Ediční řád UK (neaktuální)

EDIČNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (1.4.2000 - 30.6.2015)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 13 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na tomto Edičním řádu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Tento řád upravuje zásady ediční činnosti na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen "univerzita") včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské (dále jen "ediční činnost").

 2. Ediční činnost souvisí především s vědeckou a pedagogickou činností akademické obce univerzity. Jejím prostřednictvím se kromě jiného zabezpečují studijní a jiné materiály pro potřebu univerzity a členů její akademické obce a propaguje činnost univerzity.


Čl. 2 Nakladatelství Karolinum

 1. Nakladatelství Karolinum (dále jen "nakladatelství") je účelovým zařízením univerzity, které zabezpečuje ediční činnost univerzity.

 2. V čele nakladatelství stojí ředitel nakladatelství.

 3. Rektor nebo jím pověřený prorektor schvaluje na návrh ediční rady univerzity koncepci nakladatelství a hlavní směry jeho činnosti.

 4. Podrobnosti o činnosti nakladatelství upravuje organizační řád, který je jeho vnitřním předpisem.


Čl. 3 Ediční rada univerzity

 1. Ediční rada univerzity (dále jen "rada") je poradním orgánem rektora; má zpravidla sedm členů.

 2. Předsedou rady je rektor, nebo rektorem pověřený prorektor. Tajemníkem rady je ředitel nakladatelství.

 3. Členy rady jmenuje rektor ze zástupců hlavních vědních oborů pěstovaných na univerzitě; návrhy na jmenování předkládá ředitel nakladatelství na základě doporučení z jednotlivých fakult a dalších součástí univerzity.

 4. Předseda rady svolává její zasedání podle potřeby.

 5. Předseda rady nejméně dvakrát za rok svolá rozšířené zasedání rady, na které pozve členy rady a zástupce fakult, popřípadě dalších součástí univerzity. Na tomto zasedání se zejména projednává návrh edičního plánu nakladatelství (dále jen "ediční plán") a výsledky činnosti a hospodaření nakladatelství.


Čl. 4 Ediční plán

 1. Podklady pro ediční plán se podle pokynů předsedy rady a v termínech jím určených shromažďují na součástech univerzity. Tuto činnost zpravidla vykonává ediční komise dané součásti.

 2. Podklad pro ediční plán může též podat člen akademické obce univerzity nebo nakladatelství.

 3. Návrh edičního plánu na základě podkladů sestavuje v souladu s hlavními směry činnosti nakladatelství rada, přihlíží přitom též ke kalkulaci výrobních nákladů jednotlivých titulů.

 4. Po projednání na rozšířeném zasedání rady (čl. 3 odst. 5) se návrh edičního plánu nakladatelství předkládá rektorovi ke schválení.

 5. O doplnění edičního plánu nebo vyřazení jednotlivého titulu ze schváleného edičního plánu může ze závažných důvodů rozhodnout rektor.

 6. Schválený ediční plán a jeho změny se obvyklým způsobem zveřejňují.


Čl. 5 Rukopis, autorská smlouva a honorář

 1. Rukopisem se rozumí úplný text určený k publikaci, opatřený náležitostmi nutnými pro redakční, předtiskové a polygrafické zpracování. Tyto náležitosti jsou stanoveny opatřením rektora.

 2. O přijetí rukopisu k publikaci rozhoduje předseda rady na základě dvou odborných posudků zpracovaných nestrannými osobami. Nestanoví-li předseda rady jinak, je jeden posudek zpracováván osobou, která není členem akademické obce univerzity.

 3. Posudky na učební texty a odborné stati do periodik zajišťuje součást univerzity, která navrhla zařazení příslušného titulu do edičního plánu, v ostatních případech posudky opatřuje nakladatelství.

 4. Předseda rady si může vyžádat další posudek.

 5. Podrobnosti o uzavírání autorských smluv a o honorářích jsou stanoveny opatřením rektora.


Čl. 6 Ediční činnost fakult, vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť univerzity

 1. Fakulta, nebo v mezích čl. 3 odst. 7 statutu univerzity vysokoškolský ústav anebo jiné pracoviště univerzity, může vykonávat ediční činnost samostatně.

 2. Samostatnou ediční činnosti lze vykonávat, pokud má daná součást vnitřní předpis upravující zásady této činnosti a zřízenu ediční komisi. Ustanovení čl. 5 odst. 2 platí pro samostatnou ediční činnost součásti univerzity obdobně.


Čl. 7 Používání znaku univerzity

Na publikacích vydávaných podle tohoto řádu lze užít znaku univerzity, a to v souladu se Zásadami používání a ochrany znaku univerzity, které jsou vnitřním předpisem univerzity.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1).

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

_____

1) § 36 zákona o vysokých školách.

Registrace byla provedena dne 13. března 2000 pod čj. 14 975/2000-30.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor
Poslední změna: 12. březen 2018 15:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám