• Aktuality

Aktuality

2. března 2021

Sdělení k aktuálnímu vývoji epidemiologické a politické situace

Spectabiles,


vážená paní děkanko, vážený pane děkane,


vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,


vážené kolegyně, vážení kolegové,


na základě výsledků jednání krizového štábu UK konaného dne 1. 3. 2021 a ve vazbě na další změny vládních usnesení, které byly vyhlášeny včera, 1. 3. 2021 ve večerních hodinách (a mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. 47828/2020-16 ze dne 1. 3. 2021) sděluji následující: 

Základní informace

Jak jsem uvedl ve sdělení ze dne 27. 2. 2021, byla v minulém týdnu dne 26. 2. 2021 vyhlášena tato vládní usnesení:


  1. Usnesení vlády č. 196, kterým byl vyhlášen nouzový stav od 00:00 hod. dne 27. 2. 2021 na dobu 30 dnů.

  2. Usnesení vlády č. 200, které se uplatní v době od 00:00 hod. dne 27. 2. 2021 do 23:59 hod. dne 21. 3. 2021 a které řeší činnosti vysokých škol.

  3. Usnesení vlády č. 198 a zejména č. 216, které platí od 00:00 hod. dne 1. 3. 2021 do 23:59 hod. dne 21. 3. 2021 a který se omezil volný pohyb osob. 


Na tato vládní usnesení, jejichž dopady byly předmětem jednání včerejšího krizového štábu UK, navázaly dva další předpisy, které modifikuji, resp. zpřísňují dopady usnesení vlády z minulého týdne. Konkrétně jde o:


  1. Usnesení vlády č. 241 ze dne 1. 3. 2021, které s účinností od 2. 3. 2021 od 00.00 hod. (!!!) zakázala konzumace v prostorách zaměstnaneckého stravování.

  2. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. 47828/2020-16 ze dne 1. 3. 2021, kterým byla uložena vybraným subjektům povinnost testování zaměstnanců na onemocnění Covid-19 (viz dále).


Studium 

Ještě v sobotu dne 27. 2. 2021 jsem Vás informoval, že z hlediska výkonu pedagogické činnosti nedochází dle usnesení vlády č. 200 k zásadní změně, tedy že i nadále platí výjimka tohoto znění:


Vláda omezuje provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: 


  a. 

účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  b. 

účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

  c. 

účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).


To znamená, že:


  • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

  • pro lékařské fakulty, FaF a učitelské studijní programy platí výjimky klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud,

  • je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob, 

  • je možné konat individuální konzultace (1 na 1).


Na uvedených závěrech ničeho nemění ani usnesení vlády č. 241, ze dne 1. 3. 2021, kterým jsou v bodu I odst. 3 zakázány kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (ale konané mimo zákon o vysokých školách!!!). Výjimky se vztahují např. na získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.


Ve věci tisku potvrzení pro studenty, kteří v souvislosti s plněním studijních povinností budou dojíždět mimo hranice okresu, je cílem generovat toto Potvrzení přímo z Informačního systému, kdy by si student mohl vygenerovat podklad sám. Potvrzení by bylo opatřeno el. certifikátem (pečetí) univerzity. Možnost tohoto řešení je ověřována u Ministerstva zdravotnictví. Obecnou verze potvrzení si lze již nyní stáhnout z webu UK, dostupné též v anglické verzi


Nadále platí, že zpěv a sportovní činnosti jsou jako součást vzdělávání povoleny pouze ve studijních programech, ve kterých je zpěv/sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu.


Zahraniční cesty 

Odbor zahraničních vztahů RUK monitoruje situaci jednotlivých partnerských států, která se průběžně mění. Příkladem může být uzavření hranic Německa, které je v dosavadním pojetí absolutní a nevztahují se tam žádné výjimky pro studenty ani akademické pracovníky, a to do odvolání. OZV RUK po loňské zkušenosti počítá s variantou, že některé univerzitní koleje v Německu, které jsou soukromým subjektem, nebudou brát ohled na storna pobytů a budou odmítat refundovat naše studenty. Pro tyto případy jsou na rektorátu alokovány finanční zdroje, které mohou studentům s danou situací pomoci. 


Knihovny

Knihovny mohou být, pokud to provozní podmínky dovolí, nadále přístupné v režimu bezkontaktního výdajového okénka pro výpůjčky předem objednaných knih a vracení knih (v mnoha knihovnách lze využít biblioboxy pro vracení). Objednávku knih lze provést v centrálním katalogu UK viz http://ckis.cuni.cz/ .


Výpůjčky všech knih byly prodlouženy do 1. 4. 2021 (studentům nebude načítáno na čtenářské konto zpozdné). 


Cesta pro rezervovanou knihu do knihovny je součástí přípravy na zkoušku a potvrzení o rezervaci, spolu s průkazem studenta lze předložit k ověření oprávnění cestování mezi okresy. Výzva k vyzvednutí knihy musí obsahovat tuto větu: Výpůjčka knihy je nezbytnou součástí přípravy na zkoušku na Univerzitě Karlově a není jí možné realizovat jinou formou než osobní návštěvou v knihovně. Kontakty na jednotlivé knihovny lze nalézt na webových stránkách knihoven viz https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/ .


Přijímací zkoušky - Centrum e-learningu monitoruje zájem fakult o realizaci přijímacích písemných testů v LMS Moodle – centrální instalace. Cílem této akce je zjištění rozsahu zájmu a nastolení spolupráce při přípravě a realizaci testů. Fakulty, které uvažují o této formě přijímacích zkoušek, prosíme o vyplnění základních informací do formuláře - viz https://1url.cz/qzcxK . Vyplnění formuláře nijak nezavazuje k realizaci přijímacích zkoušek pouze ve formě Moodle, ale umožní Centru e-learnigu se spojit s týmy připravujícími přijímací zkoušky a doladit společně případnou realizaci. 


Zabezpečení distanční výuky - pro zajištění distanční synchronní výuky je možné nadále využívat MS Teams, alternativou je systém ZOOM, licence byly celouniverzitně posíleny o 500 licencí.


Koleje

Vláda v usnesení č. 200 ve vztahu k ubytování studentů na kolejích i nadále stanoví, že se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání. Lze konstatovat, že na stávajícím režimu ubytování studentů na kolejích UK nedochází k žádné změně. 


Menzy

V důsledku usnesení vlády č. 241 dochází od dnešního dne k zásadní změně v provozu menz, neboť je od dnešní půlnocizakázána možnost konzumace jídel v prostorách sloužících k zaměstnaneckému stravování. 


Proto od dnešního dne bude možné v dosud otevřených provozovnách menz a bufetů pouze zakoupit jídla v zachlazené formě, a to za cenu studentského nebo zaměstnaneckého oběda. Konzumace jídel v prostorách menz a bufetů není možná. 


Předpokládá se, že od středy bude v provozu pouze Menza Arnošta z Pardubic, ze které se budou zachlazená jídla rozvážet do otevřených provozoven. 


POZOR - před malou chvílí bylo sděleno, že usnesení vlády bylo opět dnešního dne změněno s tím, že zaměstnanecké stravování bude umožněno za přísnějších hygienických opatření. Během dnešního odpoledne a zítřka budou vybrané provozy připraveny na vydávání teplých jídel za splnění nově stanovených zvýšených hygienických opatření, pokud to prostorové a technické kapacity umožní.  


Výcviková střediska a sportovní centrum Hostivař


Zimní i letní výcviková střediska UK, jakož i Sportovní centrum Hostivař, jsou nadále uzavřena. 


Testování zaměstnanců

Máme za to, že podle mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. 47828/2020-16 ze dne 1. 3. 2021, kterým byla uložena povinnost testování zaměstnanců na onemocnění Covid-19, se tato povinnost nevztahuje na veřejné vysoké školy. Uvedené mimořádné opatření totiž povinnost zavádí pouze ve vztahu k zaměstnavatelům na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem. Veřejná vysoká škola nemá statut podnikatele (maximálně jen omezeně v rozsahu doplňkové činnosti), ani statut národního nebo státního podniku, neboť je právnickou osobou sui generis.


I přes tuto skutečnost byla na základě rozhodnutí kolegia děkana vytvořena pracovní skupina, která byla pověřena přípravou koncepce možností dobrovolného testování zaměstnanců a studentů UK, a to též s využitím Odběrového místa pro Covid 19, které provozuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí, a to v Praze na Albertově (Studničkova 2030/1). 


Očkování zaměstnanců

V otázce očkování nadále platí závěr, že v první etapě očkování zaměstnanců škol od 27. února mají podle ministerstva nárok na vakcínu lidé od 55 let, pracovníci zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol a školských poraden. Dále pak i učitelé a nepedagogové, kterých by se v březnu mělo týkat plánované obnovení prezenční výuky části středoškoláků, žáků konzervatoří, vyšších odborných škol a devátých tříd základních škol.


Jak je z uvedeného textu zřejmé, rezervace očkovací kapacity, která byla otevřena koncem minulého týdne, se nevztahovala na zaměstnance (akademické i neakademické) vysokých škol, univerzita tedy neobdržela žádný číselný kód, který by rezervaci umožňoval. 


Vedení univerzity se všemi prostředky zasazuje o to, aby vysoké školy byly zařazeny mezi prioritní skupiny pro očkování. Zásadním problémem však je zejména dostupnost očkovacích látek. 


Respirátory

Univerzita nakoupí respirátory centrálně v počtu 25 tis. kusů. Tajemníci fakult a ředitelé součástí budou osloveni s požadavkem na specifikaci počtu respirátorů a koordinaci distribuce. Zdůrazňuji, že respirátory by měly být distribuovány pouze mezi zaměstnance, kteří jsou fyzicky pravidelně přítomni na pracovišti (nepracují z domova, resp. nejsou na překážkách v práci), a setkávají se s jinými zaměstnanci, nebo se studenty (zejm. při prezenční výuce dle příslušných výjimek)


Evidence Covid pozitivních osob a osob v karanténě

Od 1. 3. 2021 ruším povinnost centrálně evidovat zaměstnance a studenty s prokázaným onemocněním Covid-19 a v karanténě


Nadále prosím vedení fakult a ředitele součástí o interní průběžné monitorování situace tak, aby bylo možno být kdykoliv k dispozici pro případné dotazy příslušných hygienických stanic.


Krizový štáb


Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 15. 3. 2021 od 10.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.S přátelským pozdravem,


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


V Praze dne 2. 3. 2021, 14.00 hod.
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám