Oznámení ze dne 29. 4. 2022

Oznámení

o stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacího bytu pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy


Oznamuji, že Komise pro přidělování startovacích bytů stanovila termín k podání žádostí o přidělení startovacího bytu č. 1240 a 1439, a to:


do 17. 6. 2022.


Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat, a další podmínky stanoví opatření rektora č. 4/2022, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů – upozorňuji na skutečnost, že okruh zaměstnanců, kteří mohou o startovací byt požádat, byl tímto opatřením pozměněn, v současné době tedy může o startovací byt požádat každý zaměstnanec UK, který:

  • v kalendářním roce podání žádosti dovršil nebo dovrší věk nejvýše 34 let,

  • výše jeho pracovního úvazku na univerzitě, včetně případného úvazku ve fakultní nemocnici, činí 1,0 úvazku,

  • jeho pracovní poměr je uzavřen na místo akademického nebo vědeckého pracovníka,

  • jeho pracovní poměr je uzavřen na dobu alespoň jednoho roku nebo na dobu neurčitou a

  • startovací byt mu zatím nebyl přidělen.


Pokud zaměstnanec některou z těchto podmínek nesplňuje, tuto okolnost uvede v žádosti a uvede též závažné důvody, proč by jeho žádosti i přesto mělo být vyhověno. Komise může rektorce v opodstatněných případech doporučit udělení výjimky.


V případě, že zaměstnanec prokazatelně pečuje o dítě nebo o jinou osobu blízkou, nemusí splňovat podmínku plného pracovního úvazku, ten pak může být nižší než 1,0.


Podmínkou přidělení startovacího bytu je dále stanovený maximální průměrný výdělek a skutečnost, že zaměstnanec není vlastníkem bytu nebo rodinného domu, pomocí něhož by mohl řešit bytovou potřebu a zároveň vykonávat práci na univerzitě.


Písemné žádosti o přidělení startovacího bytu s přílohami se zasílají na adresu: Univerzita Karlova, rektorát-právní odbor, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, nebo v naskenované podobě na e-mailovou adresu: .


Uvolněné startovací byty se nachází v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6. Jde o

  • byt č. 1240 o rozloze 52,96 m2; tento byt bude připravený k nastěhování od července 2022,

  • o byt č. 1439 o rozloze 76,62 m2; tento byt je připravený k nastěhování ihned.


Přesná specifikace bytů je vymezena v příloze A tohoto oznámení.


Tiskopis žádosti a jejích příloh tvoří přílohu B tohoto oznámení. Pro zajištění snazšího kontaktu s jednotlivými žadateli je účelné připojit i kontaktní spojení (e-mail + mobil/telefon).


Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele nebo do konce kalendářního roku, v němž zaměstnanec dovrší svůj věk 35 let. Při splnění všech podmínek stanovených v čl. 7, odst. 2 OR č. 4/2022 lze nájemní smlouvu prodloužit nejvýše o dalších třicet šest (36) kalendářních měsíců.


Měsíční nájemné, včetně zálohy na služby a paušálního poplatku za vybavení bytu za jednu osobu:

  • u bytu č. 1240 činí 10 086,-Kč a

  • u bytu č. 1439 činí 12 474,-Kč.

Vše má splatnost do 15 dne příslušného kalendářního měsíce.


Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

předsedkyně Komise pro přidělování startovacích bytů

Univerzity Karlovy


Přílohy:

A - Specifikace startovacích bytů

B – Formulář žádosti s přílohamiPoslední změna: 2. květen 2022 15:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám