Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 13. března 2023


Přítomní: Pavel Linzer (PF), Mgr. Anna Altová (PřF), Ing. Jan Hrabovský (MFF), Mgr. Richard Keračík (FF), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip (FF), Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF), Oskar Vogl (ETF), Petr Gangur (PF), Jakub Gogela (FF), Mgr. Jakub Horký (PF), Petr Chvátal (PF), PhDr. Karel Mika (FF), Mgr. Daniel Vašek (PřF),


Hosté: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (prorektorka UK), doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA (prorektor UK), Mgr. Jakub Homolka, Ph.D. (vedoucí OKVA RUK)

Program:

  1. Zahájení

  2. Fungování studijní komise

  3. Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci

  4. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za AR 2020/21

  5. Situace ohledně reformy doktorského studia

  6. Různé

1 - Zahájení

Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné na prvním jednání Studijní komise AS UK v novém funkčním období Akademického senátu UK. Dále představil přítomné hosty. Doc. Martínková informovala, že příští měsíc budou AS UK a jejím komisím zaslána dvě opatření rektorky, týkající se studijní agendy, která půjdou AS UK na vědomí.

2 - Fungování studijní komise

Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné na prvním jednání Studijní komise AS UK v novém funkčním období Akademického senátu UK. Dále představil přítomné hosty. Doc. Martínková informovala, že příští měsíc budou AS UK a jejím komisím zaslána dvě opatření rektorky, týkající se studijní agendy, která půjdou AS UK na vědomí.

3 - Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci

Doc. Polák poděkoval dr. Homolkovi za detailní vypracování zpráv. NAÚ nám před pěti lety udělil institucionální akreditaci, ale v šesti oblastech nebyl příliš spokojen, proto bylo do 5 let od udělení akreditace potřeba předložit kontrolní zprávy ohledně vylepšení stavu a o stavu vypracování úkolů zadaných NAÚ. V podkladech jsou jak textové přílohy, tak i tabulkové části. Jedná se o hodnocení cca 106 studijních oborů napříč fakultami. Jsme první VŠ, která tyto zprávy vypracovává. Při nejhorší variantě nám může NAÚ institucionální akreditaci odebrat, ale to nepředpokládá.


Dr. Homolka – Jedná se o novou věc, není žádný oficiální postup schválení zpráv, ale rádi bychom, aby to projednaly veškeré orgány UK. Požadavky NAÚ také nebyly příliš detailní, ale vyplívá z nich žádost o konglomerát různých údajů. Po komunikaci s úřadem jsme vypracovali i sebehodnotící zprávy, abychom nepředávali jen holá data.


Linzer poděkoval za prezentaci i za detailní podklady, materiál je velmi podrobný. Zajímalo jej, zda víme, kdy bude celý proces formálně ukončen? Máme deadline pro reakci NAÚ?


Dr. Homolka – Žádnou lhůtou vázáni nejsou, je tedy možné, že jim to potrvá několik měsíců. Nemáme k tomu další údaje.


Doc. Polák – Neohrožuje to ale žádné oblasti vzdělávání, máme institucionální akreditaci až do roku 2029.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK bere na vědomí materiál Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci.

Schváleno tichým souhlasem

4 - Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za AR 2020/21

Doc. Polák – Vedení UK má zájem tento systém dále posouvat a zlepšovat jej. Je to i jednou z podmínek institucionální akreditace, jejíž prodloužení budeme řešit již od roku 2026. Již koncem minulého roku se konala diskuze nad studentskou anketou a jejím posunem. Další setkání bude 13. dubna v Modré posluchárně, kde budou představena data za minulý akademický rok. Ustanovil si i vlastní pracovní skupinu k rozvoji studentského hodnocení a velmi rád uvítá kterékoliv zájemce. Toto je zpráva RUK o tom, jak se studentským hodnocení pracují jednotlivé fakulty.


Linzer – Právnická fakulta je v anketě pionýrem dobré praxe. I když se návratnost relativně daří, tak studenti často nemají pocit, že se s tím něco dále dělá. U nich se se zpětnou vazbou aktivně pracuje, ale nefunguje komunikace.


Doc. Polák – Rádi bychom slovní hodnocení předávali i jednotlivým garantům, ale studenti o tom nevědí nebo se jim to špatně komunikuje. Je třeba to lépe marketingově uchopit. Anketa má reálné dopady, ale bohužel se o nich moc nemluví.


Dr. Mika – Letos se stalo, že návratnost se zvyšovala nárazově po průběžných výzvách studijního oddělení. Mrzí jej ale, že studenti z jiných fakult nemají možnost hodnotit předměty z jejich fakulty, jejichž výuky se účastní.


Doc. Polák – Je možné, že je to nekompatibilitou systémů, ale to by bylo možné vyřešit jednorázovými přístupy apod. Nyní jednáme o sjednocení platforem pro hodnocení, abychom měli vše v jednom rozhraní, což bude řešeno novým modulem SISu.


Dr. Homolka – Při hodnocení studijních programů se dotazujeme garantů, jak pracují s hodnocení, a i z toho vycházíme.


Mgr. Slížková – Není důležité jen promovat anketu jako takovou, ale dávat vědět, k čemu anketa vůbec je. Bylo by dobré udělat analýzu, zda je návratnost vyšší nebo nikoliv v případě, kdy se katedra problémy aktivně zabývá.


Doc. Polák – S tím souhlasí. Dovolí si dodat, že zároveň proaktivně hledali, zda se v anketě neobjevují stížnosti na sexuální obtěžování apod. a je rád, že tam takový podnět nebyl. Anketa má každopádně velký potenciál, ale je třeba ji lépe uchopit.


Linzer – Na PF probíhá i hodnocení zkoušek, ale to není tak úspěšné stran návratnosti.


Mgr. Slížková – U nich chtějí zavést i hodnocení vedoucích závěrečných prací. Bude to dobrou zpětnou vazbou pro katedry, zda vedoucím dávat další studenty či nikoliv. Každý má jiný způsob práce a každému studentovi vyhovuje něco jiného.


JUDr. Říha – Máme hodnocení výuky, hodnocení zkoušení, máme obecné připomínky a teď bychom přidali i hodnocení vedoucích. Když budeme mít dat až moc, tak se v nich utopíme. Každý rok bychom mohli dělat trochu jiné šetření zaměřené na něco jiného. Rozdělme si to na „rok doktorandů“ či „rok vzdělávání“, abychom mohli jednotlivé celky prozkoumat hlouběji.


Doc. Polák – Je to velmi hezká myšlenka, dá se na to lépe připravovat. Do roku 2025 na to máme i nějaké drobnější finance, na rok 2024 se to ale již nestihneme připravit.


Mgr. Horký – Kolik fakult zveřejňuje nejen číselné, ale i slovní hodnocení?


Doc. Polák – Z hlavy to neví, ale jedná se o menšinu. Je to ale dosti problematické, mnoho fakult se vyjadřuje proti tomu, že bychom měli zveřejňovat naše hodnocení na webu veřejně. U slovního hodnocení osob se hodnocení zveřejní jen tehdy, když je návratnost více jak 10 %. Je však možné, že to upravíme, aby bylo hodnocení zveřejněno celé, ale pouze jen pro akademickou obec.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK bere na vědomi materiál Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za AR 2020/21.

Schváleno tichým souhlasem

5 - Situace ohledně reformy doktorského studia

JUDr. Říha – Návrh novely stále nebyl předložen vládě, minulý týden skončilo mezirezortní připomínkové řízení, kdy dorazily velmi zajímavé připomínky. To, jak novela bude vypadat, bychom mohli vidět nejdříve za 14 dní. MŠMT musí všechny připomínky vypořádat, takže to může nějakou dobu trvat. Všechny připomínky jsou zveřejněny veřejně. Zásadní bitva u novely bude, zda bude doktorandské stipendium na úrovni minimální mzdy či to bude zvýšeno na její 1,2 násobek.

Dále se chystá „Nábyteček Ph.D.“ v rámci OP JAK, kdy je možné žádat o vysoké částky alokované na vybavení pro doktorandy – je možné pořídit vybavení učeben apod.


Ing. Hrabovský – Má dotaz k úvazkům, dle zákoníku práce je možné jednu pracovní smlouvu na dobu určitou prodloužit maximálně třikrát, jinak dojde k transformaci na smlouvu na dobu neurčitou, což si nemůžeme dovolit. Bude toto nějak ošetřeno? Nyní vedoucí vycházejí vstříc, když jsou finance navíc, tak úvazky jsou. Může ale nastat situace, kdy někdo nastoupí na doktorát, dostane úvazky na tři roky, ale pak jej již prodloužit nebude moci.


JUDr. Říha – Prodloužení téže smlouvy nejde udělat, pokud jsou stejné pozice a stejná náplň práce, je tedy nutné střídat různé pozici, resp. náplň práce posouvat, aby byla pokaždé smlouva odlišná.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK bere na vědomi informace z bodu Situace ohledně reformy doktorského studia.

Schváleno tichým souhlasem

6 - Různé

Linzer – Příště přijdou na jednání komise další členové kolegia rektorky. Je možné se zapojit do fungování hodnocení NAÚ, informace přepošle. Dále by rád pozval všechny k diskuzi nad 4EU+ Alliance. Příští týden proběhne pracovní schůzka, chtějí zjistit, jak dostat více příležitostí z aliance na fakulty, rád by, aby se studenti zapojili do šíření těchto informací na svých fakultách. Z kolegia se tím zabývá prof. Rovná, a i paní rektorka je velkou fanynkou této instituce.

Posledním tématem je umělá inteligence, přijde mu to aktuální a důležitá, studenti se na ni vyptávají, takže ji jistě na některém z budoucích jednání komise probereme.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 15. květen 2023 15:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám