Výroční zpráva o činnosti za rok 2022 - Univerzita Karlova


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UNIVERZITĚ KARLOVĚ

I.1 Vedení Univerzity Karlovy

I.2 Akademický senát Univerzity Karlovy

I.3 Vědecká rada Univerzity Karlovy

I.4 Správní rada Univerzity Karlovy

I.5 Grantová rada

I.6 Ediční rada

I.7 Historická komise

I.8 Etická komise

I.9 Mezinárodní rada

I.10 Rada pro vnitřní hodnocení

I.11 Rada pro komercializaci

I.12 Rada pro celoživotní vzdělávání

I.13 Fakulty a další součásti

I.14 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí

I.15 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů

I.16 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích, sítích a uskupeních

I.17 Poskytování informací podle § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím

I.18 Strategická partnerství

I.19 Přijetí zahraničních návštěv

I.20 Počet akreditovaných habilitačních oborů a jmenovacích oborů

I.21 Rada pro rovné příležitosti


2. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

2.1 Akreditované studijní programy (počty) (údaje platné k 31.12.2022)

2.2 Studijní programy v cizím jazyce (počty)

2.3 Společné studijní programy "Joint/Double/Multiple Degree"

2.4 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou nebo s veřejnou výzkumnou institucí se sídlem v ČR

2.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou

2.6 Kurzy celoživotního vzdělávání na vysoké škole - počty kurzů

2.7 Kurzy celoživotního vzdělávání na vysoké škole - počty účastníků

2.8 Kurzy celoživotního vzdělávání na vysoké škole - počty kurzů a účastníků - microcredentials

2.a Vývoj počtu e-learningových kurzů a počtu návštěv v centrální instalaci Moodle

2.b Počty návštěv v centrálních instalacích Moodle pro výuku


3. STUDENTI

3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech - počty studií k 31. 12. 2022

3.2 Celkový počet studentů - samoplátců podle skupin kmenových oborů

3.3 Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v %)

3.4 Stipendia studentům podle účelu stipendia - počty fyzických osob

3.a Procento a počet studentů - cizinců 2012-2022


4. ABSOLVENTI

4.1 Absolventi akreditovaných studijních programů - počty absolvovaných studií


5. ZÁJEM O STUDIUM

5.1 Zájem o studium na vysoké škole - počet uchazečů, počet přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných


6. ZAMĚSTNANCI

6.1 Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet

6.2 Věková struktura akademických, vědeckých a ostatních pracovníků - počty fyzických osob

6.3 Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace - počty fyzických osob dle rozsahu úvazků

6.4 Vedoucí pracovníci - fyzické osoby

6.5 Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím - průměrné přepočtené počty

6.6 Nově jmenovaní docenti a profesoři - počty


7. INTERNACIONALIZACE

7.1 Zapojení do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj financování)

7.2 Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí (bez ohledu na zdroj financování)

7.3 Mobilita absolventů - počty a podíly absolvovaných studií

7.4 Mobilita a zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech


8. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST

8.1 Konference (spolu)pořádané vysokou školou - počty

8.2 Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech

8.3 Počet studijních programů/oborů s povinnou odbornou praxí delší než 1 měsíc

8.4 Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe

8.5 Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů UK

8.6 Zapojení vysoké školy do Rozvojových projektů MŠMT


10. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY

10.1 Umístění UK ve vybraných mezinárodních žebříčcích

10.2 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu

10.3 Ocenění udělovaná Univerzitou Karlovou


12. TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY

12.1 Ubytování, stravování

12.2 Vysokoškolské knihovny
Poslední změna: 11. červenec 2023 15:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám