3. prosince 2010

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 3. prosince 2010

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 15. října 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK schválil dílčí změnu Studijního a zkušebního řádu UK ve znění schválené modifikace.

 5. AS UK schválil dílčí změnu Statutu UK.

 6. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2011.

 7. AS UK schválil:

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na LF HK - čj. 145/2010

  • Změna a doplnění Pravidel pro organizaci studia na FHS - čj. 172/2010.

 8. AS UK projednal:

  • návrh smlouvy s Ing. Pavlem Lukášem, Šachetní 301, Příbram V-Zdaboř, o pronájmu nebytových prostor v objektu B2 na pozemku parc.č. 228/3 v k.ú. Lešetice v areálu Archivního a depozitního střediska v Lešeticích k provozu podnikatelské činnosti a

  • návrh smlouvy s firmou More & More,spol. s r.o., Do potoků 39, Praha 10, IČ: 25700294, o pronájmu nebytových prostor v objektu B4 na pozemku parc.č. 227/10, k.ú. Lešetice, v areálu Archivního a depozitního střediska v Lešeticích k provozu podnikatelské činnosti

  a vyjadřuje k těmto návrhům kladné stanovisko.

 9. AS UK projednal návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 3540/8 v k.ú. Břevnov, obec Praha, RNDr. Zdeňku Jezerskému, bytem U Větrníku 2035/5, Praha 6 , vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst.1 písm.a) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 10. AS UK projednal

  • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu komunikačního zařízení v částech pozemků parc.č. 764/228 a parc.č. 764/229 v k.ú. Jinonice, obec Praha, ve prospěch společnosti Telefonica 02 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, a

  • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění, údržby a oprav dopravního značení na části pozemku parc.č. 214/2 v k.ú. Hradec Králové ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4,

  vyjadřuje k těmto návrhům kladné stanovisko a doporučuje předložit je Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 11. AS UK projednal návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu domů č.p. 561 na pozemku parc.č. 557, č.p. 562 na pozemku parc.č. 558 a č.p. 563 na pozemku parc.č. 559, k.ú. Staré Město, obec Praha, se vchodem z domu v Celetné ul. č. 20, Praha 1, společnosti Orfeum, s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, IČ: 28966244, k provozování studentského klubu a vyjadřuje k němu své kladné stanovisko.

 12. AS UK vzal na vědomí informace ze studijní komise.

 13. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám