• Aktuality

Aktuality

12. prosince 2023

27 nových profesorských titulů pro osobnosti Univerzity Karlovy

Prezident republiky Petr Pavel na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol podepsal dne 27. listopadu 2023 jmenovací dekrety nových profesorek a profesorů. A o patnáct dnů později – 12. prosince 2023 jim je spolu s ministrem Mikulášem Bekem ve Velké aule Karolina osobně předal. Ze sedmdesáti dvou jmenovaných profesorek a profesorů si profesorský dekret převzalo celkem dvacet sedm osobností z Univerzity Karlovy.  Prolog: Přivítání rektorkou


Než se tak stalo, pozvala „ty své“ – nově jmenované za Karlovku – ke krátkému setkání, slavnostnímu přípitku a společné fotografii Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy, aby jim poděkovala a připojila osobní přání: „Ať vás stále těší vaše akademická práce. U příležitosti adventu vám přeji též hodně zdraví a štěstí a nechť svátky vánoční prožijete se svými nejbližšími, v pohodě a radosti. Těším se na setkávání s vámi na naší akademické půdě,“ pozdravila nové držitele dekretů profesorka Králíčková.

Slova rektorky pak doplnil bonmotem Jan Kuklík, prorektor UK pro akademické kvalifikace: „Nejdříve jsem vás poznal prostřednictvím spisů, později jsme se poznali osobně. Jsem rád, že jste dnes tady. Je to potvrzení, že šlo o setkání úspěšné,“ rozesmál přítomné a dokreslil tak pohodovou atmosféru uvozující sváteční akt profesor Kuklík.
Velká aula Karolina se 12. prosince zaplnila téměř do posledního místa, aby s úderem desáté mohl začít slavnostní nástup rektorek a rektorů veřejných vysokých škol, následovaný zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo prezidentem republiky.

Slavnostní ceremoniál řídila Radka Wildová, vrchní ředitelka Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), která přivítala i další významné hosty: Ondřeje Andryse, státního tajemníka MŠMT, Roberta Plagu, předsedu rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a Milana Pospíšila, předsedu Rady vysokých škol.
Naděje, mír, přátelství a láska


Jako první prohovořila k zúčastněným Milena Králíčková, jednak z titulu předsedkyně České konference rektorů, a současně z pozice nejvyšší představitelky Univerzity Karlovy a hostitelky aktu jmenování.

„Být titulován profesorkou nebo profesorem není jen projevem uznání ve vašem oboru. Je rovněž ujištěním: člověk, který dosáhl výjimečných výsledků na vysoké škole, bude odborným i mravním poradcem, čímž prospěje kultivaci naší společnosti v mnoha různých ohledech,“ uvedla rektorka Králíčková. Úkol nových profesorů připodobnila k pastýřské povinnosti související se zapalováním třetí, tedy pastýřské adventní svíce, jež nás čeká o nadcházející neděli. „Máte nepsanou povinnost poskytovat erudovaný názor v rámci své odborné expertizy. Hlasitě a bez známek zbabělosti. Bohužel, stále více našich spoluobčanů i politiků propadá iluzi, že jenom většinový názor je ten pravdivý. Nikdo z nás nechce sklouznout do průměrnosti, která nás zbavuje zodpovědnosti za naše rozhodnutí,“ zaznělo z úst rektorky Králíčkové.


Připomněla též, že: „Naději, mír, přátelství a lásku, které Tomáš Akvinský považoval za základní božské ctnosti, naše společnost stále potřebuje. Proto potřebuje všechny vás, abyste jako světlo adventních svící tyto ctnosti rozšiřovali ve svém okolí.“ V závěru svého projevu poděkovala všem, kdož ve společnosti podporují lidi dobré vůle, neboť – jak uvedla – věří, že jedině tak lze bránit svobodu i společné evropské hodnoty. „Sláva na výsostech bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle,“ ocitovala Milena Králíčková část Lukášova vánočního evangelia a připojila osobní přání požehnaných Vánoc.


Kéž vás jednou vaši žáci přerostou


Již podruhé byl předáním nových rektorských dekretů pověřen prezident Petr Pavel. Než tak učinil, připomněl, že získáním dekretů profesní cesta zdaleka nekončí: „Nyní přichází etapa, kdy je třeba předávat vědění ostatním, zajistit jeho kontinuitu a další rozvoj. Pomáhat mladé nastupující generaci vědců a kolegů, motivovat studenty k touze po poznání, kreativitě a badatelské originalitě. Dobrý profesor se pozná i podle toho, že jej jednou jeho žáci přerostou. Což je důkazem, že dokáže být silným, inspirujícím a motivujícím osobním vzorem. A tak vám s nejlepšími úmysly přeji, ať vás jednou vaši žáci přerostou,“ popřál prezident Pavel.


„Mnozí z vás si možná ani nepřipouští, jakou autoritou může být vysokoškolský profesor pro širokou veřejnost. Jste to vy, jejichž hlasy by měly být ve veřejném prostoru ještě více slyšet. Jinak přenecháme místo pro manipulátory, dezinformátory a nositele bludů, jejichž vliv v dnešní době, bohužel, povážlivě stoupá,“ řekl dále Petr Pavel. A prozradil též, že předání profesorských dekretů vnímá jako symbolický moment, kterým může vyjádřit, nakolik je – pro něj osobně – vzdělání klíčovou a nenahraditelnou hodnotou.


Vysoké školství na pevnějších a modernějších základech


V Karolinu se v rámci slavnostního dopoledne nad budoucností českého vysokého školství krátce zamyslel ministr Mikuláš Bek.

Zástupce vlády věří, že chystaná opatření pomohou lépe reagovat na změny odehrávající se za zdmi akademického světa. „Čtvrtstoletí, které uplynulo od přijetí současného vysokoškolského zákona, přineslo řadu podstatných proměn. Česká republika má dnes více vysokých škol, fakult i akademických pracovníků. Počty studentů jsou znatelně vyšší a samotné studium přestalo být výsadou nemnoha vyvolených. V jistém smyslu jsme ale ve stejné situaci jako tenkrát: I my si dnes musíme položit otázku, jaké vzdělání chceme nastupující studentské generaci nabídnout. A to nejen s ohledem na její zájmy, ale také na legitimní očekávání všech dalších částí společnosti, včetně zaměstnavatelů,“ má jasno ministr Bek.


Ministr dále vysoké školy vyzval: „Potřebujeme lépe vyprofilované profesní školství. Musíme věnovat systematičtější pozornost rozvoji akademické a výzkumné excelence. Mnohem pečlivěji než doposud, musíme přesně definovat potřeby státu.“ Konstatoval, že následující léta budou vyžadovat odvahu a odhodlání ke spolupráci: „Věřím, že díky společnému úsilí budeme schopni postavit vysoké školství na pevnějších a modernějších základech. A právě k tomu můžete výrazně přispět i vy; s jmenovacími dekrety převezmete i velkou míru odpovědnosti za vzdělávání nastupujících generací,“ uzavřel své vystoupení ministr školství.


Novými profesorkami a profesory Univerzity Karlovy se s účinností od 29. listopadu 2023 stali a dne 12. prosince 2023 jmenovací dekrety převzali:


 • prof. MUDr. Soňa Balogová, Ph.D. (1. LF) v oboru nukleární medicína

  působí na Klinice nukleární medicíny Univerzity Komenského v Bratislavě a Onkologického ústavu sv. Alžběty, s. r. o.

 • prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. (1. LF) v oboru lékařská psychologie • prof. MUDr. Martina Bielaszewska, CSc. (1. LF) v oboru lékařská imunologie a mikrobiologie

  působí ve Státním zdravotním ústavu Praha – Národní referenční laboratoři pro E. coli shigely

 • prof. MUDr. Filip Čečka, Ph.D. (LFHK) v oboru chirurgie

  působí na katedře chirurgie LF v Hradci Králové UK • doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (MFF) v oboru fyzika – subjaderná fyzika

  působí na Institute of Particle and Nuclear Physics MFF UK

 • prof. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (FSV) v oboru moderní dějiny

  působí na Institutu ekonomických studií FSV UK • prof. MUDr. František Duška, Ph.D. (3. LF) v oboru anesteziologie a intenzivní medicína

  působí na Klinice anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

 • prof. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. (1. LF) v oboru vnitřní nemoci

  působí na II. interní klinice – Klinice kardiologie a angiologie, 1. LF UK • prof. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. (1. LF) v oboru neurologie

  působí na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

 • prof. MUDr. Roman Chmel, Ph.D. (2. LF) v oboru gynekologie a porodnictví

  působí na Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF UK a FN Motol • prof. MUDr. Jan Janota, Ph.D. (2. LF) v oboru pediatrie

  působí na Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF a FN Motol a na Novorozeneckém oddělení s JIP Fakultní Thomayerovy nemocnice

 • prof. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. (MFF) v oboru fyzika – subjaderná fyzika

  působí na Institute of Particle and Nuclear Physics MFF UK • prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. (FSV) v oboru moderní dějiny

  působí na Institutu mezinárodních studií FSV UK

 • prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. (LFHK) v oboru chirurgie

  působí na Neurologické klinice VN Ostrava a na LF Ostravské univerzity • prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (PřF) v oboru biochemie

  působí na katedře biochemie PřF UK a je prorektorkou pro studijní záležitosti UK

 • prof. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. (LFP) v oboru zobrazovací metody v lékařství

  působí na Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň • prof. RNDr. František Němec, Ph.D. (MFF) v oboru fyzika – fyzika plazmatu

  působí na katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK

 • prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (PřF) v oboru sociální geografie a regionální rozvoj

  působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK • prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (PřF) v oboru sociální geografie a regionální rozvoj

  působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

 • prof. MUDr. David Pavlišta, Ph.D. (1. LF) v oboru gynekologie a porodnictví

  působí na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze • prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. (3.LF) v oboru neurologie

  působí na Neurologické klinice 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

 • prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (FTVS) v oboru kinantropologie

  působí na Klinice rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV v Praze • prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. (LFHK) v oboru onkologie

  působí na Radioterapeutické a onkologické klinice 3. LF UK a FNKV v Praze

 • prof. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D. (PřF) v oboru anorganická chemie

  působí na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích • prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. (PedF) v oboru pedagogika

  působí na katedře pedagogiky PedF UK

 • prof. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. (1. LF) v oboru vnitřní nemoci

  působí na Revmatologickém ústavu a Revmatologické klinice 1. LF UK

 • prof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. (1. LF) v oboru otorinolaryngologie

  působí na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostravské univerzityPár přání za všechny jmenované


Příležitost pronést projev za všechny nově jmenované dostal profesor Daniel Nemrava z Univerzity Palackého v Olomouci.

Kromě vyjádření díků vyslovil i několik přání, ku příkladu: „...Aby se znovu naplnil pojem Universitas – Universitas Magistrorum et Scholarium – tedy společenství učitelů a studentů. Abychom si pod tíhou dosaženého nejvyššího titulu uvědomili, že naším posláním je ještě stále něco zásadnějšího a ušlechtilejšího, než jen produkování lidských zdrojů či shánění financí pro naše pracoviště. Přeji si, aby se diskuze na našich univezitách nevedly tolik o rozpočtu a užitečnosti oboru, a aby kvalitu a světovost naší práce nehodnotily soukromé agentury. Kéž by náš kritický hlas rezonoval silněji i mimo zdi univerzit. Neměli bychom být zahleděni do svých úzkých specializací a pro nedostatek času směřovat k čím dál sofistikovanějšímu nástroji dneška – umělé inteligenci,“ přeje si profesor Nemrava.


Vyjádřil rovněž poděkování všem nejbližším, kteří s novými profesorkami a profesory intenzivně prožívali akademické – a jak trefně pojmenoval – mnohdy i značně turbulentní období. „Nesmíme zapomenout ani na kolegy doktorandy. Studenty, kterým nejen předáváme své zkušenosti, ale od kterých se také mnohé učíme a čerpáme inspiraci. Všem jmenovaným přeji hodně úspěchů v další akademické práci a hodně štěstí v osobním životě. A všem přítomným lidem klidný adventní čas a příjemné prožití vánočních svátků,“ uzavřel své vystoupení olomoucký profesor.A zatímco úvod a podstatnou část slavnostního programu hudebně podkreslily tóny varhan, na něž hrál Jan Kalfus, dvorní varhaník Univerzity Karlovy, závěr patřil vystoupení Ančerlova kvarteta. Předvedlo Allegro ma non troppo Antonína Dvořáka a koledu Adeste fideles.


Text: Marcela Uhlíková

Foto: Michal Novotný

Datum: 12. 12. 2023

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám