Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 24. května 2021


Přítomní:

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Martin Boukal (KTF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Bc. Martin Čihák (FF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Kamila Otrubová (1. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Mgr. Zuzana Terry (FHS), Kateřina Grygarová (3. LF), Mgr. Marta Harasimowicz (FF), Mgr. Jakub Horký (PF), Kamila Řehořová (PřF),

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti), Mgr. Tereza Smužová (RUK), Mgr. Diana Sýkorová (OSZS), RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (OAS), Mgr. Jaroslav Švec (OSZS)

Program:

1. Zahájení

2. Dílčí novela Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021)

3. Dílčí novela Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021)

4. Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK

5. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení UK za rok 2020

6. Různé

1 – Zahájení

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, všechny přivítal a požádal je o chvilku strpení, jednání začne o chvilku později, jelikož stále probíhá debata na jednání Ekonomické komise AS UK. Následně členy komise seznámil s programem dnešního jednání, k němuž nikdo neměl připomínek a program tak byl schválen tichým souhlasem.

2 – Dílčí novela Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021)

Prof. Králíčková představila materiál – Závěrečné práce v profesně zamřených kurzech CŽV budou kontrolovány z hlediska originality, tedy bude kontrolováno plagiátorství. Tyto práce ale nebudeme zveřejňovat, budeme je mít jen zkontrolované. IS je na tyto změny připraven. Se studijními proděkany jsme toto již diskutovali a souhlasí s ním. Žádný pozměňovací návrh nebyl zaslán.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválení dílčí novely Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021) v předloženém znění.

Hlasování 11-0-1

Schváleno

3 – Dílčí novela Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021)

Prof. Králíčková představila materiál – Příběh za tímto předpisem je naprosto kouzelný. Nedávno byla předkládána jiná novela tohoto materiálu, která zakotvovala úplný opak stávajícího předpisu, ale reflektovala tehdejší stanovisko MŠMT. Ministerstvo nyní svůj názor změnilo a my tedy musíme Rigorózní řád zaktualizovat. Nyní jsme připraveni na to, aby i absolventi zahraničních studijních programů mohli absolvovat za stejných podmínek, jako čeští absolventi, tedy aby se mohli přihlásit k rigorózní zkoušce. Žádný pozměňovací návrh nebyl zaslán.


Řehořová – Má krátký dotaz. V čl. 3 odst. 2 předkládací zprávy je nyní zmínka o tom, že se na žádost uchazeče vzdělání ověřuje fakultou. To se týká jen absolventů UK nebo i jiných VŠ? Chápe správně, že si mají ověřovat Mgr. vzdělání sami?


Prof. Králíčková – Ne, to platí jen tehdy, pokud to nemáte ověřené. Kopie by měli přiložit uchazeči.


Řehořová – Vždy nebo jak to je? Při přechodu z Bc. na Mgr. či z Mgr. na doktorské studium v rámci UK nevyžadují od absolventů UK potvrzení o jejich vzdělání. Platí to i pro rigorózní řízení, že to uchazeči nemusejí dokládat, ale najdeme si to v systému?


Prof. Králíčková – Přesně tak, když jsou to naši absolventi, tak si to najdeme v systému. Ostatní to musí doložit.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválení dílčí novely Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021) v předloženém znění.

Hlasování 12-0-1

Schváleno

4 – Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK

Prof. Králíčková – Toto je snaha o snížení papírování a o elektronizaci procesu udílení cen, konkrétně ceny rektora, mimořádné ceny rektora a Bolzanovu cenu. Mnoho podkladů máme v SIS, proto je zbytečné je vyžadovat duplicitně. Aplikace pro podávání nominací by měla fungovat již od 1.9., tedy již letos by mělo jít nominace na ceny podávat takto. Ostatní změny jsou legislativně-technického charakteru a dále sjednocení terminologií. V jednom místě zůstaly staré výše cen, čehož si všimli až dnes díky podnětu ze Sociální komise AS UK. Tuto informaci opraví a zašlou aktualizovanou verzi. Bakalářům dávají totiž ne 15 000 Kč, ale 20 000 Kč, a u magistrů ne 30 000 Kč, ale 40 000 Kč.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k OR Statut cen udělovaných studentům a absolventům.

Hlasování 13-0-0

Schváleno


JUDr. Říha vznesl dotaz na prof. Králíčkovou ohledně možností konat distanční zkoušky, které se opírají o mimořádný stav na UK a o rozhodnutí MŠMT. Řada lidí by byla ráda, kdyby zkouškové proběhlo jednotně, proto by jej zajímalo, zda MŠMT prodloužilo oprávnění, které dalo v březnu?


Prof. Králíčková – Ano, je to prodloužené do konce září. Navíc máme upravený Studijní a zkušební řád, takže pokud budou fakulty považovat za důvodné pokračovat v distančním zkoušení, tak jim v tom nic nebrání. Zároveň je ale nyní již umožněné i prezenční zkoušení za dodržení předepsaných podmínek.

5 – Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení UK za rok 2020

Prof. Wildová – Děkuje za pozvání. Připojí se i vedoucí týmu, který Dodatek zpracovával, a to dr. Šťastná. Dle zákona o VŠ máme povinnost jednou za pět let vypracovat zprávu o vnitřním hodnocení s tím, že má být každoročně aktualizovaná ve formě dodatku. Tuto zprávu vypracovali v roce 2019 v souvislosti s přípravou nového strategického záměru, a letos k této zprávě přikládají dodatek. Obsahuje informace o RVH, o úpravách vnitřních předpisů (hotových i plánovaných), hodnocení kvality studijních programů a opatření pro jejich zkvalitňování či etická pravidla. Intenzivně se věnují integraci studijních programů. Další kapitola se týká hodnocení stran kvality akreditací, včetně hodnocení vnitřní kvality z hlediska vzdělávací činnosti. Druhé zmíněné nebude obsahovat hodnocení 1-3, ale snaží se o dialog mezi hodnotícím panelem, RVH, garantem a vyučujícími. Nechtějí a nebudou dávat známky, ale naopak budou hledat cesty, které povedou k formativnímu hodnocení, jež bude popisovat silné a slabé stránky studijního programu a návrhy, jak na ně reagovat. Z tohoto hodnocení jsou povinni zveřejnit krátkou závěrečnou zprávu o tom, že hodnocení proběhlo a jak se budou problémy řešit. Detaily budou pak projednány s fakultou, ale nebudou veřejné. OKVA se věnovala i šetření kvality distančního vzdělávání. Vyhodnocovali i dotazníkové šetření mezi svými absolventy. Řešili také metodiku společných mezinárodních programů a spustili nový web pro join degree.

Tento Dodatek byl projednán RVH, rozšířeným kolegiem rektora a bude poskytnut i Vědecké radě a Správní radě ke schválení. Následně bude zaslán do NAÚ.


JUDr. Říha – Děkuje moc za detailní představení a děkuje i dr. Šťastné za vypracování.


Prof. Černý – Také děkuje za prezentaci. Zajímalo by jej, zda bychom chtěli v šetření cílit na ty nejlepší z nejlepších jako zvláštní kategorii těch, kteří nám dají jiný typ zpětné vazby než většina studentstva. Souvisí to i s hodnocením studenty, kdy integrujeme informace bez toho, abychom zhodnotili, zda jsou tito studenti průměrní, podprůměrní či vysoce nadprůměrní. Měli bychom diverzifikovat informace od různých skupin studentů, ať máme lepší zpětnou vazbu.


Prof. Wildová – Děkuje za dotaz. Již minule zde padl dotaz, zda lze u hodnocení zpětně dohledat informaci o tom, zda je student úspěšný či neúspěšný. Neradi by narušovali anonymitu dotazníků, ale rozumí tomu, že nás zprůměrování může dovést k jiným závěrům. Nicméně je asi možné hledat nástroje, jak se dostat k lepší diverzifikaci studentů v dotaznících. Pojďme přemýšlet o tom, jak zároveň zachovat anonymitu, ale zároveň zajistit lepší zpětnou vazbu. Ráda to podpoří.


Prof. Černý – Dokáže si představit, že bychom mohli vytvořit neanonymizovanou anketu, v níž by byli osloveni ti nejlepší studenti. To jsou přesně ti, kteří se rádi podělí o zpětnou vazbu i za cenu, že pod tím bude jejich jméno.


Prof. Wildová – To odpovídá i jejím představám o dalším nástroji pro hodnocení, ale rozhodně by se nejednalo o hlavní studentskou anketu. Mohli bychom se tedy ptát konkrétních skupin studentů, kdy by byli cíleně oslovováni. Ale nesmíme se zaměřovat jen na excelentní studenty, ale i na ty, kteří studium opouští.


RNDr. Šťastná – Uvažovali i o systematickém nástroji „modul tracking“, který by nám měl na anonymní bázi umožnit propojení informací tak, abychom uměli dát dohromady cestu studenta od podání přihlášky ke studiu až po jeho uplatnění v praxi. To by nám možná dovolila tam i nalézt různé skupiny studentů. Chystají také oslovení těch studentů, kteří ze studia odešli. Původní nápad pro tento projekt bylo mapovat studenty po jejich absolvování a zkoumat, jak se jejich názory mění. Toto by se krásně doplňovalo s návrhem prof. Černého, kdy bychom cíleně oslovovali konkrétní skupiny studentů.


Prof. Wildová – Nástroj prof. Černého by byl naprosto novým nástrojem, který by šel cíleně po naprosto odlišném typu informací, než které sbíráme nyní. Toto by mělo vlastní charakter a vlastní instrumenty šetření. Znovu zdůrazňuje, že není důležité jen data sbírat, ale hlavně s nimi následně pracovat, analyzovat je, předávat je fakultám a dále s nimi pracovat.


Prof. Černý – Dostat informace od konkrétních skupin studentů, zejména těch mezinárodních, je k nezaplacení, protože pak dostáváme benchmark, který vybočuje z českého prostředí, nebo alespoň z UK. Přemýšleli o dvou skupinách – jednak o studentech vracejících se ze studijních pobytů a poté naši absolventi magisterského oboru, jež jsou na doktorském studiu v zahraničí, o nichž řada garantů ví. Tyto skupiny by jistě byly zajímavé pro cílené dotazování.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválení Dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení UK za rok 2020.

Hlasování 13-0-0

Schváleno

6 – Různé

V tomto bodě JUDr. Říha informoval o tom, že spolu s pozvánkou na dnešní jednání šla i prezentace doc. Lopatkové ohledně prodlužování doktorského studia. Je možné ji v rámci akademické obce v omezené míře šířit. Následně se se všemi rozloučil a poděkoval členům komise i hostům za jejich účast a popřál jim hezký zbytek večera.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 3. únor 2022 14:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám