Startovací byty

Aktuality


V současné době je k dispozici jeden startovací byt, lze tedy podávat žádosti o jeho přidělení. Specifikaci bytu a formuláře žádosti jsou uvedeny v příloze oznámení o stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacího bytu, které je zveřejněno níže v sekci Oznámení.

Termín pro podávání žádostí je stanoven na 13. 5. 2024.


English version here.


Obecné informace


Startovací byty jsou byty v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“), které jsou určeny zejména pro začínající mladé akademické a vědecké pracovníky univerzity s naléhavou potřebou bydlení pro ně samotné, jejich rodinu, popř. pro jejich nezletilé děti, či děti nebo osoby blízké, které mají ve své péči.

Zaměstnanec může o přidělení startovacího bytu požádat, jestliže:

 • v kalendářním roce podání žádosti dovršil nebo dovrší věk nejvýše 34 let,

 • výše jeho pracovního úvazku na univerzitě, včetně případného úvazku ve fakultní nemocnici, činí 1,0 úvazku,

 • jeho pracovní poměr je uzavřen na místo akademického nebo vědeckého pracovníka,

 • jeho pracovní poměr je uzavřen na dobu alespoň jednoho roku nebo na dobu neurčitou a

 • startovací byt mu zatím nebyl přidělen.

Pokud zaměstnanec některou z těchto podmínek nesplňuje, tuto okolnost uvede v žádosti a uvede též závažné důvody, proč by jeho žádosti i přesto mělo být vyhověno. Komise může rektorce v opodstatněných případech doporučit udělení výjimky.

V případě, že zaměstnanec prokazatelně pečuje o dítě nebo o jinou osobu blízkou, nemusí splňovat podmínku plného pracovního úvazku, ten pak může být nižší než 1,0.

Podmínkou přidělení startovacího bytu je dále stanovený maximální průměrný výdělek a skutečnost, že zaměstnanec není vlastníkem bytu nebo rodinného domu, pomocí něhož by mohl řešit bytovou potřebu a zároveň vykonávat práci na univerzitě.

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově stanovuje opatření rektora č. 4/2022.

O přidělení startovacího bytu musí zájemce požádat písemnou žádostí (preferuje se elektronická podoba), která se podává ve stanovených termínech na rektorát univerzity. K žádosti se připojuje vyjádření děkana fakulty nebo ředitele další součásti, na níž žadatel působí. Termíny pro podání žádostí stanoví Komise pro přidělování startovacích bytů s přihlédnutím k novým nebo uvolněným kapacitám startovacích bytů. Tyto termíny spolu s dalšími informacemi se zasílají na fakulty a další součásti a zveřejňují se na těchto www stránkách.

O žádosti rozhoduje rektorka s přihlédnutím ke stanovisku komise. K žádostem zaujímá komise stanoviska na základě splnění minimálních podmínek a s přihlédnutím zejména k:


 • sociálním aspektům žadatele, především, zda žádá o byt i pro svou rodinu, či pro dítě, nebo další osobu blízkou, o kterou pečuje,

 • dále k přínosu a perspektivnosti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti zaměstnance a, jde-li o akademického pracovníka, míry perspektivnosti jeho vzdělávací činnosti, a významu těchto aktivit pro univerzitu a příslušné pracoviště

 • a v poslední řadě k míře potřebnosti přechodného řešení bytové otázky zaměstnance.

V případě vyhovění žádosti o přidělení startovacího bytu je se žadatelem uzavřena nájemní smlouva na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru zaměstnance nebo do konce kalendářního roku, v němž zaměstnanec dovrší věk 35 let. Nájemní smlouvu lze jedenkrát prodloužit až o 36 kalendářních měsíců, a to za podmínek stanovených v opatření rektora č. 4/2022. Při splnění všech tam stanovených podmínek má zaměstnanec na toto prodloužení nárok.


Zaměstnanci UK mají též možnost požádat o přednostní ubytování na koleji - univerzita má k dispozici ubytování na tzv. manželské koleji nebo na jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením.


Seznam členů Komise pro přidělování startovacích bytů

 • PhDr. David Emler, Ph.D.

 • Ing. Lenka Henebergová

 • Mgr., Bc. Eliška Klimentová

 • Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. – předsedkyně komise

 • RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

 • RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.

 • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – místopředseda komise


Zápisy ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů
Poslední změna: 1. březen 2024 12:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám