Zápis ze zasedání Komise - 21. 4. 2017

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů


Přítomni:

Mgr. et Mgr. Jiří Flam

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Zasedání dne:

21.  dubna 2017

                         


 1. Komise v souladu s čl. 4 odst. 3. Statutu Komise pro přidělování startovacích bytů (dále jen „Statut“) konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 2. Komise konstatovala, že ke stanovenému datu byly na RUK doručeny a následně k projednání Komise předloženy následující žádosti o přidělení startovacích bytů:

  • Mgr. Michala Ctibora - FF

  • PhDr. Andrey Fleischerové - PedF

  • Mgr. Jane Jovanova - FF

  • Mgr. Jakuba Kokštejna, Ph.D. - FTVS

  • Mgr. Markéty Pecinové - FTVS

  • RNDr. Petry Surynkové, Ph.D. - MFF

  • RNDr. Jakuba Trubače, Ph.D. - PřírF

  • RNDr. Kariny Vargové, Ph.D. - 1. LF

 3. Komise konstatovala, že v průběhu měsíce dubna a koncem května dochází k ukončení nájemního vtahu u dvou startovacích bytů, č. označení: 1343, 1443.

 4. Komise přistoupila ke kontrole podmínek pro přidělení startovacího bytu u jednotlivých žádostí.

 5. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádostem :

  • PhDr. Andrey Fleischerové - PedF

  • Mgr. Jane Jovanova - FF

  • Mgr. Jakuba Kokštejna, Ph.D. - FTVS

  z důvodu nesplnění podmínek stanovených v čl. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 33/2017).

 6. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 33/2017, dále jen „Pravidla“) Komise jednomyslně zkonstatovala, že by bylo možné vyhovět žádostem.:

  • Mgr. Michala Ctibora - FF

  • Mgr. Markéty Pecinové - FTVS

  • RNDr. Petry Surynkové, Ph.D. - MFF

  • RNDr. Jakuba Trubače, Ph.D. - PřírF

  • RNDr. Kariny Vargové, Ph.D. - 1. LF

 7. S přihlédnutím ke skutečnosti, že počet žadatelů, kterým by bylo možno vyhovět, převýšil aktuální volnou kapacitu žádaných bytových jednotek, přistoupila Komise k postupu předvídanému čl. 4 odst. 3. Pravidel a provedla výběr žadatelů losem. Žádosti s jmény žadatelů byly vhozeny do osudí a za přítomnosti všech členů Komise bylo provedeno losování.

 8. Na základě losování Komise doporučila vyhovět žádostem:

  • Mgr. Michala Ctibora - FF

  • RNDr. Jakuba Trubače, Ph.D. - PřírF

  a zároveň Komise doporučila přidělit tyto startovací byty :

  • Mgr. Michal Ctibor - byt č.1343

  • RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. - byt č.1443

 9. Na základě losování Komise nedoporučila vyhovět žádostem:

  • Mgr. Markéty Pecinové - FTVS

  • RNDr. Petry Surynkové, Ph.D. - MFF

  • RNDr. Kariny Vargové, Ph.D. - 1. LF

 10. Komise doporučila, aby dosavadním uživatelům byla poskytnuta lhůta pro vyklizení bytů, které měli v nájmu, a to do 30. 6. 2017 s tím, že nové nájemní vztahy Komise doporučila sjednat od 1. 7. 2017.

 11. Komise po diskusi doporučila, aby Pravidla byla doplněna o ustanovení, které by Komisi umožnilo nehodnotit žádosti, které by podal žadatel, s nímž již byla uzavřena nájemní smlouva k některému ze startovacích bytů na základě předchozí žádosti. K další, tedy opakované žádosti, by Komise již nepřihlížela. Maximální doba nájmu startovacího bytu u jednoho žadatele by proto činila 4 roky (ve smyslu čl. 5 odst. 1. Pravidel).

 12. S přihlédnutím k aktuální obsazenosti startovacích bytů Komise nestanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů.

 13. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl.3 odst. 2. písm. a. Statutu.

                                    

Zapsal :

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Schválili :

Mgr. Jiří Flam

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


dokument ke stažení ve formátu .docPoslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám