• Aktuality

Aktuality

22. dubna 2021

Organizace výuky a studia (12. 4. 2021)

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat. 1


Překlady do Českého znakového jazyka (ČZJ) naleznete v poznámkách - jsou označeny za jednotlivými odstavci. 2

Základní informace - Zkouškové období a výuka

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, které upravuje omezení v oblasti školství od 12. dubna 2021 do odvolání,


se omezuje:

 • provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na

    a. 

  účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

    b. 

  účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

    c. 

  konání přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti.


To znamená, že:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

 • pro lékařské fakulty, FaF a učitelské studijní programy platí výjimky klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud,

 • je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 20 přítomných osob,

 • je možné konat individuální konzultace (1 na 1).


Zpěv a sportovní činnosti jsou jako součást vzdělávání povoleny pouze ve studijních programech, ve kterých je zpěv/sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu. Zpěv je pak povolen za přítomnosti nejvýše 6 studentů v místnosti.


Od 12. 4. odpadá zákaz pohybu mezi okresy, studenti tedy již pro cesty na fakultu nebudou potřebovat potvrzení o účasti na vzdělávání, ani čestné prohlášení.


Na základě mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN jsou vnitřní prostory vysokých škol od 12. 4. 2021 zařazeny na seznam míst, kde je nutné mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. (Dosud bylo možné mít respirátor nebo chirurgickou roušku).


Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.


Tato povinnost se nevztahuje na studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).5


 V otázce přípravy letního semestru akademického roku 2020/2021 platí, že:

 • přednášky a početnější výukové aktivity je s ohledem na epidemiologickou situaci vhodné připravovat distančně

 • méně početnější skupiny (seminární apod.) bude potřeba v průběhu semestru pravděpodobně uskutečňovat hybridně, tedy sledovat možnosti dané epidemiologickou situací a mít připravenou prezenční možnost výuky se „zálohou“ její distanční formy, s tím, že

 • prezenční aktivity se studenty vnímá UK nadále jako klíčové a zásadní.6


Provoz studijních oddělení – fakultám bylo doporučeno komunikovat a priori elektronicky i v rámci vyhlášených úředních hodin. Studentům proto doporučujeme sledovat pokyny na webových stránkách studijních oddělení jednotlivých fakult. 7


Opatření PES  - protiepidemický systém PES, znázorňující epidemickou situaci v ČR a z ní vyplývající protikoronavirová opatření na základě aktuálních dat o vývoji pandemie covidu-19 v České republice – naleznete pro oblast VŠ zde.8


Akademické obřady

S ohledem na vývoj situace a ochranná opatření vlády s bojem proti epidemii nemoci Covid-19 bylo rozhodnuto o zrušení termínů všech promocí do konce května 2021. Další postup bude záviset na aktuální situaci a platných ochranných opatření. Uvedené platí též pro imatrikulace.

Imatrikulace

V případě zrušení imatrikulačního obřadu budou studenti podepisovat imatrikulační slib na studijním oddělení fakulty bez nutnosti konání slavnostního imatrikulačního aktu.


Promoce

V případě zrušení promoce budou diplomy absolventům předávány prostřednictvím studijních oddělení fakult a náhradní termíny promocí budou zrealizovány dle vývoje epidemiologické situace, jakmile to bude možné. Nejdříve však od ledna do dubna 2021. Náhradní termín bude absolventům včas oznámen.


Absolventi si mohou své diplomy převzít po předchozí dohodě s fakultou od data původně plánované promoce. V  případě společných rigorózních promocí po předchozí domluvě s oddělením dokladů a matrik RUK a v případě společných doktorských promocí po předchozí domluvě s oddělením doktorského studia RUK.9


Studenti studující studijní programy v cizím jazyce

Za účelem umožnění zahájení studia všech našich studentů byla pro ty přijaté uchazeče, kteří se z objektivních a prokazatelných důvodů nemohou včas fyzicky dostavit, ve Studijním informačním systému zprovozněna možnost distančního zápisu. O této skutečnosti budou uchazeči informováni fakultou.


Nový požadavek u žádostí o vízum za účelem vzdělávacích aktivit od 13. 7. 2020 – nový potřebný podklad „Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit“ je oprávněna vystavit fakulta Univerzity Karlovy svým přijatým uchazečům a zašle spolu s ostatními podklady k dispozici před pohovorem na zastupitelském úřadu. 10


Kurzy celoživotního vzdělávání

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, se s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání, zakazuje osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole.


Koleje a menzy

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 (dále jen „nařízení“) došlo od 21. 9. 2020 k omezení prezenční výuky na vysokých školách v Praze a to do 31. 10. 2020. V Plzni došlo k omezení prezenční formy studia od 24. 9. 2020 do 31. 10. 2020 na základě Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č.5/2020. Toto nařízení se netýká fakult Univerzity Karlovy, působících mimo Hl. m. Praha a Plzeň, tudíž ani kolejí. Koleje i přes tyto nařízení zůstavují v provozu.


Nástupy na koleje vzhledem k aktuálnímu nařízení jsou pro Hl. m. Praha a Plzeň posunuty až do 1. 11. 2020. Žadatel o ubytování může k ubytování na kolej nastoupit kdykoliv v posunutém termínu. Rezervace se nestornuje a zůstane v platnosti do 1. 11. 2020. Kolejné začne ubytovaný hradit až po nástupu na kolej ode dne nástupu a podpisu Smlouvy o ubytování. Studenti, kteří si již rezervovali termín nástupů na koleje, můžou také využít nabídku posunutých nástupů na koleje. Rezervační systém pro rezervování nástupů bude opětovně spuštěn koncem měsíce říjen. 


Studentům, kteří k ubytování ještě nenastoupili, ale již provedli platbu kolejného za měsíc září a říjen, bude tato úhrada zúčtována v dalším období.


Studenti, kteří se nastěhovali k ubytování po 14. 9. 2020 a z důvodu omezení prezenční výuky v Praze a Plzni, nenavštěvují praktické vyučování, můžou ukončit pobyt, tj. ukončit Smlouvu o ubytování bez výpovědní lhůty a sankcí. A to za podmínky, že studentovi bude vytvořena nová rezervace platná od 1. 11. 2020 na stávající koleji. Uhrazena dlouhodobá finanční záloha, případně platba kolejného bude přeúčtována na novou platnou rezervaci. Podmínkou pro ukončení Smlouvy o ubytování je srovnání všech neuhrazených plateb vůči KaM UK. 12


Výdej průkazů UK

Centra výdeje karet UK fungují v omezeném režimu. Aktuální otevírací dobu všech center najdete na webových stránkách https://cuni.cz/UK-3249.html . 


Rezervační systém v hlavním výdejním centru v Celetné 13 není spuštěn. 13


Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v Celetné 13 je uzavřená. 14


Poradny Centra Carolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. 15


Výcviková střediska

Výcviková střediska se pro konání sportovních kurzů, soustředění, seznamovacích kurzů a dalších forem výuky a aktivit po dobu účinnosti nařízení (opatření) uzavírají. 16


Sportovní centrum Hostivař

Sportovní centrum Hostivař zůstává otevřeno pro individuální formy sportovních aktivit. Výuka tělesné výchovy se v souladu s nařízením (opatřením) ruší v prezenční formě.


V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na . 17


Aktuální situace kolem částečného obnovení výuky (22. 4. 2021)

Vážené studentky, vážení studenti,


dovolte nám vás touto cestou informovat o aktuální situaci kolem částečného obnovení výuky. Prosím, věnujte tomuto sdělení zvýšenou pozornost. 


Na základě usnesení vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021, kterým bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřeno vydáním mimořádných opatření, kterými bude (mimo jiné) upraven provoz a chod vysokých škol a také povinnost testování studentů vysokých škol v návaznosti na povolený rozsah výuky. Na podkladě tohoto usnesení byla vydána dvě mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která tvoří Přílohu č. 1 k usnesení vlády (mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol) a Přílohu č. 2 (mimořádné opatření o testování studentů vysokých škol).


Od 26. 4. 2021 platí, že osobní přítomnosti studentů je možná: 


  a. 

na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků, 

  b. 

na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  c. 

 na účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),

  d. 

na účast při zkouškách za účasti max. 10 osob v místnosti a na účast na přijímacích zkouškách za účasti max. 20 osob v místnosti.

 

Zda k obnovení výuky dochází i ve vašem konkrétním případě, budete upozorněni ze strany fakulty. Pokud se tak stane a vaše výuka bude od 26. 4. 2021 probíhat, bude možné se jí osobně účastnit pouze za předpokladu:


 • že nemáte žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň jste podstoupil RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti).

 

Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které:


 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. V takovém případě si vyplňte toto čestné prohlášení, nebo

 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Pro tyto účely slouží jako potvrzení toto čestné prohlášení, nebo

 • mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. – Jinak řečeno, pokud si test uděláte na veřejném odběrovém místě, je pro účely osobní přítomnosti na výuce platný 48 hodin. 

Proces testování:

Preventivní testování pro studenty se, pokud vaše fakulta nestanoví jinak, provádí na Albertově v odběrovém centru UK ve Studničkově ulici. Testování je možné pouze po předchozí rezervaci a bude probíhat od soboty 24. 4. 2021 od 9.00h. Rezervaci je možné vytvořit skrze rezervační systém na stránce https://testovani.cuni.cz/, který bude pro studenty otevřen od pátku 23. 4. od 7.00h. Po provedení rezervace si, prosím, vyplňte a vytiskněte toto potvrzení. Pokud nemáte možnost tisku, potvrzení bude možné vyplnit i fyzicky v testovacím centru před samotným testem. Testování se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní.  Pro účely rezervace a potvrzení se číslem zaměstnance rozumí číslo průkazu ISIC. 


V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu pozitivní, předá vysoká škola studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. V případě, že je výsledek testu pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory vysoké školy nebo jiného místa, ve kterém probíhá vzdělávání, a prostory ubytovacího zařízení vysoké školy; nelze-li jinak, nemusí opustit ubytovací zařízení.


Odběrové centrum na Albertově bude v provozu denně, o víkendech v čase 9.00 – 16.00h a v pracovní dny mezi 7.00 – 17.00h. Ve čtvrtek 29. 4. 2021 bude navíc k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK mobilní testovací tým po celý den před Kolejí Hvězda (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému). V pátek 30. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK po celý den před Kolejí Otava (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému). Rezervaci na tyto mobilní týmy naleznete na stejné adrese jako rezervaci na Albertov pod záložkou „Mobilní centra“ a tam klikněte na „Hvězda (studenti)“ a „Otava (studenti)“. 


Děkujeme za spolupráci a zároveň prosíme o pochopení v případě komplikací. Systém se nastavuje v řádech několika málo dní na bezprecedentní kapacitu až 10 000 testů týdně.


Pracovní povinnost studentů

Univerzita Karlova  poskytuje maximální součinnost v rámci  plnění pracovní povinnosti, jež byla  studentům vysokých škol uložena vládou České republiky  k zajištění poskytování zdravotních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky


Milé studentky, milí studenti, 

vezměte prosím na vědomí, že pracovní povinnost  byla  Usnesením vlády č. 248 ze dne 5. března 2021 uložena studentům:


 • čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol, 

 • všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole, třetích a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání na střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon onelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie, 

 • všech ročníků, s výjimkou posledního, prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program, 

 a to pro zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 


Zákonná úprava:

Problematiku pracovní povinnosti žáků a studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Podle tohoto zákona je  student studující ve zmiňovaných oborech studia ve věku od 18 let do věku 62 let povinen:

 • uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a uloženou pracovní povinnost vykonávat.


Obsah, rozsah a místo prací stanoví studentovi pracovním příkazem hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy. Po ukončení pracovní povinnosti bude studentům vydáno potvrzení, které mimo jiné musí obsahovat poučení o peněžní náhradě.


Pracovní povinnosti nepodléhají studenti, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:

 • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké;

 • zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury;

 • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.


Výjimku studentovi může také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.


Student je oprávněn plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem.


Pokud student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman nebo primátor).


Za konání pracovní povinnosti náleží studentovi peněžní náhrada, kterou vyplácí orgán, který rozhodl o uložení povinnosti. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu. V případě, že nebude možno určit výši peněžní náhrady dohodou nebo postupem podle občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce.


 Sankce za neplnění povinností ze strany fyzických osob:


 • za neuposlechnutí výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč.

 • za nesplnění povinnosti vykonávat uloženou pracovní povinnost lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Seznam oborů – Usnesení vlády č. 248

 

Fakulta

Studijní program

Studijní obor

1.LF, 2.LF, 3.LF, LF HK, LFP

Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství

1.LF

Specializace ve zdravotnictví 

Adiktologie

1.LF 

Adiktologie

Adiktologie

3.LF

Specializace ve zdravotnictví

Dentální hygienistka

1.LF

Specializace ve zdravotnictví

Ergoterapie

1.LF

Ergoterapie

Ergoterapie

1.LF, 2.LF, 3.LF, FTVS

Specializace ve zdravotnictví

Fyzioterapie

2. LF 

Fyzioterapie

Fyzioterapie

3.LF

Intenzivní péče

Intenzivní péče 

3. LF 

Dentální hygiena

Dentální hygiena

3. LF 

Nutriční terapie

Nutriční terapie

3. LF 

Všeobecné ošetřovatelství 

Všeobecné ošetřovatelství

1.LF

Nutriční terapie

Nutriční terapie

1.LF

Porodní asistence

Porodní asistentka

1.LF

Porodní asistence

Porodní asistence

FF, PedF

Psychologie

Psychologie

PedF

Psychologie

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

3.LF

Specializace ve zdravotnictví

Veřejné zdravotnictví 

3.LF. LF HK

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra

FaF

Zdravotnická bioanalytika

Zdravotní laborant

FaF

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

FaF

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

 

Tito studenti mohou zůstat ubytováni na kolejích a vyčkat na jejich případné zapojení do pracovního výkonu ve zdravotnických či sociálních zařízeních.


Seznam všech studentů, na které se vztahuje pracovní povinnost byl předán primátorovi hlavního města Prahy a hejtmanům Plzeňského a Královehradeckého kraje. 


V případech, kdy studenti již pomáhají a fakultám byla v době odeslání seznamů tato skutečnost  známa, byla tato informace u příslušných studentů v seznamech rovněž uvedena.


Upozornění:


Vážené studentky, vážení studenti,

pokud již pomáháte a fakultě jste tuto skutečnost sdělili do 8. 3., pak berte sdělení obsažené v emailu, který jste v předchozích dnech obdrželi přes SIS (předmět: Pracovní povinnost) pouze pro informaci. Není pravděpodobné, že budete povoláni, pro případ, kdyby se tak stalo, můžete informace z tohoto e-mailu použít.


Prosíme studentky a studenty, aby byli v případě potřeby k dispozici.


Rigorózní řízení – změny od 1. 1. 2021

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela Rigorózního řádu Univerzity Karlovy: (odkaz na české a anglické znění): 


Novela výslovně umožňuje uskutečňovat státní rigorózní zkoušky zcela či částečně distančně a dále prodlužuje lhůtu pro vykonání státní rigorózní zkoušky všem uchazečům, kterým tato lhůta měla končit 1. ledna 2021 až 30. června 2021, a to do 1. července 2021.18


Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021)

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vysokoškolského zákona (č. 495/2020 Sb.), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe. Vysoké školy mohou například využívat distanční formu výuky a zkoušek, upravovat harmonogram akademického roku a podmínky přijímacího řízení. 19


V uplynulém roce umožňoval vysokým školám změny ve výuce, přijímacím řízení i v organizaci akademického roku zvláštní zákon (č. 188/2020 Sb.), který byl však aplikovatelný pouze v roce 2020. Nová úprava přináší změny, které bude možné využívat v budoucnu při krizových opatřeních podle krizového zákona, v případě mimořádných opatření nebo v případech, kdy je přítomnost studentů ve škole omezena. Podmínkou je však vydání rozhodnutí Ministerstvem školství, které určí rozsah i dobu, po kterou je možné tyto odchylky využít. 20


MŠMT vydalo toto rozhodnutí pro Univerzitu Karlovu dne 4. ledna 2021. Univerzita může oprávnění využívat do 31. března 2021 v plném rozsahu za předpokladu, že budou stále v platnosti krizová či mimořádná opatření. 21


Na základě tohoto rozhodnutí mohou vysoké školy přejít na distanční vzdělávání, distanční zkoušky, státní zkoušky i státní rigorózní zkoušky bez ohledu na akreditovanou formu studia studijního programu. Při distančních státních zkouškách zůstává podmínka, že v případě, že není zajištěna její veřejnost, musí být nahráván audiovizuální záznam, který se uchovává po dobu 5 let. 22


Fakulty budou mít při mimořádných situacích pravomoc změnit způsob, kritéria i termín pro přijímání uchazečů. Za běžných podmínek musí znát zájemci o studium podmínky pro přijetí nejméně čtyři měsíce před lhůtou pro podávání přihlášek, v době krize by se mohly změnit do 15. dne před konáním zkoušek. Kvůli případným změnám v maturitách či státnicích a průtahům v uznávání předchozího vzdělání z ciziny je novelou dána možnost v rozhodnutí o přijetí stanovit lhůtu pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání, a to až do 90 dnů od zápisu do studia. 23Obecná pravidla výuky + FAQ k zohlednění dopadů covid-19 na organizaci výuky (14. 9. 2020)

Obecná pravidla výuky

 • distanční výuka je možná jen v těch případech, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací (vnějšími okolnostmi jsou například omezení účasti studentů na výuce, nemožnost vykonávat praxe, vyučující v rizikové skupině apod.)

 • o zavedení možnosti distanční formy výuky na fakultě rozhoduje děkan

 • o zavedení možnosti distanční formy výuky konkrétního studijního předmětu rozhoduje garant studijního předmětu po domluvě s garantem studijního programu

 • garant studijního programu rozhodne, které studijní předměty (nebo jejich části) lze v případě objektivních vnějších okolností znemožňujících prezenční výuku plnohodnotně uskutečňovat prostřednictvím distančního vzdělávání; u předmětů, kde je distanční výuka nemožná (např. práce v laboratoři, na speciálním pracovišti) fakulta zajistí, že student bude moci plnit studijní povinnosti do konce akademického roku

 • využívat vhodné nástroje pro distanční výuku (kontakty: Centrum podpory e-learningu ( , , ), včetně metod, které umožní studentům komunikaci s vyučujícím a umožní poskytovat studentům zpětnou vazbu

 • je nutné dbát na zachování rovných podmínek pro studenty v případě konání zkoušek (vč. státních závěrečných zkoušek)

 • je nutné důsledně a včas informovat studenty o podmínkách a průběhu státních závěrečných zkoušek

 • monitorovat a pravidelně vyhodnocovat distanční výuku (z pohledu studentů i vyučujících)

 • vzhledem k požadavku Národního akreditačního úřadu o informování vysokou školou o rozsahu distančního vzdělávání je třeba, aby garant studijního programu informoval RUK o uskutečňování výuky. Garant bude k poskytnutí informací vyzván prostřednictvím stručného dotazníku ve studijním informačním systému. Poskytnuté informace budou sloužit jako podklad pro informování NAÚ, které bude zajišťovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK

 • programy CŽC a U3V mohou být realizovány v distanční formě.

FAQ k zohlednění dopadů covid-19 na organizaci výuky

1. Co patří mezi objektivní důvody, ve kterých je možné převést výuku do distanční formy?

 • Jedná se například o situace, kdy je vyučující v karanténě, onemocněl COVID-19, studenti jsou v karanténě nebo nemocní, ve skupině jsou studenti, kteří se nemohou na výuku fyzicky dostavit, protože jsou v zahraničí a podobně.

 • Vždy je však nutné posoudit individuální případy – například pokud garant předmětu může zajistit jiného vyučujícího pro prezenční výuku, tak by toto řešení mělo mít vždy přednost před převodem do distanční formy.

2. Studijní program připravuje na výkon regulovaného povolání. Jak to bude s praxemi?

 • Primárně je nezbytné držet prezenční formu výuky. Pokud to charakter praxe umožňuje, doporučujeme pokusit se realizovat ji distanční formou (např. využití videonahrávek atd.) nebo individuálně (místo skupinové praxe). Pokud z důvodu vnějších okolností nebude možné praxi uskutečnit v plné míře v požadovaném rozsahu, bude garant o těchto okolnostech informovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK, který zajistí případnou součinnost s příslušným regulačním orgánem ve věci možných modifikací jeho požadavků.

3. Student se ocitl v karanténě, je nutné pro něj zajistit distanční formu jinak prezenčně organizované výuky?

 • Ano, v případech studentů nacházejících se v karanténě je na vyučujícím, aby vytvořil podmínky umožňující další zapojení studenta do výuky, např. využil hybridních či přímo distančních forem výuky a informoval studenta o podmínkách absolvování daného předmětu, pokud v důsledku změny formy došlo k jejich změně. Student je povinen udržovat kontakt s vyučujícím a vyučující je povinen reagovat na podněty studentů. Pokud má například studijní předmět více paralelek, může se student účastnit té, která probíhá v distanční či hybridní formě.

4. Vyučující studijního předmětu se vrátil z karantény a opět může začít prezenční výuku, případně skupině studentů skončila karanténa a mohou se opět účastnit výuky prezenčně – lze měnit jednou stanovenou distanční formu výuky zpět na prezenční?

 • Ano, tato změna je po poradě s garantem studijního programu možná. Je třeba nicméně o této skutečnosti prokazatelně informovat studenty, a to včetně případné změny podmínek absolvování daného předmětu. V případě studentů v karanténě je pak nutné udržet i distanční či hybridní formu výuky. Vzhledem k požadavku Národního akreditačního úřadu o informování vysokou školou o rozsahu distančního vzdělávání je třeba, aby garant studijního programu informoval RUK o uskutečňování výuky. Garant bude k poskytnutí informací vyzván prostřednictvím stručného dotazníku ve studijním informačním systému. Poskytnuté informace budou sloužit jako podklad pro informování NAÚ, které bude zajišťovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK.

5. Ze skupiny 20 studentů se nachází v karanténě 10 osob, jedná se již o hranici nutnou pro přechod celé výuky do distanční formy studia?

 • Není stanoven jednotný limit poměru osob v karanténě, rozhodující je stanovisko odpovědné osoby – vyučujícího – s ohledem na charakter daného předmětu.

6. Lze stále vykonávat státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací distanční formou?

 • Distanční státní závěrečnou zkoušku lze konat distančně podle zákona č. 188/2020 Sb. (se zveřejněním odkazu), a to pouze za předpokladu, že existují objektivní vnější okolnosti, které neumožňují konání prezenčním způsobem (např. u zahraničních studentů). Distanční forma SZZ je tak pouze výjimečná a ojedinělá.

 • Podle stanoviska MŠMT zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, neklade zásadní překážky pro konání SZZ distančně, pokud bude dodržena komisionálnost a veřejnost (zveřejnění linku, nikoliv nahrávání).

 • O distančním uskutečňování je nezbytné informovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK v rámci poskytování informací za účelem sběru dat pro NAÚ, ke kterému budou garanti vyzýváni.

7. Uchazeč oznámil, že se nemůže dostavit z objektivních důvodů na zápis do studia.

 • V tomto případě lze využít institutu distančního zápisu. V případě následné neschopnosti se účastnit výuky je třeba zohlednit tuto skutečnost v organizaci výuky.


Informace pro studenty - před začátkem semestru (9. 9. 2020)

Překlad do ČZJ 24

 • zkontrolujte aktuálnost svých kontaktních údajů v SISu (telefon, e-mail, číslo účtu)

 • zjistěte si, kdo je Váš/Vaše studijní referent/ka a jaké má studijní oddělení úřední hodiny

 • zjistěte si, jaké jsou podmínky pro splnění zapsaných předmětů a jestli existuje i alternativa pro případ přechodu na distanční vzdělávání. Pokud taková alternativa v sylabu uvedená není, zeptejte se na ni vyučujícího, případně garanta studijního programu


Informace pro studenty - během semestru - pro případ přechodu na distanční nebo hybridní formu výuky (9. 9. 2020)

Překlad do ČZJ 25

 • pokud nemáte doma počítač či dostatečné technické vybavení, kontaktujte fakultu nebo (Centrum Carolina půjčuje technické vybavení studentům ekonomicky znevýhodněným či studentům se speciálními potřebami).

 • zkontrolujte, že máte funkční kontakty na všechny své vyučující a studijní referenty/ky (zpravidla funkční e-mail). Pokud vyučující kontakt na sebe neuvede, zeptejte se na první hodině semestru, na jaké platformě nebo na jaké e-mailové adrese je možné jej vzdáleně kontaktovat

 • zkontrolujte si, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře

 • zkontrolujte si, zda se nezměnil způsob zakončení Vámi zapsaných předmětů

 • sledujte pravidelně webové stránky univerzity i Vaší fakulty, kde se vždy dozvíte aktuální informace

 • nebojte se v případě dotazů obrátit na své vyučující a na studijní oddělení

 • poskytujte zpětnou vazbu svým vyučujícím – jen tak se dozvědí, zda je jejich výuka kvalitní a efektivní

 • jakékoliv problémy (onemocnění či podezření na něj, karanténu, technické problémy, nemožnost kontaktovat vyučujícího, problémy s plněním studijních povinností apod.) řešte se svými vyučujícími, případně garanty studijního programu nebo studijním oddělením co nejdříve, dokud je možné najít řešení

 • v případě psychických problémů se obraťte na fakultní nebo univerzitní poradnu

 • pokud zjistíte, že jste pozitivní na COVID-19, nahlaste to své fakultě a pokud bydlíte na koleji, tak také vedoucí Vaší koleje, aby bylo možné přijmout další opatření pro ochranu studentů i zaměstnanců univerzity

 • Mějte na paměti, že jsme všichni na stejné lodi a společně to zvládneme.


Aktuálně platné podmínky pobytu a dokumenty ke vstupu pro zahraniční uchazeče či studenty (12. 4 . 2021)

Od 3.12. 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. 


S účinností od pátku 5. února 2021 se nově zavádí tzv. tmavě červená - vysoce riziková - kategorie zemí, na cesty z nichž se budou aplikovat nejpřísnější epidemiologická opatření. To znamená povinné předložení prvního PCR testu ne staršího než 72 hodin před započetím cesty a následně druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve pátý den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 


 V případě cest z oranžových a červených zemí bude povinnost předložit před vstupem antigenní test ne starší než 24 hodin před odjezdem, nebo PCR test ne starší než 72 hodin před odjezdem. V případě červených zemí pak musí osoba podstoupit druhý PCR test provedený v ČR (lze provést i dříve než pátý den). Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.


Výsledek testu je nutné doručit místně příslušné hygienické stanici.  Testy lze podstoupit přímo na letišti Václava Havla, bližší informace najdete zde. Zaměstnanci  studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.
Kontakty a důležité odkazy

Testování

Zaměstnanci a studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde.


Důležité kontakty

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky

pondělí–čtvrtek 9 - 16 hod, pátek 9 - 15 hod).


Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.

Kontaktní osoby na fakultách a součástech Univerzity Karlovy

Složení týmu a kontakty (bez titulů, pozice)


Fakulta

Jméno

Email

Telefon

KTF

Eva Procházková

737 272 242

ETF

Eva Svobodová

604 535 193

HTF

Jiří Navrátil

773 791 542

PF

David Kohout

221 005 334

1.LF

Eva Žáková

606 248 810

2.LF

Milan Trojánek

728 417 055

3.LF

Jiří Beneš

603 479 070

LF PL

Dana Müllerová

606 369 999

LF HK

Jiří Manďák

777 602 677

FaF

Hana Krieglerová

495 067 429

FaF

Kateřina Duspivová

Lenka Vlčková  

Lenka Doová

495 067 641

495 067 300

495 067 241

FF

PřF

Karel Mozr

602 740 635

MFF

Tomáš Jančák

Dana Macharová

Dana Lanková

951 551 298

951 551 254

951 551 414

PedF

Tomáš Bederka

607 860 106

PedF

Ivana Kočová

725 243 170

FSV

Ondřej Blažek

Lukáš Budín

222 112 136

222 112 254

FTVS

Radim Zelenka

603 170 774

FHS

Pavla Šínová

251 080 212

ÚJOP

Dita Výborová

224 990 425

N Karolinum

Petr Valo

602 450 191

ÚDAUK

C Krystal

Renáta Sluková

603 385 146

Ú knihovna

Radka Římanová

603 912 002

CERGE

Ondřej Rydval

601 301 247


Aktuální kontakty na odbory rektorátu UK

Odbor

Kontaktní linka

Centrum pro otázky životního prostředí

220 199 471

Bezpečnostní odbor

224 491 286

Ekonomický odbor

224 491 332, 224 491 331

Odbor výstavby

224 491 322, 224 491 299

Odbor veřejných zakázek

224 491 361, 224 491 734

Odbor vnitřního auditu a kontroly

224 491 509, 224 491 502

Centrum celoživotního vzdělávání

224 491 679, 778 111 424

Odbor projektové podpory

224 491 557, 224 491 399

Centrum pro teoretická studia

222 220 671

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

224 491 288, 224 491 576

Právní odbor

224 491 363, 224 491 499

Odbor vnějších vztahů

224 491 248, 224 491 656, 224 491 455

Odbor pro vědu a výzkum

224 491 290, 224 491 768

Ústřední knihovna

224 491 966, 224 491 370

Centrum pro přenos poznatků a technologií

224 491 508, 224 491 225 (sekretariát)

Kvestor

224 491 316, 224 491 317

Ústav dějin UK a Archiv UK

224 491 463

Oddělení analýz a strategií

224 491 770, 224 491 522

Oddělení spisové služby (podatelna RUK)

224 491 742, 224 491 282

Nakladatelství Karolinum

224 491 276

Odbor zahraničních vztahů

224 491 301, 224 491 710

Odbor pro studium a záležitosti studentů

• agenda poplatků spojených se studiem

• agenda uznávání zahraničního vzdělání           

• agenda dokladů a matrik                                    

• agenda doktorského studia                       

224 491 803, 224 491 260

224 491 179

224 491 627

224 491 261

224 491 667

Sekretariát rektora / Kancléř

224 491 900, 224 491 314

Ústav výpočetní techniky

224 491 647, 224 491 555

Organizační odbor

224 491 249, 224 249 700

Správa budov a zařízení

224 491 544

Koleje a menzy

224 930 250

Personální odbor

224 491 243

UK POINT - Infolinka

224 491 850
Poznámky

1

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat.

https://youtu.be/rfYMwH9QMKo

2

Překlady do Českého znakového jazyka (ČZJ) naleznete v poznámkách - jsou označeny za jednotlivými odstavci. https://youtu.be/RqQSG9fP6vg

7

Provoz studijních oddělení – fakultám bylo doporučeno komunikovat a priori elektronicky i v rámci vyhlášených úředních hodin. Studentům proto doporučujeme sledovat pokyny na webových stránkách studijních oddělení jednotlivých fakult.

https://youtu.be/opBBa33-JuI8

Opatření PES  - protiepidemický systém PES, znázorňující epidemickou situaci v ČR a z ní vyplývající protikoronavirová opatření na základě aktuálních dat o vývoji pandemie covidu-19 v České republice – naleznete pro oblast VŠ zde.

https://youtu.be/GkmGPIMNICY


10

Studenti studující studijní programy v cizím jazyce - https://youtu.be/KowYTOAqYxk

12

Koleje a menzy: https://youtu.be/hzY_ZXOP9Us


13

Výdej průkazů UK - https://youtu.be/0wvS0xszBq0

15

Poradny Centra Carolina

https://youtu.be/Zjg0XyHKIvc16

Výcviková střediska - https://youtu.be/l-8xckqOfkE

17

Sportovní centrum Hostivař

https://youtu.be/-UxGclJpdJU18

Rigorózní řízení -

https://youtu.be/rvBDbYTJCjw


19

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 1 odstavec -

https://youtu.be/oUeJcKN597s


20

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 2 odstavec -

https://youtu.be/2WV4dhJFc_g

21

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 3 odstavec -

https://youtu.be/tRufZ0EWwdU


22

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 4 odstavec -

https://youtu.be/LkAAtWkBQ8Q


23

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 5 odstavec -

https://youtu.be/ufxVGXxWOe8


24

Informace pro studenty - před začátkem semestru https://youtu.be/NGB2qhYEd7U

25

Informace pro studenty - během semestru - pro případ přechodu na distanční nebo hybridní formu výuky https://youtu.be/BLb7tj5iQNE


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám