• Aktuality

Aktuality

13. dubna 2022

Prestižní Bolzanova cena i Ceny rektorky UK mají své majitele

Vlastenecký sál Karolina se v úterý 12. dubna 2022 stal místem přehlídky výjimečně nadaných a mimořádně kreativních studentů a absolventů. Konalo se totiž slavnostní předávání cen Univerzity Karlovy; těmi jsou tradičně Bolzanova cena a ceny udělované rektorem, respektive rektorkou.„Je mi velkou ctí stát před vámi v pozici rektorky Univerzity Karlovy. I v uplynulých letech, to jsem byla ještě prorektorkou, pro mě byla tato událost velkým svátkem. Svátkem, kdy naše univerzita vyjadřuje respekt svým výjimečným studentům,“ zaznělo na úvod slavnostního odpoledne z úst rektorky Mileny Králíčkové. Jak dále mimo jiné uvedla, oceňované práce jsou sice dílem studentů, v mnohých případech však již nyní dosahují značného mezinárodního významu: „Držitelé Bolzanovy ceny mají být opravdu na co hrdí, vždyť jejich práce se zapsala do historie výzkumné činnosti Univerzity Karlovy.“„Mimořádná cena rektorky by měla být osvětou takzvané třetí role univerzity, tedy nejen té vzdělávací a výzkumné. Měla by rezonovat celou naší společností. Vždyť právě univerzity – dnes více než kdy jindy – jsou nositelkami demokratických hodnot,“ řekla dále rektorka Králíčková. „Když se potkávám se studenty – nejdřív v čase covidové pandemie, dnes během ukrajinské krize –, chce se mi děkovat. Děkovat všem těm, kteří vedle svého studia a excelentního výzkumu dokážou nabídnout i svůj volný čas a zapojit se do dobrovolnických aktivit. Děkuji i akademickým pracovníkům, kteří se svým vedením podíleli na vzniku dnes oceněných prací. A doufám, že v duchu vzájemné spolupráce, důvěry a akademické svobody budeme na půdě Univerzity Karlovy i nadále spolupracovat,“ přeje si Milena Králíčková. Rektorku mrzelo, že nemohla zůstat déle. Ale čekalo ji důležité jednání ve Strakově akademii; na mimořádné schůzce k rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) s ministryní Helenou Landšádlovou zastupovala Asociaci výzkumných univerzit ČR.Úkol předat ceny tak připadl na profesora Jana Kuklíka, prorektora pro akademické kvalifikace. Ostatně i pro něj to byla v roli prorektora nová zkušenost a příležitost (v letech 2014-2022 byl děkanem Právnické fakulty UK): „Dříve mě zajímala hlavně jedna fakulta. Dnes jsem velice rád za široký záběr, který obory všech našich sedmnácti fakult nabízejí, a za pestrost kvalitních prací, co na nich vznikají. Nesmírně mě pochopitelně těší, jak kvalitní absolventy máme,“ řekl prorektor Kuklík. A pak se společně s prorektorkou pro studijní záležitosti Markétou Martínkovou a členkou kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj Marií Vymazalovou pustil do vyhlašování cen…
  • BOLZANOVA CENA

je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy.


Vítězkou v kategorii přírodovědné se stala Mgr. Ivana Víšová, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty, za dizertační práci „The study on interactions of functional surfaces with biological systems“ (oceněná se slavnostního vyhlášení nezúčastnila)

Doktorka Víšová se zabývá interakcemi biomolekul na syntetických površích ve složitých biologických prostředích. Přímo se zaměřuje na obtížný a velice aktuální vědecký problém nespecifické adsorpce (tzv. biofouling). Originální výsledky dizertace vyústily v osm publikací v renomovaných časopisech s IF, přičemž další publikace jsou v přípravě. Dalším vyústěním je přímý podíl na zatím pěti patentových přihláškách, týkajících se významně inovativních technologií. Tímto způsobem je prokazatelně doložen jak vědecký význam, tak aplikační potenciál výsledků dizertace.


Vítězkou v kategorii biomedicínské se stala Mgr. Kateřina Kreisingerová, Ph.D. z 1. lékařské fakulty, za dizertační práci „Molecular mechanism of tumor pathogenesis of Hedgehog signaling pathway in selected tumor types“

Doktorka Kreisingerová se ve své práci zaměřila na Hedgehog signalizaci v nádorové patogenezi vybraných tumorů. Výsledky jejích studií, které byly publikovány ve významných mezinárodních časopisech, prokázaly důležitost diagnostiky ve vztahu k terapii pacientů s onkologickým onemocněním. Z výsledků jejího výzkumu dále vyplývá, že ovlivnění Hedgehog signalizace by mohlo přispět k hledání nových cest protinádorové terapie.


Mgr. Kateřina Kreisingerová, Ph.D.


Vítězem v kategorii společenskovědní se stal JUDr. Bc. Lukáš Hrdlička, Ph.D. z Právnické fakulty, za dizertační práci „Hybrid Mismatches After the ATAD Theoretical Aspects of International Cooperation in Tax Matters“ (ocenění převzala Mgr. Petra Šmirausová, Ph.D.)

Doktor Hrdlička se zabývá řešením problému mezinárodního zdanění – takzvaným hybridním nesouladům, jejichž neefektivní řešení často vedou k narušování férovosti systému mezinárodního zdanění. Stěžejní argument disertační práce spočívá v tom, že řešení hybridních nesouladů současně preferované na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a implementované Evropskou unií, prostřednictvím tzv. směrnice ATAD, není efektivní a členské státy Evropské unie mohou zvolit i jiná řešení, jako např. koordinační pravidla. Hlavním smyslem práce je tak přispění k větší férovosti systému mezinárodního zdanění. Výsledky disertační práce jsou použitelné jak pro další doktrinální a empirický výzkum, tak daňovými profesionály a tvůrci daňové politiky pro praxi.


Mgr. Petra Šmirausová, Ph.D.


  • CENA REKTORKY UK PRO NEJLEPŠÍ ABSOLVENTY UK 2020/2021

je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů získali:


MUDr. Jakub Slezák Bc. Karolína Vojtěchovská


MUDr. Jakub Slezák (3. LF)

Absolvoval magisterský studijní program Všeobecné lékařství. Po celou dobu studia se dobrovolně angažoval v celé řadě mimoškolních aktivit – stál za organizací Chirurgické šití pod záštitou IFMSA, působil jako lektor na anatomických pitevních cvičeních a na zážitkovém kurzu první pomoci, dopomohl ke vzniku nového volitelného předmětu „Úvod do metodologie vědecké práce“; v době pandemie byl jedním z koordinátorů studentské pomoci; dvakrát se účastnil na Studentské vědecké konferenci 3. LF; ve volném čase se účastnil humanitární mise v Keni.


Bc. Karolína Vojtěchovská (2. LF)

Absolvovala bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie. Během studia dosahovala výborných studijních výsledků, její celkový studijní průměr činil 1,20. Studium absolvovala s vyznamenáním, všechny státní zkoušky byly klasifikovány známkou „výborně“, celkem získala 186 kreditů. V akademickém roce 2021/2022 studuje navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních a humanitních programů získali:


Mgr. Martina Kadeřávková Bc. Vít Adamovský


Mgr. Martina Kadeřávková (PF)

Absolvovala magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo. Po celou dobu svého studia dosahovala mimořádných studijních výsledků, od 2. až do 5. ročníku byly její veškeré studijní povinnosti ohodnoceny klasifikačním stupněm výborně, rovněž všechny části státní závěrečné zkoušky splnila na výbornou. Stejně pečlivě jako v průběhu celého studia postupovala též při zpracování své diplomové práce na téma „Poškozený a oběť trestného činu“. Práce byla vyhodnocena jako velmi kvalitní a důkladná.


Bc. Vít Adamovský (FF)

Absolvoval bakalářský studijní program Filologie – obor Středoevropská studia (maďarská studia), německý jazyk a literatura k 16. 6. 2021. Na obor nastupoval s minimální znalostí maďarštiny, kterou se začal učit jako samouk. Maďarský jazyk si osvojil tak, že dokázal zcela samostatně zpracovat téma „Maďarský šamanismus a jeho prvky v maďarských lidových pohádkách“. Bakalářská práce svým obsahem i rozsahem značně přesahuje běžnou úroveň bakalářských prací, a to i svým samostatným úsudkem. V akademickém roce 2021/2022 studuje navazující magisterský studijní program Středoevropská studia, studijní obor Maďarská studia.


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů získali:


RNDr. Quynh Anh Vu Bc. Jakub Antala


RNDr. Quynh Anh Vu (FaF)

Absolvovala s vyznamenáním navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika, studijní obor Odborný pracovník v laboratorních metodách. Téma diplomové práce „Syntéza a hodnocení inhibitorů vybraných enzymů jako potenciálních léčiv“ významně pomohlo rozšířit poznatky v oblasti inhibitorů cholinesteráz. Svými vědeckými výstupy posléze přispěla jako spoluautorka v odborné publikaci. Obhajoba diplomové práce byla hodnocena nejvyšší známkou a stala se podkladem pro rigorózní řízení, které úspěšně absolvovala v září 2021.


Bc. Jakub Antala (PřF)

Absolvoval bakalářský studijní program Chemie, s celkovým studijním průměrem 1,05. Ve své bakalářské práci se zaměřil na přípravu, koordinační chování a katalytické vlastnosti zcela nových stibinových ligandů odvozených od ferrocenu. Tuto tématiku rozvinul natolik, že lze na jeho současný výzkum navázat dalším výzkumem koordinačních vlastností těchto látek a jejich praktických aplikací založených na katalytické aktivitě nebo biologických vlastnostech. V akademickém roce 2021/2022 studuje navazující magisterský studijní program Anorganická chemie.


Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických programů získali:


Mgr. Jan Lukáš Bc. Ondřej Zeman


Mgr. Jan Lukáš (ETF)

Absolvoval navazující magisterský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie, se studijním průměrem 1,18. Po celou dobu svých studiı́ patřil k velmi aktivním a vynikajícím studentům. Zvláštní zájem projevoval zejména o oblast biblických studiı́, kde se volitelně věnoval studiu dalších starověkých jazyků (kromě hebrejštiny, řečtiny a latiny také sahidské koptštině), absolvoval volitelné předměty z oblasti historiografie a archeologie starověkého Izraele a zúčastnil se také dvoutýdenní archeologické expedice v Izraeli.


Bc. Ondřej Zeman (ETF)

Absolvoval bakalářský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie, se studijním průměrem 1,13. Po celou dobu svého bakalářského studia byl vynikajícím studentem. Kromě běžných studijních povinnostı́ se ve 3. ročníku aktivně zapojil do práce Katedry Starého zákona v pozici pomocné vědecké síly a osvědčil se přitom nejen jako ochotný administrativní a organizační spolupracovník, nýbrž také jako pečlivý editor a redaktor odborných textů. Při své bakalářské zkoušce byl ve všech jejich částech hodnocen stupněm výtečně. V akademickém roce 2021/2022 studuje navazující magisterský studijní program Evangelická teologie.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získali:


Mgr. Jaroslav Stránský Bc. Ondřej Kohout


Mgr. Jaroslav Stránský (PřF)

Absolvoval navazující magisterský studijní program Chemie, obor Učitelství chemie pro střední školy, s celkovým průměrem 1,0. Studium ukončil obhajobou diplomové práce „Nové materiály pro podporu výuky biochemie na SŠ“ s hodnocením výborně. V rámci diplomové práce vytvořil ucelenou sadu studijních materiálů pro podporu prezenční a i distanční výuky biochemie na SŠ; materiály jsou učitelům přístupny na webu studiumchemie.cz. Od září roku 2021 vyučuje chemii na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského v Praze.


Bc. Ondřej Kohout (PedF)

Absolvoval bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Matematika se zaměřením na vzdělávání, s celkovým průměrem 1,4. Aktivně se účastnil všech akcí katedry, pravidelně doučuje matematiku žáky různého věku a rád vymýšlí matematické úlohy. Jeho bakalářská práce představuje završení jeho aktivní spolupráce na projektu GAČR (16-0613S Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematických pojmů), v rámci níž připravil metodické materiály pro učitele. V akademickém roce 2021/2022 studuje navazující magisterský studijní program Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy.


  • MIMOŘÁDNÁ CENA REKTORKY UNIVERZITY KARLOVY ZA ROK 2021

je udělována studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.MUDr. Kateřina Koudelková (3. LF)

Kromě studia magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, studuje 3. ročník bakalářského studijního programu Nutriční terapie. Již od začátku svého studia se zapojila do činnosti studentského spolku Trimed, kde byla a stále je velmi aktivní při pořádání společenských akcí. V posledním roce se velmi angažovala v organizaci dobrovolnických akcí v rámci pandemie covid-19. Rovněž se věnuje i vědecké činnosti; spolupracuje např. na studii CoMETA – postcovidový syndrom.Ronan Peter Wordsworth (FSV)

V rámci svých volnočasových aktivit se věnuje rozvoji minoritního sportu Australský fotbal na území ČR. V rámci klubu Prague Dragons úspěšně reprezentuje ČR v zahraničí, konkrétně na mezinárodních turnajích konaných v srpnu a září 2021 v Polsku a ve Vídni. Na obou turnajích tým Prague Dragons zvítězil, a to ve všech svých zápasech. V akademickém roce 2021/2022 studuje 2. ročník navazujícího magisterského studijního programu Geopolitical Studies, uskutečňovaný v anglickém jazyce.Bc. Veronika Ungrová (FF)

V době pandemie nemoci covid-19 (od dubna 2020 do června 2021) se aktivně podílela na zajištění dobrovolnického programu realizovaného v rámci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Cílem dobrovolnického doučování bylo například podpořit žáky v době, kdy ještě neprobíhala aktivní forma distančního vyučování, a později jim pomoci zvládnout nastalou situaci. Šlo převážně o žáky z jinojazyčného prostředí, děti zaměstnanců nemocnic, nebo rodičů s nedostatečným rodinným zázemím apod. V akademickém roce 2021/2022 studuje 3. ročník navazujícího magisterského studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy.Sestřih z udílení cen můžete zhlédnout zde:Text: Marcela Uhlíková

Foto: Hynek Glos

Datum: 12. 4. 2022

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám