• Aktuality

Aktuality

24. června 2021

Vědecká rada UK na červnovém zasedání ocenila tři vědkyně

Na pravidelném zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy, ve čtvrtek 24. června, byly oceněny tři vědkyně za celoživotní dílo a vědecké a pedagogické působení na Univerzitě Karlově. Pamětní medaile předával rektor UK Tomáš Zima.


Zleva: Profesorka Alena Macurová, docentka Olga Nováková a profesor Jan Čermák, který převzal pamětní medaili za paní profesorku Libuši Duškovou, jež se slavnostního předávání nemohla účastnit.
Zleva: Profesorka Alena Macurová, docentka Olga Nováková a profesor Jan Čermák, který převzal pamětní medaili za paní profesorku Libuši Duškovou, jež se slavnostního předávání nemohla účastnit.


  • prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF UK) získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru anglický jazyk a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesorka Dušková patří již několik desítek let k evropské lingvistické špičce na poli anglické syntaxe a hypersyntaxe, teorie funkční větné perspektivy a kontrastivní lingvistiky na základě funkčně-strukturálním. Je zakladatelkou anglických jazykovědných studií po roce 1989 – ve smyslu akademicky-odborném, pedagogickém i organizačním, a to jak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak i v celém českém akademickém prostředí.

Ztělesněním jejího všestranného nasazení je Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, která vychází již od roku 1988 v řadě vydání a která je neustále aktualizována. Jde o jedinou akademickou mluvnici anglického jazyka u nás, kterou využívají lingvisté-akademici i pedagogové na různých typech škol. Profesorka Dušková je nejvýznamnější žačkou a pokračovatelkou práce profesora Bohumila Trnky, která úspěšně propojuje nejnovější trendy v lingvistických anglistických studiích s nejlepšími tradicemi funkčně-strukturální pražské školy jazykovědné a Pražského lingvistického kroužku.

Díky svým odborným znalostem, pedagogickým schopnostem, mravní integritě i zcela výjimečné intelektuální vitalitě zůstává Libuše Dušková odborným i lidským vzorem svým bývalým žákům a mladším kolegům. Její celoživotní službu české vědě a vzdělanosti charakterizují nejen stovky mezinárodních citací, ale i neskonalá ochota být kdykoli k dispozici každému, kdo její odbornou či pedagogickou pomoc potřebuje.


Paní profesorka Dušková se slavnostního předávání nemohla zúčastnit a ocenění za ni převzal profesor Jan Čermák. Zdroj fotografie: NKC Gender a věda.
Paní profesorka Dušková se slavnostního předávání nemohla zúčastnit a ocenění za ni převzal profesor Jan Čermák. Zdroj fotografie: NKC Gender a věda.


  • prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. (FF UK) obdržela zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru lingvistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesorka Alena Macurová je významnou odbornicí v oblasti lingvistiky, zejména bohemistiky a lingvistiky znakových jazyků. Během více než padesáti let, kdy působí na Filozofické fakultě UK, se významně zasloužila o rozvoj jazykové bohemistiky s důrazem na stylistiku a interdisciplinárně pojaté nauky o textu a komunikaci, s přesahem do literární vědy, teorie překladu i jiných oborů, ale především se stala zakladatelkou zcela nového oboru v českém kontextu – lingvistiky znakových jazyků (Deaf Studies).

Její průkopnická badatelská, učitelská i organizační práce při studiu a popisu českého znakového jazyka a komunikace českých neslyšících výrazně ovlivnila nejen sféru akademickou, ale především tu společenskou, kdy výrazně napomohla změně pohledu české společnosti na neslyšící. Díky jejímu úsilí došlo k lingvistické a kulturní změně pohledu na hluchotu i k legislativnímu ukotvení faktu, že český znakový jazyk je „přirozený a plnohodnotný komunikační systém, který má základní atributy jazyka, tj. znakovost, dvojí členění, produktivnost a historický rozměr“. Je autorkou řady odborných studií, knih, učebnic i popularizačních textů. Její práce zásadně změnila život neslyšících v České republice.  • doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. (PřF UK) získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

Docentka Olga Nováková je významnou vědkyní působící v oblasti výzkumu signalizace fosfolipidů a kardioprotekce a zasloužilou pedagožkou biologické sekce PřF UK. Na této fakultě sama vystudovala. V raném období své vědecké kariéry publikovala dosud citované články týkající se nových derivátů benzoxazinu, ochranných látek v rostlinách. Později studovala energetický metabolismus a membránové fosfolipidy v hmyzím létacím svalu a od roku 1983 se zaměřila na problematiku srdce na Katedře fyziologie živočichů a vývojové biologie. V roce 1998 na PřF UK obhájila habilitační práci a následně založila vědeckou skupinu Buněčná signalizace v srdci, kterou vedle více než 20 let. Během své vědecké práce vytvořila řadu úspěšných mezioborových spoluprací v rámci Univerzity i mimo ni, především s Akademií věd nebo Centrem experimentální medicíny IKEM.

Dodnes se významně podílí na výuce mnoha předmětů i praktických kurzů zaměřených na fyziologii živočichů a biochemii. Je autorkou či spoluautorkou 64 originálních prací, dvou kapitol v knize a napsala dvoje skripta. Také byla úspěšnou řešitelkou řady odborných grantů. Je příkladem akademického pracovníka, který celý svůj život zasvětil Přírodovědecké fakultě UK, ale zároveň je vzorem plodné spolupráce s jinými pracovišti uvnitř univerzity i mimo ni.TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Martin Pinkas.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám