• Aktuality

Aktuality

19. října 2023

Vědecká rada ocenila významné osobnosti UK

Vědecká rada na svém tradičním zasedání ocenila pamětní medailí pět významných osobností, které svoji profesní kariéru spojili s Univerzitou Karlovou. Prorektor Jan Kuklík také předal prestižní Cenu Dimitrise N. Chorafase za nejlepší disertační práci.Na říjnové vědecké radě byli oceněni:


  • prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (FF UK) - zlatá medaile za významné dílo v oboru klasické filologie, řeckých a latinských studií a vědeckou a pedagogickou činnost na UKProfesorka Mouchová, emeritní profesorka Univerzity Karlovy, je přední osobností české klasické filologie, překladatelkou z klasických jazyků a mezinárodně uznávanou badatelkou v oblasti latinského jazyka a antické historie. Profesorce Mouchové se navzdory nelehkým historickým okolnostem podařilo vytvořit osobité vědecké dílo, které zanechává výraznou stopu i v mezinárodním bádání. Jejím nejvýraznějším přínosem je spojení lingvistické perspektivy, inspirované pražským strukturalismem, s historiografickým textovým materiálem. Díky stipendijnímu pobytu Humboldtovy nadace v Bonnu (v letech 1967–1968) vstoupila do kontaktu s mezinárodní skupinou odborníků na římskou historiografii, s níž spolupracovala na dálku i za normalizace a v jejíž řadě sborníků publikovala rozsáhlé studie.


Po celou svou aktivní dráhu usilovala také o to, aby klasická filologie nezůstala akademickou disciplínou, ale aby byla ve spojení s národní kulturou. Přeložila z latiny i starořečtiny úctyhodnou řadu převážně historiografických děl. Profesorka Mouchová vychovala několik generací českých klasických filologů, učitelů latiny, starořečtiny a historie. Výrazně přispěla k zintenzivnění a podstatnému zkvalitnění výuky latiny a příbuzných oborů a celkové popularizaci oboru.


  • prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (PF UK) - stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj oboru pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, zejména v naplňování mezinárodního renomé tohoto oboruProfesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Jan Pichrt je vedoucím Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Jako řešitel či spoluřešitel se podílí na řadě grantových, často mezinárodních projektů. Je také autorem či spoluautorem mnoha publikací zejména z oblasti pracovního práva; některé z nich byly vydány v několika evropských zemí. Od roku 2006 se podílí na tvorbě prestižní International Encyclopaedia of Laws, v rámci které publikoval svoji monografii European Works Council Czech Republic (2006, 2010 a 2020) a jako první autor se podílel na tvorbě monografie Labour Law in the Czech Republic (2009, 2015 a 2018). V roce 2017 byl předsedou organizačního výboru XII. evropského regionálního kongresu ISLSSL, který se konal na půdě UK za účasti více než 260 účastníků z celého světa. Je také předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.


Při obdržení ocenění profesor Pichrt vyzdvihl práci celého týmu na Právnické fakultě UK a také poděkoval své trpělivé manželce. "Jen doufám, že snad okamžik, kdy okolo začínají padat medaile, nepředznamenává už také pomalu končící kariéru," zavtipkoval mezi přítomnými.


  • doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (FF UK) získal stříbrnou medaili za jeho významnou práci v oboru hebraistiky, vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověDocent Sládek se zabývá raně novověkou židovskou kulturou, především rabínskou literaturou a židovskou knižní kulturou v období po objevu knihtisku. V letech 2014–2023 stál v čele Katedry Blízkého východu, kde garantuje magisterský i doktorský program židovských studií. Od roku 2020 je členem senátu FF UK a od roku 2022 členem jeho předsednictva. Od roku 2018 působí jako člen Hospodářské komise a od téhož roku je i členem vědecké rady FF UK. Stejně aktivně se podílí i na rozvíjení mezinárodní akademických struktur.

V letech 2014–2023 působil jako člen výkonného výboru European Association for Jewish Studies a důležité vazby udržuje i s Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies při University of Pennsylvania nebo Harvard University, na nichž působil v rámci řady fellowshipů, nebo s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě, na niž je zván přednášet.


Je autorem mnoha vědeckých studií publikovaných v prestižních oborových zahraničních platformách, včetně asi té nejprestižnější, Jewish Quarterly Review. Jeho bohatá publikační činnost svědčí o tom, že je právem považován za světově uznávaného odborníka na hebrejský knihtisk a židovskou raně novověkou knižní kulturu.


  • prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (PF UK) obdržel stříbrnou medaili za za zásluhy o rozvoj mezinárodního práva s přihlédnutím k jeho dlouholetému působení ve fakultních orgánech a v institucích Organizace spojených národůProfesor mezinárodního práva, garant doktorského studijního programu Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo. Ve své vědecké práci se zabývá teoretickými problémy mezinárodního práva veřejného, jeho kodifikací, odpovědností státu, jakož i některými aspekty mezinárodní ochrany lidských práv a mezinárodního investičního práva. Publikuje rozsáhle ve svém oboru v ČR i v zahraničí, popř. v mezinárodních publikacích v angličtině a francouzštině. Patří mezi akademické pracovníky s mezinárodní excelencí. V letech 1997–2023 byl vedoucím Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2006–2014 byl proděkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech V letech 2012–2020 byl členem a zvláštním zpravodajem Komise OSN pro mezinárodní právo, z toho v letech 2019–2020 jeho předsedou. Nositel francouzského řádu Chevalier de l´Ordre National du Mérite a Stříbrné medaile Antonína rytíře Randy Jednoty českých právníků.


Na říjnovém zasedání také byla slavnostně předána Cena Dimitrise N. Chorafase, kterou získala PharmDr. Ivone Cristina Igreja e Sa, Ph.D., z Farmaceutické fakulty UK za disertační práci s názvem Modulation of cholesterol and bile acid metabolism via soluble endoglin and pharmacotherapy.Prestižní mezinárodní cenu každoročně uděluje stejnojmenná nadace ve spolupráci s izraelským Weizmannovým institutem nadějným Ph.D. absolventům a absolventkám.


Oceněná práce v oblasti farmakologie a toxikologie se soustředila na výzkum jaterního metabolismu cholesterolu a žlučových kyselin. Výzkum byl zaměřen zejména na nealkoholickou steatohepatitidu (NASH), agresivní formu tukového onemocnění jater, pro niž zatím neexistuje účinná léčba. Výsledky výzkumu ukazují, že rozpustný endoglin může být užitečným biomarkerem pro jaterní onemocnění a může otevřít nové možnosti pro léčbu a diagnostiku těchto chorob.


Text: Pavla Hubálková

Foto: Hynek Glos

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám