28. května 2010

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 28. května 2010

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 26. března 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí materiál Trendy vývoje vysokoškolské politiky, který vypracovalo vedení UK.

 4. AS UK vyjadřuje rozhodný nesouhlas se způsobem přípravy a projednávání Plánu implementace reformy finanční pomoci studentům. V průběhu přípravy materiál nebyl vůbec konzultován s vysokými školami a vzhledem k rozsahu materiálu byl dán vysokým školám naprosto nedostatečný časový prostor k vyjádření připomínek k tomuto materiálu. AS UK doporučuje vedení univerzity vyzvat Vládu ČR, aby odložila projednání předmětného materiálu až po řádném projednání s vysokými školami a zejména se studentskou reprezentací vysokých škol.

  AS UK konstatuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží navodit dojem demokratických procesů, ale praxe ukazuje, že akademickými institucemi ve skutečnosti pohrdá.

 5. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 6. AS UK schválil výroční zprávu o činnosti UK za rok 2009.

 7. AS UK schválil výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2009.

 8. AS UK delegoval doc. RNDr. Pavla Krtouše, Ph.D. do sněmu Rady vysokých škol za Matematicko-fyzikální fakultu.

 9. AS UK schválil:

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na FF (čj. 63c/2010)

  • Volební a jednací řád AS LF P (čj. 79/2010)

  • Řád celoživotního vzdělávání na FF (čj. 63b/2010)

  • Změnu Statutu FF (čj. 110/2010)

  • Volební a jednací řád AS 1.LF (čj. 64a/2010)

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na 1.LF (čj. 125a/2010)

  • Změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na 1.LF (čj. 125b/2010)

  • Disciplinární řád HTF (čj. 74/2010)

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na PF (čj. 86/2010)

  • Pravidla pro organizaci studia na FF (čj. 112/2010).

 10. AS UK zmocnil předsednictvo AS UK jednat v době letních prázdnin akademického roku 2009/2010 v neodkladných záležitostech jménem AS UK.

 11. AS UK projednal návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby a oprav komunikačního zařízení v části pozemku parc. č. st. 1033 v k. ú. Hradec Králové, ve prospěch společnosti Magnalink, a. s., Na Brně 362/15, Hradec Králové, IČ: 27547469, vyjadřuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK projednal návrh darovací smlouvy s Ústavem pro informace ve vzdělávání na převod domů čp. 1088 na parc. č. st. 493/33 a čp. 762 na parc. č. st. 493/32 se stavebními pozemky parc. č. 493/32 a 493/33, vše v Praze 8, k. ú. Libeň, vyjadřuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK projednal návrh smlouvy s manželi Královými o koupi pozemků parc. č. 493/17 a parc. č. 493/18 v k. ú. Libeň, obec Praha, v areálu koleje a menzy l7. listopadu, za kupní cenu 90 080,- Kč, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy.

 14. AS UK projednal návrh kupní smlouvy na prodej rekreačního objektu ve správě Matematicko-fyzikální fakulty, Chaty Mariánská č. e. 15 na pozemku parc. č. st. 1472, s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 1472 a parc. č. 4068/2 v k. ú. Jáchymov firmě PHOENIX GOLD, a. s., za kupní cenu 880 000,- Kč vyjadřuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy.

 15. AS UK projednal v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění návrh na uzavření zakládací smlouvy s Hl. m. Prahou o založení obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence včetně Podrobného vymezení obecně prospěšného cíle a obecně prospěšných služeb definovaných v zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o. p. s. a návrh na vklad Univerzity Karlovy v Praze ve výši 100 000 Kč do této obecně prospěšné společnosti a vyjadřuje k nim své kladné stanovisko.

 16. AS UK projednal návrh na smírné řešení soudního sporu hl.m.Prahy proti Univerzitě Karlově v Praze ohledně vlastnictví budovy č. p. 48 na pozemku parc.č. 763, budovy č. p. 47 nacházející se na pozemku parc. č. 764, pozemku parc. č. 763 a 764 v k. ú, Nové Město, Praha 1, Rettigova ul. č. 4 , budovy č. 564 na pozemku parc. č. 560 a pozemku parc. č. 560, v k. ú. Staré Město, Praha 1, Celetná 24, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, vyjadřuje k němu kladné stanovisko a doporučuje předložit jej Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu.

 17. AS UK projednal v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zák.č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k budově č.p. 985 na parcele č. 153, k budově č.p. 986 na parcele č. 152, pozemků č. 152 a č. 153, to vše zapsáno na LV 4792 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha od společnosti Apuro, a. s., Palackého třída 222, Nymburk, PSČ 288 02, IČ: 27668568, na Univerzitu Karlovu v Praze za kupní cenu 402 500 000 Kč. Akademický senát vyjadřuje k návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy.

 18. AS UK projednal návrh za uzavření smlouvy o směně domu čp. 112 na pozemku parc. č. 197/2, pozemku parc. č. st. 197/2, spoluvlastnických podílů v rozsahu id. ? na domu čp. 142 na pozemku parc.č. 214, id. ? na pozemcích parc. č. st. 214, parc. č. st. 197/1, parc. č. 169/1, parc. č. 169/8, a parc. č. 169/9, vše v k. ú. Třebeš, obec Hradec Králové, za pozemky ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové parc.č. 725/38, 725/52,725/53,725/54, 725/180, 725/181, 725/191, 725/211, 728 a 730/2, vše v k. ú. Nový Hradec Králové, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 psím.a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 19. Akademický senát UK projednal návrhy na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění následujících částek:

  • Nákup Opletalova 47 a 49 2 7 000 tis. Kč

  • Přestavba menzy 17. listopadu 8 100 tis. Kč

  • Kampus Albertov – přípravné práce 1 078 tis. Kč

  • CDMS Krystal – nové využití 53 421 tis. Kč

  • Nákup pozemků Hradec Králové 12 174 tis. Kč

  • Kofinancování projektů VaVpI – PO4 46 985 tis. Kč.

 20. AS UK projednal návrh opatření rektora, kterým se vydávají podmínky pro přiznávání stipendií na podporu ubytování pro akademický rok 2010/2011 a vyjádřil k němu své kladné stanovisko.

 21. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 22. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám