• Aktuality

Aktuality

26. ledna 2023

Jak je již dobrou tradicí, i na prvním zasedání Vědecké rady UK v novém roce byli pamětní medailí oceněni čtyři významní vědci, kteří svoji profesní kariéru spojili s Univerzitou Karlovou. Ocenění předala rektorka Milena Králíčková. Na Vědecké radě UK konané ve čtvrtek 26. ledna 2023 byli oceněni: 


  • doc. Jindřich Halama, Dr. (ETF UK) obdržel zlatou medaili za významný celoživotní přínos k rozvoji vědy v oblasti teologie a etiky a dlouholetou pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověDocent Halama je významným akademickým pracovníkem působícím v oblasti teologie a etiky. Svůj vědecký zájem a odborné působení zaměřuje na oblast teologické etiky, které se věnuje v perspektivě historické, systematické i aktuální. Svými publikacemi celoživotně přispívá k oborovému diskursu a svým širokým rozhledem a kvalitou prací si získal respekt v oboru i mezinárodní věhlas. Je i oblíbeným učitelem a působí mj. v oborových radách doktorských studijních programů několika fakult UK. V letech 2003–2019 vedl Katedru teologické etiky ETF UK a po více než dvě desetiletí se podílel na vedení fakulty.


Podílel se na založení a vybudování katedry sociální práce, řadu let jako její vedoucí. Několik období zastával funkci proděkana pro studium a proděkana pro rozvoj a v letech 2010–2014 vedl fakultu jako její děkan. Zlatou medaili UK obdržel za celoživotní přínos k rozvoji vědy v oblasti teologie a etiky i ocenění jeho zásluh o dlouhodobé utváření akademického života na Univerzitě Karlově.   • prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru gynekologie a porodnictví a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Rob je mezinárodně uznávaným onkogynekologem a přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV. Po promoci v roce 1983 nastoupil na Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Beroun. Od  roku 1986 působil na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN jako odborný pracovník a postupně získal 1. a 2. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a atestaci z klinické onkologie. Ve svém profesním životě se zaměřil na obor klinické onkologie zejména na onkogynekologii.  Od roku 1996 působil na 2. LF UK a FN Motol.  V roce 2016 se pak stal přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV a vedoucím katedry Gynekologie a porodnictví na 3. LF UK, kde dodnes působí.


Jeho vědecké práce jsou většinou zaměřeny na problematiku léčení zhoubných nádorů u žen a inovativní postupy zejména v chirurgické léčbě a zapojení imunoterapie v léčbě zhoubných nádorů. Za průkopnické práce lze považovat méně radikální operační postupy u cervikálních karcinomů. Byl hlavním řešitelem několika grantů, za něž byla dvakrát udělena cena ministra zdravotnictví. Jeho práce mají bezmála 3 000 citací, hodnota H-indexu je 29. Profesor Rob je respektovaným odborníkem, kterým měl hlavní roli při vzniku a rozvoji subspecializace onkogynekologie v ČR a vzniku onkogynekologických center. Je i oblíbeným vyučujícím a školitelem.  • prof MUDr. Richard Rokyta, DrSc.  (3. LF UK) obdržel historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyziologie a patologické fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Rokyta  je emeritním přednostou Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK. Po promoci nastoupil jako odborný asistent na Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni, kde působil dvacet let. V roce 1982 se stal přednostou tehdy ještě Fyziologického ústavu Lékařské fakulty hygienické, dnešní 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přednostou byl celkem 27 let a na Ústavu fyziologie 3. LF UK stále aktivně působí. Na fakultě zastával i řadu akademických funkcí. Byl rovněž předsedou České lékařské akademie (2011–2021), která sdružuje nejvýznamnější vědce v oboru lékařských věd.


Profesor Rokyta je předním českým fyziologem s mezinárodním přesahem, jeho odborným zájmem je především výzkum bolesti. Je i oblíbeným pedagogem a školitelem.  Dosud působí v několika oborových radách pro doktorské studijní programy a předává své mnohaleté zkušenosti mladším kolegům a studentům.  • Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.  (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné dílo v oboru lékařské etiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověDoktor Vácha je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Dále vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Celý svůj profesní život strávil studiem evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. Navíc je aktivním knězem, v současné době je farářem Římskokatolické farnosti v Lechovicích a kaplanem Římskokatolické akademické farnosti v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Je autorem více než dvaceti knih věnovaných především problematice etiky v biologii, genetice, klinické medicíně, ale i obecným tématům morálky. Podílel se na řadě scénářů naučných, filozofických a vědu a etiku propagujících pořadů pro různé rozhlasové a televizní stanice.


Profesní dráha doktora Marka Váchy je spjata s Univerzitou Karlovou od roku 2007, kdy se stal přednostou nově koncipovaného Ústavu etiky 3. lékařské fakulty. Po rekordní čtyři po sobě jdoucí funkční období (2010–2022) působil jako mimořádně oblíbený a respektovaný předseda akademického senátu 3. LF UK. V roce 2022 se stal poradcem ministra zdravotnictví. Vedle role pedagoga, vědce a kněze je i aktivním propagátorem vědy ve veřejném prostoru.


Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír ŠigutSdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám