• Aktuality

Aktuality

19. prosince 2022

Univerzita Karlova má dvacet tři nových profesorek a profesorů

Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 28. listopadu 2022 sedmdesát šest nových profesorek a profesorů vysokých škol. O tři týdny později – 19. prosince – jim dekrety předal ve Velké aule Karolina Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Dvacet tři nových profesorek a profesorů pochází z Univerzity Karlovy.„Velice mě těší, že se mohu před tradičními profesorskými promocemi potkat s tvářemi všech našich fakult a potěšit se právě s vámi, kteří jste dosáhli profesorských výšin. Doufám, že si slavnostní ceremoniál užijete i se svými nejbližšími, a moc se těším na naši další spolupráci. Moc vám všem děkuji za vaši dosavadní práci a přeji vám především pevné zdraví, abyste mohli zdárně pokračovat a výš,“ přivítala ještě před oficiálním jmenováním „své“ nové profesorky a profesory Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy.


O pár minut později ve Velké aule znovu poděkovala, tentokrát všem nově jmenovaným profesorkám a profesorům českých veřejných vysokých škol, za úsilí, které museli vynaložit k získání titulu profesor nebo profesorka. „Je to náš velký vánoční dar pro nás pro všechny, o to cennější, že se nedá koupit, že je skutečně vaším osobním darem,“ pronesla ke shromáždění rektorka.Svůj projev ve Velké aule Karolina zarámovala Milena Králíčková v tomto předvánočním čase symbolicky do advetního svícnu, jenž podle ní ohraničuje i univerzitní společenství, které je pro ni velkou akademickou rodinou. „Svíce na adventním věnci symbolizují naději, lásku, radost, mír a pokoj – všechno, co naše společnost potřebuje. Ale potřebuje také vás, kteří zde sedíte,“ apelovala rektorka na nové profesory a profesorky, jejichž mimořádné výsledky, kterých na vysokých školách dosáhli, je zavazují býti odbornými a mravními poradci, a přispívat tak ke kultivaci společnosti. „Dnešní svět totiž stále více chápe, že kvalifikované odborné rozhodnutí nelze nahradit hlasováním nebo líbivou frází. Možná, že k této myšlence se hodí nejlépe první svíce adventního věnce, jež vyjadřuje naději. Bez lásky, kterou symbolizuje druhá svíce, bychom nikdy nedokázali věnovat veškerý čas a úsilí tomu, co děláme,“ domnívá se rektorka.


Radost z velkého počtu jmenovaných profesorů a profesorek pak pro ni symbolizuje třetí svíce. „Je potřeba, aby váš hlas byl ve společnosti slyšet. Leží před vámi totiž nová povinnost, která je v mediálním věku důležitější než kdy dřív. V tomto ohledu má profesor nepsanou povinnost poskytovat erudovaný názor v rámci své odborné expertízy. Čtvrtá svíce, andělská, symbolizuje mír a pokoj. Těžké období našich ukrajinských sousedů je temným stínem letošních Vánoc. Můžeme a musíme se snažit o aktivní pomoc. Podporovat naše současné ukrajinské studenty a studentky a podat pomocnou ruku přicházejícím ukrajinským vědkyním a akademičkám. Věřím, že tímto postojem bráníme naši svobodu, ale i společné evropské hodnoty,“ uvedla ve své slavnostní řeči Milena Králíčková.Na projev rektorky navázal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš: „Stojíme na prahu bezprecedentních ekologických změn, které zcela redefinují strukturu společnosti, promění celé ekonomiky i pracovní trh a zásadním ovlivní i proces vzdělávání. Mnoho profesí v blízké budoucnosti zanikne a naopak vznikne spousta nových, které si ještě ani neumíme představit. Mladá generace si bude muset neustále rozšiřovat a doplňovat své kompetence a rekvalifikace v rámci svého celoživotního vzdělávání, aby si udržela konkurenceschopnost na pracovním trhu. Všichni budou nuceni mnohokrát za svůj pracovní život změnit práci. Způsob, jakým na tyto výzvy zareaguje vzdělávací systém, rozhodne také o stavu blahobytu společnosti a budoucího světa. Právě vy budete nositeli a spolutvůrci nevyhnutelných strukturálních změn ve vzdělávacím procesu. Věřím ve vaši schopnost přijímat nové výzvy, měnit zažité postupy a zavádět inovace ve výuce.“Ministr Vladimír Balaš následně osobně předal přítomným novým profesorům a profesorkám jejich dekrety a oficiálně tak završil jejich jmenovací řízení. Slavnostním ceremoniálem provázela emeritní prorektorka a současná náměstkyně ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová.


Profesorské dekrety udělené na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 19. prosince 2022 převzali:


doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (PřF) pro obor enviromentální vědy. Působí na katedře genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá se ekologií a fyziologií půdních hub a bakterií.


doc. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. (1. LF) pro obor neurochirurgie. Působí na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. lékařské fakulty UK a také na Neurochirurgické klinice dětí a dospělých 2. lékařské fakulty UK.doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D (1. LF) pro obor onkologie. Je přednostou Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.


doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D (MFF) pro obor informatika – teoretická informatika. Působí na katedře teoretické informatiky a matematické logiky, kde vyučuje mimo jiné algoritmy, datové struktury a programování.doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. (1. LF) pro obor chirurgie. Zaměřuje se na problematiku transplantací ledvin od žijících dárců. Je přednostou Kliniky transplantační chirurgie IKEM.


doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. (1. LF) pro obor lékařská psychologie. Je zástupcem přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Externě vyučuje také na katedře psychologie FF UK. Mezi jeho výzkumné zájmy patří primární prevence užívání návykových látek a dalších typů rizikového chování či léčba závislosti na pervitinu.doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (MFF) pro obor geofyzika. Je zástupcem vedoucího a tajemníkem na katedře geofyziky MFF UK. Zabývá se výzkumem ohnisek zemětřesení včetně jejich počítačového modelování.


doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D. (3. LF) pro obor dermatovenerologie. Pracuje jako primář Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Na 3. LF UK vyučuje studenty všeobecného lékařství a je školitelem pro postgraduální studenty v programu Biomedicína. Specializuje se na problematiku léčby psoriázy, atopické dermatitidy a na biologickou terapii.doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. (1. LF) pro obor lékařská biologie a genetika. Působí na Ústavu patologické fyziologie 1. LF, na Ústavu histologie a embryologie LF v Plzi a externě vyučuje na katedře genetiky a mikrobiologie PřF. Dlouhodobě se zabývá studiem chování buněk, mimo jiné jejich interakcí s nanomateriály.


doc. Alfredo Iorio, Ph.D. (MFF) pro obor fyzika – teoretická fyzika. Vede výzkumnou skupinu zabývající se analogií kvantové gravitace na Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.doc. Ing. Michal Kejak, CSc. (FSV) pro obor ekonomické teorie. Je členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. Věnuje se makroekonomické teorii, monetárním modelům, modelům růstu a hospodářského cyklu a numerickým metodám v makroekonomii.


doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. (LF v Hradci Králové) pro obor stomatologie. Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zde je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědeckovýzkumnou činnost.


doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. (2. LF) pro obor rehabilitace a tělovýchovné lékařství. Pracuje na III. interní klinice – klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství.doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (LF v Hradci Králové) pro obor stomatologie. Je předsedkyní České společnosti pro dětskou stomatologii. Jejím odborným zájmem jsou úrazy stálých zubů a prevence zubního kazu v časném dětství.


doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor vnitřní nemoci. Působí na II. interní klinice a Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni. Zabývá se především prevencí a léčbou hypertenze.doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. (3. LF) pro obor chirurgické obory. Pracuje jako zástupce přednosty pro vědeckou činnost na chirurgické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Ve své vědecké činnosti se v současné době podílí na výzkumu v oblasti karcinomu slinivky břišní.


doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD. (FF) pro obor archeologie. Je zástupcem vedoucího Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Zabývá hlavně egejskou a anatolskou dobou bronzovou, s přesahem na Balkán a do střední Evropy. Je specialistou na keramické nálezy, chronologii a mezikulturní vztahy.doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. (PřF) pro obor zoologie. Působí na katedře zoologie a také v BIOCEVu (společném výzkumném pracovišti AV ČR a UK). Zaměřuje se na výzkum bílkovin z rodiny lipokalinů, které přenášejí nejrůznější signály ven z těla, a na chemosenzorické receptory, kterými příjemci takové signály rozeznají a zapnou či vypnou konkrétní fyziologické mechanismy.


doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. (PřF) pro obor antropologie. Je zástupkyní vedoucího katedry antropologie a genetiky člověka na PřF UK. Věnuje se biomedicínské, retrospektivní a forenzní antropologii, například výzkumu ontogenetických změn tvaru obličeje či pohlavního dimorfismu.doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (PřF) pro obor organická chemie. Je zástupcem vedoucího katedry organické chemie. Zabývá se mimo jiné vývojem nových syntetických metod a jejich aplikací pro přípravu biologicky aktivních sloučenin.


doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor chirurgie. Je zástupcem přednosty Chirurgické kliniky Lékařské fakulty v Plzni. Specializuje se na hrudní chirurgii, především léčbu karcinomu plic.doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. (FF) pro obor románské literatury. Působí na Ústavu románských studií FF UK, konkrétně jako vedoucí Oddělení francouzské filologie vyučující literárních předmětů. Je rovněž překladatelkou francouzské literatury.


doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor chirurgie. Je vedoucím lékařem Artroskopického centra Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň. Pracuje rovněž jako klubový lékař FC Viktoria Plzeň. Specializuje se na artroskopické operace velkých kloubů a výzkum problematiky vazivových poranění kolenního kloubu a nových operačních technik v artroskopii kolena a kyčle.Celý seznam profesorek a profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností 29. listopadu 2022 naleznete zde.


Projev za nově jmenované profesory a profesorky přednesla Eva Voldřichová Beránková a celý slavnostní ceremoniál v prostorách Karolina završilo hudební vystoupení smyčcového kvarteta, které zahrálo skladbu Josefa Suka Meditace, staročeský chorál Svatý Václave a vánoční koledu Chtíc, aby spal.Text: Jitka Jiřičková

Foto: Michal Novotný


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám