Zápis ze zasedání studijní komise AS UK ze dne 29. 5. 2014Přítomni (bez titulů): Roman Šolc, Fatima Cvrčková, Barbora Fišárková, David Hurný, Adam Kalina, Jan Kříž, Tomáš Macháček, Miroslav Makajev, Eva Marádová, Martin Michálek


Omluveni (bez titulů): Josef Fontana, Petr Hodek, Anna Matys, Daniel Toropila, Samuel Zajíček


Nepřítomni (bez titulů): Josef Borovka, Zdeněk Bureš, Hedvika Čepelová, Jan Havlík, Jakub Horký, Karel Chlouba, Miroslav Jašurek, Peter Korcsok, Jiří Kučera, Ladislava Říhová, Jáchym Srb, Michal Tuláček


Hosté (bez titulů): Tomáš Zima (rektor), Stanislav Štěch (prorektor), Vojtěch Tomášek (RUK), Petr Soukup (FSV UK), Ondřej Novotný (FTVS UK), Tereza Svobodová (zapisovatelka)


Program:


1. Schválení programu


2. Novela Řádu pro hodnocení výuky studenty


3. Metodický rámec hodnocení výuky studenty na UK


4. Strategie 2020


5. Novela Zákona o vysokých školách


6. Různé


1. Schválení programuSchváleno tichým souhlasem2. Novela Řádu pro hodnocení výuky studenty


Pan prorektor Štěch a Mgr. Tomášek představili novelu Řádu pro hodnocení výuky. Změněna byla hlavně forma hodnocení (elektronicky x písemně), anonymita slovního hodnocení a povinnost děkanů podávat zprávy o výsledcích rektorovi. Předmětem změn byly pouze nutné záležitosti, podrobnosti praxe hodnocení výuky byly popsány v metodickém rámci, který je dalším bodem programu. Cílem Řádu je spíše koordinační rámec, a aby vůbec hodnocení proběhlo, vlastní provedení je na fakultách.


Usnesení: Studijní komise AS UK doporučuje AS UK schválit novelu Řádu pro hodnocení výuky studenty.


Poměr hlasů: 9-0-1


3. Metodický rámec hodnocení výuky studenty


Mgr. Tomášek a doktor Soukup představili jako autoři metodický rámec, který není předmětem schvalování AS UK. Rámec by měl být pomocí pro fakulty, na kterých ještě nejsou hodnocení plně zavedena, naopak fakulty, na kterých již hodnocení fungují, nejsou povinny své metody měnit.


Usnesení: Studijní komise AS UK projednala metodický rámec hodnocení výuky studenty a bere jej na vědomí


Poměr hlasů: 10-0-0


4. Strategie 2020Strategie 2020 je dokumentem MŠMT na dalších 6 let a týká se především nižšího školství, vysokých škol jen okrajově. Byl předán Radou vysokých škol, která shromažďuje připomínky od jednotlivých škol. Bod uvedl Mgr. Makajev.
Bez usnesení5. Novela zákona o vysokých školách


Novela byla představena panem rektorem Zimou. Největší změny se týkají akreditačního procesu. Byla přidána možnost odebrat získaný titul, přezkumné řízení v habilitačním řízení a řízení k jmenování profesorem. Má vzniknout akreditační úřad, v čele s ředitelem. Zůstává pouze registr docentů a profesorů, žádný další registr nebude zaveden. Hodnotící zprávy VŠ by měly mít část veřejnou a část tajnou. Pan rektor Zima, ani ostatní rektoři nevidí ve stávající verzi novely žádné problémy, ani žádné rozpory mezi aktuální verzí a tím, co bylo dohodnuto na poslední schůzce.


Dále pokračoval v informování Mgr. Makajev a upozornil na některé důležité změny:


- Organizace VŠ  a jejích orgánů


o VJŘ má být rozdělen do dvou dokumentů, členi AS by mohli dát návrh na změnu JŘ – týká se úrovně univerzitní i fakultní


o Akreditace a hodnocení – vznik Rady pro vnitřní hodnocení (v čele rektor, tvorba Radou VŠ a AS)


o Správní rada – nově by měla schvalovat rozpočet a dlouhodobý záměr (mohla by však být přehlasována AS)


o Členění VŠ – možnost vnitřním předpisem odejmout pravomoci fakultám ve prospěch centra (v tomto bodě asi nejmenší shoda, největší kontroverze novelizace)


- Vědecká rada – nově by měla schvalovat záměr o předložení akreditace studijních programů


- Kontraktové financování – nemá být zavedeno


- Procesní postup pro odebírání titulů – uveden v předpisu dvakrát, jednou u studia, podruhé u habilitačního řízení


- Akreditace


o dvouúrovňová – akreditace studijních programů nebo institucionální akreditace pro určitou oblast vzdělání (v dané oblasti už může škola schvalovat programy sama bez zásahu z vnější)


o akreditační úřad – v poslední verzi není nutné, aby byl členem student


- Zveřejňování závěrečných prací – možnost odložit zveřejnění


- Hodnocení – škola má provádět vnější a vnitřní hodnocení; vnější provádí akreditační úřad, případně všeobecně uznávaná agentura


- Registry – vzniknou dva registry – registr docentů a profesorů a registr žádostí o nostrifikaci, do registru má právo nahlížet ten, koho se zápis týká


- Akademický pracovník – změna definice


Mgr. Makajev požádal všechny členy o připomínky k novele.


Usnesení: Studijní komise AS UK pověřuje předsedu komise, aby pro zasedání pléna AS UK připravil návrh usnesení reflektující diskusi proběhlou na komisi.


Poměr hlasů: 7-0-2


6. RůznéPředseda poděkoval za účast a ukončil zasedání.


Zapsala: Tereza Svobodová


 
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám