GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je samostatnou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice prostřednictvím peněžitých grantů v trvání 1 až 5 let. V rámci programů poskytuje GA ČR finanční podporu vědeckým a výzkumným projektům vybraným na základě každoročně vyhlašované veřejné soutěže. Dále GA ČR financuje projekty řešené v rámci projektů bilaterálních a projektů v evropských mezinárodních programech. Ročně se o granty GA ČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichž zhruba jedna čtvrtina grant získá. Grantová agentura České republiky byla zřízena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, jenž byl účinný od 1. července 1992. Svou činnost zahájila GA ČR v roce 1993. Univerzita Karlova se účastní na soutěžích vyhlášenými GA ČR jako řešitel nebo spoluřešitel realizovaných projektů od roku 1996.


Uznávání výsledků grantových projektů GA ČR


Standardní projekty

Standardní projekty podporují projekty základního výzkumu.

Délka trvání projektů je 2–3 roky.

Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

Téma projektu volí navrhovatel.

Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.

Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem daného kalendářního roku.

Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).

Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.


Juniorské projekty

Juniorské projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením; jejich cílem je oživit současnou strukturu základního výzkumu v ČR:

Délka trvání projektu je 2–3 roky.

Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

Téma projektu volí navrhovatel.

V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.

Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného kalendářního roku.

Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.

Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita, inovace a originalita.


EXPRO

EXPRO projekty mají za cíl vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit tak nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.

Podporu tohoto typu projektů GA ČR zahajuje od roku 2019.

Délka trvání projektů je 5 let.

Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

Téma projektu volí navrhovatel.

Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné či dvou institucí.

Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (mezinárodní oborové komise a externí zahraniční oponenti).

Jednou z podmínek úspěšného splnění projektu je nejpozději do jednoho roku po ukončení řešení projektu podat návrh projektu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v ČR.

Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou způsobilost uchazeče – zejména technické a institucionální zázemí pracovišť, odborné schopnosti navrhovatele a spolunavrhovatelů, jejich tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, jejich dosavadní vědecké výsledky, kvalita navrhovaného grantového projektu z hlediska návrhu způsobu řešení, cílů projektu a výstupů, zahraniční spolupráce, předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.


Podpora ERC žadatelů

"Podpora ERC žadatelů" je určená řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů (technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy) s cílem zlepšit úspěšnost mladých českých vědců v ERC soutěžích, a to jak zvýšením počtu podaných přihlášek, tak větší úspěšností v získávání ERC grantů. Rovněž se tak má zvýšit mezinárodní mobilita českých vědců spojená s pobytem na špičkových vědeckých pracovištích, získávání kontaktů na etablované vědecké kapacity a jejich týmy a to vše má podpořit vyšší kvalitu žádostí o ERC granty a zlepšit schopnost vést takto financované projekty. To napomůže vědcům k nabytí zkušeností a zvýšení úspěšnosti při získávání finančních prostředků ze struktur Evropské unie a posílí excelenci v základním výzkumu v ČR:


Délka trvání projektů je 3–6 měsíců.

Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

Téma projektu volí navrhovatel.

V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.

Navrhovatelem může být pouze řešitel úspěšného juniorského grantu.

Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.

Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti.

Hodnocení probíhá na mezinárodní úrovni.

Hlavními kritérii hodnocení je vědecká excelence, inovace a originalita, předchozí vědecká a publikační činnost navrhovatele, odborné předpoklady navrhovatele podat vypracovanou verzi projektu do jedné z hlavních ERC výzev (StG, CoG, AdG) s hostitelskou organizací v ČR, a to ve stanovené lhůtě po ukončení grantového projektu.


Dle Evropské výzkumné rady (European Research Council - ERC) někeré země EU vykazují nižší zastoupení vědců v jejich soutěžích, takže mj. není využit jejich vědecko-výzkumný potenciál. Konkrétně Česká republika podala v letech 2007-2014 o dvě třetiny méně grantových přihlášek a měla tak třikrát nižší úspěšnost, než byl průměr EU. ERC proto v lednu 2016 vyzvala v dokumentu Fellowship to visit ERC grantee národní agentury k vytvoření programů studijních stáží, jejichž prostřednictvím budou financovány návštěvy budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících řešitelů projektů ERC. Nové granty by měly být provázány s již etablovaným programem podpory mladých českých talentovaných vědců - zde řešitelům juniorských grantů GA ČR.

Celkové výdaje na „Podporu ERC žadatelů“ po dobu trvání grantových projektů v letech 2016 až 2022 dosáhnou cca 61,5 milionu korun.


Více informací na stránkách GA ČR.


Mezinárodní - LA

Mezinárodní projekty "LA", jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko:


Tyto typy projektů jsou hodnoceny s využitím principu “Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.

Oba navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.

Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.

Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.

Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

Tento typ soutěže je vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v listopadu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je zpravidla na konci příslušného roku.

Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.


Mezinárodní - bilaterální

Mezinárodní projekty "bilaterální" jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:


Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

National Research Foundation of Korea (NRF), Korea

Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan


Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

Délka trvání projektů je 2–3 roky.

Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.

U tohoto typu mezinárodních projektů hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách (v případě GA ČR jde o peer review systém hodnocení využívající panelového systému GA ČR a zahraničních oponentů).

Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.

Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.

Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.Archiv - dřívější již nevyhlašované projekty:

Postdoktorské

Postdoktorské grantové projekty, jejichž smyslem byla podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků

Tento typ projektů GA ČR podporovala od roku 1997. V současné době se nové soutěže již nevyhlašují.

Jedná se o typ projektů základního výzkumu, které byly určeny pro mladé začínající vědce s ukončeným doktorských studiem, maximálně však 4 roky od získání doktorátu.

Délka trvání projektu byla 2–3 roky.


Projekty na podporu excelence

Projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které byly zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR.

První veřejnou soutěž na tento typ projektů GA ČR vyhlásila v roce 2011. Druhá a zároveň poslední veřejná soutěž byla vyhlášena v roce 2013

Jedná se o skupinu projektů, jejímž hlavním cílem byla podpora excelence v základním výzkumu, rozvíjení multidisciplinarity v základním výzkumu a spolupráci nejméně dvou vědeckých institucí v ČR.

Maximální délka trvání projektu u soutěže vyhlášené v roce 2011 je 7 let a u soutěže vyhlášené v roce 2013 je 5 let.


Kontakt GA ČR:

Grantová agentura České republiky

Evropská 2589/33b

160 00  Praha 6


tel./fax: +420 227 088 840

e-mail: info@gacr.cz


ISDS datové schránky GA ČR: a8uadk4

ISDS datové schránky GA ČR pro návrhy, DZ a ZZ: ntq92qs


Více informací na stránkách GAČR


Poslední změna: 27. duben 2020 20:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám