Zápis ze zasedání sociální komise AS UK dne 15. ledna 2014

Zápis ze společného zasedání Studijní a Sociální komise AS UK ze dne 15.1.2014


Studijní komise:

Přítomni:, kol. Doc. Cvrčková, kol. Mgr. Čepelová, kol. Dr. Fontana, kol. Mgr. Havlík, kol. Prof. Hodek, kol. Mgr. Jašurek, kol. Mgr. Kříž, kol. Mgr. Makajev (předseda/předsedající), kol. Dr. Marádová, kol. Srb,  kol. Mgr. Šolc, kol. Mgr. Toropila,  kol. Mgr. Zajíček

Omluveni: kol. Beňová, kol. Mgr. Flam, kol. Bc. Havelková, kol. Bc. Chlouba

Nepřítomni: kol. Anzenbacher, kol. Dr. Slabý, kol. Šíla, kol. Mgr. Tomášek,


Sociální komise:

Přítomni: kol. Mgr. Čepelová, kol. Mgr. Havlík, kol. Bc. Holý, kol. Mgr. Jašurek,kol. Dr. Jeřábek, kol. Bc. Klepetková, kol. Mgr. Kříž, kol. Mgr. Makajev, kol. Mgr. Radecki, kol. Mgr. Šolc

Omluveni: kol. Mgr. Flam, kol. Bc. Havelková, kol. Bc. Chlouba (předseda), kol. Trtková

Nepřítomni: kol. Bc. Hurný, kol. Jaroš, kol. Mgr. Kotek, kol. Bc. Nečada, kol. Bc. Sedláčková, kol. Mgr. Šimek


Zástupci předkladatele: Ing. Josef Kubíček, kvestor UK, RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


Hosté (v abecedním pořadí bez titulů): Tatiana Ďuricová (FF UKF v Nitře) , Jakub Horký (PF), Jan Jindra (FF), Martin Maňásek (ÚVT), David Pavlorek (FF), Jiří Pilip (FF), Petr Soukup (FSV), Petr Stupka (ÚVT), Michal Tuláček (PF)


Program:


1. Novela přílohy č. 6 Statutu UK

2. Informační systém

3. Poptávkové řízení na „studentské sklepy“

4. Fotografie z promocí


Ad 1) Komise projednaly návrh novely přílohy č. 6 Statutu UK, včetně došlých stanovisek fakult           a dalších součástí. Po rozsáhlé diskusi komise doporučily návrh schválit ve znění komisemi doporučených změn (12-0-2). Doporučenými změnami byly:

· úprava čl. 9 přílohy č. 6 Statutu UK tak, aby zohlednila situaci tzv. povinných dvouoborů (přijato konsensuálně, kancléř UK příslíbil zapracování do modifikace návrhu předkladatelem)

· úprava čl. 10 přílohy č. 6 Statutu UK ve smyslu stanoviska AS PF UK a bodu 1 pozměňovacího návrhu Mgr. Makajeva (13-0-3) viz (http://www.cuni.cz/UK-5482.html)

· úprava čl. 11 přílohy č. 6 Statutu UK ve smyslu bodu 2 pozměňovacího návrhu Mgr. Makajeva (9-3-3) viz (http://www.cuni.cz/UK-5482.html)

Během diskuse vyšlo rovněž najevo několik dalších otázek spojených s poplatkovou agendou, mimo jiné otázka poplatků a jejich kumulace během souběžných studií a jejich problematika při přechodu mezi bakalářským a magisterským stupněm studia. Kancléř UK přislíbil diskusi o těchto otázkách v průběhu letního semestru.


Ad 2) Zástupce ÚVT Mgr. Maňásek představil aktuální otázky vývoje Informačního systému a jeho nové technické a funkční změny. V diskusi se kromě konrkténích otázek řešil vztah s dodavatelem systému, společností Erudio (podrobný zápis viz příloha č. 1).


Po projednání bodu 2 bylo jednání Studijní komise ukončeno a dále pokračovalo jednání Sociální komise.


Ad 3) Kvestor UK představil parametry plánováného poptávkového řízení na provozovatele studentského klubu v prostoru tzv. studentských sklepů. Diskuse se vedla o harmonogramu plánovaného řízení a o jeho jednotlivých parametrech, přičemž největší pozornost byla věnována výši částky – minimálního příspěvku provozovatele Studentské unii UK (SUUK). Vedle námětů na možnou úpravu této částky a diskuse o vztahu mezi tímto zdrojem příjmů SUUK a jejími žádostmi o finanční podporu předložil kol. Bc. Holý kvestorovi UK ke zvážení alternativu vypustit příspěvek SUUKu z parametrů úplně s tím, že SUUK by pak byl Univerzitou podporován výhradně skrze žádosti o finanční podporu.


Komise rovněž byla kvestorem UK požádána o doporučení jedné osoby na jmenování členem komise pro poptávkové řízení. Navrženi byli kol. Mgr. Čepelová a kol. Mgr. Radecki. V následné tajné volbě byla zvolena kol. Mgr. Čepelová (5-3; jeden hlas byl neplatný). Kol. Mgr. Čepelová poděkovala za důvěru a přislíbila, že bude komisi průběžně informovat.


Ad 4) Kvestor UK informoval o problematice pořizování fotografií z promocí, nastínil možné způsoby řešení stávajícího stavu a přislíbil připravit konkrétní návrhy během letního semestru.Zapsal: MakajevPříloha č. 1: podrobný zápis k bodu 2 zpracovaný kol. Mgr. Křížem

Makajev uvítal zástupce ÚVT. Pan Maňásek přednesl zprávu o vývoji SIS za poslední rok.

V průběhu roku padlo rozhodnutí o redesignu webového prostředí SIS. Následnou soutěž o zpracování grafického návrhu (prototypu) vyhrála firma Media factory. Prototyp již existuje, není ale zcela finální. V rámci oponentury proběhlo několik workshopů se zapojením několika (cca 8) vybraných studentů.


V současné podobě SIS bylo za poslední rok přidáno nebo upraveno:

- evidence uznané doby rodičovství a navazující změny dle nové legislativy - včetně řešení dopadů pro přenos dat do národní matriky studentů

- možnost platby platební kartou za přihlášku ke studiu

- možnost individuálně nastavovat šablony mailů z přihlášek

- přikládání souborů studenty k přihlášce

- v modulu uchazeč došlo k formulačním změnám dle aktuální legislativy a zkušeností administrativy

- prácuje se na modulu, který fakultám umožní zpracovávat žádosti o přezkum

- v modulu závěrečné práce došlo na základě zkušeností z praxe k oddělení položek názvu a tématu práce

- dotaženy situace při neúspěšné obhajobě

- modul pro podporu závěrečných zkoušek stále běží v pilotním provozu na 3 fakultách, došlo k pokrokům tak, že bude brzy nasaditelný i jinde

- do webové části SIS (pro studenty) přibyly informace o poplatcích a o matrice studentů

- vzniká nový modul pro evidenci studentských stáží, který má řešit vnitřní informovanost orgánů fakult o tom, kteří studenti vyjeli na stáž.

- na základě prvotního cíle doplnění možností více pokusů u zápočtu byly následně moduly pro zapisování zkoušek kompletně přepsány


V současné době je rozpracováno také:

- možnost rozlišovat zkoušky na ústní a písemnou část

- možnost lépe organizovat déle trvající (např. celý den) termín zkoušky

- lepší evidence zahraničních stáží, které umožní jejich uvedení na dodatku diplomu

- aplikace pro podporu nostrifikací, která předává info o běžících nostrifikací mezi fakultou a RUK


Mezi technologické změny patří:

- přechod na PHP5

- zavedení možnosti indexace repozitáře závěrečných prací Googlem (netýká se fulltextu prací)


Následně pan Maňásek prezentoval grafický prototyp od firmy Mediafactory.


Očekávaný harmonogram počítá s prvními funkčními výsledky (pokud se nezadrhne soutěž o implementátora nového designu) na jaře 2015. Nově designovaný sysytém by se měl do ostrého provozu nasadit od začátku akademického roku 2015-2016.


Kříž se zeptal, jestli, popřípadě jakým způsobem se počítá s informovaností studentů (zejména aktivních - jako jsou senátoři na fakultách) o změnách v SIS? Maňásek reagoval, že by se mělo více informací objevovat na webu, zatím stále řeší, do jaké úrovně technické podrobnosti s popisem novinek jít.


Šolc se zeptal, jak se do budoucna počítá se spoluprací s Erudiem. Maňásek odpověděl, že proběhla revize smluvního vztahu UK s Erudiem, především v technicko manažerské rovině.


Nyní poběží výběrové řízení na implementaci grafického návrhu SIS do současného technického řešení. Výhledově je cílem vyvázat se ze závislosti s Erudiem.


Radecki se zeptal, jaká je situace s centralizací SIS a jednotlivých modulů. Maňásek odpověděl, že většina fakult používá podmnožinu ze všech existujících modulů a to vždy se specifickým nastavením. Do budoucna bude snaha o to, aby více fakult používalo co nejvíce existujících modulů.


Radecki se dále zeptal, jak je to s praktickými překážkami v SIS pro zapisování předmětů z jiných fakult. Maňásek reagoval, že nyní existují v SIS technické překážky, protože je fakulty chtějí. Pokud bude vůle je tam nemít, není technicky problém je tam odstranit.


V další diskusi členové komisí upozorňovali na specifické problémy s funkčností SIS.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám