyúčtována z NPO, pokud by to bylo schváleno ex post“. Nelíbí se mu, že zde padají protichůdné informace. Osobně by se přiklonil k tomu, abychom to odložili, jelikož nás nic netlačí z pohledu cashflow. Finance na fakulty odešly. Nyní by byl rád, aby se smlouva dobře vykomunikovala a upravila. Navrhoval by usnesení, kterým bychom materiál odložili. Nakonec by se pozastavil nad jemným odkazem pro vedení, že zde cítí mírný nádech CUIP, jelikož před půl rokem byl předložen materiál označený jako „zpráva“, který zároveň obsahoval schválení financování. Byl by rád, kdyby se věci lépe komunikovaly.


JUDr. Horáček – Zaváže se, že se sejde s hradeckými fakultami a Ing. Mikešovou, budou obsah smlouvy znovu diskutovat a předloží jí znovu.


Dr. Kružík – Odklad rozhodnutí Ekonomické komise tedy ani nezpomalí ani neohrozí hradecké fakulty?


JUDr. Horáček – Ano, je to tak. Materiál byl předložen proto, že asi před dvěma měsíci řešili otázku změny půjčky na nevratný příspěvek. Je-li nyní přáním AS projednat smlouvu znovu, tak se tak stane. Nyní ale finance na fakultách jsou.


Dr. Greger – A smlouva je již schválená? Protože je jen jako příloha.


JUDr. Horáček – Nikoliv, smlouva ještě není uzavřená.


Dr. Stráský – Kdy vlastně začíná přípravná fáze a kdy končí?


Prof. Zahálka – Toto bude vyjasněno, pak kvestor k tomu doplní údaje.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK se seznámila se zprávou "Projekt Mephared 2, současný stav, perspektivy". Vyjádřil překvapení nad přiloženou smlouvou, kde se UK zavazuje k financování přípravných prací projektu ve výši 50 %, aniž by byla výše přípravných prací jasně vyčíslena a zdůvodněna. Zároveň součástí zprávy je návrh na převedení zápůjčky z fondu Mikuláš ve výši 40 mil. Kč na nevratný příspěvek. Ekonomická komise AS UK žádá, aby předkladatelé připravili upravenou zprávu s vyčíslením nákladů přípravné fáze realizace projektu a zároveň žádost o restrukturalizaci půjčky, přičemž EK AS UK konstatuje, že na přípravu projektu bylo již z Mikuláše poskytnuto v roce 2020 15 mil. Kč jako nevratný příspěvek. EK AS UK žádá, aby materiály byly znovu předloženy v jarním termínu pro předkládání žádostí na fond Mikuláš.

Hlasování 17-0-4

Schváleno

4 – Návrh nominace na člena Rady kolejí a menz UK

Doc. Nigrin – Přiblížila se doba, kdy AS UK nominuje své zástupce do tohoto tělesa. Dlouhodobý úzus je, že Ekonomická komise nominuje akademického pracovníka. Dr. Emler již v této funkci nechce pokračovat a je nutné tedy nominovat někoho nového.


Mgr. Farkaš nominoval Ing. Milana Skrbka.


Ing. Skrbek – Moc děkuje za nominaci, ale není akademikem.


Vohradská, tajemnice AS UK, informovala, že dle předpisů je nutné, aby byl nominant zaměstnancem, avšak již není nutné, aby byl akademikem.


Dr. Greger – Pokud se bude jednat o člena Ekonomické komise, tak to bude ideální, protože bude alespoň komise alespoň pravidelně informována o aktuálním dění. Bude rád, pokud na sebe Ing. Skrbek toto břímě vezme.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK navrhuje delegovat do Rady Kolejí a menz Ing. Milana Skrbka.

Hlasování 15-2-4

Schváleno

5 – Opatření rektora o svěření nemovitého majetku

JUDr. Horáček – Toto už je jen technikálie. V souvislosti s nabytím nového majetku se připravilo nové ucelené znění OR o svěření nemovitého majetku.


Doc. Brom – Má zde prosbu od ředitele SBZ MFF. U Troji se škrtá 404/26 a pan ředitel píše, že by to tam takto být nemělo. Poprosí pana kvestora, aby se s panem ředitelem spojil a vydiskutoval to s ním.


JUDr. Horáček poděkoval za upozornění a přislíbil, že toto s panem ředitelem vykomunikuje.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku, kterým se nahrazuje OR č. 52/2017 ve znění pozdějších opatření, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

Hlasování 17-0-2

Schváleno

6 – Metodika výběru a financování EIZ na Univerzitě Karlově pro období 2023-2027

MUDr. Fontana – Jedná se o materiál, jež je výsledkem dlouhé práce pracovní skupiny zástupců ze všech fakult a z CERGE. Jedná se o kompromis, byl projednán na kolegiu rektora a rozšířeném kolegiu rektora. Sumy uvedené zde jsou teoreticky hypotetické. Jsou zde uvedené pro orientaci, ale záleží na tom, jak budeme úspěšní ve vyjednávání, a podle toho bude každý rok žádost o příslušnou sumu v rámci Principů.


Mgr. Farkaš – Rád by podotknul, že před měsícem bylo toto projednáno na IT komisi. Velmi podporují práci, která byla udělána, materiál je detailně připravený. Jediná trochu problematická věc je, jak se na to budou hledat finance, ale celkově to IT komise podporuje tichým souhlasem.


MUDr. Fontana – Jediný zdroj, odkud to jde čerpat, je předzávorka v Principech. Je tam ale diskuze, zda to půjde z příspěvku či z dotace, ale zatím je zde jen odhad sum, kde bychom se měli následujících pět let pohybovat.


Otrubová – Za lékařské fakulty žádali o zařazení důležitých lékařských periodik mezi páteřní zdroje. Doteď si to platili sami, ale do budoucna nebudou schopni si je financovat, takže o něj přijdou. Zajímá ji, jaký je k tomuto postoj, a zda by se to dalo změnit.


Doc. Nigrin – Jak se dospělo k seznamu zdrojů a byly vzaty v potaz požadavky všech?


Dr. Římanová – Seznam je výsledkem diskuze zástupců všech fakult. Pracovní skupina v říjnu na návrh lékařských fakult předložila kolegiu rektora několik variant řešení. Návrh LF byl velmi vysoký a finančně neúměrný požadavkům od jiných fakult. Část zdrojů pro LF byly zařazen, zbytek byl vyřazen na jednání rozšířeného kolegia rektora.


Dr. Greger – Za PedF také dávali nějaké návrhy a žádali o zařazení určitých zdrojů, a ne vše bylo zařazeno. Seznam je více orientován na přírodní vědy, nikoliv na humanitní. Chápe ale, že je nutné vyvážit nejen potřeby, ale i finanční možnosti.


Prof. Raboch – Rád by podpořil to, co říkala kolegyně Otrubová. Chápe, že všichni mají mnoho požadavků a že jsou zde finanční limity, nicméně s tímto závěrem vedení UK jsou velmi nespokojení všichni vedoucí knihoven LF a FaF, a stejně tak proděkani pro vědu. Chápe, že peněz je nedostatek, ale objednávat jednotlivé články je administrativně velmi náročné. LF a FaF přitom patří mezi největší přispěvatele vědeckých výstupů.


Doc. Nigrin – Pokud ví, tak 3.LF tento seznam podporuje, ale je nutné počítat s tím, že se stejně některé materiály budou doplácet mimo toto. Bude do budoucna možné seznam modifikovat?


MUDr. Fontana – Toto je jistý kompromis a pokud bychom chtěli nasmlouvat vše, o co je zájem, tak by to bylo za částku 300 mil. Kč, zatímco nyní jsme na cca šestině této částky. Potřeby nemohou být uspokojeny všechny, proto je část zdrojů páteřní a část bude oborová. Ano, bylo zde více variant, ale i třeba pro PF byl jeden pro ně velmi důležitý nástroj vypuštěn.


Dr. Římanová – Nejprve nyní zadají požadavek CzechELib, ti nám následně vyjednají ceny.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala materiál „Metodika výběru a financování EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023–2027“ s kladným stanoviskem a souhlasí s výběrem páteřních EIZ (celouniverzitní financování) pro předplatné 2023–2027, ve verzi rozšíření páteřních EIZ nad rámec původního, vstupního návrhu o multioborové EIZ pro vědu, výzkum a výuku napříč obory.

Hlasování 15-3-5

Schváleno

7 – Právní jednání

7.a – Dodatek č. 5 ke SoD Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice

JUDr. Horáček stručně představil materiál.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je úprava harmonogramu realizace díla a zvýšení ceny za provedení díla o 11 534 884,93 Kč bez DPH.

Hlasování 20-0-0

Schváleno

7.b – Pronájem pozemků Albertov Revmatologickému ústavu

JUDr. Horáček stručně představil materiál.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s Revmatologickým ústavem jako nájemcem smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 1416, 1413/1, 1413/2 a 1412, vše k. ú. Nové Město, obec Praha, o celkové výměře 5 516 m² za nájemné ve výši 26 922,60 Kč bez DPH ročně, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 20-0-0

Schváleno

7.c – Přeložka T-Mobile v Kampusu Albertov

JUDr. Horáček stručně představil materiál.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě – překládce stávající infrastruktury mezi UK a T-Mobile Czech Republic a.s., v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

8 – Různé

Doc. Nigrin – Na minulých jednání padla žádost, abychom vytvořili skupinu, která by se věnovala mzdám napříč fakultami. Materiál, který byl zpracován, nebyl moc dobře udělán.


Prof. Raboch – Jaký má být výstup činnosti téhle komise či skupiny?


Doc. Nigrin – Má vzniknout pracovní komise či skupina, která by se podívala na to, jak rostou mediány mezd na jednotlivých fakultách a jak jsou mzdy konstruovány.


Dr. Kružík – Číslům z materiálu nemůžeme připisovat přílišnou váhu. Na fakultách jsou rozdílné politiky, jak si mezi sebou rozdělují mzdy. Rádi bychom viděli, jaká byla dynamika růstu mezd, a tyto nárůsty následně porovnali s nárůstem nominálních prostředků na fakultě. Od toho pak můžeme odvíjet další debaty. Jako sekundární výstupy by viděl, abychom na fakultách popsali, jak tam vzniká konstrukce mezd, a poté připravit návrh, jak do budoucna postupovat na univerzitě jako celku.


Doc. Nigrin – Měla by to být skupina, která zpracuje data a představí výsledky celé Ekonomické komisi. Nebude formulovat žádné návrhy, ale přednese nám jen zprávu.


Doc. Liška – Je třeba zjistit, jak fakulty tvoří fondy. Některé fakulty mají plné, jiné mají zkrácené úvazky a zbytek jde z grantů. Je nutné, abychom měli porovnatelné podklady. Je nutné i rozlišit, zda zaměstnanec má jen akademické povinnosti, či dělá vědu, vede granty či je ještě v jiné vedoucí pozici.


Doc. Nigrin – Rozhodně souhlasí, je třeba toto sjednotit.


Dr. Greger – Rád se do jednání skupiny zapojil. Jako její hlavní účel vidí, že sjednotíme informace a vytvoříme podklady pro další jednání Ekonomické komise.


Doc. Dolejší – Jen by rád doplnil, že by bylo asi dobré, aby byla jednání pracovní skupiny veřejně dostupná všem členům Ekonomické komise.


Doc. Brom – Jaké bude mít pracovní skupina formální pojetí? Jak bude velká, jak by měla jednat? Jedná se o ad hoc orgán Ekonomické komise?


Doc. Nigrin – Ano, přesně tak, bude se prakticky jednat o práci nadšených statistiků, tedy o ad hoc záležitost.


Dr. Šima – Také by měl o pozici ve skupině zájem, má s obdobnou prací zkušenosti. Chápe tu skupinu jako neformální sdružení, jejíž jednání budou členům komise otevřená.


Doc. Nigrin – Aby shrnul zájemce o členství v pracovní skupině, během jednání se o členství přihlásili: doc. Brom, doc. Liška, dr. Kružík, dr. Šima, doc. Dolejší, dr. Greger a doc. Himl.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK ustavuje pracovní skupinu pro průběžné vyhodnocování informací o mzdové situaci na UK, poskytovaných vedením UK Akademickému senátu UK, a předkládáním zpráv na zasedání Ekonomické komisi AS UK. Jednání pracovní skupiny budou přístupná členům Ekonomické komise AS UK.

Hlasování 20-1-0

SchválenoMgr. Farkaš – Máme problém s volnými penězi na UK. Při jednání o objektu U Supa jsme pochopili, že jsou ekonomicky stabilní, ale přesto jim odpouštíme celý nájem ve výši 500 mil. Kč měsíčně. I přesto stále ještě nebyly jiné naše závazky zaplaceny, a to zejména příspěvek pro studenty ve výši 250 tisíc Kč, který již přes půl roku nebyl vyplacen. Rád by navrhnul Ekonomické komisi usnesení, aby vyzvala vedení UK, aby byly od ledna obnoveny nájmy.


JUDr. Horáček – S usnesením není problém. Ve věci Supa odeslal pan rektor tomuto nájemci dopis, že je akviziční proces ukončen, a proto od ledna budou platit standardní nájemné dle nájemní smlouvy. Nájemce avizoval, že bude chtít prodat vybavení třetí osobě. Usnesení není s ničím v rozporu, důvodem pro odpuštění nájemného bylo, aby nedocházelo k degradaci vybavení, o jehož koupi UK vyjednávala. Jen by byl rád, aby bylo myšleno na situace zvláštního zřetele hodné.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK doporučuje návrat k smluvně sjednanému nájemnému za prostory, u nichž došlo k jejich odpuštění/snížení, a to od ledna roku 2022.

Hlasování 18-1-1

SchválenoMgr. Pačes – Toto plénum asi není nejvhodnější, ale za celou dobu řešení STARTu se setkává s tím, že jeho řešitelé nemají dostatečné informace zásadního charakteru. V poslední době nešlo nahrávat povinné reporty, dalším bylo vráceno velké množství zpráv po půl roce, a to hromadně. Byl by rád, kdyby bylo možné komunikaci zlepšit.


MUDr. Fontana – V poslední době došlo k několika problémům a bohužel byly na straně dodavatele systému, který neopravil chybu, kterou slíbil napravit. Jedná se o oprávněný požadavek a omlouvá se za komplikace. Doufá, že do budoucna tyto komplikace nenastanou.


Mgr. Baťková – Dodavatel nám nasadil nový modul do systému, aniž by nás varoval, a modul spadnul. Co se týče vracení zpráv po půl roce, tak s tím nic neudělají, jelikož oni jednou za půl roku zašlou zprávy poskytovateli dotace. Ty, které byly vráceny, byly ihned vraceny řešitelům. Jakmile došlo k výpadku systému, tak je zasílali řešitelům napřímo. Co se týče zpráv řádných za listopad, tak skutečně došlo k nemožnosti nahrávat je. Od včerejška je chyba odstraněna, a veškeré zprávy i z minulých měsíců by měly být již přístupné. Musí nyní tlačit na dodavatele, aby lépe komunikoval a nenasazoval nové části bez předchozího upozornění. Nikdo nyní řešitele uhánět nebude, ba dokonce bude možná i termín pro jejich zaslání prodloužen, pokud bude potřeba, případně budou s řešiteli komunikovat individuálně.


Dr. Stránský – Mohl by se RUK u těch zpráv více angažovat a nepřehazovat to zpět na řešitele? Často řídící orgán vytýká absenci informací, které přitom ve zprávě uvedeny jsou.


Mgr. Baťková – Také nejsou vždy šťastní z toho, jak s námi řídící orgán komunikuje, již to s nimi řeší. Není tam jednotný přístup pracovníků řídícího orgánu, což je vidět. Již je připravena zpráva pro řešitele s informací, v čem problém spočíval a jak jej budou do budoucna řešit.


Dr. Jüptner – Děkuje za reakci, možná by bylo dobré zapojit do toho i pana prorektora Konvalinku.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila poděkování MUDr. Josefu Fontanovi a Mgr. Baťkové za to, že zašlou dopis všem řešitelům projektu START s omluvou a vysvětlením všech technických problémů spojených s odevzdáváním průběžných zpráv a návodem k řešení problematických situací. Ekonomická komise AS UK by uvítala do svého dalšího jednání zprávu se statistikou k průběžným zprávám projektů START s prosincovým termínem odevzdání. Ekonomická komise AS UK považuje za důležité zapojit do intervence u řídícího orgánu vedoucí pracovníky univerzity, např. prorektora pro vědu.

Schváleno tichým souhlasem


Mgr. Pačes – Děkuje za vysvětlení. Je mu jasné, že problémy jsou a budou, a je rád, že se řeší.Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Jüptner, kterému bylo předáno vedení dnešního jednání, popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 5. leden 2022 19:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám