• Aktuality

Aktuality


23. září 2020

Organizace výuky a studia aktuálně (23. 9. 2020)

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat

Roušky

Upozorňujeme, že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.9. 2020 jsou od 18. 9. 2020  roušky povinné  ve všech vnitřních prostorech vysokých škol, s výjimkou vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Povinnost nosit roušku se nevztahuje na přednášející.


Opatření týkající se kolejí (povinnost mít zakryté dýchací cesty ve společných prostorách) a menz zůstávají v platnosti.


Základní informace - Zkouškové období a výuka

Dále upozorňujeme, že dle Nařízení HSHMP č. 12/2020 ze dne 18.9. 2020 ( s působností pro hlavní město Prahu) a Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 21. 9. 2020 ( s působností pro Plzeňský kraj) je zakázána osobní přítomnost studentů při výuce. Tento zákaz se nevztahuje na:


 • individuální návštěvy knihoven a studoven; 

 • individuální konzultace;

 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

 • klinickou a praktickou výuku a praxi

Z uvedených důvodů proto budovy fakult zůstávají pro studenty po celou dobu účinnosti opatření přístupné.


Opatření jsou účinná:


 • do 31.10.2020 pro území hlavního města Prahy

 • do 23. 10. 2020 pro Plzeňský kraj.

Žádné z dosud vydaných opatření nemá působnost pro Královehradecký kraj.


Akademické obřady

Imatrikulace

V případě zrušení imatrikulačního obřadu budou studenti podepisovat imatrikulační slib na studijním oddělení fakulty bez nutnosti konání slavnostního imatrikulačního aktu.


Promoce

V daném okamžiku je konání promocí stále možné v režimu hromadných akcí.


V případě zrušení promocí z důvodu epidemiologické situace budou mít studenti možnost vyzvednout si diplom na příslušné fakultě. Absolventi, kteří se budou chtít zúčastnit promoce v náhradním termínu později (až to epidemiologická situace dovolí), budou mít dále možnost zúčastnit se promoce v náhradním termínu, který bude včas oznámen.


Bakalářské promoce plánované na měsíc říjen 2020 se z důvodu větší kapacity a tím zachování větších hygienických opatření (rozestupy, sezení všech hostů) přesouvají z Profesního domu do prostor Karolina.


O případném zrušení akademických obřadů budou studenti, respektive absolventi včas informováni.


Studenti studující studijní programy v cizím jazyce

Za účelem umožnění zahájení studia všech našich studentů byla pro ty přijaté uchazeče, kteří se z objektivních a prokazatelných důvodů nemohou včas fyzicky dostavit, ve Studijním informačním systému zprovozněna možnost distančního zápisu. O této skutečnosti budou uchazeči informováni fakultou.


Nový požadavek u žádostí o vízum za účelem vzdělávacích aktivit od 13. 7. 2020 – nový potřebný podklad „Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit“ vystaví fakulta Univerzity Karlovy svým přijatým uchazečům a zašle spolu s ostatními podklady k dispozici před pohovorem na zastupitelském úřadu.


Kurzy celoživotního vzdělávání

Nařízení hygienických stanic nemá, dle našeho názoru, přímý dosah na programy celoživotního vzdělávání poskytované rektorátem i fakultami.


Doporučujeme ale, aby garanti kurzů zvážili různé možnosti – posuny zahájení kurzů, realizace kurzů v distanční podobě apod. Rozhodnutí o formátu a konání kurzu je v kompetenci garanta příslušného kurzu/programu.


Kurzy U3V se přesouvají pouze do distanční formy výuky.


Koleje a menzy

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 (dále jen „nařízení“) došlo od 21. 9. 2020 k omezení prezenční výuky na vysokých školách v Praze a to do 31. 10. 2020. V Plzni došlo k omezení prezenční formy studia od 24. 9. 2020 do 31. 10. 2020 na základě Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č.5/2020. Toto nařízení se netýká fakult Univerzity Karlovy, působících mimo Hl. m. Praha a Plzeň, tudíž ani kolejí. Koleje i přes tyto nařízení zůstavují v provozu.


Nástupy na koleje vzhledem k aktuálnímu nařízení jsou pro Hl. m. Praha a Plzeň posunuty až do 1. 11. 2020. Žadatel o ubytování může k ubytování na kolej nastoupit kdykoliv v posunutém termínu. Rezervace se nestornuje a zůstane v platnosti do 1. 11. 2020. Kolejné začne ubytovaný hradit až po nástupu na kolej ode dne nástupu a podpisu Smlouvy o ubytování. Studenti, kteří si již rezervovali termín nástupů na koleje, můžou také využít nabídku posunutých nástupů na koleje. Rezervační systém pro rezervování nástupů bude opětovně spuštěn koncem měsíce říjen. 


Studentům, kteří k ubytování ještě nenastoupili, ale již provedli platbu kolejného za měsíc září a říjen, bude tato úhrada zúčtována v dalším období.


Studenti, kteří se nastěhovali k ubytování po 14. 9. 2020 a z důvodu omezení prezenční výuky v Praze a Plzni, nenavštěvují praktické vyučování, můžou ukončit pobyt, tj. ukončit Smlouvu o ubytování bez výpovědní lhůty a sankcí. A to za podmínky, že studentovi bude vytvořena nová rezervace platná od 1. 11. 2020 na stávající koleji. Uhrazena dlouhodobá finanční záloha, případně platba kolejného bude přeúčtována na novou platnou rezervaci. Podmínkou pro ukončení Smlouvy o ubytování je srovnání všech neuhrazených plateb vůči KaM UK.


Výdej průkazů UK

Centra výdeje karet UK fungují bez omezení. Aktuální otevírací dobu všech center najdete na webových stránkách.


Při čekání na výdej průkazu je v hlavním výdejním centru v Celetné 13 možné vyzvednout si pořadový lístek a pořadí čísel sledovat na webu https://cuni.cz/UK-3249.html mimo prostory budovy. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.


Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v Celetné 13 je přístupná návštěvníkům. 4


Poradny Centra Carolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. 5


Výcviková střediska

Výcviková střediska se pro konání sportovních kurzů, soustředění, seznamovacích kurzů a dalších forem výuky a aktivit po dobu účinnosti nařízení (opatření) uzavírají.Sportovní centrum Hostivař

Sportovní centrum Hostivař zůstává otevřeno pro individuální formy sportovních aktivit. Výuka tělesné výchovy se v souladu s nařízením (opatřením) ruší v prezenční formě.


V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na . 6


1. Obecná pravidla výuky + FAQ k zohlednění dopadů covid-19 na organizaci výuky (14. 9. 2020)

Obecná pravidla výuky

 • distanční výuka je možná jen v těch případech, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací (vnějšími okolnostmi jsou například omezení účasti studentů na výuce, nemožnost vykonávat praxe, vyučující v rizikové skupině apod.)

 • o zavedení možnosti distanční formy výuky na fakultě rozhoduje děkan

 • o zavedení možnosti distanční formy výuky konkrétního studijního předmětu rozhoduje garant studijního předmětu po domluvě s garantem studijního programu

 • garant studijního programu rozhodne, které studijní předměty (nebo jejich části) lze v případě objektivních vnějších okolností znemožňujících prezenční výuku plnohodnotně uskutečňovat prostřednictvím distančního vzdělávání; u předmětů, kde je distanční výuka nemožná (např. práce v laboratoři, na speciálním pracovišti) fakulta zajistí, že student bude moci plnit studijní povinnosti do konce akademického roku

 • využívat vhodné nástroje pro distanční výuku (kontakty: Centrum podpory e-learningu ( , , ), včetně metod, které umožní studentům komunikaci s vyučujícím a umožní poskytovat studentům zpětnou vazbu

 • je nutné dbát na zachování rovných podmínek pro studenty v případě konání zkoušek (vč. státních závěrečných zkoušek)

 • je nutné důsledně a včas informovat studenty o podmínkách a průběhu státních závěrečných zkoušek

 • monitorovat a pravidelně vyhodnocovat distanční výuku (z pohledu studentů i vyučujících)

 • vzhledem k požadavku Národního akreditačního úřadu o informování vysokou školou o rozsahu distančního vzdělávání je třeba, aby garant studijního programu informoval RUK o uskutečňování výuky. Garant bude k poskytnutí informací vyzván prostřednictvím stručného dotazníku ve studijním informačním systému. Poskytnuté informace budou sloužit jako podklad pro informování NAÚ, které bude zajišťovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK

 • programy CŽC a U3V mohou být realizovány v distanční formě.

FAQ k zohlednění dopadů covid-19 na organizaci výuky

1. Co patří mezi objektivní důvody, ve kterých je možné převést výuku do distanční formy?

 • Jedná se například o situace, kdy je vyučující v karanténě, onemocněl COVID-19, studenti jsou v karanténě nebo nemocní, ve skupině jsou studenti, kteří se nemohou na výuku fyzicky dostavit, protože jsou v zahraničí a podobně.

 • Vždy je však nutné posoudit individuální případy – například pokud garant předmětu může zajistit jiného vyučujícího pro prezenční výuku, tak by toto řešení mělo mít vždy přednost před převodem do distanční formy.

2. Studijní program připravuje na výkon regulovaného povolání. Jak to bude s praxemi?

 • Primárně je nezbytné držet prezenční formu výuky. Pokud to charakter praxe umožňuje, doporučujeme pokusit se realizovat ji distanční formou (např. využití videonahrávek atd.) nebo individuálně (místo skupinové praxe). Pokud z důvodu vnějších okolností nebude možné praxi uskutečnit v plné míře v požadovaném rozsahu, bude garant o těchto okolnostech informovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK, který zajistí případnou součinnost s příslušným regulačním orgánem ve věci možných modifikací jeho požadavků.

3. Student se ocitl v karanténě, je nutné pro něj zajistit distanční formu jinak prezenčně organizované výuky?

 • Ano, v případech studentů nacházejících se v karanténě je na vyučujícím, aby vytvořil podmínky umožňující další zapojení studenta do výuky, např. využil hybridních či přímo distančních forem výuky a informoval studenta o podmínkách absolvování daného předmětu, pokud v důsledku změny formy došlo k jejich změně. Student je povinen udržovat kontakt s vyučujícím a vyučující je povinen reagovat na podněty studentů. Pokud má například studijní předmět více paralelek, může se student účastnit té, která probíhá v distanční či hybridní formě.

4. Vyučující studijního předmětu se vrátil z karantény a opět může začít prezenční výuku, případně skupině studentů skončila karanténa a mohou se opět účastnit výuky prezenčně – lze měnit jednou stanovenou distanční formu výuky zpět na prezenční?

 • Ano, tato změna je po poradě s garantem studijního programu možná. Je třeba nicméně o této skutečnosti prokazatelně informovat studenty, a to včetně případné změny podmínek absolvování daného předmětu. V případě studentů v karanténě je pak nutné udržet i distanční či hybridní formu výuky. Vzhledem k požadavku Národního akreditačního úřadu o informování vysokou školou o rozsahu distančního vzdělávání je třeba, aby garant studijního programu informoval RUK o uskutečňování výuky. Garant bude k poskytnutí informací vyzván prostřednictvím stručného dotazníku ve studijním informačním systému. Poskytnuté informace budou sloužit jako podklad pro informování NAÚ, které bude zajišťovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK.

5. Ze skupiny 20 studentů se nachází v karanténě 10 osob, jedná se již o hranici nutnou pro přechod celé výuky do distanční formy studia?

 • Není stanoven jednotný limit poměru osob v karanténě, rozhodující je stanovisko odpovědné osoby – vyučujícího – s ohledem na charakter daného předmětu.

6. Lze stále vykonávat státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací distanční formou?

 • Distanční státní závěrečnou zkoušku lze konat distančně podle zákona č. 188/2020 Sb. (se zveřejněním odkazu), a to pouze za předpokladu, že existují objektivní vnější okolnosti, které neumožňují konání prezenčním způsobem (např. u zahraničních studentů). Distanční forma SZZ je tak pouze výjimečná a ojedinělá.

 • Podle stanoviska MŠMT zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, neklade zásadní překážky pro konání SZZ distančně, pokud bude dodržena komisionálnost a veřejnost (zveřejnění linku, nikoliv nahrávání).

 • O distančním uskutečňování je nezbytné informovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK v rámci poskytování informací za účelem sběru dat pro NAÚ, ke kterému budou garanti vyzýváni.

7. Uchazeč oznámil, že se nemůže dostavit z objektivních důvodů na zápis do studia.

 • V tomto případě lze využít institutu distančního zápisu. V případě následné neschopnosti se účastnit výuky je třeba zohlednit tuto skutečnost v organizaci výuky.


2. Informace pro studenty - před začátkem semestru (9. 9. 2020)

Překlad do ČZJ 7

 • zkontrolujte aktuálnost svých kontaktních údajů v SISu (telefon, e-mail, číslo účtu)

 • zjistěte si, kdo je Váš/Vaše studijní referent/ka a jaké má studijní oddělení úřední hodiny

 • zjistěte si, jaké jsou podmínky pro splnění zapsaných předmětů a jestli existuje i alternativa pro případ přechodu na distanční vzdělávání. Pokud taková alternativa v sylabu uvedená není, zeptejte se na ni vyučujícího, případně garanta studijního programu


3. Informace pro studenty - během semestru - pro případ přechodu na distanční nebo hybridní formu výuky (9. 9. 2020)

Překlad do ČZJ 8

 • pokud nemáte doma počítač či dostatečné technické vybavení, kontaktujte fakultu nebo (Centrum Carolina půjčuje technické vybavení studentům ekonomicky znevýhodněným či studentům se speciálními potřebami).

 • zkontrolujte, že máte funkční kontakty na všechny své vyučující a studijní referenty/ky (zpravidla funkční e-mail). Pokud vyučující kontakt na sebe neuvede, zeptejte se na první hodině semestru, na jaké platformě nebo na jaké e-mailové adrese je možné jej vzdáleně kontaktovat

 • zkontrolujte si, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře

 • zkontrolujte si, zda se nezměnil způsob zakončení Vámi zapsaných předmětů

 • sledujte pravidelně webové stránky univerzity i Vaší fakulty, kde se vždy dozvíte aktuální informace

 • nebojte se v případě dotazů obrátit na své vyučující a na studijní oddělení

 • poskytujte zpětnou vazbu svým vyučujícím – jen tak se dozvědí, zda je jejich výuka kvalitní a efektivní

 • jakékoliv problémy (onemocnění či podezření na něj, karanténu, technické problémy, nemožnost kontaktovat vyučujícího, problémy s plněním studijních povinností apod.) řešte se svými vyučujícími, případně garanty studijního programu nebo studijním oddělením co nejdříve, dokud je možné najít řešení

 • v případě psychických problémů se obraťte na fakultní nebo univerzitní poradnu

 • pokud zjistíte, že jste pozitivní na COVID-19, nahlaste to své fakultě a pokud bydlíte na koleji, tak také vedoucí Vaší koleje, aby bylo možné přijmout další opatření pro ochranu studentů i zaměstnanců univerzity

 • Mějte na paměti, že jsme všichni na stejné lodi a společně to zvládneme.


4. Aktuálně platné podmínky pobytu a dokumenty ke vstupu pro zahraniční uchazeče či studenty (23. 9. 2020)

Od pondělí 21. září 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.  Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Testy lze podstoupit přímo na letišti Václava Havla, bližší informace najdete zde. Zaměstnanci  studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.
Studenti ze Slovenska prozatím nadále mohou mezi Českem a Slovenskem cestovat bez nutnosti karantény či předkládání testů. Stejná výjimka se týká i pedagogů a výzkumníků.


Podrobnější informace najdete na stránkách slovenského ministerstva vnitra.


Na slovenské občany přijíždějící do Česka se dle platných nařízení Ministerstva vnitra ČR žádná omezení nevztahují.


5. Kontakty a důležité odkazy

Testování

Zaměstnanci a studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde.


Důležité kontakty

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky (pondělí–pátek 9–16 hod).


Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.

Kontaktní osoby na fakultách a součástech Univerzity Karlovy

Složení týmu a kontakty (bez titulů, pozice)


Fakulta

Jméno

Email

Telefon

KTF

Eva Procházková

737 272 242

ETF

Eva Svobodová

604 535 193

HTF

Jiří Navrátil

773 791 542

PF

David Kohout

221 005 334

1.LF

Eva Žáková

606 248 810

2.LF

Milan Trojánek

728 417 055

3.LF

Jiří Beneš

603 479 070

LF PL

Dana Müllerová

606 369 999

LF HK

Jiří Manďák

777 602 677

FaF

Hana Krieglerová

495 067 429

FaF

Kateřina Duspivová

Lenka Vlčková  

Lenka Doová

495 067 641

495 067 300

495 067 241

FF

PřF

Karel Mozr

602 740 635

MFF

Tomáš Jančák

Dana Macharová

Dana Lanková

951 551 298

951 551 254

951 551 414

PedF

Tomáš Bederka

607 860 106

PedF

Ivana Kočová

725 243 170

FSV

Ondřej Blažek

Lukáš Budín

222 112 136

222 112 254

FTVS

Radim Zelenka

603 170 774

FHS

Pavla Šínová

251 080 212

ÚJOP

N Karolinum

Petr Valo

602 450 191

ÚDAUK

C Krystal

Ú knihovna

Radka Římanová

603 912 002

CERGE

Ondřej Rydval

601 301 247Poznámky

4

Chill out zóna UK Point

https://youtu.be/7dOxj20wke05

Poradny Centra Carolina

https://youtu.be/Zjg0XyHKIvc6

Sportovní centrum Hostivař

https://youtu.be/-UxGclJpdJU7

Informace pro studenty - před začátkem semestru https://youtu.be/NGB2qhYEd7U

8

Informace pro studenty - během semestru - pro případ přechodu na distanční nebo hybridní formu výuky https://youtu.be/BLb7tj5iQNE


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám