2010

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 22. ledna 2010

 1. AS UK schválil program zasedání ve znění navržené změny.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 4. prosince 2009.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora.

 4. AS UK schválil Vlastní hodnotící zprávu UK za období 2004 až 2008.

 5. AS UK nominoval doc. RNDr. Daniela Fryntu do Dozorčí rady GA UK.

 6. AS UK schválil

  • Rigorózní řád FF – čj. 4a/2010

  • Pravidla pro organizaci studia na HTF – čj. 169a/2010.

 7. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 8. AS UK podporuje SK RVŠ při jejích aktivitách zaměřených k navázání a prohllubování spolupráce mezi studentskými organizacemi.

  AS UK vyjádřuje podporu vyjádření SK RVŠ ze dne 5. listopadu 2009 k aktivitám České studentské unie.

 9. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 5. února 2010

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 22. ledna 2010.

 3. AS UK zvolil UK prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc. (MFF) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

 4. AS UK mgr. Josefa Šlerku (FF) místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

 5. AS UK zvolil dr. Josefa Stašu (PF), dr. Petra Justa (FSV), Jana Šatru (PřF) a Ondřeje Suchánka (2.LF) dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

 6. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora.

 7. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 8. AS UK zřídil ekonomickou, legislativní, sociální, studijní a ediční komisi.

 9. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 19. února 2010

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 5. února 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK vyjádřil stanovisko k záměru J. M. pana rektora, aby ve svých funkcích nadále působili:

  • Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., jakožto prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu, pro kladné stanovisko hlasovalo 50 členů senátu,

  • Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc., jakožto prorektor pro vnější vztahy, pro kladné stanovisko hlasovalo 33 členů senátu,

  • Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., jakožto prorektor pro rozvoj, pro kladné stanovisko hlasovalo 47 členů senátu, a

  • Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., jakožto prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, pro kladné stanovisko hlasovalo 48 členů senátu.

 5. AS UK vyjádřil stanovisko k návrhu J.M. rektora UK na jmenování nových prorektorů.

  Pro kladné stanovisko ke jmenování

  • Prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc. prorektorem pro doktorské studium a akademické kvalifikace se vyjádřilo 50 členů senátu;

  • Doc. ThDr. Martina Prudkého prorektorem pro studijní záležitosti se vyjádřilo 47 členů senátu;

  • Prof. RNDr. Milana Tichého, DrSc. prorektorem pro výstavbu se vyjádřilo 49 členů senátu.

 6. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2010.

 7. AS UK projednal věcný záměr opatření rektora Podpora vysoce kvalitních monografií na UK a vyjádřil k němu kladné stanovisko.

 8. AS UK projednal návrh na bezúplatný převod pozemku ZE 502 v k. ú. Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, ve státním vlastnictví a ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví

 9. AS UK projednal:

  • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby a oprav komunikačního zařízení v části pozemků parc. č. 214/16, parc. č. 214/20, parc. č. 214/32 a st. parc. č. 1339/1 v k. ú. Hradec Králové, ve prospěch společnosti Magnalink, a. s., Na Brně 362/15, Hradec Králové, IČ:27547469 a

  • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích st. parc. č. 1/1 a parc. č. 3, oba v k. ú. Poděbrady, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín 4, Teplická 874

  vyjadřuje k těmto návrhům své kladné stanovisko a doporučuje předložit je Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, k uzavření smluv.

 10. AS UK schválil:

  • Jednací řád Vědecké rady FF (čj. 7/2010).

 11. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 12. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.

 13. AS UK nominoval do komise pro hodnocení monografií za lékařské a přírodovědné obory Prof. RNDr. Jana Krejska, , CSc.; za humanitní obory Prof. PhD. Ing. Jana Royta, DrSc.


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 26. března 2010

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 19. února 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru J.M. rektora UK jmenovat Doc. MUDr. Sylvii Opatrnou, Ph.D., prorektorkou UK pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti.

 5. AS UK schválil návrh na odvolání řádných členů stávající Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.

 6. AS UK schválil návrh, aby členy Vědecké rady Univerzity Karlovy byli jmenování Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.; Doc. ThDr. Martin Prudký; Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA; Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.; Prof. Pavel Ambros, Th.D.; Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.; Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.; Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.; Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.; Prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc.; Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.; Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.; Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.; Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.; Prof. Dr. Ing. Jan Frait; Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.; Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.; Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.; Doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.; Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.; Prof. PhDr. Mojmír Horyna; Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.; Prof. RNDr.Helena Illnerová, DrSc.; Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.; Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.; Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D.; Ing. Miroslav Kuchař, DrSc.; Prof. PhDr. Eva Kvasničková, CSc.; Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.; Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.; JUDr. Michal Mazanec; Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.; Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.; Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.; Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.; Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.; Doc. Ivana Noble, Ph.D.; Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.; Prof.MUDr.Bohuslav Ošťádal, DrSc.; Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.; Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.; Prof. Miroslav Petříček, Dr.; Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.; Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.; Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.; Prof. PhDr. Ing. Jan Royt; Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.; Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.; Prof. PhDr. Eva Semotánová, DrSc.; Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.; Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.; Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.; Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.; Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.; Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.; Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.; Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a Prof. Ing. Milan Žák, CSc.

 7. AS UK schválil jmenování prof. ThDr. Jána Libuše čestným členem Vědecké rady UK.

 8. AS UK schválil Rozpočet UK pro rok 2010.

 9. AS UK schválil Rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2010.

 10. AS UK senát projednal návrh opatření rektora k oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze a vyjádřil k němu kladné stanovisko.

 11. AS UK projednal návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 725/8 a parc. č. 725/190 v k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, vyjadřuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k udělení souhlasu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák.č. 111/1998 Sb.

 12. AS UK projednal

  • návrh smlouvy s podnikatelkou Vandou Prchalovou o pronájmu nebytových prostor v objektu bloku B areálu CDMS Krystal č. p.407, José Martího 2, Praha 6, na pozemku parc. č. 278/4 v k. ú. Veleslavín, obec Praha, k provozu masérských, rekondičních a regeneračních služeb

  • návrh smlouvy s podnikatelkou Lucií Zatloukalovou o pronájmu nebytových prostor v objektu bloku A1 areálu CDMS Krystal č. p.407, José Martího 2, Praha 6, na pozemku parc. č. 278/4 v k. ú. Veleslavín, obec Praha, k provozu holičských a kadeřnických služeb

  a vyjadřuje k těmto návrhům své kladné stanovisko.

 13. AS UK schválil:

  • Změna Statutu FSV (čj. 39a/2010)

  • Ediční řád FSV (čj. 39b/2010)

  • Organizační řád KaM (čj. 49/2010).

 14. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 15. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 28. května 2010

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 26. března 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí materiál Trendy vývoje vysokoškolské politiky, který vypracovalo vedení UK.

 4. AS UK vyjadřuje rozhodný nesouhlas se způsobem přípravy a projednávání Plánu implementace reformy finanční pomoci studentům. V průběhu přípravy materiál nebyl vůbec konzultován s vysokými školami a vzhledem k rozsahu materiálu byl dán vysokým školám naprosto nedostatečný časový prostor k vyjádření připomínek k tomuto materiálu. AS UK doporučuje vedení univerzity vyzvat Vládu ČR, aby odložila projednání předmětného materiálu až po řádném projednání s vysokými školami a zejména se studentskou reprezentací vysokých škol.

  AS UK konstatuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží navodit dojem demokratických procesů, ale praxe ukazuje, že akademickými institucemi ve skutečnosti pohrdá.

 5. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 6. AS UK schválil výroční zprávu o činnosti UK za rok 2009.

 7. AS UK schválil výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2009.

 8. AS UK delegoval doc. RNDr. Pavla Krtouše, Ph.D. do sněmu Rady vysokých škol za Matematicko-fyzikální fakultu.

 9. AS UK schválil:

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na FF (čj. 63c/2010)

  • Volební a jednací řád AS LF P (čj. 79/2010)

  • Řád celoživotního vzdělávání na FF (čj. 63b/2010)

  • Změnu Statutu FF (čj. 110/2010)

  • Volební a jednací řád AS 1.LF (čj. 64a/2010)

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na 1.LF (čj. 125a/2010)

  • Změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na 1.LF (čj. 125b/2010)

  • Disciplinární řád HTF (čj. 74/2010)

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na PF (čj. 86/2010)

  • Pravidla pro organizaci studia na FF (čj. 112/2010).

 10. AS UK zmocnil předsednictvo AS UK jednat v době letních prázdnin akademického roku 2009/2010 v neodkladných záležitostech jménem AS UK.

 11. AS UK projednal návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby a oprav komunikačního zařízení v části pozemku parc. č. st. 1033 v k. ú. Hradec Králové, ve prospěch společnosti Magnalink, a. s., Na Brně 362/15, Hradec Králové, IČ: 27547469, vyjadřuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK projednal návrh darovací smlouvy s Ústavem pro informace ve vzdělávání na převod domů čp. 1088 na parc. č. st. 493/33 a čp. 762 na parc. č. st. 493/32 se stavebními pozemky parc. č. 493/32 a 493/33, vše v Praze 8, k. ú. Libeň, vyjadřuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK projednal návrh smlouvy s manželi Královými o koupi pozemků parc. č. 493/17 a parc. č. 493/18 v k. ú. Libeň, obec Praha, v areálu koleje a menzy l7. listopadu, za kupní cenu 90 080,- Kč, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy.

 14. AS UK projednal návrh kupní smlouvy na prodej rekreačního objektu ve správě Matematicko-fyzikální fakulty, Chaty Mariánská č. e. 15 na pozemku parc. č. st. 1472, s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 1472 a parc. č. 4068/2 v k. ú. Jáchymov firmě PHOENIX GOLD, a. s., za kupní cenu 880 000,- Kč vyjadřuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy.

 15. AS UK projednal v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění návrh na uzavření zakládací smlouvy s Hl. m. Prahou o založení obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence včetně Podrobného vymezení obecně prospěšného cíle a obecně prospěšných služeb definovaných v zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o. p. s. a návrh na vklad Univerzity Karlovy v Praze ve výši 100 000 Kč do této obecně prospěšné společnosti a vyjadřuje k nim své kladné stanovisko.

 16. AS UK projednal návrh na smírné řešení soudního sporu hl.m.Prahy proti Univerzitě Karlově v Praze ohledně vlastnictví budovy č. p. 48 na pozemku parc.č. 763, budovy č. p. 47 nacházející se na pozemku parc. č. 764, pozemku parc. č. 763 a 764 v k. ú, Nové Město, Praha 1, Rettigova ul. č. 4 , budovy č. 564 na pozemku parc. č. 560 a pozemku parc. č. 560, v k. ú. Staré Město, Praha 1, Celetná 24, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, vyjadřuje k němu kladné stanovisko a doporučuje předložit jej Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu.

 17. AS UK projednal v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zák.č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k budově č.p. 985 na parcele č. 153, k budově č.p. 986 na parcele č. 152, pozemků č. 152 a č. 153, to vše zapsáno na LV 4792 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha od společnosti Apuro, a. s., Palackého třída 222, Nymburk, PSČ 288 02, IČ: 27668568, na Univerzitu Karlovu v Praze za kupní cenu 402 500 000 Kč. Akademický senát vyjadřuje k návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy.

 18. AS UK projednal návrh za uzavření smlouvy o směně domu čp. 112 na pozemku parc. č. 197/2, pozemku parc. č. st. 197/2, spoluvlastnických podílů v rozsahu id. ? na domu čp. 142 na pozemku parc.č. 214, id. ? na pozemcích parc. č. st. 214, parc. č. st. 197/1, parc. č. 169/1, parc. č. 169/8, a parc. č. 169/9, vše v k. ú. Třebeš, obec Hradec Králové, za pozemky ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové parc.č. 725/38, 725/52,725/53,725/54, 725/180, 725/181, 725/191, 725/211, 728 a 730/2, vše v k. ú. Nový Hradec Králové, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 psím.a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 19. Akademický senát UK projednal návrhy na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění následujících částek:

  • Nákup Opletalova 47 a 49 2 7 000 tis. Kč

  • Přestavba menzy 17. listopadu 8 100 tis. Kč

  • Kampus Albertov – přípravné práce 1 078 tis. Kč

  • CDMS Krystal – nové využití 53 421 tis. Kč

  • Nákup pozemků Hradec Králové 12 174 tis. Kč

  • Kofinancování projektů VaVpI – PO4 46 985 tis. Kč.

 20. AS UK projednal návrh opatření rektora, kterým se vydávají podmínky pro přiznávání stipendií na podporu ubytování pro akademický rok 2010/2011 a vyjádřil k němu své kladné stanovisko.

 21. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 22. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 15. října 2010

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 28. května 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin akademického roku 2009/2010.

 4. AS UK zvolil mgr. Jana Šatru (PřF) a doc. Petra Hacha (1.LF) dalšími členy předsednictva AS UK.

 5. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 6. AS UK schválil Prodloužení platnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru UK do 1.3.2011.

 7. AS UK schválil vázání prostředků na UK v roce 2010.

 8. AS UK schválil:

  • Jednací řád Vědecké rady KTF (čj. 154d/2010)

  • Řád celoživotního vzdělávání KTF (čj. 154g/2010)

  • Rigorózní řád KTF (čj 154h/2010).

 9. AS UK projednal zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na UK a vyjádřil k nim svůj souhlas.

 10. AS UK projednal návrh smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemků st.p.č.2299 a st.p.č. 2300 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k udělení souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 11. AS UK projednal návrh smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kabelového vedení v částech pozemků parc.č. 1678 a 1679 a věcného břemene umístění a provozování rozvaděče VN v části budovy 1660 na pozemku parc.č.1678, vše v k.ú.Nové Město, obec Praha, ve prospěch PREdistribuce, a.s., Praha 5, Svornosti 3199/19a, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 13. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 3. prosince 2010

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 15. října 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK schválil dílčí změnu Studijního a zkušebního řádu UK ve znění schválené modifikace.

 5. AS UK schválil dílčí změnu Statutu UK.

 6. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2011.

 7. AS UK schválil:

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na LF HK - čj. 145/2010

  • Změna a doplnění Pravidel pro organizaci studia na FHS - čj. 172/2010.

 8. AS UK projednal:

  • návrh smlouvy s Ing. Pavlem Lukášem, Šachetní 301, Příbram V-Zdaboř, o pronájmu nebytových prostor v objektu B2 na pozemku parc.č. 228/3 v k.ú. Lešetice v areálu Archivního a depozitního střediska v Lešeticích k provozu podnikatelské činnosti a

  • návrh smlouvy s firmou More & More,spol. s r.o., Do potoků 39, Praha 10, IČ: 25700294, o pronájmu nebytových prostor v objektu B4 na pozemku parc.č. 227/10, k.ú. Lešetice, v areálu Archivního a depozitního střediska v Lešeticích k provozu podnikatelské činnosti

  a vyjadřuje k těmto návrhům kladné stanovisko.

 9. AS UK projednal návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 3540/8 v k.ú. Břevnov, obec Praha, RNDr. Zdeňku Jezerskému, bytem U Větrníku 2035/5, Praha 6 , vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst.1 písm.a) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 10. AS UK projednal

  • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu komunikačního zařízení v částech pozemků parc.č. 764/228 a parc.č. 764/229 v k.ú. Jinonice, obec Praha, ve prospěch společnosti Telefonica 02 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, a

  • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění, údržby a oprav dopravního značení na části pozemku parc.č. 214/2 v k.ú. Hradec Králové ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4,

  vyjadřuje k těmto návrhům kladné stanovisko a doporučuje předložit je Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 11. AS UK projednal návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu domů č.p. 561 na pozemku parc.č. 557, č.p. 562 na pozemku parc.č. 558 a č.p. 563 na pozemku parc.č. 559, k.ú. Staré Město, obec Praha, se vchodem z domu v Celetné ul. č. 20, Praha 1, společnosti Orfeum, s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, IČ: 28966244, k provozování studentského klubu a vyjadřuje k němu své kladné stanovisko.

 12. AS UK vzal na vědomí informace ze studijní komise.

 13. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám