Zápis ze zasedání Komise pro třetí roli AS UK ze dne 16. března 2023


Přítomní: Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Jakub Čech (PF), PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF), Leona Petlíková (2.LF), Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip (FF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Bc. Veronika Vohlídková (PedF), Petr Milichovský (PF)


Omluveni: Martina Horáková (3.LF), Františka Keprtová (ETF), Bc. Martina Pustková (FHS)


Hosté: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (prorektor pro vnější vztahy), PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (členka KR pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj), Mgr. Ing. Nikola Rusová (manažerka udržitelného rozvoje)

Program:

 1. Zahájení a schválení programu Komise pro třetí roli

 2. Schválení zápisu ze zasedání ze dne 18. 1. 2023 (bude na disku doplněn)

 3. Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030

 4. Stav naplňování Plánu rovných příležitostí UK

 5. Propagační označení UK – výzkumy

 6. Desatero krizové komunikace na UK

 7. Monitoring na UK

 8. Grantová výzva UKa – nominace zástupců do výběrové komise

 9. Různé

  a) Pražský Majáles – studentské spolky

1. Zahájení a schválení programu Komise pro třetí roli

Mgr. Bubeníková, předsedkyně komise, se představila a krátce informovala o změně názvu komise.

2. Schválení zápisu ze zasedání ze dne 18. 1. 2023

Mgr. Bubeníková přítomné informovala, že zápis z minulého jednání od původního předsedy komise neobdržela, bod byl proto vypuštěn a přesunut na další jednání.

3. Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030

Mgr. Bubeníková představila dnešní hosty, kteří řeknou více k tomuto bodu – dr. Vymazalovou a Mgr. Rusovou. Zároveň byla všem přítomným přeposlána pozvánka na kulatý stůl k této problematice.


Mgr. Rusová – Podklady a formulář k připomínkám zveřejnili na webu, je možné se k nim dostat skrze CAS přihlášení, aby je mohla připomínkovat celá UK. Ve své funkci je od října loňského roku, původní zadání vypracovávalo COŽP. První verze šla ven v polovině listopadu, nyní se k problematice schází pravidelně pracovní skupina. Prvotní verze dokumentu byla dosti obsáhlá, avšak cílem bylo vytvořit stručný a věcný materiál. Zaměřujeme se na 4 základní klíčové oblasti, ty mají své jednotlivé podkategorie a cíle. Povedlo se nám i stanovit si konkrétní cíle k roku 2030. Indikátory bylo složité stanovit, protože udržitelnost je u nás „v plenkách“, a tak nyní není možné se vůči něčemu konkrétnímu vymezit, jelikož nemáme mnoho vstupních informací. Snažili jsme se i přesto popsat ideální vztah, do kterého bychom se rádi dostali. Akční plány budou dvouleté, jsou také k náhledu a ke komentování. Jsou flexibilnější a slouží jako zásobník projektů, které se dějí napříč UK. Vyzýváme k otevřenosti, každý z UK může přijít s vlastním projektem, o kterém si myslí, že do strategie zapadá a že by měl být do Akčního plánu zapojen. Jako hlavní základ vidí vybudování komunikační linie napříč UK. Děje se mnohé, ale často o tom ani nevíme, informace neprorůstají skrze UK. Rádi bychom v průběhu času vytvořili komunikační pracovní skupiny. V rámci komunikační linie budou v prvé řadě nominováni tzv. koordinátoři udržitelnosti (na každé fakultě a součásti). Pracovní skupiny by měly vzniknout v rámci oblastí, které zahrnuje pilíř Správa a řízení (tedy např. pracovní skupina pro výstavbu, pro mobilitu atd.). Strategii bychom rádi po dvou Akčních plánech zaktualizovali. Bude díky tomu pro nás jednodušší identifikovat, na co jsme zapomněli, co vnímáme jinak či co se dá dělat rychleji. V druhé polovině roku 2030 budeme Strategii jako celek vyhodnocovat, Akční plány budou vyhodnocovány každý rok. 


Mgr. Bubeníková – Jako nejnáročnější cíl jí přijde komunikovat efektivně na mezifakultní úrovni. Jaká bude forma podpory výzkumných aktivit? Bude to směřováno čistě na výzkumnou aktivitu, či to bude zaměřeno i směrem k 3. roli a k praktickým projektům?


Mgr. Rusová – Je to ve Strategii zmiňováno hlavně v kontextu 3. role.


Dr. Vymazalová – Vedení závěrečných studentských prací atd. je dílčím cílem. Co se týče výzkumu, tak se neuvažuje, že by byly konkrétní výzvy jen na udržitelný rozvoj, ale pokud budou výzvy RUK z 4EU+, tak zdůrazníme, že je udržitelný rozvoj žádoucí a podporovaný. Dále je dobré na udržitelnost myslet i u mobilit, což je třeba detailněji diskutovat. Chceme téma tlačit a ukazovat jej co nejvíce.


Mgr. Bubeníková – Dále je v materiálu uvedeno, že vznikne studentský spolek. Již byl někdo konkrétní osloven, či máte alespoň představu o tom, jak se bude spolek formovat?


Mgr. Rusová – Byla by ráda, kdyby spolek fungoval napříč UK a měl zástupce ideálně z každé fakulty, primárně nadšence. Zatím ale nikdo konkrétní osloven nebyl.


Mgr. Bubeníková – Bude v rámci memoranda s Wikipedií vytvořen např. měsíc udržitelného rozvoje?


Dr. Vymazalová – V rámci naší spolupráce je udržitelnému rozvoji věnován samostatný podprojekt.


Doc. Vlach – V plánu to je, ale zatím nejsou konkrétní obrysy tohoto projektu. V memorandu je přímo uvedena v tématu udržitelnosti spolupráce na WikiProjektu „Změna klimatu“.


Dr. Kudláčková – Plánujete, aby byl na každé fakultě koordinátor – už máte tyto osoby vytipované?


Mgr. Rusová – Oficiální nominování prostřednictvím děkanů ještě neproběhlo, ale na některých fakultách již víme, kdo se udržitelným rozvojem zabývá a mohl by se případně koordinátorem stát. Ráda by ale, aby se první pracovní skupina sešla už letos.


Dr. Vymazalová – Od paní rektorky půjde pokyn směrem k děkanům, aby jmenovali své kontaktní osoby.


Mgr. Rusová – Kulatý stůl k problematice proběhne příští čtvrtek v Modré posluchárně. Ještě doplní, že připomínky je možné zasílat do 6.4., pak máme cca měsíc na jejich uzavření a vypořádání, poté vše půjde do KR, RKR a následně nejspíše v květnu na AS UK.

4. Stav naplňování Plánu rovných příležitostí UK

Dr. Vymazalová – UK si nechala udělat na konci roku 2021 genderový audit, kde zkoumala, jak jsou rovné příležitosti uplatňované v rámci celé UK. Proběhla analýza interních dokumentů, analýza propagace UK navenek a analýza dotazníku rozesílaného přímo zaměstnancům. Na základě vyhodnocení byl vypracován Plán rovných příležitostí, který byl přijat v loňském roce. Při každém podpisu Horizonu je nyní kontrolováno, zda Plán naplňujeme. Přijat byl sice až v dubnu, ale naplňován byl po celý rok 2022, nyní je zhodnocován. Jedná se o odpovědnost celého KR a jejich odborů.


Mgr. Bubeníková – Oceňuje zpracování, i že je na str. 5 výčet konkrétních akcí. Má za to, že mnoho z nich je ale „přesvědčování přesvědčených“. Jak se daří vzdělávat nepřesvědčené?


Dr. Vymazalová – To nemůže jít skrze tyto akce, ale pomáhá nám s tím OVV: vydávají články o ženách ve vědě, mladých rodičích apod. I paní ombudsmanka je vidět a své činy vysvětluje, což je prvním vzděláním těch nepřesvědčených.


Bc. Čech – Přemýšlel podobně jako Mgr. Bubeníková. Jak fakulty donutit k chování podle Plánu, když to chtít nebudou? UK si uvědomuje, že jsou rovné příležitosti třeba řešit, ale jak zajistit, aby to probublalo i na fakulty a jednotlivé katedry? Proběhl audit na celé UK nebo i na fakultách a jednotlivých pracovištích? Nevadilo by mu, kdybychom to řešili i razantněji, byť na úkor autonomie fakult.


Dr. Vymazalová – Z genderového auditu vzniklo množství zpráv: celková rektorátní i jednotlivé fakultní zprávy. Celouniverzitní byla zveřejněna, fakultní nikoliv, jelikož tam byla občas návratnost nízká a šlo by odpovědi deanonymizovat, což je nežádoucí. K děkanům, jednotlivým vedoucím a k členům kolegia se ale zprávy dostaly. Rada pro RP složena tak, že děkan nominuje 1 osobu, ale chceme, aby byla rada složena z 60 % žen a 40 % mužů, což je nástroj, který se nám osvědčuje. Komunikujeme i se členy této Rady, posíláme přes ně informace na fakulty. Fakulty jsou ale stále samosprávné, mnoho věcí jim nařídit nemůžeme.


Mgr. Slížková – Jak ten Horizon funguje u fakult? Stačí, když má plán UK nebo jej musí mít i fakulty?


Dr. Vymazalová – Stačí když jej má UK jako celek, je to vázané na IČO, není to tedy možné propsat na fakulty. Kultivace prostředí je postupná, je ráda, že letos je materiál projednáván i na komisi, loni šel rovnou na plénum.


Dr. Kudláčková – Má také dotaz k str. 5. Pro mimopražské fakulty je komplikované se čehokoliv účastnit. Již se na to ptala paní rektorky, ale bylo by možné vzít přednášejícího a přijet s ním do Hradce?


Dr. Vymazalová – Určitě není problém domluvit společnou akci. Agenda jako celek sice spadá pod UK Point, ale jedná se o akce různě sesbírané. Pokud je o akci zájem, tak je možné se domluvit, např. na FHS si to zorganizovali studenti sami a od RUK měli jen PR podporu.


Doc. Vlach – Z OVV RUK mohou nabídnout i kol. Hubálkovou, která školí popularizaci vědy a upozorňuje na rovné příležitosti ve vědě.


Dr. Vymazalová – Kdyby byl zájem o přednášku konkrétní osoby, tak i to mohou pomoci zajistit.


Mgr. Rusová – Dle ní je ideální dělat akce např. i online, či z nich dělat záznam, aby se dostali k co nejširšímu okruhu osob.


Mgr. Slížková – Má dotaz k implementaci Plánu na fakultách. Mají některé z nich vlastní Plány RP?


Dr. Vymazalová – Nemají, ani žádná z fakult nemá ani vlastní Radu pro RP. Už ale sledujeme, které osoby jsou např. ve výběrových komisích. Zároveň je možné se obracet i na ombudsmana, pokud jsou potřeba posílit obranné mechanismy.


Bc. Čech – Je rád, že se tam zaměřujeme i na gender paygap. Zároveň máme povinnost zajistit rovnost i v rámci celé UK, protože jsme jednou právnickou osobou, máme jedno IČO. Do budoucna bude více nutná role RUK pro slaďování mezd, dlouhodobě nejde, aby si mzdy určovaly samy fakulty. Rovné odměňování nemá jen gender aspekt, ale je třeba myslet i na právní aspekty.


Dr. Vymazalová – Doc. Kružík z AS UK vede pracovní skupinu, která zmapovala mzdy napříč UK, takže stran rovnosti mezd je možné se obracet na něj, má daleko detailnější data, než ona.


Mgr. Bubeníková – Má dotaz na str. 6, kde je zmíněno nominování do Etické komise, kam jsme jako AS UK své delegáty nominovali. Na webu ale stále není uvedeno složení této komise.


Dr. Vymazalová – Komise se stále skládá, jakmile bude známo její plné složení, tak bude zveřejněno.


Návrh usnesení:

Komise pro třetí roli AS UK bere na vědomí materiál „Stav naplňování Plánu rovných příležitostí UK“.

Schváleno tichým souhlasem

5. Propagační označení UK – výzkumy

Doc. Vlach – Když byl před rokem založen KaPR, tak s hrůzou zjistil, že nemáme žádné jednotné materiály k propagaci, napočítáno bylo více než 320 různých variant loga a vizuálů, které se neodkazují na Univerzitu Karlovu, tj. že UK neuvádějí. Proběhly od té doby dva výzkumy k Propagačnímu označení UK. Kvalitativní (Fáze 1) byl prováděn s uchazeči o studium, a kvantitativní (Fáze 1b) pak s 1. ročníky česko-jazyčných studijních programů. Kvalitativní průzkum provedla externí agentura STEM na středoškolácích – jednalo se o výzkum zaměřený na naše strategie, na to jak oslovovat uchazeče apod. Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo více než 3000 studentů. Vyšlo z toho mnoho zajímavých věcí. Zkratku CUNI nepovažuje široká veřejnost a uchazeči za ideální, ale není možné nyní z technických důvodů radiálně a rychle přejít na jinou doménu. Mezi středoškoláky a studenty se používá i zkratka Karlovka v běžné komunikaci. Proto byl podán návrh na zaregistrování názvu „Karlovka“, a tento pojem proto začneme více používat i v neformální rovině komunikace. Výzkum je zatím čerstvý a doufá, že v rozumné době proběhne i výzkum na cizojazyčných studijních programech. UK je velmi roztříštěna a často není vnímána fakulta jako součást celé UK. Velmi zajímavá data se týkala i toho, ve které fázi života se studenti rozhodují pro studium konkrétní fakulty či oboru.


Mgr. Bubeníková – Zaujala ji i stresová zátěž studia. Na PřF UK mají tutory proti prevenci neúspěchu při studiu. Bylo by zajímavé prozkoumat, jak se k tomu staví jiné fakulty.

6. Desatero krizové komunikace na UK

Doc. Vlach – Tento materiál je naplněním předvolebních slibů paní rektorky. Na UK dlouhodobě chybí zásady krizové mediální komunikace. Rád by proto, aby vznikl jasný komunikační kanál interní i externí, směrem k médiím. Materiál neřeší 100 % všech problémů, není samospasitelný, ale rozděluje krize do několika základních kategorií jako jakási kuchařka pro nenadálé mediální situace. Rád by, abychom měli na UK jasnou strategii toho, kdo bude konkrétní mediální problémy řešit, zda fakulta sama nebo RUK jménem UK coby celku. Doufá, že do dvou měsíců vznikne navazující OR, které začne desatero implementovat napříč UK, kdy dnes projednávaný materiál bude přílohou nového opatření. Myslí si, že kauzy za poslední rok ukazují, že jsme dokázali vše zatím s dobrým jménem přestát, ale je nutné se připravit do budoucna.


Mgr. Bubeníková – Kontaktní osobami na fakultách budou zástupci PR oddělení?


Doc. Vlach – Ano, přesně tak.


Bc. Čech – V lednu/únoru se řešily mzdy akademických pracovníků, a mnoho akademiků se proti vyjádření RUK ostře vyhrazovalo. Přijde mu, že když má RUK zásadní stanovisko, tak by bylo vhodné v tiskové zprávě uvést citaci konkrétní osoby a nevydávat to relativně „anonymně“ pod hlavičkou OVV RUK. Reflektuje se, že to nebylo ideální, a bude z toho vzáno poučení do budoucna?


Doc. Vlach – Řada fakult naopak naše prohlášení ocenila, i přesto, že se k němu jiné postavily odmítavě. Jednalo se o prohlášení vedení UK, tedy členů KR, což tam bylo uvedeno. Uveden tam byl kontakt na tiskového mluvčího UK, na něhož se mohly osoby obrátit s konkrétními dotazy. Jedná se o standardní postup zveřejňování vybraných tiskových prohlášení, který je využíván dlouhodobě a který neplánujeme zásadně modifikovat.

7. Monitoring na UK

Doc. Vlach – Materiál jde na komisi pouze pro informaci. Na OVV RUK se zavádí nový servis s novým nástrojem monitoringu se společností Newton, kterou jsme vysoutěžili za podstatně nižší peníze, než kolik jsme za něj platili doposud. Pro zajímavost byly vybrány 3 fakulty s největšími mediálními výstupy a byl nově zaveden výběr z monitoringu, který je nyní rozesílán v upravené podobě. Upraven byl i mailing list, mnoho osobám padal monitoring do spamu nebo si nepřály tyty e-maily dostávat.

8. Grantová výzva UKa – nominace zástupců do výběrové komise

Doc. Vlach – Pokud i letos vypíšeme grantovou výzvu stejně jako loni, tak by rád požádal Komisi pro třetí roli AS UK o nominaci osob do poroty, která bude projekty hodnotit. Vypsán bude grant ale nejdříve v dubnu v závislosti na finančních možnostech OVV RUK.


Komise navrhla nominovat Martinu Horákovou z 3.LF. Jedná se o aktivní členku Trimedu, s nominací souhlasí.


Návrh usnesení:

Komise pro třetí roli AS UK navrhuje doc. Vlachovi nominovat do výběrové komise grantové výzvy UKa Martinu Horákovou (3.LF).

Hlasování 8-0-0

Schváleno


Bc. Vohlídková – Má dotaz, co se děje s projekty, které se výzvy zúčastnili v loňských letech? Konkrétně ji zajímá, jak se dále nakládá s videem? Má to nějaké další využití?


Doc. Vlach – Je jedním z našich hlavních videí, které budou použity v rámci kampaně Na Karlovku či na veletrzích Gaudeamus v ČR a SR. Kromě hlavního videa byla v rámci projektu natočena i videa, tzv. Shorts či Reels, která budou užita na sociálních sítích a k propagaci UK v příštích měsících.

9. Různé

Doc. Vlach stručně informoval o novinky vzešlých ze spolupráce s Wikipedií. Příští týden bude předáno cca prvních 100 fotografií, k nimž máme práva a jež můžeme na Wikipedii umístit.

a) Pražský Majáles – studentské spolky

Mgr. Bubeníková informovala, že Mgr. Konečný, který měl o tomto projektu více informovat, nedorazil, přesuneme proto bod na příštím jednání.


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Schválila: Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK


Poslední změna: 15. květen 2023 09:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám