19. února 2010

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 19. února 2010


 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 5. února 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK vyjádřil stanovisko k záměru J. M. pana rektora, aby ve svých funkcích nadále působili:

  • Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., jakožto prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu, pro kladné stanovisko hlasovalo 50 členů senátu,

  • Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc., jakožto prorektor pro vnější vztahy, pro kladné stanovisko hlasovalo 33 členů senátu,

  • Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., jakožto prorektor pro rozvoj, pro kladné stanovisko hlasovalo 47 členů senátu, a

  • Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., jakožto prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, pro kladné stanovisko hlasovalo 48 členů senátu.

 5. AS UK vyjádřil stanovisko k návrhu J.M. rektora UK na jmenování nových prorektorů.

  Pro kladné stanovisko ke jmenování

  • Prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc. prorektorem pro doktorské studium a akademické kvalifikace se vyjádřilo 50 členů senátu;

  • Doc. ThDr. Martina Prudkého prorektorem pro studijní záležitosti se vyjádřilo 47 členů senátu;

  • Prof. RNDr. Milana Tichého, DrSc. prorektorem pro výstavbu se vyjádřilo 49 členů senátu.

 6. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2010.

 7. AS UK projednal věcný záměr opatření rektora Podpora vysoce kvalitních monografií na UK a vyjádřil k němu kladné stanovisko.

 8. AS UK projednal návrh na bezúplatný převod pozemku ZE 502 v k. ú. Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, ve státním vlastnictví a ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví

 9. AS UK projednal:

  • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby a oprav komunikačního zařízení v části pozemků parc. č. 214/16, parc. č. 214/20, parc. č. 214/32 a st. parc. č. 1339/1 v k. ú. Hradec Králové, ve prospěch společnosti Magnalink, a. s., Na Brně 362/15, Hradec Králové, IČ:27547469 a

  • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích st. parc. č. 1/1 a parc. č. 3, oba v k. ú. Poděbrady, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín 4, Teplická 874

  vyjadřuje k těmto návrhům své kladné stanovisko a doporučuje předložit je Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, k uzavření smluv.

 10. AS UK schválil:

  • Jednací řád Vědecké rady FF (čj. 7/2010).

 11. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 12. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.

 13. AS UK nominoval do komise pro hodnocení monografií za lékařské a přírodovědné obory Prof. RNDr. Jana Krejska, , CSc.; za humanitní obory Prof. PhD. Ing. Jana Royta, DrSc.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám