Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK 30. března 2022

Přítomní:

Mgr. Anna Altová (PřF), Bc. Marek Boňko (FSV), Bc. Dominika Erbeková (PedF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Lukáš Nowak (MFF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), Alexandr Stropek (PedF), Bc. Vojtěch Švandelík (MFF)

Hosté:

Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), Mgr. Jan Jindra (RUK), Bc. Martin Čihák (FF)

Program:


  1. Úvodní slovo předsedy komise

  2. Projednání materiálu inovace SIS v rámci NPO

  3. Webapps

  4. Úpravy fungování zápisu v SIS

  5. Digitalizace procesů na UK

  6. Informační a kybernetická bezpečnost

  7. Různé


1. Úvodní slovo předsedy komise

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání komise.


Mgr. Farkaš se dotázal, zda má někdo z členů komise připomínky k zápisu ze zasedání Komise pro IT ze dne 2. března 2022. Připomínky nikdo nevznesl, zápis byl schválen tichým souhlasem.

2. Projednání materiálu inovace SIS v rámci NPO

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Maňáskovi s tím, že jde jen o aktualizaci materiálu, který komise již projednávala.


Mgr. Maňásek uvedl, že nový systém poběží současně s tím stávajícím a jednotlivé moduly se budou postupně stěhovat. Zároveň budou přidávány do mobilní aplikace. Budou probíhat tzv. mini tendery za účelem realizaci jednotlivých modulů. Předpokládá se, že jeden z dodavatelů bude hlídat jednotu uživatelského rozhraní. Paralelně se vytváří zadávací dokumentace na rámcovou smlouvu, která má být uzavřena s více dodavateli. Prozatím je ve velmi raném stadiu a začátkem příštího týdne by mohla být hotová první verze k právnímu posouzení. Jde o velmi netypickou zakázku a je třeba vyčkat na reakce dodavatelů na obchodní a technické podmínky. Zároveň probíhá příprava platformy, na které systém poběží. Dále je připravován návrh databázového schématu. Primárně se další postup zaměří na ty části systému a moduly, které by měly být vytvořeny nyní v rámci NPO a postupně bude databázová struktura rozšiřována.


Mgr. Farkaš uvedl, že v materiálu je psáno, že v rámci NPO má být zbytek využitý na různé účely, přičemž jeden z nich je zajištění technických prostředků pro kyberbezpečnost. Dotázal se, zda je to v souladu s Principy pro rozdělování příspěvků a dotací. Mgr. Maňásek uvedl, že přesnou specifikaci toho, co půjde z NPO, ještě nemají, každopádně předpokládají, že půjde hlavně o softwarové nástroje a nějaké další hardwarové prostředky, např. nástroj na monitoring sítě. Mgr. Jindra doplnil, že to, co je v Principech, je nad rámec.


Mgr. Farkaš se dále dotázal, zda se ví, co se týče udržitelnosti, odkud se vezme ten zbytek nad rámec NPO, zda to půjde směrem ke snižování prostředků na Erudio. Mgr. Maňásek uvedl, že to má dvě roviny. První rovina je období souběžné s NPO, kde předpokládají snižování nákladů směrem k Erudiu. Druhá rovina je, jak to bude po skončení NPO, kde předpokládají kombinaci více zdrojů, přičemž jeden z nich jsou Principy, dále využití jistých nečerpaných fondů a další grantové prostředky.


Usnesení:

Komise pro IT AS UK projednala materiál Inovace v SIS v rámci NPO a doporučuje jeho naplnění ze strany vedení UK.

5 pro prezenčně/3 pro distančně – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

3. Webapps

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi.


Mgr. Maňásek uvedl, že nejrozsáhlejší z aplikací je systém Who IS. Dále jde o aplikaci GAUK, ubytovací a sociální stipendia, aplikace Erasmus, aplikace Meziuniverzitní dohody, Investiční záměry a další dílčí aplikace jejichž okruh uživatelů je velmi úzký. Aplikace Who IS přesahuje horizont NPO. Vzhled systému se přizpůsobí tomu, co vznikne v rámci nového SIS. Aplikace Ubytovací a sociální stipendia, Erasmus a Meziuniverzitní dohody zaniknou a budou součástí SIS. Pokud jde o GAUK, byla zahájena analytická aktivita. Aplikace by měla zaniknout a GAUK se stane součástí modulu Granty a projekty v IS Věda. Investiční záměry rovněž zaniknou a stanou se součástí nového Ekonomického informačního systému.


Mgr. Farkaš se dotázal, jaký je časový rámec u aplikací, se kterými pracují studenti. Mgr. Maňásek uvedl, že s ohledem na složitost zakázky a schvalovací proces počítají s koncem roku 2023. Dále na dotaz Bc. Erbekové uvedl, že u aplikace Erasmus se předpokládá rychlejší dokončení, pravděpodobně v průběhu roku 2023.

4. Úpravy fungování zápisu v SIS

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš představil bod jednání a předal slovo Mgr. Maňáskovi.


Mgr. Maňásek uvedl, že při přetížení při zápisech na PF UK došlo k tomu, že tabulka, ve které se evidují jednotlivé sessions přihlášení do systému trvalo tak dlouho, že se stala příliš velikou a zápis do této tabulky při větším zatížení databáze trval tak dlouho, že přihlášení skončilo time-outem, který byl nastaven na 60 vteřin. Řešením je tabulku významně vyprázdnit a udržovat logy pouze za poslední měsíc až dva.


Mgr. Nowak se dotázal, zda to bude hlídané podle IP adresy nebo loginu uživatele. Mgr. Maňásek uvedl, že to bude podle loginu uživatele. Nepřihlášení uživatelé systém tolik nezatěžují.


Mgr. Farkaš uvedl, že jsou fakulty, kde je zápis klikací loterie a studenti jsou zvyklí na to, že překlikávají mezi okny. Dotázal se, zda by bylo možné omezit počet sessions např. na 5? Mgr. Maňásek uvedl, že ano. Mgr. Farkaš dále navrhl zredukovat časovou dotaci jedné session z 60 minut např. na 10 minut.


Mgr. Farkaš dále upozornil, že je třeba změny v průběhu zápisu komunikovat se studenty. Mgr. Nowak navrhl, aby se informace objevila i na úvodní stránce v SIS.


Usnesení:

Komise pro IT AS UK se seznámila s opatřeními navrženými vedením ÚVT na zajištění plynulosti zápisu předmětů v SIS a podporuje zavedení těchto opatření s následujícími úpravami: omezení počtu aktivních sessions na 5, zkrácení session timeout na rozumný čas. Komise pro IT AS UK zároveň vyzývá ÚVT a SKAS ke komunikaci těchto opatření.

5 pro prezenčně/3 pro distančně – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

5. Digitalizace procesů na UK

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš představil bod jednání a předal slovo Mgr. Maňáskovi.


Mgr. Maňásek uvedl, že jednou z aktivit, která byla UK uložena, je certifikace spisové služby. Dále bude potřebovat přístup do registru veřejné správy, protože do něj budou muset být ukládány některá rozhodnutí, která vydává směrem ke studentům. Rovněž bude muset ověřovat identity. UK bude muset provést některé formální kroky, některé kroky v oblasti kybernetické bezpečnosti, a některé kroky směrem k úpravě systému tak, aby mohl být připojen do základních registrů, aby si univerzitní systémy mohly se základními registry vyměňovat data.


Mgr. Jindra doplnil, že oddělení spisové služby s ohledem na tuto agendu přijalo nového metodika. Předpokládá se i konzultační zapojení do zmíněného projektu CESNET. Dotkne se to i otázky certifikace spisové služby, ale doposud není známá certifikační autorita ze strany ministerstva vnitra. Druhá fáze je základní registr, kde je vzhledem k GDPR povinnost vést jmenný rejstřík.


Mgr. Farkaš se dotázal na předpokládaný časový rámec přípravy rozvojového projektu a zda nám zákon ukládá nějakou lhůtu. Mgr. Jindra uvedl, že na certifikace jsou lhůty do roku 2023/2024, což se stihne. K připojení na základní registry by mělo dojít v průběhu příštího roku. Mgr. Maňásek doplnil, že výstup rozvojového projektu se předpokládá v září.

6. Informační a kybernetická bezpečnost

Proběhla diskuse na téma kyberbezpečnosti na UK.

5. Různé

Mgr. Farkaš uvedl, že Komise pro IT AS UK má pevně stanovený termín ve středu v 16:00 a vyjádřil prosbu, aby v této době nezasedaly jiné komise.


Usnesení:

Komise pro IT AS UK se považuje za plnohodnotnou komisi AS UK s pevně určeným časem ve středy v 16:00.

5 pro prezenčně/3 pro distančně – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno


Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Mgr. Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidi: Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UKPoslední změna: 11. květen 2022 15:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám