MK - NAKI II, NAKI

NAKI II

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 ("NAKI II") je program Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje zaměřené na oblast národní identity a kulturního dědictví. Projekty trvají od 3 do 5 let. Příjemcem podpory mohou být pouze výzkumné organizace.

1. veřejná soutěž byla vyhlášena 16. 3. 2015, uzávěrka pro příjem návrhů projektů byla stanovena na 4. 5. 2015. Výsledky veřejné soutěže byly dne 21. 12. 2015 zveřejněny na webu Ministerstva kultury. Řešení schválených projektů bylo možné zahájit od 1. 3. 2016.

V rámci programu NAKI II se předpokládá vyhlášení dalších dvou veřejných soutěží v letech 2017 a 2019, se zahájením poskytování podpory v letech 2018 a 2020. Podrobné informace o programu jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.


Dosud vyhlášeny tři veřejné soutěže VaVaI v programu NAKI II:


1. VS NAKI II: vyhlášena v roce 2015 na roky 2016 - 2022


2. VS NAKI II: vyhlášena v roce 2017 na roky 2018 - 2022


3. VS NAKI II: Vyhlášení 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)


Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

- rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do soutěže


Dříve:

NAKI I

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) je výzkumným programem Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje z oblasti národní a kulturní identity. Výzkumem a vývojem národní a kulturní identity se v kontextu tohoto programu rozumí „výzkum a vývoj ve všech oblastech, s nimiž lze identifikovat historický, kulturní a společenský vývoj historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví“.


Doba trvání programu je stanovena od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2017. Projekty podporované v rámci programu trvají od 3 do 5 let a musí být ukončeny nejpozději 31. 12. 2017. Účelová podpora na řešení schválených projektů je poskytována formou dotace ve výši 100 % celkových uznaných nákladů projektu. Příjemci podpory mohou být pouze výzkumné organizace.


V rámci programu byly vyhlášeny tři veřejné soutěže – na rok 2011, 2012 a 2013. Bližší informace naleznete na stránkách poskytovatele.

Tematické priority programu

 • Nemovité kulturní dědictví

 • Movité kulturní dědictví

 • Nehmotné kulturní dědictví

 • Území s kulturně historickými hodnotami

 • Vztah společnosti k historické paměti národa

 • Sociálně-kulturní aspekty národní identity

 • Kultura a kulturní tradice národností a menšin žijících na našem území

 • Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa

 • Moderní dokumentační, evidenční a prezentační technologie

 • Technologie a systémy pro zvýšení ochrany hmotného kulturního dědictví

 • Materiály a technologie pro záchranu a zachování kulturního dědictví

 • Diagnostika poškozování a životnost objektů kulturního dědictví

 • Vývoj nových technologií pro inventarizaci, digitalizaci fondů knihoven, archivů a muzeí, tvorbu databází a jejich zpřístupnění

 • Infrastruktura pro vědeckou a technologickou podporu zachování národní a kulturní identity

 • Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví

Podpořené projekty s účastí Univerzity Karlovy

Veřejná soutěž na rok 2013

název projektu

hlavní účastník

další účastníci

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

UK (Filozofická fakulta)

Lesk a sláva českého království. Kořeny české státní a národní identity

UK (Katolická teologická fakulta)


Veřejná soutěž na rok 2012název projektuhlavní účastníkdalší účastníci


Zpřístupnění rozsáhlého video archivu kulturního dědictví pomocí metod automatického rozpoznávání mluvené řeči a strojového překladu (AMALACH)

UK (Matematicko-fyzikální fakulta)


Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta aplikovaných věd)


Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb

UK (Filozofická fakulta)


Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

UK (Právnická fakulta)


Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

UK (Filozofická fakulta)


Národní galerie v Praze,

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (Filozofická fakulta)

Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS

UK (Přírodovědecká fakulta)

Vzdělávací role Národního památkového ústavu: edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky

Národní památkový ústav

UK (Pedagogická fakulta),

Masarykova univerzita (Pedagogická fakulta)


Veřejná soutěž na rok 2011název projektuhlavní účastníkdalší účastníci


Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století

UK (Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta)

Akademie věd ČR (Ústav pro soudobé dějiny)

Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na muzea, galerie a školy

UK (Pedagogická fakulta)

Uměleckoprůmyslové museum

Nástroje pro zpřístupnění tištěných textů 19. století a první poloviny 20. století.

Národní knihovna České republiky

UK (Filozofická fakulta)


Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300

Národní galerie v Praze

UK (Katolická teologická fakulta),

AV ČR (Filosofický ústav)

TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví

Moravská zemská knihovna v Brně

UK (Přírodovědecká fakulta)

Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta)
Poslední změna: 17. září 2019 12:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám