MV - Program bezpečnostního výzkumu

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015 - 2020Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020 BV III/1-VS 


Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS) realizuje Ministerstvo vnitra ČR formou veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Program je zpracován v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. a Rámcem Společenství a dále v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty České republiky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v oblasti bezpečnosti. Cílem Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v rámci Bezpečnostní strategie ČR, Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a priorit Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Tím Program přispěje k dosažení poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.


Více informací naleznete na stránkách zadavatele - Ministerstva vnitra ČR.
3. veřejná soutěž BV III 2018 na projekty od roku 2019


Vyhlášení třetí veřejné soutěže BV III / 1-VS


Soutěžní lhůta: 23. 8. - 11- 10. 2018

Hodnotící lhůta: 12. 10. 2018 - 9. 4. 2019

Termín vyhlášení výsledků: od 10. 4. 2019


2. veřejná soutěž BV III 2016 na projekty od roku 2017


Vyhlášení druhé veřejné soutěže BV III / 1-VS


Soutěžní lhůta: 21. 10. 2015 - 16. 12. 2015


Termín vyhlášení výsledků: 12. 8. 2016


1. veřejná soutěž BV III 2015 na projekty od roku 2016Vyhlášení první veřejné soutěže BV III / 1-VSČasový harmonogram Programu BV III.


Soutěžní lhůta

27. 11. 2014 - 16. 1. 2015 ve 14:45

Hodnotící lhůta

17. 1. 2015 - 8. 6. 2015

Doba trvání projektu

min. 2 roky, max. 6 let

tj. nejdéle do 31. prosince 2020

Doba trvání programu

1. 1. 2015 - 31. 12. 2020


Program bezpečnostního výzkumu ČR 2010 - 2015Program bezpečnostního výzkumu České repulibky 2010-2015 (dále "Program BV") ) je realizován Ministerstvem vnitra České republiky formou veřejných soutěží. Program BV byl navržen z důvodu potřebnosti zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky, infrastruktury a proti přirozeným nebo průmyslovým. Vláda České republiky schválila Program BV usnesením č. 50 dne 12. ledna 2009. V roce 2009 byl program předložen k notifikaci u Evropské komise v souladu s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie č. 2006/C 323/01.


Cíle Programu BV:

Hlavním cílem Programu BV je zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky, infrastruktury a proti přirozeným nebo průmyslovým pohromám.


- Program podpoří zvýšení počtu výsledků bezpečnostního výzkumu a vývoje úspěšně aplikovaných do praxe

- zvýší úroveň bezpečnosti a obrany ČR a jejích obyvatel včetně přínosů pro ekonomiku, její konkurenceschopnosti v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany majetku, dopadů do sociální a ekologické oblasti

- zvýší úroveň připravenosti bezpečnostních složek

- zvýší reálnou účinnost bezpečnostní politiky

- podpoří zlepšení systémové spolupráce a součinnosti různých institucí participujících na řešení problematiky bezpečnosti občanů


Okruh příjemců

Příjemci podpory mohou být výzkumné organizace, malé, střední nebo velké podniky, případně inovační uskupení při respektování Rámce Společenství.


Uživatelé výsledků

Uživateli výsledků budou organizační složky státu nebo územních samosprávných celků, právnické nebo fyzické osoby, které využívají výsledky.Časový harmonogram Programu BV (doba trvání a termín vyhlášení Programu BV)


Doba trvání Programu BV

od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2015

Vyhlášení veřejných soutěží a realizace min. tří výzev

v letech 2010, 2011 a 2012

Případná 4. výzva dosud nebyla vyhlášena.

Doba trvání projektu

min. 2 roky, max. 5 let

tj. nejdéle do 31. prosince 2015Třetí veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV III/2-VS)

Předmětem 3. veřejné soutěže BVIII/2-VS je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.


Třetí veřejná soutěž


Podmínky soutěže

Veškeré informace včetně zadávací dokumentaci k veřejné soutěži jsou uvedeny na internetové adrese poskytovatele.

Více informací o programu na internetových stránkách poskytovatele.


Časový harmonogram BV III/2-VS:

Soutěžní lhůta pro podávání návrhu projektů na adresu MV ČR

začátek: 31. května 2012

uzávěrka: 16. července 2012


Třetí veřejná soutěž


Rektorát Univerzity Karlovy zajistil fakultám a dalším součástem UK, které podávají návrhy projektů do Třetí veřejné soutěže BV III/2-VS, na vyžádání potřebné dokumenty:

- čestné prohlášení uchazeče se sídlem v ČR výzkumná organizace / čestné prohlášení k projektu

- specifickou plnou mocČtvrtá veřejná soutěž


Dle informací Ministerstva vnitra se vyhlášení čtvrté výzvy plánuje až na rok 2014.Poslední změna: 11. prosinec 2018 09:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám