• Aktuality

Aktuality

27. května 2021

Vědecká rada ocenila šest významných osobností UK

Vědecká rada Univerzity Karlovy na svém pravidelném zasedání, které se konalo ve čtvrtek 27. května, ocenila významné osobnosti, jejichž profesní život je spojen s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal rektor UK Tomáš Zima.Na květnovém zasedání Vědecké rady UK byli oceněni:

  • prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. (1. LF UK) získala zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru alergologie a klinické imunologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesorka Fučíková je významnou osobností klinické imunologie. Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK bylo jejím prvním pracovištěm Ústav patologické anatomie, následně pracovala na interním oddělení Vinohradské nemocnic a později na I. interní klinice 1. LF UK a VFN. V roce 1971 zde založila oddělení klinické imunologie, které se v roce 1990 osamostatnilo a vznikl Ústav klinické imunologie 1. LF UK, kde se profesorka Fučíková stala přednostkou a tuto funkci zastávala až do roku 2001.


Dokladem její vědecké práce je rozsáhlá publikační činnost a přednášková aktivita – je autorkou přibližně 200 publikací v mezinárodních i českých lékařských časopisech. V roce 2001 získala cenu České společnosti alergologie a klinické imunologie za nejlepší publikaci za rok 2000. Profesorka Fučíková přednesla téměř 400 odborných přednášek u nás i v zahraničí, je autorkou několika kapitol v učebnicích a monografiích. K jejím stěžejním pracím náleží monografie Klinická imunologie v praxi, za níž byla v roce 1995 oceněna Cenou Josefa Lišky. Profesorka Fučíková je také vynikající pedagožkou, na 1. LF UK přednášela po desetiletí medikům a v každoročním hodnocení studentů zaujímala přední místa.  • prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. (1. LF UK) obdržel historickou medaili za jeho významné celoživotní dílo v oboru anatomie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Grim je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru anatomie a významnou osobností takzvané Pražské anatomické školy. Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK v roce 1963 nastoupil na Anatomický ústav, kde působí dodnes a v letech 1997–2011 jej vedl. V 90. letech působil jako hostující profesor na Anatomickém ústavu ve Freiburgu a v Curychu. V letech 1993–1999 byl proděkanem 1. lékařské fakulty pro vědu a výzkum, kde uplatnil své zkušenosti ze zahraničí.


Jeho odborné zájmy jsou široké, například objev kmenových buněk neurální lišty a jejich izolace z vlasového folikulu byly v USA patentovány a byly oceněny v roce 2008 „Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum“. Zájem o buňky neurální lišty a jejich deriváty jej přivedly i ke studiu maligního melanomu. Jeho vývojové studie založené na sledování genové exprese, které jsou podmíněny signály z interakcí buněk, umožnily v kombinaci s experimentálními zákroky a s cíleným vyřazením určitých genů, poznávání vývojových dějů na molekulární úrovni.


Kromě řady odborných publikací se podílel jako spoluautor molekulárně-embryologických kapitol na vydání Čihákovy anatomie, pro mediky připravil společně s profesorem Drugou učebnici Základy anatomie. Dále je jedním z autorů dvojdílného anatomického atlasu, který byl v roce 2017 oceněn Cenou Bedřicha Hrozného. Profesor Grim je také oblíbeným pedagogem – anatomii studentům prvního ročníku představuje zajímavým dynamickým způsobem ve skloubení s embryonálním vývojem a výzkumem a poukazuje mimo jiné i na sepětí s přírodou a uměním. Pod jeho vedením a inspirací vyrostlo několik generací badatelů, učitelů a lékařů.  • prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru ortopedie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Krbec je absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK. Po promoci začal pracovat na I. ortopedické klinice FVL UK a po třech letech v roce 1984 nastoupil na nově založenou Ortopedickou kliniku ve Vinohradské nemocnici v Praze. Tady postupně prošel všemi posty od sekundárního lékaře, přes vedoucího oddělení až k místu zástupce přednosty kliniky a v roce 1992 se habilitoval. V roce 1999 odešel pracovat jako přednosta Ortopedické kliniky LFMU a FN Brno, aby se po 10 letech vrátil na Ortopedicko-traumatologickou kliniku 3. LF UK a FNKV do funkce přednosty, kterou vykonává dosud.


Je členem několika domácích a zahraničních odborných společností a je vyhledávaným konzultantem pro specialisty různých oborů z celé České republiky i zahraničí v problematice deformit páteře a endoprotetiky kyčelního kloubu pro svůj široký odborný rozhled a lidský přístup. Je editorem šesti monografií a autorem dalších 15 kapitol v monografiích (z toho tří zahraničních), editoval dvě učebnice, napsal 91 časopiseckých publikací, byl řešitelem řady grantových projektů. Podílel se na přípravě několika generací studentů medicíny na 3. LF UK.  • prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. (1. LF UK) obdržel stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru ortopedie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Landor je absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK. Po promoci v roce 1981 nastoupil na 1. ortopedickou kliniku Na bojišti. Velmi rychle se zapracoval a záhy vzhledem ke své mimořádné manuální zručnosti se stal uznávaným operatérem. Vyvrcholením jeho odborné kariéry je jmenování do funkce přednosty 1. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol, kterou zahájil v lednu 2014 a úspěšně ji vede dále. Profesní zájem i výzkumné činnosti hned od počátku obrátil zejména ke všem problémům aloplastiky kyčelního kloubu, kde záhy dosáhl vynikajících výsledků. Jeho zájem se postupně rozšiřuje i na další aloplastiky, především kolenního a loketního kloubu a později i na další typy kloubních náhrad. Je významně zapojen do postgraduální výuky, vede operační kurzy na I. ortopedii a pomáhá zavádět nové techniky aloplastiky i na jiných pracovištích, kam je často zván s žádostí o pomoc při řešení složitých případů.


Napsal řadu odborných publikací, kdy za nejvýznamnější lze považovat monografii Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu, která byla oceněna Chlumského cenou ČSOT za rok 2012 a o rok později i Cenou Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Profesor Landor absolvoval řadu odborných stáží na významných světových pracovištích a spolupracoval s řadou velkých osobností oboru. Významnou součástí jeho odborné činnosti je i spolupráce s českými výrobci kloubních náhrad a osteosyntetického materiálu při vývoji, klinickém ověřování a zavádění nových implantátů do praxe.  • prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD., MBA (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru lékařské biofyziky a lékařské informatiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Rosina je s Univerzitou Karlovou spojen již 34 let svého profesního života. Po absolutoriu lékařské fakulty a pětiletém působení v Centru hygieny záření Státního zdravotního ústavu nastoupil v roce 1987 na tehdejší Ústav biofyziky 3. LF, kde postupně prošel všemi posty učitele a vědce, aby se v roce 1996 stal jeho přednostou. Navíc mezi lety 1987 a 1997 působil jako lékař na Klinice nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV. Od roku 2008 je jeho akademický život spojen i s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, kde postupně působil dvě funkční období jako děkan, poté jedno funkční období jako proděkan a nyní je opět od roku 2020 děkanem této fakulty.


Je členem sněmu Akademie věd České republiky, členem vědeckých rad několika fakult a institucí a členem několika oborových rad doktorského studia na českých a slovenských univerzitách. Působí jako člen redakční rady časopisu Clinican and Technology. Je spoluautorem řady publikací a monografie, v zahraničí přednesl 60 přednášek. Profesor Rosina je také oblíbeným pedagogem, který se za svůj život podílel na přípravě několika generací studentů 3. LF UK.  • prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. (1. LF UK) obdržel zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru vnitřního lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Žák je absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK. Po krátkém působení na interním oddělení v nemocnici Příbram nastoupil jako sekundární lékař na IV. interní kliniku. Od počátku se jeho výzkumný zájem soustředil na poruchy metabolismu lipidů z hlediska patogeneze, prevence a rizika kardiovaskulárních chorob. S tím souvisejí zájem o dyslipidémii, inzulínovou rezistenci, oxidační stres a postupně o intenzivní péči a nutriční podporu ve vnitřním lékařství a intenzivní péči v gastroenterologii. Je vynikajícím klinikem s širokým rozhledem napříč celým vnitřním lékařstvím.


V letech 2000 až 2019 zastával funkci přednosty IV. interní kliniky 1. LF UK. Po celou dobu vedení kliniky současně působil jako pedagog pregraduálních i postgraduálních studentů. Je řešitelem řady grantů a výzkumných záměrů a autorem více než 350 publikací. Autorství monografií bylo několikrát oceněno například Cenou rektora UK či cenou ČIS ČLS JEP. Vedle časově náročného vedení kliniky zastával třináct let funkci proděkana pro vědeckou činnost a akademické hodnosti a byl členem Vědecké rady 1. LF UK. V současné době je členem Akademického senátu 1. LF UK. Zároveň je garantem specializačního vzdělávání vnitřního lékařství na 1. LF UK a předsedou SOR vnitřního lékařství.TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám