• Aktuality

Aktuality

6. dubna 2022

Univerzita Karlova oslavila 674. narozeniny a předala ceny

Ve středu 6. dubna proběhlo ve Velké aule historické budovy Karolina slavnostní zasedání připomínající 674. výročí založení Univerzity Karlovy. U této příležitosti byly uděleny Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae.Rektorka Milena Králíčková ve svém úvodním projevu vyzdvihla důležitost vzdělávání žen na Univerzitě Karlově, ačkoliv sám Karel IV. myslel při zakládání svého učení především na muže: „Tradice vzdělání učených mužů, jakkoli na počátku Karlem IV. dobře míněná, se v průběhu času přiklonila na stranu žen. Je to přirozený vývoj, vedoucí k vyvážení příležitostí v naší společnosti. Ráda v tento den vzpomenu příkladu žen akademiček, které nám dodaly sebedůvěru a příklad, že vzdělání patří nejen učeným mužům, ale i učeným ženám,” řekla historicky první rektorka UK a připomenula odkazy první promované lékařky Anny Honzákové, profesorky historie Milady Paulové a dalších žen.S přednáškou na téma Dialog a třetí role Univerzity Karlovy navázal docent Martin Vlach, prorektor pro vnější vztahy UK. „Třetí role univerzity je daleko strukturovanější a složitější proces než pouhé ‚být vidět‘. Vyžaduje mnohdy rychlou reakci instituce na momentální společenské požadavky, proces těžko předem definovatelný pomocí nějakých opatření rektora či rektorky či vnitřních vyhlášek. Právě krize posledních měsíců nám daly šanci, že jsme si mohli uvědomit v úplnosti neredukovaný význam tohoto sousloví. Jde totiž o princip vzájemného ovlivňování, v němž má být univerzita sice aktivní, ale zároveň musí sama naslouchat.”


A jako fyzik a popularizátor vědy a historie se s humorem pustil i do symboliky čísel: „Univerzita byla založena českým králem a římským císařem Karlem IV. v dubnu 1348. Kolik je 1348 děleno 2? … Ano. 674. Tak významné je letošní výročí! Jsme přesně v polovině! Koho z vás jsem čísly nadchnul? Možná mnohé, ale není ta symbolika čísel třeba jen dnešními slovy ‚PR bez obsahu‘?“‎ A zdůraznil, že forma je sice důležitá, ale obsah je mnohem důležitější a třetí roli univerzity je nutné vnímat především jako dialog.
Během slavnostního zasedání u příležitosti 674. výročí založení Univerzity Karlovy byly předány ceny významným osobnostem Univerzity Karlovy.

Jako první byla udělena Cena Miloslava Petruska za prezentaci, která se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v široké veřejnosti. Může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Cena je pojmenována po jednom z nejvýznamnějších českých sociologů, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK.


Cenu Miloslava Petruska za prezentaci v letošním roce obdrželi:

 • Výzkumný tým z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK za projekt s názvem COVID-19 infodemie, jmenovitě:

  PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D

  doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

  Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

  Ing. Radek Mařík, CSc.

  Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.

  Mgr. Victoria Nainová

Cílem tohoto interdisciplinárního projektu, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru dezinformací nejen ve vztahu k onemocnění COVID-19, ale též k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích. Výsledná zjištění a analýzy jsou dostupné jak odborné, tak laické veřejnosti na webových stránkách infomore.cz.

Oceněný vědecký tým FSV UK se rozhodl v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině věnovat finanční prostředky, které v souvislosti s udělenou cenou Miloslava Petruska obdržel, do Nadačního fondu UK. Prostředky budou použity na podporu ukrajinských studentů a akademiků na Univerzitě Karlově. • Tým akademiků z Katedry sinologie FF UK, kteří se podílejí na projektu Sinopsis. Cenu za kolektiv převezmou: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.a PhDr. Martin Hála, Ph.D.

Projekt Sinopsis vznikl jako odpověď na potřebu vnést do veřejného diskurzu ucelené a systematické analytické zpravodajství o současné Číně a česko-čínských vztazích. Cílem tohoto projektu je podávat pravidelný přehled o vývoji v Číně a přispět tak k jejímu lepšímu porozumění, pochopení jejího postavení ve světě a našeho vztahu k ní na základě věcných analýz a hlubšího kontextu každodenního zpravodajství. Tým akademiků, kteří se na tomto projektu podílejí, pravidelně zveřejňují autorské články, analýzy a rešerše, které jsou dostupné široké veřejnosti na webových stránkách sinopsis.cz • Diplom s poděkováním rovněž převzal prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., a to za komunikace v době pandemie covid-19.
Dále byly uděleny Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, pojmenovaná po rektorovi Univerzity Karlovy, orientalistovi a jazykovědci, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů, je udělována za významný a originální příspěvek, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, nebo realizovaný patent.


Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin v získali:

 • prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. a tým za knižní publikace Health and Disease in the Neolithic Lengyel Culture

Cílem knihy je objasnit dosud neznámá nebo nedostatečně osvětlená fakta z každodenního života příslušníků lengyelské kultury, neolitických zemědělců, kteří přišli z Balkánu, a přes Moravu se rozšířili až na území dnešního Rakouska a Polska, kde nahradili původní rané zemědělské populace. Mezinárodní tým odborníků pod vedením prof. Václava Smrčky (1. LF UK) se v knize snaží odpovědět na řadu otázek; např. v čem se lišil životní styl příslušníků lengyelské kultury od předchozích kultur, jaký byl zdravotní stav této populace a jaké nemoci ji nejvíce sužovaly. • Tvůrčí tým z Fakulty humanitních studií UK za soubor monografií realizovaných v rámci grantového projektu “Tvůrčí opisování“: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče.. Jmenovitě:

  Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D.

  prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.

  Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.

  Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.

  Mgr. Michal Dragoun (osobně nepřítomen)

Oceněná publikace představuje detailní analýzu největšího dochovaného klášterního knižního souboru z českých zemí a přináší zcela nové poznatky o jeho obsahu a dějinách. Výsledky tohoto projektu přinášejí nebývalé množství zcela nových informací: identifikují neznámé opisy známých textů, ale také texty, o jejichž existenci se nevědělo vůbec a které přispívají k poznání velmi různorodých středověkých disciplín (včetně magie, medicíny nebo umění paměti). • Výzkumný tým doc. Jovany Sádlové, prof. Petra Volfa a Mgr. Tomáše Bečváře z katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty UK, za jejich soubor unikátních prací, které zásadním způsobem posunuly vědomosti o přenosu a epidemiologii leishmanióz, jenž způsobují těžká onemocnění člověka a divokých a hospodářských zvířat a omezení jejich šíření je jednou z priorit Světové zdravotnické organizace. Veškeré experimenty byly provedeny doc. Sádlovou a jejími studenty, z nichž Mgr. Tomáš Bečvář je i prvým autorem.
Posledním bodem bylo udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. Cílem této prestižní podpory je ocenění významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. S oceněním se pojí finanční podpora ve výši jednoho milionu korun.


Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae v letošním roce obdrželi:

 • Demografka prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK • Informatik-lingvista prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. z Matematicko-fyzikální fakulty UK • Organický chemik prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK • Historička prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc. z Filozofické fakulty UK • Hematolog prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. z 2. lékařské fakulty UKVíce o jednotlivých laureátech najdete v samostatném článku na webu UK Forum.


Záznam slavnostního zasedání můžete sledovat zde:Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám