15. října 2010

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 15. října 2010

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 28. května 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin akademického roku 2009/2010.

 4. AS UK zvolil mgr. Jana Šatru (PřF) a doc. Petra Hacha (1.LF) dalšími členy předsednictva AS UK.

 5. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 6. AS UK schválil Prodloužení platnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru UK do 1.3.2011.

 7. AS UK schválil vázání prostředků na UK v roce 2010.

 8. AS UK schválil:

  • Jednací řád Vědecké rady KTF (čj. 154d/2010)

  • Řád celoživotního vzdělávání KTF (čj. 154g/2010)

  • Rigorózní řád KTF (čj 154h/2010).

 9. AS UK projednal zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na UK a vyjádřil k nim svůj souhlas.

 10. AS UK projednal návrh smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemků st.p.č.2299 a st.p.č. 2300 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k udělení souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 11. AS UK projednal návrh smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kabelového vedení v částech pozemků parc.č. 1678 a 1679 a věcného břemene umístění a provozování rozvaděče VN v části budovy 1660 na pozemku parc.č.1678, vše v k.ú.Nové Město, obec Praha, ve prospěch PREdistribuce, a.s., Praha 5, Svornosti 3199/19a, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 13. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám