Řád pro udělování doktorátů honoris causa UK (neaktuální)

ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ DOKTORÁTŮ HONORIS CAUSA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE - předchozí znění

(Tento předpis byl již zrušen)Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 58 Statutu Univerzity Karlovyusnesl na tomto Řádu pro udělování doktorátů honoris causa Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Tento řád upravuje udělování doktorátů honoris causa Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") a promoce honoris causa.

 2. Titul doktor honoris causa (ve zkratce "Dr.h.c.") může univerzita udělit osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy nebo kultury anebo jinak o prospěch lidstva.


Čl. 2

 1. Návrh na udělení titulu doktora honoris causa v příslušném vědním oboru může podat děkan fakulty, na které se tento vědní obor pěstuje.

 2. Návrh děkana musí vedle základních osobních údajů o kandidátovi obsahovat též podrobné zdůvodnění ve smyslu čl. 1 odst. 2.


Čl. 3

Návrh na udělení titulu doktora honoris causa podává děkan rektorovi spolu se stanoviskem vědecké rady fakulty. Rektor předloží návrh vědecké radě univerzity a s přihlédnutím k jejímu stanovisku rozhodne, že titul bude, nebo nebude udělen.


Čl. 4

 1. Doktorát honoris causa může být udělen, pokud s tím kandidát vyjádří souhlas.

 2. Doktorát honoris causa se uděluje při promoci honoris causa. Pokud se kandidát z vážných důvodů nemůže dostavit, může být při promoci zastoupen.


Čl. 5

Promoce honoris causa probíhá podle pořadu a způsobem, který je uveden v příloze tohoto předpisu.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1).

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

_____

1) § 36 zákona o vysokých školách.

Registrace byla provedena dne 13. března 2000 pod čj. 14 975/2000-30.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor


Pořad promoce honoris causa:


 1. Slavnostní nástup do Velké auly Karolina za zvuku hudby v pořadí:

    a. 

  2 pedelové v oděvech pedelů s insigniemi,

    b. 

  rektoři jiných vysokých škol a akademičtí pracovníci v talárech,

    c. 

  2 pedelové fakult v oděvech pedelů s insigniemi,

    d. 

  děkani v talárech s insigniemi,

    e. 

  kvestor v taláru,

    f. 

  prorektoři v taláru s insignií, kandidát, promotor v taláru s insignií,

    g. 

  pedel fakulty, která kandidáta navrhla (čl. 2 předpisu) v oděvu pedela s insignií,

    h. 

  děkan téže fakulty v taláru s insignií,

    i. 

  pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

    j. 

  rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymny - česká a, je-li kandidát cizincem, příslušného státu.

 3. Zahájení shromáždění: předsedající prorektor uvítá kandidáta a další osoby.

 4. Hudba.

 5. Předsedající prorektor požádá děkana fakulty, která kandidáta navrhla, o jeho představení.

 6. Představení kandidáta.

 7. Souhlas rektora k promočnímu aktu.

 8. Vlastní promoční akt:

    a. 

  Promotor přednese promoční formuli a text slibu:

  "Consilium Facultatis . . Prius autem sponsio sollemnis tibi suscipienda est."

  " Spondebis igitur:

  Primum te huius Universitatis, in qua hunc summum viri docti gradum honoris ascenderis, piam perpetuo memoriam habiturum eique auctoritate, auxilio, consiliis tuis numquam defuturum, dein operam tuam laude dignam, sicut adhuc facere semper consuevisti, hominum saluti navare non desiturum, ut veritas propagetur et lux eius, qua salus generis humani continetur, terrarum orbem illustret.

  Haec tu ex animi tui sententia spondebis ac polliceberis?"

    b. 

  Kandidát složí slib:

  "Spondeo ac polliceor"

    c. 

  Promotor:

  "Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quibus te ordo noster ornare cupit, tibi impertiamus. Ergo ego, promotor rite constitutus, ex decreto consilii . doctorem honoris causa creo, creatum renuntio, omnia . doctoris privilegia ."

  " ... tibi in manus trado." (předá doktorovi diplom).

  "Decoreris etiam catena deaurata ... symbolice significetur." (předá doktorovi řetěz).

  "Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat !"

 9. Hudba - Staročeský chorál.

 10. Projev doktora honoris causa.

 11. Předsedající prorektor ukončí zasedání.

 12. Hudba:- Gaudeamus igitur.

 13. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.


Poslední změna: 12. březen 2018 15:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám