Zápis z rozhodnutí Komise pro přidělování startovacích bytů per rollam 6. 5. 2020

Zápis z rozhodnutí Komise pro přidělování startovacích bytů per rollam


Hlasující (abecedně):

 • PhDr. David Emler, Ph.D.

 • doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

 • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

 • RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

 • RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.

 • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.


Hlasování ukončeno dne: 6. 5. 2020


 1. Komise konstatovala svoji usnášeníschopnost a možnost rozhodnout per rollam ve smyslu čl. 5 Opatření rektora č. 2/2020.

 2. Komise konstatovala, že ke stanovenému datu (1. 5. 2020) byly na RUK doručeny a následně k projednání Komisi předloženy následující dvě žádosti o přidělení startovacích bytů:

  • RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D. – MFF (preference bytu 1440)

  • RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D. – MFF (preference bytu 1440)

 3. Komise konstatovala, že jejím úkolem je jednat o obsazení dvou startovacích bytů, č. označení: 1440 (volný od 1. 8. 2020) a 1339 (volný od 1. 10. 2020).

 4. Komise přistoupila ke kontrole podmínek pro přidělení startovacího bytu u jednotlivých žádostí, tak jak je stanovuje čl. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 2/2020, dále Pravidla).

 5. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných Pravidly Komise jednomyslně zkonstatovala, že:

  • RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D. splňuje všechny podmínky stanovené Pravidly

  • RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D. nesplňuje podmínku o dosažených příjmech za minulý rok dle čl. 2 odst. 2 písm. a. OR č. 2/2020. Komise doporučuje splnění této podmínky prominout podle čl. 6 odst. 5 OR č. 2/2020, neboť vyšší příjmy souvisejí s nutností pokrýt životní náklady na pobyt v zahraničí (v rámci UK projektu OP VVV).

 6. S přihlédnutím ke skutečnosti, že počet žadatelů, kterým by bylo možno vyhovět, nepřevýšil aktuální volnou kapacitu žádaných bytových jednotek, Komise doporučila vyhovět oběma posuzovaným žádostem.

 7. Zároveň Komise doporučila přidělit žadatelům tyto startovací byty:

  • RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D. 1440 (od 1. 8. 2020)

  • RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D. 1339 (od 1. 10. 2020)

 8. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 a s ohledem na stanovený termín podávání žádostí o přidělení startovacích bytů.


Zapsala: Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (předsedkyně Komise)


V Praze dne 12. 5. 2020Poslední změna: 12. květen 2020 14:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám