• Aktuality

Aktuality


23. března 2020

Informace pro studenty ke dni 20. 3. 2020

Překlad celého dopisu do ČZJ


Milé studentky, milí studenti,


jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné situaci se nacházíte a že toto nejisté období je pro Vás velmi složité. Pracujeme usilovně na tom, abyste i přes to mohli zdárně dokončit tento akademický rok. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s jednotlivými fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.


Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme a umožníme Vám studovat s co nejmenšími překážkami. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektorHarmonogram akademického roku

ČZJ - čas 0:00–0:57


Předpokládáme prodloužení období výuky o 1 až 4 týdny podle fakulty a typu studijního programu.


Na všech fakultách bude zkouškové období upraveno tak, aby trvalo také po celý měsíc červenec a v září pak minimálně do 18. 9.


Co se týče odevzdávání závěrečných prací, může si termín upravit (změnit či odložit) každá fakulta samostatně.


Rektorský den 6. 5. se ruší.


Zkoušky konané distanční formou

ČZJ - čas 0:57–1:10


Zkoušky a další kontroly studia předmětu lze vykonávat distanční formou.


Počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia

ČZJ - čas 1:10–1:30


Vzhledem k probíhající distanční výuce v současné době neuvažujeme o změně pravidel týkajících se počtu kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího úseku studia.


Státní závěrečné zkoušky

ČZJ - čas 1:30–2:27


V současnosti neumožňujeme konat státní závěrečné zkoušky distanční formou (např. přes videohovor). Předpokládáme, že proběhnou standardním způsobem po skončení mimořádných opatření. Pokud bude nutné státní závěrečné zkoušky odložit, budou nové termíny vyhlášeny alespoň 1 měsíc před jejich konáním.


V případě, že budou opatření trvat déle než 30 dní, zvážíme možnost konání státních závěrečných zkoušek distanční formou.


Poplatky za delší studium

ČZJ - čas 2:27–3:16


Během nouzového stavu nebudou žádné poplatky za delší studium vyměřovány.


Univerzita Karlova je názoru, že období nouzového stavu by se pro účely poplatků za delší studium nemělo započítávat do odstudované doby. V současné době intenzivně jednáme s MŠMT a ostatními veřejnými vysokými školami s cílem najít celorepublikové řešení. Pokud však nebude na takovém řešení panovat shoda, je univerzita připravena poplatky odpouštět.


Maximální doba studia

ČZJ - čas 3:16–3:44


V případě, že studentovi měla uplynout maximální doba studia v období od vyhlášení stavu nouze do konce kalendářního roku 2020, se tato maximální doba prodlužuje o 12 měsíců od data, kdy mělo k uplynutí maximální doby studia dojít.


Stipendia

ČZJ - čas 0:00–0:16


O změnách týkajících se stipendií aktuálně neuvažujeme.


Zahraniční výjezdy/stipendia (Erasmus a jiné mobility)

ČZJ - čas 0:16–2:21


V případě, že již student vycestoval a mobilita mu byla ukončena v jejím průběhu, odevzdá student po skončení krizového stavu doklady o využití finančních prostředků a bude vracet jen zbylé nevyužité prostředky poskytnutého stipendia.


Pokud student účastnící se mobility dosud nevycestoval, bude mu umožněn přesun mobility na další semestr, případně ročník.


Studenti, kteří se vrací nyní z mobility budou zapojeni do distančního studia, resp. studia organizovaného pro příslušný studijní program.


Rigorózní řízení

ČZJ - čas 2:21–3:20


Obecně platí, že lhůta pro vykonání státní rigorózní zkoušky je 4 roky od sdělení fakulty uchazeči, že jeho přihlášku schvaluje. V případě, že by uchazeči měla uplynout tato lhůta v době od vyhlášení nouzového stavu do konce kalendářního roku 2020, se tato lhůta prodlužuje o 12 měsíců od data, kdy mělo k jejímu uplynutí dojít.


Ukončování smluv z ubytování a poskytování slev z ubytování

Dle rozhodnutí krizového týmu dne 19. 3. 2020 rozhodlo KaM UK ve věci ukončování Smluv z ubytování a poskytování slev z ubytování následovně: 


Z důvodu mimořádného opatření přijatého Ministerstvem zdravotnictví ze dne 11. 3. 2020 a vyhlášení vlády o vyhlášení nouzového stavu, došlo k přijetí rozhodnutí Kolejí a menz UK ke dni 19. 3. 2020 v otázce poskytování slev z ubytování a možnosti ukončení Smluv o ubytování bez výpovědní lhůty.


Více informací naleznete zde


Informace pro uchazeče ke dni 20. 3. 2020

Překlad celého textu do ČZJ


Milé uchazečky, milí uchazeči,


jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné situaci se nacházíte a že toto nejisté období je pro Vás velmi složité. Pracujeme usilovně na tom, abyste i přesto mohli zdárně absolvovat přijímací zkoušku a mohli být přijati ke studiu na Univerzitu Karlovu. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s jednotlivými fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.


Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se letošního přijímacího řízení. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme!


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektorKvětnové a červnové termíny konání přijímacích zkoušek, stanovené v období od 10. května (včetně) a dále, zatím pro tuto chvíli platí podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkoušky, které se měly konat před datem 10. května, budou odloženy a jejich termín bude včas sdělen. Nicméně, v závislosti na vývoji krizové situace může dojít k dalším změnám. O případných změnách budete fakultami vždy informováni (prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a na webech jednotlivých fakult).


V návaznosti na zvažované posuny maturitních zkoušek upozorňujeme, že přijímací zkoušky můžete skládat, i když v tu dobu ještě nebudete mít maturitu. Tu pak musíte absolvovat před zápisem do studia na UK.


Rovněž připomínáme, že všechny termíny SCIO testů, které ještě neproběhly, byly posunuty na termíny pozdější. Více naleznete zde https://www.scio.cz/nsz/terminy a na webových stránkách jednotlivých fakult, které výsledky SCIO testů v přijímacím řízení zohledňují.


Pracovní povinnost studentů

Univerzita Karlova poskytuje maximální součinnost v rámci plnění pracovní povinnosti, jež byla studentům vysokých škol uložena vládou České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb a také poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky.


Milé studentky, milí studenti,


vezměte prosím na vědomí, že pracovní povinnost byla uložena těm z Vás, jež studujete:


  • v prezenční formě studia obor, na nějž se vztahuje § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 o sociálních službách (Usnesení vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207),

  • v pátém a šestém ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství,

  • v posledním roce studia v prezenční formě studijní program či obor vzdělání připravující na profesi:

  a. 

všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester

  b. 

dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester

  c. 

zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu zdravotnických záchranářů

  d. 

asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví (Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 220)


a to pro zajištění poskytování:


  a. 

péče v zařízeních sociálních služeb

  b. 

zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, po dobu trvání nouzového stavu.

Zákonná úprava

Problematiku pracovní povinnosti žáků a studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon.


Podle tohoto zákona je student studující ve výše zmiňovaných oborech studia ve věku od 18 let do věku 62 let povinen:


  • Uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a uloženou pracovní povinnost vykonávat.

Obsah, rozsah a místo prací stanoví studentovi pracovním příkazem hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy. Po ukončení pracovní povinnosti bude studentům vydáno potvrzení, které mimo jiné musí obsahovat poučení o peněžní náhradě.


Pracovní povinnosti nepodléhají studenti, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:


  • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké;

  • zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury;

  • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.

Výjimku studentovi může také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.


Student je oprávněn plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem.


Pokud student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman nebo primátor).


Za konání pracovní povinnosti náleží studentovi peněžní náhrada, kterou vyplácí orgán, který rozhodl o uložení povinnosti. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu. V případě, že nebude možno určit výši peněžní náhrady dohodou nebo postupem podle občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce.


Sankce za neplnění povinností ze strany fyzických osob:


  • za neuposlechnutí výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč.

  • za nesplnění povinnosti vykonávat uloženou pracovní povinnost lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Nad rámec této případné povinnosti zajišťuje univerzita pomoc prostřednictvím dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců. Bližší informace a možnost registrace naleznete zde: Nabídka a poptávka dobrovolnické pomoci


Aktuálně (stav k 20. 3. 2020, 18:30 hod.) byla Univerzita oslovena ze dvou krajů a v obou případech poskytla součinnost a předala údaje příslušných skupin studentů. V rámci Univerzity Karlovy se tato povinnost vztahuje konkrétně na studenty:


Fakulta

Studijní program

Studijní obor

ETF

Pastorační a sociální práce

Pastorační a sociální práce

ETF

Sociální práce

Pastorační a sociální práce

FF

Pedagogika

Sociální pedagogika

FF

Psychologie

Sociální psychologie

FF

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

FF

Sociální práce

Sociální práce

FF

Sociální psychologie a psychologie práce

Sociální psychologie a psychologie práce

FHS

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

FHS

Sociální politika a sociální práce

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

FHS

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

FSV

Public and Social Policy

Public and Social Policy

FSV

Sociologie

Sociologie a sociální politika

FSV

Sociologie

Veřejná a sociální politika

FSV

Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální politika

FSV

Veřejná a sociální politika

Veřejná a sociální politika

HTF

Sociální a charitativní práce

Sociální a charitativní práce

HTF

Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

HTF

Sociální práce

Sociální a charitativní práce

HTF

Specializace vpedagogice

Sociální pedagogika

LFP

Sociální lékařství

Kmenový obor: Všeobecné lékařství

PF

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

PřF

Demografie

Demografie s veřejnou a sociální politikou

PřF

Epidemiologie

Sociální epidemiologie

PřF

Sociální epidemiologie

Sociální epidemiologie


Všichni studenti oborů uvedených v tabulce byli o této skutečnosti dnes (20. 3. 2020) informování emailem.


Prosíme studentky a studenty, aby byli v případě potřeby k dispozici.
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám