• Aktuality

Aktuality

26. listopadu 2020

Vědecká rada UK předala dvanáct ocenění

Ve čtvrtek 26. listopadu bylo na zasedání Vědecké rady oceněno dvanáct významných osobností Univerzity Karlovy. „Vítám všechny přítomné zde v Modré posluchárně i v online prostředí,“‎ řekl v úvodu hybridního zasedání vědecké rady UK rektor Tomáš Zima, který ocenění předával.doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (FF UK) – stříbrná medaile za celoživotní dílo v oboru sociologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docent Buriánek je významnou osobností Filozofické fakulty a klíčovou postavou Katedry sociologie, kterou vedl od roku 1991 až do roku 2013. Právě on stojí za úspěšnou transformací předlistopadového nomenklaturního pracoviště do podoby moderní, úspěšné a uznávané sociologické instituce. Jeho celoživotním profesním zaměřením je sociologická metodologie. Podílel se na desítkách domácích i mezinárodních výzkumů v oblasti sociologie práce a organizace, veřejného mínění, korupce, viktimizace a pocitu bezpečí občanů, domácího násilí nebo delikvence. S čímž úzce souvisí i jeho druhá hlavní oblast výuky a bádání, kterou je sociální deviace a kriminologie. I v této oblasti patří mezi celosvětově uznávané odborníky.


prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. (2. LF UK) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oblasti anatomie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Druga je významný anatom, vědec a pedagog. Na anatomickém ústavu začal pracovat již během studia jako demonstrátor. Dnes je emeritním přednostou Anatomického ústavu 2. lékařské fakulty UK. „Profesor Druga vychoval celé generace lékařů, protože anatomií musí projít každý,“‎ řekl během předávání profesor Zima. Jeho vědecká kariéra se týká především oblastí experimentální neuroanatomie – funkční organizace sluchové dráhy a morfologických důsledků epilepsie. Absolvoval několik zahraničních stáží, je členem řady komisí a krom odborných publikací je spoluautorem i několika anatomických učebnic.prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. (3. LF UK) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oblasti kardiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Gregor vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a univerzitě zůstal věrný po celý svůj profesní život. Jako jeden z pionýrů nové metody se začal věnovat echokardiografii a výzkumně se přitom zaměřil na onemocnění srdečního svalu – na kardiomyopatie. Již v 80. letech 20. století publikoval v západních odborných časopisech, což v té době pro vědce z východní Evropy nebylo vůbec jednoduché. Vychoval celou řadu mladých lékařů i vědeckých pracovníků. Podílel se na vzniku Kardiocentra 3. LF UK a FNKV a na vzniku Kardiologické kliniky na této fakultě a v nemocnici, kde po dobu 20 let působil jako zástupce přednosty.


prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (MFF UK) – stříbrná medaile za významné dílo v oboru formální a aplikované lingvistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Hajič je významný výpočetní lingvista, zástupce ředitele Ústavu formální a aplikované lingvistiky na MFF UK a člen Výzkumné rady Technologické Agentury ČR. Specializuje se na oblasti matematické-počítačové lingvistiky, a to v tvarosloví češtiny, budování datových zdrojů, strojového překladu přirozených jazyků, jazykového modelování pro rozpoznávání mluvené řeči a zpracování jazyka statistickými metodami. Působí v řadě mezinárodních organizacích.doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. (FTVS UK) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru fyziologie a biochemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docentka Kohlíková je původem lékařka, která již ale 28 let působí na katedře Fyziologie a biochemie FTVS UK – od roku 2014 je děkankou této fakulty. Zaměřuje se na problematiku patologické a klinické fyziologie. Vedle vzdělávacích a badatelských aktivit se jí podařilo vytvořit prostorové i hardwarové zázemí pro teoretickou i praktickou výuku fyziologie člověka, se zvýšeným akcentem na fyziologii zátěže, které umožňuje aktivní individuální zapojení studentů do výuky i badatelských aktivit na fakultě. Na řadě projektů spolupracuje nejen napříč univerzitou, ale například i s Akademií věd ČR.


prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. (PF UK) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru autorského práva a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Kříž vystudoval Právnickou fakultu UK se zaměřením na občanské právo a práva k nehmotným statkům. V současné době je ředitelem Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního na PF UK. Kromě pedagogické, vědecké a konzultační činnosti působí i jako advokát v Advokátní kanceláři Kříž, Bělina a spol. a jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. (PF UK) – historická medaile za celoživotní dílo a za mimořádné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

Profesor Malý je celý profesní život spojen s Právnickou Fakultou UK, zabývá se především trestním právem. V letech 1991–1994 byl prorektorem a v letech 1994–2000 rektorem Univerzity Karlovy v Praze. Podařilo se mu uskutečnit evaluaci univerzity a z ní vyplývající změny s cílem zajistit kvalitu vědecké a pedagogické práce a přizpůsobit univerzitu vysokým nárokům současnosti. V průběhu jeho druhého volebního období úspěšně proběhly oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy, ke kterým univerzita uspořádala velké množství vědeckých konferencí a setkání a jež napomohly ukázat, že Univerzita Karlova je skutečným centrem vědy a vzdělávání nejen v České republice. Jeho činnost byla v roce 1994 oceněna zlatou medailí Univerzity Karlovy i zlatou medailí Právnické fakulty.


prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (FF UK) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Opatrný sice studoval historii a češtinu na FF UK, ale už jeho diplomová práce byla zaměřena na období konce španělského koloniálního panství na Filipínách – konec 19. století a formování národů, vztahy Latinské Ameriky a USA i Latinské Ameriky a českých zemí, což předurčilo i jeho další působení v oboru iberoamerikanistiky. Zasloužil se o zavedení magisterského a doktorského studia v oboru iberoamerikanistika, působil a dodnes působí v řadě fakultních a univerzitních orgánů. Profesor Opatrný je také dobře znám širší veřejnosti jako autor mnoha popularizačních děl z dějin Latinské Ameriky, stejně jako pilný komentátor soudobého dění ve sdělovacích prostředcích.prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. (1. LF UK) – stříbrná medaile za celoživotní dílo v oboru lékařské fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Pokorný je významná osobnost české fyziologie. Ve své vědecké práci se zaměřil především na problematiku plasticity nervové soustavy a své výsledky prezentoval v prestižních časopisech s velkou citační odezvou. Kromě vědecké a pedagogické činnosti byl a je aktivní i v organizační činnosti, mimo jiné působil řadu let v Radě vysokých škol, kde se účastnil přípravy Národní politiky výzkumu a vývoje ČR, byl vědeckým sekretářem výboru České fyziologické společnosti a od roku 2009 dosud je jeho předsedou, 10 let byl také předsedou oborové rady postgraduálního doktorského studia Fyziologie a patofyziologie člověka.


doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. (3. LF UK) – stříbrná medaile za celoživotní dílo v oboru radiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docent Šprindrich je významná osobnost české radiologie. S Univerzitou Karlovou ho pojí posledních 30 let profesního života. Vystudoval LF MU v Brně, následně pracoval v Brně, Ostravě i v zahraničí (Alžírsko). Poté pracoval 12 let na Radiodiagnostické klinice ILF a FN Na Bulovce. V roce 1991 se stal přednostou Radiodiagnostické kliniky 3. LF UK a FNKV, kde pracuje dodnes. Vedle aktivního působení v Radiologické společnosti ČLS JEP je členem European Society of Radiology a 12 let byl národním delegátem radiologické sekce European Union of Medical Specialists v Bruselu.prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. (1. LF UK) – historická medaile za celoživotní dílo v oboru pediatrie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. Jiří Zeman je významný pediatr a zakladatel mitochondriálního lékařství v ČR. Založil mitochondriální laboratoř při Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Laboratoř je významným centrem diagnostiky mitochondriálních onemocnění a centrem prvotřídního, mezinárodně vysoce uznávaného základního i aplikovaného výzkumu. Stál se svými spolupracovníky u popisu čtyř nových vzácných onemocnění. V roce 2015 již profesor Zeman získal zlatou medaili UK.


Jako poslední předal rektor Tomáš Zima speciální cenu Nadace Dimitrise Chorafase za rok 2020 paní Mgr. Martině Hákové z Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK. Mladá vědkyně se věnuje výzkumu nano a mikrovláken jako možných materiálů v oblasti analytické chemie. Ocenění získala za práci: „Nanofibers as advanced sorbents for on-line solid phase extraction in liquid chromatography: A tutorial.“‎TEXT: Pavla Hubálková

FOTO: Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám