Disciplinární řád pro studenty (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY

UNIVERZITY KARLOVY


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Univerzity Karlovy,

jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů Univerzity Karlovy (dále jen "univerzita"), ukládání sankcí, jakož i disciplinární řízení a přezkumné řízení v této věci.


Čl. 2 Disciplinární přestupek a sankce

 1. Disciplinární přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy univerzity a jejích součástí nebo zaviněné porušení povinností podle jiných právních předpisů.

 2. Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit sankci

    a. 

  napomenutí,

    b. 

  podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,

    c. 

  vyloučení ze studia.

 3. Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.

 4. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti anebo méně závažný disciplinární přestupek.

 5. Sankci napomenutí lze uložit pouze za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný disciplinární přestupek.

 6. Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný, úmyslný, disciplinární přestupek. Podmíněné vyloučení ze studia lze uložit pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro uložení sankce vyloučení ze studia a nejde-li o disciplinární přestupek spáchaný zvláště zavrženíhodným způsobem, student projevil upřímnou lítost a lze důvodně očekávat, že se dalšího závažného disciplinárního přestupku již nedopustí.

 7. Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví podle míry závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce tři roky. Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku, s výjimkou méně závažného disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti, bude ze studia vyloučen.

 8. Sankce napomenutí je buď neveřejná a oznamuje se pouze studentovi, nebo je veřejná a zveřejní se po dobu 30 dní na úřední desce fakulty.

 9. Sankce podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia je veřejná a zveřejní se po dobu 30 dní na úřední desce fakulty.


Čl. 3 Disciplinární komise

 1. Obvinění z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise fakulty (dále jen "komise").

 2. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty; jmenuje a odvolává je se souhlasem akademického senátu fakulty.

 3. Komise má nejméně šest členů. Předseda je členem komise. Polovinu členů komise tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.

 4. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté. Děkan při ustavování komise dbá na princip kontinuity její činnosti.

 5. Členové a náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. Je-li známo, že některý člen komise se na její zasedání nemůže dostavit, pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise.

 6. Zasedání komise řídí její předseda.

 7. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů komise. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina z jejích přítomných členů.

 8. O jednání komise se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol.

 9. Disciplinární řád fakulty stanoví další podrobnosti týkající se zejména počtu a funkčního období členů komise, pravidel jednání komise a zajištění odborné pomoci komisi.


Čl. 4 Zahájení disciplinárního řízení

 1. Disciplinární řízení probíhá na fakultě, na které je student obviněný z disciplinárního přestupku (dále jen "student") zapsán1). Je-li student zapsán na více fakultách, lze disciplinární řízení v téže věci vést pouze na jedné z nich; v případě pochybností o příslušnosti určí příslušnou fakultu rektor.

 2. Disciplinární řízení zahajuje komise na návrh děkana. Děkan tento návrh podá, jestliže jednáním studenta bylo poškozeno dobré jméno univerzity.

 3. Návrh děkana musí obsahovat popis skutku, popř. navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.

 4. Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl studentu doručen stejnopis návrhu děkana zaslaný předsedou komise.

 5. Děkan může kdykoliv před vydáním rozhodnutí podle čl. 6 disciplinární řízení zastavit; vyzve-li ho k tomu podle odstavce 1 rektor nebo nastane-li skutečnost znemožňující disciplinární přestupek projednat podle § 66 zákona o vysokých školách anebo přestane-li být student studentem podle zákona o vysokých školách, děkan tak učiní.

_____

1) § 51 odst. 2 zákona o vysokých školách.


Čl. 5 Projednání návrhu

 1. Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení svolá předseda komise zasedání komise.

 2. Student musí být ke každému zasedání komise pozván.

 3. Student má, s výjimkou hlasování, právo být přítomen jednání komise, dále může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet do písemných podkladů a, s výjimkou protokolu o hlasování, nahlížet do zápisu o jednání komise a pořizovat si z nich výpisy.

 4. Student si může zvolit svého zástupce (dále jen "zvolený zástupce"). Zvolený zástupce, který se komisi prokáže písemným zmocněním studenta nebo jemuž student udělí své zmocnění před komisí, má práva uvedená v odstavci 3.

 5. Komise se může usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že se obviněný ani zvolený zástupce k zasedání bez omluvy nedostavil. Omluva musí být písemná a musí být doručena předsedovi komise nejpozději v den zasedání komise.

 6. Komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo být nepochybně zjištěno, zda se student disciplinárního přestupku dopustil. Jednání musí být vedeno tak, aby se komise mohla usnést na návrhu podle odstavce 7 zpravidla do 30 dnů od svého prvního zasedání.

 7. Po projednání věci se komise usnese na návrhu, aby děkan

    a. 

  rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a uložil mu za něj sankci podle čl. 2 odst. 2,

    b. 

  rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a podle čl. 2 odst. 4 upustil od uložení sankce, nebo

    c. 

  disciplinární řízení zastavil,

  je-li však student ve lhůtě k osvědčení podle čl. 2 odst. 7, usnese se komise na návrhu, aby děkan

    d. 

  rozhodl, že se student dopustil disciplinárního přestupku podle čl. 2 odst. 7, a vyloučil jej ze studia, nebo

    e. 

  disciplinární řízení zastavil.

 8. U usnesení podle odstavce 7 písm. a) komise návrh sankce uvede, u sankce napomenutí včetně formy podle čl. 2 odst. 8, u sankce podmíněné vyloučení ze studia včetně lhůty a podmínek k osvědčení podle čl. 2 odst. 7.

 9. Usnesení podle odstavce 8 sdělí komise studentu a jeho zvolenému zástupci, jsou-li přítomni.


Čl. 6 Rozhodnutí děkana

 1. Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan na základě návrhu komise, zpravidla do 7 dnů ode dne, kdy jej obdržel.

 2. Děkan může před vydáním rozhodnutí věc vrátit komisi s písemným zdůvodněním k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci.

 3. Jestliže komise navrhla, aby disciplinární řízení bylo zastaveno, děkan tak učiní, ledaže by měl o správnosti tohoto postupu závažné pochybnosti; v takovém případě věc s uvedením důvodů komisi vrátí k novému projednání. Setrvá-li komise na svém původním usnesení, je jím děkan vázán.

 4. Děkan může

    a. 

  uložit sankci, kterou komise navrhla,

  nebo, nejde-li o případ podle čl. 5 odst. 7 písm. d),

    b. 

  uložit sankci mírnější, nebo

    c. 

  od uložení sankce upustit.

 5. Rozhodnutí děkana musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku a určení sankce, nebo výrok o zjištění disciplinárního přestupku a upuštění od sankce, nebo výrok o zastavení disciplinárního řízení. Dále musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.


Čl. 7 Přezkumné řízení

 1. Student, nebo na základě přiložené plné moci zvolený zástupce, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana požádat o přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání rozhodnutí (dále jen "žádost") se podává děkanovi. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí děkana studentu doručeno.

 2. Podání žádosti má odkladný účinek.

 3. Rektor může prominout zmeškání lhůty k podání žádosti, k němuž došlo ze závažných důvodů, pokud jej o to student prostřednictvím děkana písemně požádá nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí původní lhůty, v jejímž rámci měla být žádost podána.

 4. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit; zruší-li děkan rozhodnutí, vrátí věc k novému projednání komisi.

 5. Nerozhodne-li děkan podle odstavce 4, doplní podklady pro rozhodnutí včetně zápisů ze zasedání komise a žádost neodkladně předloží rektorovi.

 6. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána neoprávněnou osobou. Jinak rektor

    a. 

  změní nebo zruší rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem o vysokých školách, vnitřním předpisem univerzity nebo příslušné fakulty,

    b. 

  zruší rozhodnutí, vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení, nebo

    c. 

  žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana potvrdí.

 7. Při změně rozhodnutí podle odstavce 6 písm. a) rektor uloží sankci mírnější nebo od uložení sankce upustí, nejde-li o případ podle čl. 5 odst. 7 písm. d).

 8. Rozhodnutí rektora musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o tom, že je konečné.

 9. Zruší-li rektor podle odstavce 6 písm. a) rozhodnutí děkana, vrátí mu věc s odůvodněním k novému rozhodnutí. Děkan je právním názorem rektora vázán. Student může požádat o přezkoumání nového rozhodnutí.


Čl. 8 Doplňující ustanovení

 1. Oznámení o návrhu děkana podle čl. 4 odst. 4 a pozvání na zasedání komise podle čl. 5 odst. 2 se doručují do vlastních rukou podle čl. 35 statutu univerzity (dále jen „statut“); stejně tak se doručují i rozhodnutí děkana podle čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 4 a rektora podle čl. 7 odst. 8, náhradní doručení (čl. 35 odst. 4 statutu) je však zde vyloučeno.

 2. Dodržení termínů při podávání písemností se posuzuje tak, že lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty písemnost podána u univerzity, resp. fakulty, nebo je-li odevzdána k poštovní přepravě; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

 3. Rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace, vedené o studentovi fakultou.

 4. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání žádosti o přezkoumání, nebo dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva podat tuto žádost, anebo dnem poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora.

 5. Disciplinární komise univerzity se nezřizuje.


Čl. 9 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Další podrobnosti v souladu s tímto řádem stanoví disciplinární řád fakulty.

 2. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 22. ledna 1999*).

 3. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy2).

 4. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.

_____

*) Změny provedené v rámci registrace byly akademickým senátem univerzity schváleny dne 16. dubna 1999.

2) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 26.4.1999.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor
Poslední změna: 12. březen 2018 13:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám