• Aktuality

Aktuality

7. března 2022

Pro státní vyznamenání si přišly i osobnosti spjaté s UK

Prezident Miloš Zeman udělil v pondělí 7. března státní vyznamenání. Ocenil i řadu osobností, které působí na Univerzitě Karlově nebo jsou jejími absolventy. Slavnostní ceremoniál se konal tradičně ve Vladislavském sále Pražského hradu. Na Hradě se v den výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka předávala vyznamenání za rok 2020 a 2021. Každoroční ceremoniál, který se tradičně koná 28. října, byl na tento den odložen nejprve z důvodu pandemie nemoci covid-19, v následujícím roce pak kvůli hospitalizaci prezidenta Zemana.Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy


  • Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Je absolventem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Několik let vedl Fakultní nemocnici Hradec Králové. Byl náměstkem ministra zdravotnictví a posléze stanul přímo v čele úřadu. Spolupracuje s Lékařskými fakultami UK v Hradci Králové a v Plzni a také s Farmaceutickou fakultu UK. Jako epidemiologa ho prezident vyznamenal za zvládnutí první vlny epidemie nemoci covid-19 v České republice.


Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam


  • Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc.

Oceněný vystudoval Lékařskou fakultu UK, kde již během studia projevoval zájem o mikrobiologii a epidemiologii; zasadil se o zamezení šíření epidemie skvrnitého tyfu, která vypukla v koncentračním táboře Terezín na sklonku II. světové války; byl ředitelem nově založeného Ústavu epidemiologie a mikrobiologie, stál u zrodu tehdejší Lékařské fakulty hygienické UK (do roku 1952), dnešní 3. LF UK, v roce 1955 byl na UK jmenován profesorem.


Vedl sekci infekčních nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO). Zasadil se o úspěch v boji proti pravým neštovicím v afrických státech a byl autorem konceptu epidemiologické bdělosti (surveillance), kterou WHO přijala v roce 1968 mezi základní epidemiologické metody celosvětového působení. Působil v řadě eradikačních programů v Československu, zejména pokud šlo o potlačení dětských nemocí: černého kašle, záškrtu, dětské obrny nebo spály.


Pro magazín Forum zmapoval vědecké zásluhy a nejpodstatnější životní peripetie významného epidemiologa jeho syn – profesor Ivan Raška, buněčný biolog z 1. lékařské fakulty UK.


Medaile Za zásluhy I. stupně


  • MUDr. Jiří Běhounek

Vystudoval tehdejší Fakultu všeobecného lékařství UK. Specializoval se v oboru ortopedie. V roce 2008 se stal hejtmanem Kraje Vysočina. Od té doby se plně věnuje krajské politice.


  • Prof. PhDr. Petr Čornej

Zaměřuje se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na historiografii. V letech 1992–1999 působil jako zakladatel a vedoucí Katedry dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě UK, kde vyučoval starší české dějiny, světové dějiny, historiografii a vedl semináře s husitskou tematikou a se zaměřením na film a dějiny. Nyní vyučuje na Husitské teologické fakultě UK. V roce 2000 byl jmenován profesorem českých dějin. Je držitelem ocenění Magnesia Litera 2020 za knihu Jan Žižka: život a doba husitského válečníka. Zveřejnil řadu vědeckých studií, zabývá se i popularizací vědy.


  • Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Český právní teoretik a vysokoškolský profesor v oblasti trestního práva. Je autorem řady vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného i procesního, odborných monografií a článků v tomto právním oboru. V roce 2019 získal ocenění Právník roku za nejhodnotnější článek v časopisu Bulletin advokacie.


  • PhDr. Petr Nováček

Je absolventem historie na Filozofické fakultě UK. Pracuje jako komentátor Českého rozhlasu, zaměřuje se na domácí politickou scénu. Získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky, v roce 2015 mu Nadace Český literární fond udělila cenu Opus Vitae za celoživotní dílo.


  • Plk. gšt. v zál. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

Je absolventem oboru ruština a dějiny na Filozofické fakultě UK. Zabývá se vojenskou historií, především československými vojenskými dějinami let 1914–1956. Působil ve Vojenském historickém ústavu a v Ústavu pro studium totalitních režimů. V současné době je ředitelem Památníku Lidice.


  • Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., Ph.D.

Oceněný je emeritním profesorem Ústavu českých dějin FF UK, je vynikající historik moderních dějin a mimořádně oblíbený pedagog. Titul univerzitního profesora mohl získat až po revoluci v roce 1989, vedle působení na UK se podílel na vzdělávání studentů na FAMU, DAMU a Technické univerzity v Liberci; pořádal přednášky pro veřejnost, jeho publikační činnost mu vynesla několik Cen Egona Erwina Kische za literaturu faktu; je členem Česko-slovenské komise historiků i Pekařovy společnosti Českého ráje.


Ve své pedagogické kariéře vychoval řadu historiků; mimo jiné se odborně podílel na tvorbě výukového DVD Obrazy z českých dějin 1914 až 2004. Je autorem řady publikací, například: Osudná mise (1958), Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933–1937 (1966), Cesty ke svobodě (1981), Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za 2. světové války (1988), Poslední den. Mnichov – Praha, konec září 1938 (2011).


  • In memoriam, prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Od počátku 90. let byl jedním z nejvýznamnějších českých ekonomů, dlouhodobě působil v akademické sféře; podílel se na vzniku Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání CERGE, stal se v něm výkonným ředitelem. Na Fakultě sociálních věd UK založil Institut ekonomických studií (1993), od roku 2010 byl jeho ředitelem a postupně z něj vybudoval jedno z nejprestižnějších ekonomických pracovišť v ČR, které se opakovaně umisťuje v první stovce nejlepších světových škol zaměřených na ekonomii či finance.


Působil jako externí konzultant řady mezinárodních organizací, české vlády i korporací; byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), kde zodpovídal za oblast konkurenceschopnosti a zahraničního obchodu. V době pandemie covid-19 byl členem Ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu a také členem expertní skupiny KoroNERV-20. V letech 2011–2014 byl předsedou Mezinárodní obchodní komory. Od roku 2016 byl honorárním konzulem Korejské republiky.


  • Mgr. Vojtěcha Šustek, Ph.D.

Oceněný vystudoval obor archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě UK. Je český historik a archivář se specializací na novodobé české dějiny a dějiny odboje. Od roku 2021 je členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.


TEXT: redakce

FOTO: Shutterstock


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám