• Aktuality

Aktuality

25. listopadu 2021

Vědecká rada na listopadovém zasedání ocenila významné osobnosti UK

Ve čtvrtek 25. listopadu Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ocenila osm významných osobností, jejichž profesní život je spojen s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal rektor Tomáš Zima.Pamětní medailí Univerzity Karlovy byli oceněni:


  • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (FF UK, kolegium rektora) získal zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyProfesor Bárta je významný český egyptolog, který se zaměřuje především na období stavitelů pyramid, historii a archeologii 3. tis. př. Kr., kromě toho se také zabývá studiem takzvaných kolapsů, vzestupy a pády v mezioborové perspektivě bádání. Je autorem či spoluautorem mnoha knih, které sbírají ocenění odborné i laické veřejnosti. Například roce 2011 obdržel cenu rektora Univerzity Karlovy za počin roku za monografii Kolaps a regenerace, kniha Příběh civilizace (2016) byla vyhlášena nejlepší knihou roku a nejlepší vědeckou knihou roku nakladatelství Academia. Má bohaté zahraniční zkušenosti, působil na Univerzitě v Hamburku, v roce 2014 byl hostujícím profesorem na Marilyn and William K. Simpson American University v Káhiře. Díky Fulbright stipendiu působil na University of Pennsylvania v Philadelphii. Za svoji práci získal mnoho cen, například v roce 2012 cenu Bedřicha Hrozného Univerzity Karlovy za archeologické objevy v Abúsíru a rozvoj multidisciplinárních výzkumů, v roce 2017 prestižní výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae či v roce 2019 Národní cenu vlády Česká hlava.


  • doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK) obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru didaktiky fyziky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověDocent Drozd se profesně zaměřuje především na fyziku materiálů, konkrétně se zabývá mechanickými a fyzikálními vlastnostmi kompozitů a nanokompozitů na bázi hořčíku a hořčíkových slitin. Kromě toho se zaměřuje na didaktiku fyziky a podílí se na přípravě učitelů fyziky pro střední a základní školy. Ostatně on sám svoji profesní dráhu začal jako učitel fyziky. Od 90. let působí na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, kterou v letech 2008 až 2016 vedl. Je předsedou Akademického senátu MFF UK, členem Grantové rady UK, předsedou Fyzikální pedagogické společnosti JČMF. Je autorem a spoluautorem více než 120 publikací a také je členem redakčních rad mezinárodních časopisů, přednáší v Česku i v zahraničí. Významná a ceněná je i jeho popularizační činnost. Je neúnavným propagátorem fyzikálních experimentů, své poznatky z této oblasti předává budoucím i stávajícím učitelům.


  • prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (MFF UK, kolegium rektora) získal zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyProfesor Hála se narodil do rodiny významného fyzikálního chemika prof. Eduarda Hály. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor chemická fyzika. Na katedře začal působit již jako student, postupně se stal jedním z průkopníků v zavádění řady špičkových přístrojů a nejnovějších spektroskopických metod, zejména tzv. site-selektivní spektroskopie či metody vypalování spektrálních děr. V poslední době se soustředí především na spektroskopické metody detekce singletního kyslíku se zaměřením na fotosenzibilizátory pro fotodynamickou terapii. Kromě vědeckých úspěchů je oblíbeným školitelem a aktivně se podílí na chodu univerzity. V letech 2002 až 2010 byl vedoucím katedry Chemické fyziky a optiky na MFF UK. Byl opakovaně zvolen do Akademického senátu UK a deset let byl jeho předsedou (2005–2014). Od roku 2014 zastává funkci prorektora pro rozvoj UK.


  • prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (PřF UK, kolegium rektora) obdržel zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyProfesor Konvalinka je významný virolog, který vede výzkumnou skupinu na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (UOCHB). Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě UK, kde stále působí jako pedagog. Ve vědecké práci se zaměřuje především na inhibitory proteázy viru HIV, ale i další témata. Například objevy syntetických mimetických protilátek „iBodies“ a extrémně citlivé stanovování enzymů novou metodou označovanou „Diana“ vyústily v patenty, které byly licencovány zahraničními firmami a umožnily vznik úspěšných „spin-off“ firem. Od roku 2014 zastává funkci prorektora pro vědu. Koncipoval a se svým týmem prosadil program podpory mladých vědců Primus stejně jako dosud nejrozsáhlejší hodnocení vědy na UK. Kromě toho je členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, od loňského ledna se aktivně podílí na boji proti onemocnění Covid-19. Pomáhal organizovat zapojení ústavů a laboratoří při testování, jeho laboratoř spoluvyvinula komponenty pro diagnostiku v době kolapsu mezinárodních dodavatelských sítí. Koronavirovou situaci pravidelně odborně komentuje ve sdělovacích prostředcích.


  • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (LFP UK, kolegium rektora) získala zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyProfesorka Králíčková je významnou vědkyní a lékařkou v oboru reprodukční medicíny. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Plzni, na které navázala doktorským studiem se zaměřením na reprodukční endokrinologii. Rok svého doktorského studia strávila s podporou Fulbrightova stipendia na Reproductive Endocrine Unit Massachusettské všeobecné nemocnice v Bostonu, která je nejstarším a největším klinickým pracovištěm Harvard University. Kromě vědecké a klinické práce je i oblíbenou pedagožkou a je aktivní v řadě organizačních a řídících funkcích na UK. V Biomedicínském centru LF v Plzni například založila Laboratoř reprodukční medicíny a současně vede jeden ze dvou výzkumných programů centra. V letech 2010–2014 byla proděkankou pro rozvoj Lékařské fakulty v Plzni UK a podílela se na přípravě výstavby Univerzitního medicínského centra. V roce 2012 se stává garantkou doktorského studijního programu. Od roku 2014 je prorektorkou pro studijní záležitosti. Od začátku se podílí na fungování evropské univerzitní aliance 4EU+. V říjnu letošního roku byla zvolena první rektorkou UK.


  • doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (MFF UK) obdržela stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru formální a aplikované lingvistiky a zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyDocentka Lopatková je odbornicí na počítačovou lingvistiku, jedinečným způsobem propojuje své znalosti z matematicky orientovaného studia na MFF s hlubokým vhledem do lingvistiky. V letech 2000 až 2004 působila v Centru komputační lingvistiky na MFF UK a od roku 2005 pracuje na Ústavu formální a aplikované lingvistiky, který v letech 2012 až 2020 vedla. Zároveň byla členkou kolegia proděkana informatické sekce, nyní je zástupkyní ředitelky Ústavu. Od roku 2018 je členkou kolegia rektora odpovědnou za univerzitní doktorské programy s cílem postupně překonávat velkou fragmentaci doktorského studia na UK a dále je rozvíjet a zvyšovat kvalitu i efektivitu studia. Má řadu zahraničních zkušeností a je oblíbenou pedagožkou na MFF i v zahraničí. Z publikačních aktivit lze vyzdvihnout například ojedinělý slovník češtiny orientovaný na slovesné vazby. Publikace Valenční slovník českých sloves v roce 2009 získala 3. cenu v soutěži Jednoty tlumočníků a překladatelů. Další publikace Mluvnice současné češtiny 2, kde je docentka Lopatková spoluautorkou, získala cenu v soutěži vysoce kvalitních monografií na UK.


  • prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (PF UK) získala stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesorka Pauknerová se specializuje na mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu. Právnickou fakultu UK absolvovala v roce 1975 a na této fakultě dodnes působí. Kromě toho je vědeckou pracovnicí v Ústavu státu a práva AV ČR. Je autorkou přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva. Její odborná činnost výrazně přispěla k rozvoji těchto oborů v Česku i v zahraničí. Je členkou řady významných vědeckých a odborných společností, například od roku 1999 je předsedkyní Českého národního komitétu, od rok 2003 je členkou International Committee of Comparative law a také členkou rady Vědecké rady Právnické fakulty UK. Od roku 2007 působí i ve Vědecké radě Ústavu státu a práva AV ČR.


  • prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF UK) obdržel historickou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru lékařské biochemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Štípek absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v roce 1964, po většinu profesního života působí na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF. Stál u zrodu česko-slovenské pedagogické sítě lékařských fakult Medical Faculty Educational Network (MEFANET), mimo jiné je činný i v Evropské asociaci pro výuku na lékařských fakultách. Je velmi oblíbeným učitelem a jeho jméno je úzce spjato s počátky e-learningu ve výuce medicíny, dodnes se podílí na tvorbě WikiSkript – internetových studijních materiálů pro studenty českých a slovenských lékařských fakult, které píšou nejen učitelé, ale i sami studenti. Jeho vědeckou práci dobře reflektují knižní publikace Stručná biochemie uchování a exprese genetické informace, Stručná toxikologie, Mechanismus, diagnostika a léčení akutních otrav a látkové závislosti, Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a nemoci.Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír ŠigutSdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám