Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 9. října 2023


Přítomní: Bc. Marek Boňko (FSV), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Jakub Čech (PF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Františka Keprtová (ETF), MUDr. Veronika Viktoria Matraszek (3. LF), Karel Mikulčák (LFP), Mgr. Petra Tesařová (HTF), Matyáš Uvíra (2.LF), Oskar Vogl (ETF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF), Mgr. Michael Glogr (PF), Jakub Gogela (FF), MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF), Georgia Hejduková (PF), Mgr. Jakub Horký (PF), Kateřina Procházková (PF),


Hosté: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), Mgr. Petra Štanclová (kancléřka UK), doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (prorektorka UK), Ing. Lenka Henebergová (KR UK), Mgr. Miroslava Hurdová (KaM), Mgr. Tomáš Konečný (UK Point), Magdaléna Mikušová (Cesta ven, z. s.), Barbora Lubovská (Cesta ven, z. s.), Michaela Vošahlíková (UK Hockey Prague z. s.), Mgr. Šárka Vohlídalová (UK Point)

Program:

1) Zahájení a schválení programu

2) Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise ze dne 19. června 2023

3) Rovný přístup ke vzdělávání na UK

4) Zajištění základní zdravotní péče pro studenty na UK

5) Novinky z KaM + podnět směrem k ubytování na koleji Větrník

6) Organizační řád Kolejí a menz

7) Podpora zájmové činnosti studentů na UK

8) Různé

1) Zahájení a schválení programu

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné členy a hosty a seznámil je s návrhem programu, ke kterému nikdo nevznesl připomínky a který byl schválen tichým souhlasem.


2) Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise ze dne 19. června 2023

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že k zápisu ze zasedání dne 19. června 2023 nebyly doručeny připomínky. Zápis byl schválen tichým souhlasem.

3) Rovný přístup ve vzdělávání na UK

Bc. Čech – Materiál předložený komisi k projednání byl vytvořen na základě podnětů posbíraných na setkání SK AS UK na Patejdlově boudě. Má dále za to, že by bylo vhodné mít samostatnou aplikaci pro žádost o ubytovací stipendium, ideálně jako jeden z modulů SIS. Žádat o něj přes samostatnou aplikaci je velmi zmatečné.


Mgr. Farkaš – Na tomto se již pracuje, bude vytvořena nová aplikace, která bude čerpat data z Registru obyvatel.


Mgr. Maňásek – Je již zpracovávané zadání pro vytvoření modulu do SIS, kdy bude žádost o ubytovací stipendium jeho součástí.


Bc. Čech – Dále jej zajímá, zda je nutné otvírat požadavky o přidělení stipendia až od 20.10.? Je nějaký důvod pro to, že termín nekoresponduje se začátkem akademického roku? Pro studenty je to matoucí.


Doc. Martínková – Důvodem je, že se teprve dne 22.10. uzavírá přijímací řízení. Přidáme však do SIS informaci, že je třeba si o ubytování požádat, a to spolu s údajem, kdy a kde tak učinit.


Bc. Čech – Rozumí, děkuje za ujasnění. Za zařazení informačního banneru do SIS také děkuje.


Prof. Králíčková – Bylo by vhodné se setkat stran ubytovacího stipendia na samostatném jednání. Můžeme poskytnout srovnání našich podmínek se základními požadavky na poskytnutí stipendia ze strany MŠMT. SK RVŠ chce přesunout finanční prostředky v rozpočtu z ukazatele J do ukazatele U. My jako UK ale chceme zachovat ukazatel J, jelikož jej čerpají i studenti, kteří nečerpají z ukazatele U. Bude ráda, když k tomuto záměru dostane zpětnou vazbu.


Bc. Boňko – Potvrzuje, že na jednání SK RVŠ se toto téma otevřelo, avšak ukazatel J chceme zachovat i nadále.


Mgr. Farkaš – Začátkem roku se řešilo, že se ukazatel J více jak 10 let nezvýšil, na rozdíl od jiných. To považuje za velký problém.


Prof. Králíčková – Boj o rozpočet veřejných VŠ je velmi náročný, avšak nevzdáváme jej. Pro ni je celé toto vyjednávání velmi smutné, protože mnoho politiků nemá o práci na VŠ vysoké mínění. Nyní je dobře, že se u nás neškrtá v rozpočtu, ale spokojeni být nemůžeme. Navyšování ukazatele však není moc pravděpodobné.


Mgr. Glogr – Stran rozpočtu VŠ by rád poznamenal, že nezvyšování rozpočtu pro nás neznamená stagnaci, ale je to ve skutečnosti pokles v důsledku inflace, který trvá už přes 3 roky.


Prof. Králíčková – Je to pravda, ale ze strany MŠMT slyšíme, že máme být rádi a máme být vděční, že se nám z rozpočtu výslovně neškrtá. Hledáme však podporu i u zaměstnavatelských svazů, které budou potřebovat pro rozvoj svých odvětví vysokoškolsky vzdělané osoby.


Mikulčák – Je nějaký důvod, proč musí dojít k manuálnímu zakliknutí žádosti? Není možné stipendium přidělit automaticky?


Doc. Martínková – Toto stipendium je vždy přiznáváno na žádost, proto je nutné žádost výslovně podat. Budeme mít sice v budoucnu jednodušší postup podání žádosti, ale i tak nebude možné dávky přiznávat automaticky.


Bc. Čech – Zákon o VŠ neznemožňuje, aby se základní výše stipendia přiznávala automaticky. Máme totiž i jiná stipendia, která se přiznávají automaticky. Rozumí ale zmíněným argumentům, kdy je třeba žádost výslovně podat.

Co se týče studentského ubytování jako takového, tak je rád, že má KaM plány stran rekonstrukcí svých objektů. Bylo by dobré však tuto informaci rozšířit i mezi studenty. Zajímá jej, zda zde není možnost projednávat podporu studentského bydlení s Ministerstvem pro místní rozvoj?


Mgr. Farkaš – Před časem jsme řešili možnost využití komerčního financování na rekonstrukce objetů KaM. Je tedy třeba myslet i na spolupráci se soukromým sektorem, nejen s ministerstvy.


Ing. Henebergová – Budeme komunikovat i např. s městskými částmi či magistrátem, s Prahou 6 již nyní běží spolupráce.


Mgr. Konečný – V současné době je v jednání návrh zákona o sociálním bydlení, kdy by bylo možné z tohoto fondu čerpat prostředky právě také na studentské ubytování.


Bc. Čech – Má další dotaz, a to tentokráte stran přijímacích zkoušek. Testy SCIO si objednává mnoho fakult, a to nezávisle na RUK. Přijde mu však zvláštní, že UK nemá kapacitu na to vyvíjet vlastní testy. MUNI to zvládne, proč to tedy nezvládneme my? Tím, že UK používá SCIO jako prostředek přijímacího řízení, zajišťujeme společnosti SCIO velký zisk. Je dobré, že má např. při podání přihlášky na PF UK student jeden test zdarma, ale UK by však mohla se SCIO navázat bližší spolupráci a vyjednat daleko lepší podmínky pro své fakulty. Vidí v tom potenciální úsporu rozpočtu individuálních fakult.


Prof. Králíčková – Nyní nemáme zejména finanční kapacity na vývoj testů, personálně bychom odborníky jistě sehnali. Dlouhodobě by se nám prostředky vložené do vyvíjení testů jistě zhodnotili, ale v současné době nemáme finance na nutný úvodní náklad. Za podnět vyjednávat se SCIO děkuje, také nad tím již uvažovali. Problematické však je, že SCIO jedná s fakultami odděleně. Pokusíme se samozřejmě fakulty přesvědčit, aby do toho šly s námi. O vývoji v této oblasti bude AS UK průběžně informován.


Doc. Martínková – Musí přiznat, že odvolací řízení a právní servis SCIO vyváží nejistoty, které by mohly vznikat v případě tvorby našich vlastních testů. Našim uchazečům dále pomáhá to, že mohou testy dělat v místě svého trvalého bydliště, kdy nemusí dojíždět do Prahy. Souhlasí ale, že bychom měli vyjednávat o lepších podmínkách. Velmi prostudentské je, že SCIO umožňuje konat testy i distančně, a to za přísných, předem daných podmínek. Díky tomu dosáhneme zrovnoprávnění k přijímacímu řízení a jeho přístupnost pro zahraniční studenty.


Ing. Henebergová – FTVS bude k SCIO také přistupovat. Výhodou těchto testů je, že se jejich výsledky dají využít pro přihlašování se na více vysokých škol, což znamená úsporu pro studenty. Máme také vyjednané podmínky pro využívání platformy NenechToBýt, kterou budeme mít k dispozici za velmi nízkou částku.


Hejduková – Kde sbíráme zpětnou vazbu k přijímacímu řízení?


Doc. Martínková – Komunikujeme se studenty aktivně při odvolacím řízení, zajímáme se o jejich negativní i pozitivní zkušenosti.


Bc. Čech – Přijímací řízení skrze SCIO je velmi komplexní, má však mnoho pozitiv. Sice nám to zdánlivě zjednodušuje práci při odvolacím řízení, avšak není dle něj možné, aby úkony v rámci odvolacího řízení byly bez konkrétního zákonného zmocnění delegovány na soukromou společnost. Pokud už SCIO chceme a budeme používat, tak bychom měli mít spolupráci nastavenou vhodně, a to zejména finančně.


Prof. Králíčková – Fakulty bohužel ne vždy vyrábí testy, které jsou bezchybné. SCIO má v této oblasti daleko větší kapacitu a zkušenosti. Měli bychom se snažit, abychom testy dělali perfektně a profesionálně, kdy některé fakulty jsou v tomto skvělé, ale nelze to bohužel aplikovat plošně na všech oborech.

4) Zajištění základní zdravotní péče pro studenty na UK

Bc. Čech – Řada studentů UK tráví v Praze většinu svého času, avšak registrujícího praktického lékaře mají stále v místě svého trvalého bydliště. Je zde nějaké již existující řešení, jak jim poskytnout péči v případě potřeby? Má za to, že by tato problematika neměla být delegováno na fakulty, ale měli bychom mít jednotné řešení na celé UK.


Doc. Martínková –Neakutní věci by bylo třeba vždy řešit v místě trvalého bydliště s registrujícím lékařem, ale u akutních problému má povinnost Vás ošetřit každý lékař. Plánujeme však rozšířit zajišťování péče o naše studenty, a to nejen o ty zahraniční.


Ing. Henebergová – Péči nemůžeme „poskytovat“, avšak můžeme ji „zajišťovat“. Probíhají nyní jednání s poskytovateli, u nichž následně budou moci studenti o ošetření žádat. Pracujeme na tom, abychom měli seznam lékařů různých specializací, kteří budou ochotni studenty ošetřit kdykoliv.


Mgr. Konečný – Osm z našich fakult má nasmlouvané své vlastní lékaře. Funguje také samozřejmě městská poliklinika ve Spálené ulici, která získává příspěvek za to, že poskytuje péči studentům. Je zde však ten problém, že nepřijímá zahraniční studenty. Druhým problémem je její kapacita, kdy je např. stomatologická klinika trvale přetížena.


Bc. Čech – O fakultní lékaře se zajímal a bylo mu na PF UK vysvětleno, že je to z právního hlediska nemožné zajistit. Zajímá jej však, jak to mají smluvně ošetřené ostatní fakulty?


Dr. Grygarová – Zjišťovala informaci stran zajišťování zdravotní péče i na 3.LF. Problém je často v informovanosti, kdy studenti neví, že všichni lékaři mají ze zákona povinnost nemocného vyšetřit a postarat se o něj, pokud se jedná o akutní případ. Týká se to navíc nejen českých studentů, ale i jiných osob z EU. V případě ošetření osob z jiných zemí je třeba dodat doklad o komerčním pojištění či jinou záruku, že bude poskytnutá péče následně uhrazena. Tuto informaci je třeba studentům aktivně sdělovat.


Bc. Boňko – Zjišťoval situaci na jiných VŠ, kdy MENDEL má svého lékaře, AMU má fyzioterapeuta, ale ne praktického lékaře, JAMU měla nasmlouvaného praktického lékaře v minulosti, ale o jeho služby nebyl zájem. ČVUT má nyní stejného lékaře jako FF UK, Univerzita Palackého má také svého praktického lékaře. Je proto rád, že se vedení UK tomuto tématu se aktivně věnuje a snaží se péči pro studenty zajistit.

5) Novinky z KaM + podnět směrem k ubytování na koleji Větrník

a) Obecné informace z KaM

Mgr. Hurdová – V tuto chvíli je možné vidět nové jídelníčky v mensách, kdy od září tohoto roku nabízíme novou skladbu jídel. Pro vysoutěžení potravin máme nový systém DNS. Některé komodity soutěžíme na měsíc, jiné na čtvrtletí, zeleninu pak každý týden. Snažíme se mít většinu potravin regionálních a zároveň nabízet jídla za přijatelné ceny. Přidali jsme vegetariánská i veganská jídla, budeme přidávat na jídelníček i potraviny bez mouky – z logistických důvodů nemůžeme nabízet čistě bezlepkové jídlo. Chceme nabízet i veganské bagety, rozšiřujeme nyní tuto nabídku i do bufetů. V Kavárně U Rottlevů je možné si nově objednat snídaně, a to buď formou bufetu či porce konkrétního jídla.

Co se týče rekonstrukcí, tak jsme byli úspěšní u čtyřech projektů v celkové hodnotě takřka 300 mil. Kč. Některé začneme realizovat již v příštím roce. Od ledna proběhnou rekonstrukce ubytovacích částí koleje Větrník, a to jejích společných prostor, stupaček či podlahových krytin.

Na KaM se ve velkém soutěží, a to za podpory Odboru pro veřejné zakázky RUK, kterému tímto děkuje. Ve spolupráci s nimi soutěžíme vše přes otevřené výběrové řízení či přes systém DNS. Od loňského roku vidíme nárůst vydaných jídel o 17 %. Studenti se do menz začínají vracet a doufáme, že díky novinkám na jídelníčku se nám povede nárůst zvýšit ještě více.


Bc. Čech – Odkdy lze očekávat, že budou tato vegetariánská a veganská jídla dostupná i v bufetech?


Ing. Hurdová – Nyní řešíme dva problémy: zajištění dodavatelů a receptur. Nyní nejvíce bojujeme právě s vývojem receptur. Požádala kolegy z jiných zemí o sdílení jídelníčků z jejich vlastních menz, nyní doufáme, že do konce roku budeme mít pro studenty zajištěnou větší nabídku.


Bc. Čech – Často se stává, že v půlce doby výdeje již je v nabídce jen omezené množství jídel a často si nejde objednat právě vegetariánské či veganské jídlo. Do kdy musí být nabídka dostatečně široká, aby si z ní mohli vybrat skutečně všichni?


Ing. Hurdová – Minimálně do 13:30 byste měl být schopen si vybrat jídlo, které chcete. Pravidelně každý den sleduje, jak na kterých menzách dochází jídla a o které položky se převážně jedná. V tuto chvíli je to i o mentálním nastavení pracovníků, aby byla vůle zajistit průběžné doplňování jídel. Pravidelně toto kontrolují.


Vohradská – Je možné na kolejích vydávat bagety, např. tam umístit automaty?


Ing. Hurdová – Zvažovali to, ale je zde problém s dotací. Za plnou cenu tam automaty můžeme dát, ale je problém se zajištěním dotace přes dalšího dodavatele. Nyní bagety na kolejích máme, ale jsou umístěny v lednicích na vrátnici, nikoliv v automatech.


Hejduková – Chtěla předat pozitivní zpětnou vazbu, studenti skutečně oceňují zařazení veganské stravy.


Ing. Hurdová – Moc děkuje, váží si toho.


Bc. Čech – Neuvažuje se o tom, abychom zlevňovali veganská jídla více? Vnímal by to jako motivační opatření.


Mgr. Glogr – Spíše by apeloval na sociální aspekt menz, kdy se studenti musí primárně najíst, nikoliv je odměňovat za zvolení udržitelného stravování, to je o osobní zodpovědnosti.

b) Problémy na koleji Větrník

Ing. Hurdová – Podnět byl členům komise zaslán, měli možnost se s ním seznám. Je jí líto, že zde student nezůstal, často jsme schopni najít náhradní ubytování a podobné situace řešíme operativně. Je si vědoma toho, že u koleje Větrník je dlouhodobý dluh stran jeo průběžného vylepšování, kdy se rekonstruovaly průběžně jedna kolej po druhé, nedocházelo k průběžnému vylepšování všech kolejí naráz. Proto nyní na Větrníku zrekonstruujeme sociální zázemí, vyměníme podlahové krytiny a vymalujeme pokoje. Na některých pokojích dojde i k výměně nábytku. Co se týče hmyzu, tak na Větrníku nemáme štěnice, ale byl tam občasný problém s výskytem rusa domácího. Tyto problémy však řešíme ihned a hmyz okamžitě likvidujeme. V extrémních případech je pokoj zcela vyměněn, nábytek odklizen a pořízen nový.


Bc. Boňko – Děkuje za seznámení s problematikou a za rekonstrukci Větrníku. Je možné nějak zajistit, aby se studenti se stavem kolejí seznámili dopředu?


Ing. Hurdová – Na webových stránkách máme vystavené fotografie kolejí, a to jak jednotlivých pokojů, tak i společných prostor. Jsou pro zájemce dostupné i 3D prohlídky kolejních prostor.


Mgr. Konečný – Zavádíme nově systém ubytovacích asistentů pro zahraniční studenty, kteří zájemce aktivně informují o tom, že jsou mezi jednotlivými kolejemi rozdíly. Studenty zároveň provedou celým ubytovacím procesem.


Procházková – Myslí si, že samotná rekonstrukce kolejí nepomůže zlepšení mínění o nich. Studenti nemají s bydlením na kolejích dobré zkušenosti a je otázka, zda se tam vůbec budou vracet. Po nastěhování se na Kolej 17. listopadu např. našla staré jídlo v lednici, které tam zůstalo bylo od června po bývalých obyvatelích pokoje. Po studentech nyní nikdo pokoje nekontroluje, nikdo je neuklidí a je to pak na nově nastupujících studentech, aby si pokoj sami uklidili. Vymalování nepomůže, pokud přetrvávají takto špatné zkušenosti. Má srovnání s kolejemi jiných škol, kdy student může vrátit klíče od pokoje až poté, co proběhne výstupní prohlídka, při které se kontroluje stav úklidu, nábytku apod. Často by výrazně pomohlo se stavem kolejí jednoduché zlepšení postupu při vystěhovávání se.

Má dále dotaz na přechod z účtování studentských cen na plné ceny za kolejné? Jaká je tam lhůta po ukončení studia, kdy je možné bydlet na koleji za sníženou cenu?


Mgr. Farkaš – Je tam lhůta 90 dnů od ukončení studia, následně je potřeba hradit cenu za ubytování v plné výši.


Vogl – Souhlasí, že úklid by neměl být čistě problémem ubytovaných osob, ale musí si to zorganizovat zejména zaměstnanci konkrétních kolejí. Ať již tak, že zajistí výstupní kontrolu, nebo přes léto sami pokoj uklidí.


Mgr. Farkaš – Jedná se o nekonzistentní přístup napříč kolejemi, např. na Koleji 17. listopadu se pokoje alespoň zběžně kontrolovaly. Je však třeba sjednotit postupy napříč všemi kolejemi, aby se studenti nesetkávali s různými situacemi.


Ing. Hurdová – Bylo by třeba, aby manuál pro samoúklid, který dáváme studentům, kteří se stěhují pryč, získali i zaměstnanci a kontrolovali jeho dodržování. Každý pokoj navíc musí přes léto projít generálním úklidem. Nastavíme proto jasná pravidla toho, co zaměstnanci zkontrolují před nastěhováním se nových osob, aby nedocházelo k situacím zde zmíněným.

6) Organizační řád Kolejí a menz

Mgr. Maňásek – Požádal paní ředitelku KaM, zda by si pod sebe KaM zařadily Centrum Krystal, jelikož to dává z hospodářského hlediska smysl. Rada KaM k záměru vyjádřila kladné stanovisko. Dochází v návaznosti na to ke dvěma legislativním změnám – první z nich je změna v Příloze č. 1 Statutu, druhým měněným předpisem je Organizační řád KaM.


Ing. Hurdová – Vnímá to tak, že Centrum Krystal může KaM dlouhodobě pomoci. Krystal má 280 pokojů, část z nich je zrekonstruována více, jiná méně. Převzetím Centra Krystalu převezmeme i jeho administrativu, kdy některé pozice již nebudou s ohledem na jejich duplicitu potřeba. Dojde tím k úspoře, jelikož tuto administrativu již na KaM máme. V současné chvíli navíc sídlí ředitelství KaM mnoho let na koleji Hvězda, což mělo být původně dočasným řešením. Nyní okupujeme dvě patra koleje, kdy po přesunu ředitelství na Krystal můžeme po zpětném předělání kanceláří na pokoje vydělat až 2,6 mil. Kč (za jednolůžkové) či 3,5 mil. Kč (za dvoulůžkové) pokoje ročně. Letos Krystal plánuje ztrátu ve výši cca 3,5 mil. Kč. Na kolejích zároveň zrušíme veškerou hotelovou kapacitu a nabídneme tyto pokoje studentům. Veškeré krátkodobé ubytování bude nově nabízeno pouze v Centru Krystal. Chceme nabídnout kapacity na koleji Komenského studentům, např. těm, kteří se příští rok budou muset odstěhovat z Kajetánky v důsledku její rekonstrukce.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu změny Organizačního řádu Kolejí a menz.

Hlasování 17-0-0

Schváleno

7) Podpora zájmové činnosti studentů na UK

a. Dudlík – Cesta ven, z. s.

Magdalena Mikušová – Letos se bude jednat o 6. ročník benefičního festivalu Dudlík. Vždy vybereme konkrétní téma, na které výtěžek poputuje, např. v minulých letech jsme vybírali finance pro děti s autismem či na dětskou psychiatrii. Letos půjde podpora dětem v sociálně náročných situacích, dětských domovech či Klokánku, konkrétně organizaci Lepší začátek. Festival se koná již tuto středu 11.10. v Kampusu Hybernská. Součástí programu jsou i odborné přednášky. Letos nám budou všichni účastníci vystupovat bez nároku na honorář. Žádají o 15 000 Kč, kdy tyto prostředky budou použity zejména na zaplacení pronájmu prostoru (11 575 Kč) a na zajištění drobných projevů vděku pro přednášející a účinkující v podobě občerstvení, květin apod. Původně chtěli žádat o 20 000 Kč, ale byla informována o tom, že smí žádat jen o 15 000 Kč, proto je možné, že podklady neodpovídají.


Mgr. Farkaš – Jedná se o žádost o podporu, avšak je podána na špatném formuláři. Dle něj se jedná o chybu UK Pointu, který to se spolkem špatně vykomunikoval, a to i stran maximální výše podpory, o níž lze žádat.


Mgr. Konečný – První verze žádosti nám přišla 10.5., kdy se žádalo ještě podle starého OR, právní odbor proto vydal před prázdninami prvotní stanovisko ve smysli, že nesmí být akci přiznáno celých 20 000 Kč, ale pouze 15 000 Kč. Přes léto však došlo ke změně stanoviska právního odboru tak, že lze žádat o celých 20 000 Kč, ale dle právního odboru se zároveň měl aplikovat formulář z doby, ve které byla žádost doručena.


Bc. Boňko poděkoval za doplnění kontextu. Zároveň komisi informoval o tom, že alokace na podporu studentských aktivit byla v letošním roce 1 mil. Kč, zatím bylo vyčerpáno méně jak 100 000 Kč, prostředků k rozdělení tedy máme dostatek.Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J. M. paní rektorce podpořit akci „Dudlík“ žadatele Cesta ven, z. s. částkou 20 000 Kč, a to v souladu s čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 43/2023 a Pravidly podpory zájmové činnosti studentů.

Hlasování 16-0-0

Schváleno

b. FHSafe3: Společně za bezpečné akademické prostředí – safe space, feministický kolektiv UK, z. s.

Bc. Boňko – Původně nám byla i tato žádost představena v červnu, proběhlo ke korekci stran formuláře.


Mgr. Farkaš požádal zástupce UK Point, aby nebyly materiály zasílány AS UK ve formě JPEG, bylo by vhodné je zasílat defaultně ve formátu PDF. Má dále připomínku k práci s rozpočtem: v příloze žádosti je přiložen reálný rozpočet již proběhlé akce, ale v textu samotné žádosti se stále pracuje s předběžným rozpočtem. Rád by, aby se kontrolovalo, že se u již proběhlých akcí pracuje v reálnými prostředky.


Bc. Boňko – Doplní, že čerpání prostředků následně projde kontrolou ze strany ekonomického oddělení RUK, kdy se pro přiznání prostředků musí rozpočet prokázat. Chápe tuto výhradu, věří že to nebude pravidlem, ale je rád, že tato formalita nám neznemožní žádost projednat.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J. M. paní rektorce podpořit akci „FHSafe3: Společně za bezpečné akademické prostředí“ žadatele safe space, feministický kolektiv UK, z. s. částkou 15 000 Kč, a to v souladu s čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 43/2023 a Pravidly podpory zájmové činnosti studentů.

Hlasování 15-1-0

Schváleno

c. Uctění památky 17. listopadu na Albertově – Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy, z. s.

Dr. Grygarová se ujala představení žádosti – Jedná se o akci, která vychází z připomínek událostí roků 1939 i 1989. Tradice této akce funguje již od roku 2016, kdy se od té doby snažíme akci podporovat, aby byla vedena v důstojném duchu. Akce je tradičně přenášena živě na ČT, dosah máme velký. Myšlenka připomínání 17.11. by měla vycházet od studentů, proto nyní žádá o podporu ve výši nákladů akce, tedy ve smyslu čl. 3 odst. 2 OR. S ohledem na charakter akce jim nepřišlo vhodné žádat o příspěvek od komerčních subjektů, a i vybírání vstupného je dle nich nedůstojné této akce. Největší položky rozpočtu jsou pro zajištění podia a přítomnosti záchranných složek.


Mgr. Farkaš – Žádost je v rozporu s OR, a to tím, že překračuje celkový rozpočet akce, jelikož přidělené finance mohou tvořit max. 60 % rozpočtu akce. I přes to, že zde máme čl. 3 odst. 2, který nám umožní podporu navýšit za okolností zvláštního zřetele hodných, tak nebylo nijak vysvětleno, proč by se výjimečně měla podpora zvýšit právě v tomto případě. Má tedy za to, že žádost ani neprojde kontrolou na právním odbodu RUK, kdy v tuto chvíli stanovisko odboru neznáme a čekáme na něj. Dovolí si připomenout, že jsme v loňském roce řešili zcela identický problém, kdy mu na jeho dotaz, zda by nebylo možné vyčlenit část prostředků na akci přímo v rozpočtu, bylo loni řečeno, že se jedná o nouzové řešení pro rok 2022. Letos jsme ale ve stejné situaci, akce je tu prezentována znovu. Myslí si, že bychom toto neměli podpořit a měla by na to najít prostředky paní rektorka ve svém vlastním fondu.


Mgr. Konečný doplnil, že žádost byla doručena 3.10. a byla předána právního odboru RUK včetně informace, že je zde problém s limitem pro rozpočet. PO RUK zatím odpověď nevydal, stanovisko k materiálu, jak již bylo řečeno nemáme. Výhrad si jsou vědomi, s UK Pointem toto bylo projednáváno, čekáme na stanovisko.


Mgr. Glogr – Odůvodnit zvláštní zřetel hodný má dle něj Sociální komise AS UK, nikoliv žadatel.


Dr. Grygarová – Je to akce studentů pro studenty. Sice tam zvou paní rektorka a zástupce z RVŠ, ale je to stále práce studentů, proto se o to žádá zde na tomto fóru.


Vogel – Z jeho pohledu bude pro přidělení podpory, považuje tuto akci za studentskou, a proto má za to, že podpora Albertova spadá do naší agendy.


Mgr. Glogr – Také by rád tuto akci podpořil, a to i s ohledem na to, abychom nebyly zapomenuty hodnoty tohoto studentského dne.


Gogela – Nerad by podporu akce spojoval s tím, kdo z univerzity na ní (ne)vystupuje. Pro dnešní rozhodnutí je důležité, kdo to pořádá, nic na tom nemění to, kdo je na akci mluvčím.


Mgr. Farkaš – Rozumí, ale v loňském roce probíhala zcela totožná diskuze, kdy se řešilo, jak se má UK k této akci a jejímu financování postavit. Dlouhodobě si totiž UK tuto akci přivlastňuje a prezentuje ji jako svoji vlastní. Chtěli jsme proto v loňském roce, aby si akce našla svůj vlastní zdroj financování. RUK zanedbal svoji úlohu najít financování jinde, přestože se na akci spolupodílí. To se ovšem nevylučuje s tím, že se jedná o studentskou akci. Ve výsledku však podporu akci uděluje paní rektorka, nevidí překážku v tom, aby akci podpořila z vlastního rozpočtu. Žádost byla navíc předložena s chybami, nevíme, v jaké výšce podpora projde přes právní odbor, navíc zde není odůvodnění zvláštního zřetele.


Mgr. Konečný – Řešíme zde podporu studentské akce ze strany univerzity. Tím, že s těmito studenty uzavíráme smlouvu o podpoře, tak tam UK může prezentovat svoje logo, proto je vhodné, aby tam UK měla i své řečníky. V minulosti právní odbor nedával zamítavá stanoviska v případě žádostí o vyšší částku, ale dával stanovisko s výhradou stran maximální výše podpory. Je tedy velmi pravděpodobné, že právní odbor upozorní paní rektorku na limit této podpory. Je ale samozřejmě vždy čistší, když i usnesení Sociální komise udává maximální možnou výši podpory, ale to je na rozhodnutí komise.


Hejduková – Peníze jdou stejně z rozpočtu UK. Je jedno, zda to půjde z jednoho fondu nebo z druhého. Fond, o kterém dnes mluvíme, je velký a poměrně málo se čerpá, a dle ní je určen přesně na podporu těchto akcí. Samozřejmě by také byla ráda, kdyby byla akce uvedena v konkrétní položce v rozpočtu, ale to není předmětem dnešního jednání.


Bc. Čech – Má dotaz, jak je to ohledně rozpočtu akce, jelikož loni se žádalo o 100 tisíc Kč. Jak to, ž rozpočet takto skokově narostl?


Dr. Grygarová – Loni se žádalo o podporu ve výši 1/3 rozpočtu, jelikož minulé opatření umožňovalo žádat maximálně o 60 %. V roce 2019 jsme získali masivní podporu od ministerstva, když jsme ale po covidu chtěli akci obnovit, tak nebylo jak ji zafinancovat. Jediná možnost zisku dalších prostředků tak byla za pomoci podpory od univerzity. Chceme akci udržet čistě studentskou, nechceme do organizace tahat univerzitu z důvodu, abychom mohli mít tvorbu programu čistě v našich rukou. K navýšení rozpočtu došlo letos i z důvodu inflace.


Vogl – Neví, co jiného by měla být akce vyžadující zvláštní zřetel. Jedná se o akci na státotvorném místě v Mezinárodní den studenstva. Žádnou významnější akci snad již nelze připomínat.


Mgr. Horký – Také se přimlouvá za zvláštní zřetel a udělení podpory ve výši, kterou žadatel uvedl.Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J. M. paní rektorce podpořit akci „Uctění památky 17. listopadu na Albertově“ žadatele Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy, z. s. částkou 250 000 Kč, a to z důvodu zvláštního zřetele hodného v souladu s čl. 3 odst. 2 Opatření rektora č. 43/2023 a Pravidly podpory zájmové činnosti studentů, s výhradou dodání stanoviska Právního odboru RUK.

Hlasování 9-1-4

Schváleno

d. Bitva o Eden – UK Hockey Prague z. s.

Bc. Boňko – Rád by získal stanovisko stran této akce od pana kvestora, jelikož neví, jak bude na akci nahlíženo. Tato akce je totiž naplánována až na další kalendářní rok, proto je zvláštní čerpat podporu již v letošním roce. Předpisy tomu teoreticky nebrání, ale neví, zda to pan kvestor umožní.


Mgr. Konečný – Také toto na UK Pointu řešili a názor ekonomického odboru je takový, že je to v pořádku. S ohledem na to, jaký je průběh žádostí, tak stejně budou prostředky žadateli přiděleny až na základě doplnění výsledného rozpočtu akce. Samozřejmě je ale možnost projednání odložit.


Vošahlíková – Univerzitní liga nerozlišuje semestry, hraje se od září do dubna.


Mgr. Farkaš – Žádosti o podporu lze předkládat po celý rok, nevidí tedy důvod přidělovat podporu již dnes.


Bc. Boňko – Osobně by se k této žádosti navrhl vrátit v lednu 2024.


Odložení projednání žádosti schváleno jednomyslně.

e. Souboj mistrů – UK Hockey Prague z. s.

Vošahlíková stručně seznámila členy komise s Univerzitní hokejovou ligou, která je v ČR druhou nejpopulárnější ligou v ledním hokeji, hned po extralize. Akce „Souboj mistrů“ je hra mezi Univerzitou Karlovou a Akademiky Plzeň (spojený tým ZČU a LFP), kdy žádáme Sociální komisi o dotaci ve výši 55 tisíc Kč. Cenu utkání máme napočítanou na 100 tisíc Kč. Financování ledního hokeje je bohužel velmi nákladné, pořádání jedné sezóny se pohybuje okolo 2 mil. Kč. Tato akce je navíc nad rámec běžného utkání přenášena ČT Sport a TipSport TV. Alokace na stadionu bude pro 750 diváků.


Mgr. Konečný – I zde zatím chybí stanovisko právního odboru RUK, ale jedná se o podporu ve výši 55 % rozpočtu, není tedy nadlimitní.


Mgr. Farkaš – V žádosti Sociální komisi nebyly dodané povinné přílohy, což považuje zejména za formální, resp. procesní chybu na straně UK Pointu. Nepochopil zároveň fungování a financování této ligy. Je na jednu stranu druhou nejpopulárnější a je podporována mediálně známými osobnostmi. Na stranu druhou však sponzorská část, která by mohla jít např. od televizí či z lístků, mu úplně nevychází. Nechápe, proč druhá nejpopulárnější liga žádá o podporu ze studentské zájmové činnosti. Je mu jasné, že je to v důsledku absence příloh, ale ze žádosti mu vychází cena jednoho lístku na 16,6 Kč, případně při 42 Kč při použití mírně odlišné metodiky.


Vošahlíková – Veškeré aktivity jsou hrazeny z našeho vlastního klubového rozpočtu, dostáváme od Univerzitní ligy měsíční alokace. Jedno běžné utkání nás stojí 50 tisíc Kč, dále pak platíme dopravu na další utkání. Do minulého roku nám UK nepřispěla na naše aktivity žádnou částkou, a to i přes to, že ji reprezentujeme. Bohužel jsme velmi podfinancovaní. Jako tým máme jediného partnera, a to její vlastní rodiče, kteří ročně přispívají ve výši 50 tisíc Kč. Sami tedy musíme hokej dotovat. Hráči mají vlastní příspěvky od vlastních sponzorů, ale i tak to ufinancovat nejde. Loni dostali dotaci od Rady sportu, ale chybí nám na tuto sezónu cca 600-700 tisíc Kč. Od Národní sportovní agentury čerpat příspěvek nemůžeme, jelikož ti již přispívají Lize jako celku, a ta tyto finance přerozděluje na jednotlivé spolky. Nejedná se však o velké částky. Chceme budovat studenty sportovce, které budou zároveň úspěšnými sportovci i akademiky, ale bohužel je nedostatek financí překážkou.


Hejduková – Chápe, že peníze v univerzitním sportu nejsou, ale apelovala by na to, zda by nebylo pro příště nalezeno trvalejší financování než jednorázový příspěvek od Sociální komise. Jedná se o opakovanou žádost, kterou projednávala komise i loni.


Vošahlíková – Rozumí, ale nyní žádají o příspěvek jen na naše nejdůležitější akce, nikoliv na provoz spolku jako takového. Minule byla žádána mimořádná podpora na jednorázovou akci, konkrétně na Hokejovou bitvu.


Mgr. Konečný – Byl by rád, kdyby byla na UK na pravidelné, reprezentativní akce bylo myšleno v rámci rozpočtu, aby se neřešily formou jednorázových žádostí.


Mgr. Farkaš – Proč se platí České televizi za to, aby utkání přenášeli, když je to pro Vás ztrátové?


Vošahlíková – Když vznikla Univerzitní hokejová liga, tak bylo podepsáno s ČT výhradní partnerství. Sponzor nám však nedává finance na běžnou hru, navíc tyto finance dává přímo Lize a ne jednotlivým spolkům.


Mgr. Farkaš – Ale televize má přeci příjem ze sledovanosti, a to dle počtu diváků i z komerčních reklam.


Následovala debata o dlouhodobých problémech s financováním sportu na UK a o (ne)fungování Rady sportu, která nezveřejňuje zápisy ze svých jednání.


Mgr. Farkaš – Vyzvěme jménem Sociální komise AS UK Radu sportu, která by se měla scházet alespoň jednou ročně, aby v této věci jednala. Poslední zveřejněný zápis je starý více jak dva roky. I za předpokladu, že se Rada schází a nepodává zpětnou vazba, tak je to také špatně. Rada je dle předpisů odpovědná prorektorovi pro sport, a pokud jeho není, tak se zodpovídá přímo paní rektorce.Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J. M. paní rektorce podpořit akci „Souboj mistrů“ žadatele UK Hockey Prague, z. s. částkou 55 000 Kč, a to v souladu s čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 43/2023 a Pravidly podpory zájmové činnosti studentů, s výhradou dodání stanoviska Právního odboru RUK.

Hlasování 14-0-0

Schváleno

Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK vyzývá vedení UK, aby zpřehlednilo a ztransparentnilo fungování Rady sportu UK, zejména její finanční rozhodování. Sociální komise AS UK žádá Radu sportu UK, aby přímo podpořila hokejovou činnost spolku UK Hockey Prague, z. s.

Hlasování 14-0-0

Schváleno

8) Různé

Bc. Vohlídková – Na Předsednictvo AS UK přišel dopis od studentů AMU a iniciativy Jsme fér, kterým oslovují akademické senáty VŠ. Prosí v něm, aby akademické senáty vysokých škol podpořily návrh zákona zakotvujícího manželství pro všechny. Ráda by, aby se k tomuto tématu komise vyjádřila. Dopis komisi přepošlou, proběhne hlasování.

Komisi následně seznámila se třemi návrhy možných usnesení, o nichž bude Sociální komise hlasovat. Per rollam hlasování komise bude probíhat od zítřka a ukončeno bude ve středu v 18:00 hod. Následně bude s výsledkem hlasování seznámeno i plénum AS UK.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Vidi: Bc. Marek Boňko, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 7. listopad 2023 23:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám