Zápis ze zasedání komise dne 14. 4. 2011

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů

Přítomni:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluven:

Mgr. Jiří Flam


Zasedání dne: 14. dubna 2011


 1. Komise konstatovala obsah Opatření rektora č. 1/2011, kterým byl s účinností k 7.2.2011 vydán Statut Komise pro přidělování startovacích bytů (dále jen „Statut“).

 2. Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 Statutu konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 3. Komise zjistila, že na podkladě oznámení kvestora UK ze dne 2.12.2010, kterým byl stanoven termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy v Praze na 22.12.2010 do 12.00 hod., bylo do uvedeného data podáno a Komisi k projednání a posouzení předloženo 11 žádostí o přidělení startovacího bytu, a to jmenovitě žadateli:


  Mgr. Radkou Bačákovou

  Mgr. Janou Černou

  Mgr. Yasarem Abu Ghoshem, Ph.D.

  Mgr. Ivanou Harbichovou

  Mgr. Jakubem Kokštejnem

  Mgr. Jakubem Markem, Ph.D.

  Mgr. Daliborem Nedbalem, Ph.D.

  Mgr. Janem Procházkou

  MUDr. Janou Urbanovou

  RNDr. Alicí Vránkovou, Ph.D.

  RNDr. Petrem Zaschem, Ph.D.

 4. Komise konstatovala podmínky, za nichž může být zaměstnanci Univerzity Karlovy v Praze přidělen startovací byt dle čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009. Komise přistoupila k hodnocení jednotlivých žádostí a podrobně prozkoumala splnění všech podmínek dle citovaného ustanovení, jakož i způsob jejich prokázání v hodnocených žádostech.

 5. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádostem:

  Mgr. Yasara Abu Ghosha, Ph.D.

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. a) Opatření rektora č. 31/2009

  Mgr. Jakuba Kokštejna

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) Opatření rektora č. 31/2009

  MUDr. Jany Urbanové

  z důvodu nesplnění podmínek stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a d) Opatření rektora č. 31/2009


 6. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně doporučila doplnit žádosti:

  Mgr. Radky Bačákové

  v otázce splnění podmínky dle čl. 2 odst. 1 písm. d) Opatření rektora č. 31/2009

  MUDr. Ivany Harbichové

  v otázce prokázání splnění míry perspektivnosti ve smyslu čl. 4 odst. 2 Opatření rektora č. 31/2009

  RNDr. Alice Vránkové, Ph.D.

  v otázce splnění podmínky dle čl. 2 odst. 1 písm. d) Opatření rektora č. 31/2009

 7. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009 Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:

  • Mgr. Jany Černé

  • Mgr. Dalibora Nedbala, Ph.D.

  • Mgr. Jana Procházky

  • RNDr. Petra Zascheho, Ph.D.


  a zároveň doporučila přidělit tyto startovací byty:

  Mgr. Janě Černé

  byt č. 1442

  Mgr. Daliboru Nedbalovi, Ph.D.

  byt č. 1239

  Mgr. Janu Procházkovi

  byt č. 1240

  RNDr. Petru Zaschemu, Ph.D.

  byt č. 1243


 8. Komise konstatovala, že žádost o přidělení startovacího bytu podanou dne 4.10.2010 Mgr. Jakubem Markem, Ph.D. projednala již na svém zasedání dne 3.11.2010. Komise jednomyslně doporučila ponechat v platnosti její předběžný souhlas s přidělením startovacího bytu č. 1339 jmenovanému žadateli s tím, že k projednání žádosti se Komise znovu vrátí na svém příštím zasedání.

 9. Komise v souladu s čl. 4 odst. 1 Opatření rektora UK č. 31/2009 a v návaznosti na čl. 3 odst. 1 písm. d) Statutu stanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů na:

  31.7.2011 do 12.00 hod.

 10. Komise žádá o vyhlášení tohoto termínu v souladu s čl. 4 odst. 1 Opatření rektora UK č. 31/2009.

 11. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) Statutu.Zapsal: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.


Schválili:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


Zápis ve formátu .docOprava zápisu ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů ze dne 14. 4. 2011


 1. Z důvodu administrativního pochybení opravuji po odsouhlasení všemi členy Komise zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů ze dne 14. 4. 2011 (dále jen „zápis“) takto :

  1. V bodě 7 zápisu u Mgr. Dalibora Nedbala, Ph.D., se mění číselné označení bytu z bytu č. 1239 na byt č. 1339.

  2. V bodě 8 zápisu u Mgr. Jakuba Marka, Ph.D., se mění označení bytu z č. 1339 na byt č. 1239.

 2. Ostatní části a body zápisu zůstávají nezměněny.Z pověření Komise vyhotovil : JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.Oprava ve formátu .doc
Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám