Řád výběrového řízení UK - předchozí znění

Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze - předchozí znění


(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Obecná ustanovení

 1. Pracovní místa akademických pracovníků Univerzity Karlovy (dále jen "univerzita") se obsazují na základě výběrového řízení (§77 odst. 1 zákona o vysokých školách).

 2. Na základě výběrového řízení se obsazují i další pracovní (funkční) místa na univerzitě, stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo fakulty anebo určí-li tak rektor a na fakultě děkan.


Čl. 2 Vypsání výběrového řízení

 1. Výběrové řízení vypisuje rektor, na místo na fakultě děkan.

 2. V textu vypsání výběrového řízení musí být přesně určeny podmínky účasti, a to zejména

    a. 

  označení pracoviště a pracovního místa,

    b. 

  kvalifikační a jiné předpoklady,

    c. 

  datum, od něhož má být místo obsazeno, popřípadě nově obsazeno,

    d. 

  místo a lhůta pro podání přihlášky,

    e. 

  výčet dokladů požadovaných od uchazeče.

 3. Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce univerzity, nebo fakulty (je-li vypsáno děkanem) a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností. Ke zveřejnění na úřední desce dojde nejpozději v den, kdy bude vypsání zveřejněno v uvedeném sdělovacím prostředku.

 4. Lhůta pro podání přihlášek je nejméně 30 dnů od zveřejnění v uvedeném sdělovacím prostředku.


Čl. 3 Komise pro výběrové řízení

 1. Do konce lhůty pro podání přihlášek jmenuje vypisovatel komisi pro výběrové řízení (dále jen "komise") a jejího předsedu. Předseda je členem komise; svolává její zasedání.

 2. Komise musí mít lichý počet členů, nejméně pět. Členy komise mohou být vedle akademických pracovníků i ostatní zaměstnanci univerzity nebo další osoby.

 3. Při sestavování komise je vypisovatel povinen dbát na vysokou odbornou úroveň a morální bezúhonnost členů komise. Práce komise se může účastnit delegovaný zástupce akademického senátu s hlasem poradním.

 4. Podle vlastního uvážení komise může pozvat uchazeče k pohovoru a jde-li o místa akademických pracovníků, může uchazeče vyzvat k uskutečnění veřejné přednášky na univerzitě nebo na fakultě.

 5. Komise provede nejpozději do 6 týdnů po uplynutí lhůty k podání přihlášek na podkladě shromážděného materiálu hodnocení uchazečů.

 6. Komise se usnáší formou tajného hlasování; usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů komise. Každý člen komise má jeden hlas.

 7. O svém jednání a jeho výsledku pořídí komise zápis. Součástí zápisu je i stanovení pořadí uchazečů včetně odůvodnění. Zápis podepíše předseda a další členové komise; pokud některý z nich má výhrady proti průběhu výběrového řízení nebo jeho výsledku, připojí je k podpisu.

 8. Komise může své jednání uzavřít i zjištěním, že někteří nebo všichni uchazeči nejsou na obsazované místo vhodní. Tento závěr a jeho odůvodnění jsou součástí zápisu.

 9. Výsledky jednání předloží předseda komise pro výběrové řízení vypisovateli.


Čl. 4 Rozhodnutí vypisovatele

 1. Vypisovatel oznámí uchazeči, zda jej na základě výběrového řízení přijímá, či nikoliv, do 14 dnů ode dne, kdy o svých závěrech podle čl. 3 odst. 7 a 8 rozhodla komise. Své rozhodnutí o tom, kdo ve výběrovém řízení uspěl, nebo že nikdo nebyl přijat, zveřejní vypisovatel v téže lhůtě na úřední desce (čl. 2 odst. 3).

 2. Není-li vhodný uchazeč, rozhodne vypisovatel o opakování výběrového řízení.


Čl. 5 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Postup při výběrovém řízení na místa obsazovaná též výběrovým řízením podle zvláštního předpisu1) dohodne rektor nebo děkan s orgánem, jemuž přísluší vypsání výběrového řízení podle tohoto zvláštního předpisu.

 2. Administrativní agendu spojenou s výběrovým řízením zabezpečují příslušné personální útvary.

 3. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 29. ledna 1999*).

 4. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy2).

 5. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

_____

1) Např. vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 394/1991Sb. a 247/1993 Sb.

*) Změny provedené v rámci registrace byly akademickým senátem univerzity schváleny dne 16. dubna 1999.

2) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 26. dubna 1999 pod čj. 16 753/99-30.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektorZRUŠENO k 1. 1. 2017

Aktuální znění předpisu naleznete zde


Poslední změna: 10. březen 2022 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám