MŠMT - Návrat

Program Návrat

Program NÁVRAT (kód programu LK) je programem výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Program NÁVRAT (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády ČR č. 886 ze dne 7. prosince 2010.


Na základě tohoto usnesení náleží program do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z jehož rozpočtové kapitoly je program také financován.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo první kolo veřejné soutěže 14. září 2011. Do roku 2014 se ve VaVaI dle výše uvedeného zákona předpokládá opakované vyhlášení jedné veřejné soutěže ročně za účelem výběru projektů, jejichž řešení a poskytování podpory začne vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku.


Období trvání programu a období poskytování podpory je stanoveno na léta 2012–2019.

Podpořeny budou pouze víceleté projekty, zpravidla na 3 až 5 let.


Příjemci podpory na VaVaI na realizaci projektů programu NÁVRAT budou pouze výzkumné organizace ve smyslu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2006/C 323/01, platného od 1. 1. 2007.

Program NÁVRAT synergicky zohledňuje strategické cíle operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a je jeho komplementárním doplňkem.

Harmonogram soutěže


V rámci programu byly vyhlášeny dvě veřejné soutěže na rok 2012 a 2013.


Výsledky hodnocení periodických zpráv za rok 2015:

13.5.2016

Předložení periodických zpráv za rok 2015:

15.2.2016

Výsledky hodnocení periodických zpráv za rok 2014:

5.6.2015

Předložení periodických zpráv za rok 2014:

15.2.2015

Kontrolní dny MŠMT na pracovištích UK:

1.LF UK (projekt č. LK 11217)

10.6.2014

MFF UK (projekt č. LK 11221)

4.6.2014

FF UK (projekt č. LK 11218)

3.6.2014

Výsledky hodnocení periodických zpráv za rok 2013:

14.4.2014

Předložení periodických zpráv za rok 2013:

15.2.2014

Výsledky hodnocení periodických zpráv za rok 2012:

19.4.2013

Poskytnutí finanční podpory fakultám pro rok 2013:

13.3.2013

Předložení periodických zpráv za rok 2012:

15.2.2013

Uzavření smluv mezi MŠMT a UK pro rok 2013:

13.2.2013

Zveřejnění výsledků soutěže pro 2013:

12.12.2012

Uzávěrka pro podání navrhů projektů na rok 2013:

5.9.2012
Periodická zpráva za rok 2015

Dne 13. 5. 2016 byly MŠMT předloženy výsledky zhodnocení periodických zpráv za rok 2015 u realizovaných projektů UK. Při posuzování dosažených výsledků byl kladen důraz na odborný, věcný stav projektu a na vynaložené náklady. Dle zpráv odborného poradního orgánu jsou všechny projekty kvalitně řešeny a harmonogram prací probíhá dle schváleného plánu.


Periodická zpráva za rok 2014

Dne 5. 6. 2015 byly MŠMT předloženy výsledky zhodnocení periodických zpráv za rok 2014 u šesti realizovaných projektů UK. Stejně jako v předchozím roce byl při posuzování dosažených výsledků kladen důraz na odborný, věcný stav projektu a na vynaložené náklady. Vzhledem k tomu, že tři projekty zahájené v roce 2012 budou končint k 31.12.2015, jejich řešitelé byli upozorněni na nutnost odevzdání závěrečné zprávy s termínem do 15.2.2016.


Periodická zpráva za rok 2013

Dne 14. 4. 2014 byly MŠMT předloženy výsledky zhodnocení periodických zpráv za rok 2013 u šesti realizovaných projektů UK. Stejně jako v předchozím roce byl při posuzování dosažených výsledků kladen důraz na odborný, věcný stav projektu a na vynaložené náklady. U pěti projektů byly periodické zprávy zhodnoceny bez připomínek. U jednoho z projektů byl hlavní řešitel vyzván, aby doplnil chybějící citační údaje. Vzhledem k tomu, že u třech projektů zahájených v roce 2012 byla ukončena již druhá etapa jejich řešení, byl v souladu s pravidly soutěže na jednotlivých pracovištích UK proveden tzv. kontrolní den (viz výše). Každý z řešitelů prezentoval zástupcům MŠMT výsledky dosažené práce. Kontrolní šetření u všech sledovaných projektů proběhlo v pořádku a nebyly shledány žádné nedostatky.


Periodická zpráva za rok 2012

Na základě smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu „ Návrat“ předkládá příjemce podpory poskytovateli (MŠMT) každoročně informace o postupu řešení projektu. Periodickou zprávu na předepsaném formuláři měli příjemci předložit do 15. února 2013. Součástí výše uvedeného materiálu byl postup řešení projektu ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů, dosažené výsledky a doložení způsobilosti osobních nákladů.


Dne 19. 4. 2013 obdržela UK hodnocení periodických zpráv u tří realizovaných projektů. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na základě doporučení poradního orgánu posuzovalo zejména aktivity řešitelského týmu v souvislosti s vynaloženými náklady, odborný a věcný stav projektu a dosažené výsledky. Dvě ze tří předložených periodických zpráv schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy bez připomínek. U jedné zprávy bylo nutné ještě doložit informace týkající se personálního zabezpečení projektu.


Hlavní cíl programu

Program usiluje o vytvoření kvalitních integračních a neintegračních podmínek pro výzkumnou práci nadějných špičkových expertů se zahraniční zkušeností a zajištění jejich perspektivní vědeckovýzkumné kariéry v české výzkumné sféře. Prostřednictvím programu dochází k vytvoření podmínek pro další profesní rozvoj těchto tzv. klíčových osob projektů po jejich návratu ze zahraničí. Vědeckým pracovníkům je garantováno zajištění dostatečně kvalitního pracovního a materiálně-technického zázemí.


Zadávací dokumentace a další informace jsou k dipozici na stránkách poskytovatele.

Podpořené projekty Univerzity Karlovy v roce 2013

evidenční č. projektu

název projektu

fakulta

body

požadované prostředky (v tis. Kč)

uznané náklady (v tis. Kč)

z toho dotace ze SR (v tis. Kč)

LK 21301

Zdroje a proměny budhistického pohřebního rituálu

FF

113

8 103

6 100

6 100

LK 21302

Interakce a dynamika v polymerních nanostrukturách

PřF

115

6 447

6 447

6447

LK 21303

Stopy katastrofy, která způsobila úhyn velkých savců a klimatické změny před 12 900 lety

PřF

125

10 981

10 981

10 981

Podpořené projekty Univerzity Karlovy v roce 2012

evidenční č. projektu

název

projektu

fakulta

body

požadované prostředky

(v tis. Kč)

uznané náklady

(v tis. Kč)

z toho dotace ze SR

(v tis. Kč)


LK11217Integrativní ekogenomika metabolického syndromuLF114718 68518 68518 685LK11218Dekonstrukce a konstrukce národních tradic a věda v ČíněFF1315 4945 4945 494LK11221Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémůMFF13112 47812 47812 478
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám