Zápis ze zasedání komise dne 24. 4. 2012

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů


Přítomni:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluven:

Mgr. Jiří Flam

Zasedání dne:

24. dubna 2012


 1. Komise konstatovala obsah zápisu ze zasedání Komise konaného dne 19. 10. 2011.

 2. Komise konstatovala, že jí byla k přezkoumání znovu předložena žádost o přidělení startovacího bytu

  PhDr. Viléma Novotného, Ph.D.

  FSV,

  když tato žádost již byla předmětem jednání Komise na zasedání konaném dne 19. 10. 2011, a to se zamítavým stanoviskem.


  Dále byly k projednání předloženy Komisi žádosti o přidělení startovacích bytů:

  PhDr. Davida Emlera

  FSV

  Mgr. Odřeje Gepperta

  ÚJOP

  MUDr. Pavla Jůdy a Mgr. Jany Šmigové (společná žádost)

  1. LF

  RNDr. Jakuba Lokoče, Ph.D.

  MFF

  Mgr. Petry Pravečkové, Ph.D.

  FTVS

  PhDr. Marka Příhody, Ph.D.

  FF

  RNDr. Petry Surynkové

  MFF

 3. Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 Statutu konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 4. Komise nejprve znovu posuzovala žádost PhDr. V. Novotného, Ph.D., který se proti zamítavému doporučení Komise (žádost zamítnuta na zasedání Komise konaném dne 19. 10. 2011 z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) Opatření rektora č. 31/2009) odvolal podáním k Rektorovi UK v Praze ze dne 15. 11. 2011. V odvolání žadatel konstatoval, že z Dodatku k pracovní smlouvě (byl k odvolání přiložen) vyplývá, že úvazek žadatele na FSV byl v rozhodném období 1 roku před podáním žádosti úvazkem o rozsahu 40 hodin týdně (tedy úvazkem 1,0).

  Komise znovu posoudila předmětnou žádost. Komise konstatovala, že způsob vyplnění formuláře žádosti, jakož i doložení dalších listin, bylo žadatelem provedeno způsobem, z něhož nebylo možno dovodit, že žadatel podmínku rozsahu a délky úvazku tak, jak požaduje výše citované ustanovení Opatření rektora č. 31/2009, splňuje. Šlo tak o pochybení žadatele při administraci a vyplnění žádosti.

  Komise však s přihlédnutím k doloženým listinám a k vyjádření děkana fakulty odvolání vyhověla a jednomyslně změnila své rozhodnutí tak, že doporučuje žádosti

  PhDr. Viléma Novotného, Ph.D.

  FSV

  vyhovět a přidělit mu startovací byt č. 1343.

 5. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009 Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:

  PhDr. Davida Emlera

  FSV

  MUDr. Pavla Jůdy a Mgr. Jany Šmigové (společná žádost)

  1. LF

  RNDr. Jakuba Lokoče, Ph.D.

  MFF

  PhDr. Marka Příhody, Ph.D.

  FF

  a zároveň doporučila přidělit tyto startovací byty:

  PhDr. Davidu Emlerovi

  č. 1440

  MUDr. Pavlu Jůdovi a Mgr. Janě Šmigové (společná žádost)

  č. 1439

  RNDr. Jakubu Lokočovi, Ph.D.

  č. 1339

  PhDr. Marku Příhodovi, Ph.D.

  č. 1441

 6. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně doporučila doplnit žádosti:

  Mgr. Petry Pravečkové, Ph.D.

  FTVS

  a

  RNDr. Petry Surynkové

  MFF,

  a to v otázce zhodnocení míry perspektivnosti vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí činnosti žadatelů, resp. míry perspektivnosti jejich vzdělávací činnosti, jak požaduje čl. 4 odst. 2 Opatření rektora č. 31/2009.

 7. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádosti:

  Mgr. Odřeje Gepperta

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) Opatření rektora č. 31/2009.

 8. S přihlédnutím k aktuální obsazenosti startovacích bytů Komise nestanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů.

 9. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) Statutu.Zapsal:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Schválili:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


dokument ve formátu .doc
Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám