• Aktuality

Aktuality

13. února 2023

Je třeba nastavit trvale udržitelné hospodaření Filozofické fakulty UK

Reakce vedení Univerzity Karlovy na prohlášení Akademického senátu FF UK ke mzdové situaci na Filozofické fakultě

Prioritou vedení Univerzity Karlovy (UK) je aktivní postoj k nutnému zlepšení financování vysokých škol nejen v oblasti mezd, ale i s ohledem na celkové bezproblémové fungování všech fakult a součástí. Primární příčinou současné situace je podfinancování vysokého školství, kdy navzdory částečnému navýšení financí v posledních letech začíná být tento sektor, na rozdíl od např. regionálního školství, nekonkurenceschopný.


Současné vedení univerzity si je této situace vědomo a okamžitě po svém nástupu v průběhu roku 2022 začalo na situaci upozorňovat nejen příslušné vládní činitele, ale i další zainteresované subjekty. Vedení UK se snaží maximálně konstruktivně napomáhat zlepšení současné situace a své požadavky jasně legitimizovat s odkazem na vývoj ekonomiky a externích dopadů na příjmovou oblast vysokých škol a jejích zaměstnanců.


Situací na Filozofické fakultě UK (FF UK) se vedení univerzity pochopitelně intenzivně věnuje, nicméně je nutné zdůraznit, že rozdělování prostředků uvnitř univerzity je každoročně výsledkem celouniverzitního konsensu mezi všemi fakultami. Rozdělení prostředků tak musí být v souladu nejen s vnitřní legislativou, ale zejména se zákonem o vysokých školách, podléhá jasně daným schvalovacím procesům, a fakultní mzdová politika je pak primárně v kompetenci vedení fakult.


Vedení Univerzity Karlovy od svého nástupu monitoruje mzdovou oblast napříč univerzitou a již téměř rok funguje pracovní skupina pro ekonomiku UK, která se mj. zabývá právě otázkou mezd napříč univerzitou, a to včetně datových zdrojů, aby se diskuze v rámci univerzity, i vůči MŠMT, odkazovala na reálná data a nikoli dojmy. Ve vztahu k současné ekonomické situaci FF UK činí vedení Univerzity Karlovy významné kroky k posílení materiálně technického zázemí FF UK, a to zejména plánovaným posílením investičních záměrů fakulty dalece přesahujícím původně alokované částky, např. jasně byl deklarován návrh na posílení finančních zdrojů nezbytných pro rekonstrukci budovy v Opletalově ulici v Praze v řádu nižších stovek milionů Kč. Bez této intervence by s velkou pravděpodobností FF UK rekonstrukci nemohla provést, příp. by musela pokrýt tyto nemalé náklady ze svých vlastních zdrojů.


Deklarace AS FF UK je natolik závažná, že vedení Univerzity Karlovy požádá v dohledné době vedení FF UK o přípravu plánu na zefektivnění současného fungování FF UK, návrhů opatření a revizi rozsahu uskutečňované vzdělávací činnosti a jejího potřebného zajištění pro udržení akreditace. Zároveň si je vedení univerzity vědomo složité aktuální fakultní situace, nejen po stránce finanční, ale i systematické a strukturní. Obdobné diskuzi je ostatně vedení UK otevřeno i v případně jiných fakult, pokud to jejich vedení považuje za žádoucí. Stávku na akademické půdě však považuje vedení univerzity za krajní řešení v případě, že se vyčerpají veškeré možnosti vzájemné komunikace a vyzývá naopak k smysluplné a konstruktivní diskuzi, kterou tato závažná problematika nepochybně a zcela evidentně vyžaduje. Vedení UK je připraveno maximálně pomoci vedení FF UK s přípravou strategického plánu do budoucích let, aby bylo nastaveno trvale udržitelné financování. S vedením FF UK a příslušnými orgány státní správy bude zároveň zahájen dialog k identifikaci studijních programů FF UK, které naplňují zcela jasnou společenskou potřebnost a které tak pro své nezbytné zabezpečení potřebují dodatečné financování ze státního rozpočtu na základě jasně stanoveného a dlouhodobého plánu.


Vedení Univerzity Karlovy rovněž považuje za naprosto zásadní, aby tyto otázky financování řešilo primárně Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, a to zejména s ohledem na rozevírající se nůžky v oblasti financování regionálního a vysokého školství. Vedení UK je na tuto konstruktivní diskusi připraveno.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám