MZ - VES

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (dále jen "AZV") byla zřízena 1. dubna 2014. Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.VES 2021-2024

Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 13. 5. 2020 jednostupňovou 

V E Ř E J N O U  S O U T Ě Ž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2023 .


Soutěžní lhůta


Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 14. 5. 2020 a končí dnem 26. 6. 2019 (do 12:00 hod.).


Předpokládané termíny:


  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2021 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2024,

  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.


VES 2020-2023

Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 15. 5. 2019 jednostupňovou 

V E Ř E J N O U  S O U T Ě Ž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2023 .


Soutěžní lhůta


Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 16. 5. 2019 a končí dnem 28. 6. 2019 (do 12:00 hod.).


Předpokládané termíny:


  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2020 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023,

  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

  • Výsledek soutěžeVES 2019

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dne 14. 5. 2018 jednostupňovou veřejnou soutěž "VES 2019" o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022.


Soutěžní lhůta: 15. 5. 2018 - 29. 6. 2018


Hodnotící lhůta: 30. 6. 2018 - 24. 2. 2019


Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu (VES 2019)


Zahájení řešení projektů: od 1. května 2019

Ukončení řešení projektů: do 31. 12. 2022,

Délka trvání řešení projektů: 44 měsíců.


Předmět soutěže:


Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu zaměřeného na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.Více informací o VES 2019 na stránkách AZV ČR.


VES 2018


Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dne 29. 5. 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž "VES 2018" o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022.


Soutěžní lhůta: 30. 5. 2017 - 11. 7. 2017


Hodnotící lhůta: 12. 7. - 28. 2. 2018


Zahájení řešení projektů: od 1. 5. 2018

Ukončení řešení projektů: do 31. 12. 2021

Délka trvání řešení projektů: 44 měsíců


Více informací: ZDE


Seznam podpořených projektů VES 2018.


Veřejná soutěž "VES 2017"


MZ ČR vypsalo dne 16. 5. 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022.


Soutěžní lhůta: 17. 5. 2016 - 30. 6. 2016


Zadávací dokumentace VES 2017: ke stažení zde


Více informací: na internetových stránkách zadavatele MZ ČR


Seznam podpořených projektů VES 2017.


Veřejná soutěž "VES 2016"


Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) vypsalo dne 15. 5. 2015 jednostupňovou  veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ ČR (dále "VES 2016"), na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022.


Soutěžní lhůta: 16. 5. 2015 až 30. 6. 2015 (do 23:59 hod.)


Zadávací dokumentace VES 2016: ke stažení zde


Více informací: na internetových stránkách zadavatele MZ ČR


Seznam financovaných projektů VES 2016


Veřejná soutěž "VES 2015"

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vypsalo dne 27. 6. 2014 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ ČR (dále jen "VES 2015") na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (dále jen „Program“).


Harmonogram VES 2015-2019:

Soutěžní lhůta

28. 6. 2014 - 1. 9. 2014

Hodnotící lhůta

2. 9. 2014 - 31. 3. 2015

Zahájení řešení projektů

1. 5. 2015

Ukončení řešení proejktů

max. do 31. 12. 2019


Délka trvání řešení projektů: 44 nebo 56 měsíců

Účelová podpora MZ ČR je určena na projekty aplikovaného výzkumu a vývoje řešené s cílem získání nových poznatků a aplikací výsledků ve zdravotnictví. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu.


Zadávací dokumentace pro VES 2015-2019

Více informací k VES 2015-2019 je zveřejněno na stránkách MZ ČR

Informace na stránkách RVVI k Doporučenému postupu při poskytování podpory výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.

Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)

Helpdesk přes webové rozhraní, na adrese http://info.gris.cz/


Seznam financovaných projektů VES 2015.


Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „IGA MZ“) se sídlem v Praze je - ve smyslu § 70 odst. 6 zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - odborným poradním sborem Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast zdravotnického výzkumu a vývoje. Účelová podpora IGA ČR je určena řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. IGA MZ je jedním z prostředků naplnění Koncepce aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010- 2015.


Cílem IGA MZ je účelná podpora zdravotnického výzkumu a vývoje, základním posláním a náplní činnosti IGA MZ je:

- zajištění a realizace objektivního a nezaujatého odborného hodnocení návrhů projektů (žádostí o účelovou podporu) přijatých do vyhlášené resortní veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji MZ ČR

- zajištění a realizace objektivního a nezaujatého odborného hodnocení průběhu a výsledků řešení programových projektů výzkumu a vývoje v průběhu a po ukončení jejich řešení


RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MZ III.

RPV III. navazuje na předchozí RPV z období 2004-2009 a důsledně vychází z Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 (dále jen Koncepce) zpracované Ministerstvem zdravotnictví (MZ). Základním cílem RPV III. je naplnění zákona č. 211/2009 Sb. a realizace požadavků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v oblasti zdravotnictví a zvýšení efektivity využití veřejných prostředků v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a prakticky využitelných výsledků výzkumu pro potřeby zdravotnictví, a to jak v diagnostice a terapii onemocnění, tak v oblasti jejich prevence a rovněž v oblasti zdravotních systémů, rozvoje informatiky a ošetřovatelství a v zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně výsledků výzkumu. V rámci IGA MZ byly již vyhlášeny dvě jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňující Resortní program výzkumu a vývoje MZ III. na léta 2010 – 2015: VES 2012 a VES 2013.


Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu IGA MZ na léta 2013 – 2015 (VES 2013). Účelová podpora IGA MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje,  tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směřovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví.


Harmonogram soutěže:

termín zahájení řešení vybraných projektů:

květen 2013

ukončení řešení projektů: nejpozději do

31. 12. 2015

termín podávání žádostí na IGA MZ:

od 31. 5. 2012

do 13. 7. 2012 (15:00 hod.)

hodnotící lhůta:

od 14. 7. 2012

do 10. 3. 2013


Podmínky soutěže - Zadávací dokumentace:

Žádosti bylo možné podávat elektronicky prostřednictvím Datové schránky nebo s elektronickým podpisem vydaným uznávanou certifikační autoritou, a to v souladu se Zadávací dokumentací poskytovatele. Více informací naleznete na internetových stránkách poskytovatele, kde jetaké zveřejněn Statut IGA MZ.


Organizační struktura IGA MZ

Orgány IGA MZ

Odborné poradní orgány IGA MZ

Organizační a administrativní činnost

Dozorčí rada IGA MZ

Oborové komise IGA MZ

sekretariát IGA MZ

Vědecká rada IGA MZ

Ekonomická komise IGA MZ

tajemník IGA MZ


Rektorát Univerzity Karlovy v Praze (RUK) zajistil fakultám a dalším součástem UK v Praze, které do soutěže IGA MZ navrhnuly své projekty, potřebné dokumenty:

- čestné prohlášení uchazeče / dalšího účastníka v elektronické podobě

- specifickou plnou moc pro účely této soutěže

Další dokumenty RUK zajistí po vyzvání IGA MZ.


Poslední změna: 26. květen 2020 12:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám