Zápis ze zasedání sociální komise ze dne 29. září 2014

Přítomni: Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF), Bc. Markéta Havelková (FF), Bc. Martin Holý (HTF), Dana Humlová (2. LF), Bc. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Martin Michálek (MFF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek (FSV), Mgr. Jan Kříž (PřF),


Omluveni: Mgr. Miroslav Makajev (PF), Mgr. Roman Šolc (PřF), Bc. Veronika Trtková (PF), Bc. Michal Tuláček (PF), David Šíla (3. LF), Mgr. Ladislava Říhová (HTF), Mgr. Marek Radecki (MFF)m


Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová (RUK), Jan Kukla (PřF), PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D. (RUK), Jan Červenka (FSV), Seda Dzholdosheva (FSV)


Program:

1. Schválení programu

2. Žádost o jednorázovou finanční podporu organizace Občanské komunitní fórum, o.s. na projekt „První pražské hmyzobraní“

3. Žádost o jednorázovou finanční podporu sdružení SKOK! na projekt inscenace fyzického divadla Prechádzky v lese

4. Žádost o jednorázovou finanční podporu studentského spolku Studenti FHS o.s. na projekt Letní škola FHS UK

5. Žádost o jednorázovou finanční podporu spolku OŽIVME HOLLAR z. s. na projekt vydání publikace ku příležitosti otevření kulturních prostor v garážích budovy Hollar

6. Žádost o jednorázovou finanční podporu studentského spolku JINOnice Jinak na studentský festival JINOnice Jinak

7. Žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie UK, z.s. na organizaci Studentského Jarmarku

8. Focení na promocích

9. Ubytovací řád

10. Nový koncept financování studentských spolků

11. Střednědobý plán rozvoje kolejí

12. Studentský klub

13. Návrh Opatření rektora k poskytování stipendií na podporu ubytování v ak. roce 2014/2015

14. Různé


 

1.  Schválení programu

Schváleno tichým souhlasem.


2.  Žádost o jednorázovou finanční podporu organizace Občanské komunitní fórum, o.s. na projekt „První pražské hmyzobraní“

Nikdo ze zástupů organizace Občanské komunitní fórum, o.s. na zasedání sociální komise AS UK nedorazil. Komise vznesla na Organizaci otázky, které nebyly zodpovězeny, zároveň poukazuje na nesplnění podmínek žádosti v Opatření rektora č.7/2013 a Pravidel podpory zájmové činnosti studentů na Univerzitě Karlově v Praze


Usnesení: Sociální komise ASUK vzhledem k nesplnění formálních podmínek žádosti nedoporučuje Rektorovi podpořit podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 3. předpisu Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů žádost o jednorázovou finanční podporu organizace Občanské komunitní fórum, o.s. na projekt „První pražské hmyzobraní“.

Poměr hlasů: 9-0-0

Doporučení: Pokud Organizace chce, může doložit nové požadavky dle čl.3 předpisu Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů žádost o jednorázovou finanční podporu a dle čl.2 odst.4 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a doporučuje osobní účast a prezentaci projektu na zasedání sociální komisi AS UK.


3.  Žádost o jednorázovou finanční podporu sdružení SKOK! na projekt inscenace fyzického divadla Prechádzky v lese

Nikdo ze zástupců sdružení SKOK! na zasedání sociální komise AS UK nedorazil. Komise vznesla na Sdružení otázky, které nebyly zodpovězeny, například komisi není jasné, jestli má Sdružení vazbu na Univerzitu a jakým způsobem rozvíjí aktivitu studentů na Univerzitě dle čl.2 odst.4 bod c) Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze


Usnesení: Sociální komise ASUK nedoporučuje Rektorovi podpořit podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 3. předpisu Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů žádost o jednorázovou finanční podporu sdružení SKOK! na projekt inscenace fyzického divadla Prechádzky v lese.

Poměr hlasů: 8-0-0


Doporučení: Pokud Organizace chce, může doložit nové požadavky dle čl.3 předpisu Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů žádost o jednorázovou finanční podporu a dle čl.2 odst.4 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a doporučuje osobní účast a prezentaci projektu na zasedání sociální komisi AS UK.


4.  Žádost o jednorázovou finanční podporu studentského spolku Studenti FHS o.s. na projekt Letní škola FHS UK

Nikdo ze zástupců studentského spolku Studenti FHS o.s. ani Studentské unie UK, která žádost podávala, na zasedání sociální komise AS UK nedorazil. Komise vznesla na studentský spolek otázky, které nebyly zodpovězeny, například se komise ptá, jestli se jedná jen o akci pro akademickou obec FHS nebo je akce nadfakultní.


Usnesení: Sociální komise ASUK odložila žádost o jednorázovou finanční podporu studentského spolku Studenti FHS o.s. na projekt Letní škola FHS UK na příští zasedání a z důvodu objasnění nadfakultnosti projektu žádá osobní účast k prezentaci projektu.

Poměr hlasů: 8-0-0


5.  Žádost o jednorázovou finanční podporu spolku OŽIVME HOLLAR z. s. na projekt vydání publikace ku příležitosti otevření kulturních prostor v garážích budovy Hollar

Mgr. David Hurný, předseda komise, předal slovo zástupci spolku, Janu Červenkovi (FSV).


Jan Červenka (FSVú představil spolek OŽIVME HOLLAR z.s. a detailně popsal, jak probíhala rekonstrukce dvoru v budově Hollar na Smetanově nábřeží na Fakultě sociálních studií a ukázal fotografickou dokumentaci celé akce. OŽIVME HOLLAR z.s. žádá o finanční podporu 15 000 Kč k vydání publikace k příležitosti otevření kulturních prostor v garážích budovy Hollar.


Tisk publikace stál 38 000 Kč s DPH, grafici z Akademie umění byli zaplaceni symbolickou částkou 10 000 Kč. Celkové náklady pna vydání publikace činí 48 000Kč. 15 000 Kč spolku poskytl Institut komunikačních studií a žurnalistiky (FSV), o finanční příspěvek 15 000 Kč žádá spolek Univerzitu. Předpokládaný zisk z prodeje publikace je 25 000 Kč.


Sociální komise AS UK shledala, že zástupci spolku OŽIVME HOLLAR z.s. splňují podmínky čl.2 odst.4 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze.


Usnesení: Sociální komise ASUK doporučuje Rektorovi podpořit podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 3. předpisu Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů žádost o jednorázovou finanční podporu spolku OŽIVME HOLLAR z. s. na projekt vydání publikace ku příležitosti otevření kulturních prostor v garážích budovy Hollar.

Poměr hlasů: 9-0-0


6.  Žádost o jednorázovou finanční podporu studentského spolku JINOnice Jinak na studentský festival JINOnice Jinak

Nikdo ze zástupců studentského spolku JINOnice jinak ani Studentské unie UK, která žádost podávala, na zasedání sociální komise AS UK nedorazil. Žádost byla podána dne 22. září 2014, tedy sedm dní po uzávěrce žádostí.


Usnesení: Sociální komise ASUK odložila žádost o jednorázovou finanční podporu studentského spolku JINOnice Jinak na studentský festival JINOnice Jinak z důvodu pozdního podání žádosti a žádá osobní účast k prezentaci projektu.

Poměr hlasů:8-0-0


7.  Žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie UK, z.s. na organizaci Studentského Jarmarku

Nikdo ze zástupců Studentské unie UK na zasedání sociální komise AS UK nedorazil.


Bc. Markéta Havelková (FF) vznesla dotaz, proč SU UK žádá přes jednorázovou finanční podporu a zdůrazňuje, že částka, o kterou SU UK žádá je příliš vysoká a převyšuje limit stanovený podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze.


Usnesení: Sociální komise ASUK vzhledem k nesplnění formálních podmínek žádosti nedoporučuje Rektorovi podpořit podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 3. předpisu Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie UK, z.s. na organizaci Studentského Jarmarku.

Poměr hlasů: 8-0-0

Doporučení: Pokud Studentská unie UK, z.s. chce, může doložit nové požadavky dle čl.3 předpisu Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů žádost o jednorázovou finanční podporu a dle čl.2 odst.4 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a doporučuje osobní účast a prezentaci projektu na zasedání sociální komisi AS UK.


8.  Focení na promocích

Mgr. David Hurný, předseda komise, předal slovo Mgr. Janu Křížovi (FF).


Mgr. Jan Kříž (PřF) žádá Univerzitu, aby zhodnotila současný stav focení na promocích. On sám byl s focením na promocích velmi nespokojen. Navrhuje zjistit zpětnou vazbu absolventů.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, souhlasí, že analýza současného stavu je nutná a nebrání se vypsat nové výběrovému řízení na firmu, která by fotila na promocích. Podněty od absolventů potřebuje co nejdříve, aby bylo možné vyřešit smlouvu se současnou firmou Foto Real.


Usnesení: Sociální komise žádá vedení UK o provedení situační analýzy ve věci zajištění fotografických a audio a video záznamů na promocích a imatrikulacích, včetně zhodnocení možných alternativních způsobů zajištění těchto služeb v budoucnu. Sociální komise pověřuje Mgr. Jana Kříže (PřF) a Mgr. Martina Holého (HTF) a další zájemce z řad členů sociální komise ke spolupráci s vedením univerzity ve věci podnětů k současnému stavu zajištění fotografických a audio a video záznamů na promocích a imatrikulacích.

Počet hlasů:9-0-0


9.  Ubytovací řád

Zasedání Rady Kolejí a menz se bude konat dne 16. října 2014. Pokud budou mít senátorky a senátoři připomínky, PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, prosí o posílání připomínek na emailovou adresu: alice.tejkalova@ruk.cuni.cz


Usnesení: Sociální komise AS UK vzala informace o ubytovacím řádu na vědomí.


10. Nový koncept financování studentských spolků

Mgr. David Hurný, předseda komise, představil nový koncept financování.


Žádosti byly do této doby buď jednorázově či dlouhodobě. Studentské spolky, pokud chtěli získat finanční podporu, musely se zapojit do SUUK, aby skrz vnitřního grantového řízení SUUK měli příležitost získat podporu.


Na schůzce s dr. Tejkalovou jsme se dohodli na následujícím: nově bude možnost, aby fakultní spolky žádaly univerzitu, když bude mít projekt nadfakultní rozsah. Zároveň fakultní žádosti nebude posuzovat sociální komise, ale bude jmenována komise, kde budou dva  zástupci za sociální komisi, jeden za ekonomickou komisi, jeden člen předsednictva, plus tři osoby z rektorátu (4:3). Posuzování žádostí bude probíhat jednou za semestr a projekty budou hodnoceny body a bude sestaven žebříček, podle kterého se budou projekty podporovat do vyčerpání financí.


Druhou novinkou. Jednou za rok budou projekty procházet kontrolní komisi, aby v krátké prezentaci řekli, na co použili finanční prostředky. V kontrolní komisi bude složení ve prospěch rektorátu (4:3). Projekt bude hodnocen na základě splnil, nesplnil, splnil s výhradou.


Rozprava:

Bc. Markéta Havelková (FF) vznesla dotaz, jestli budou stanovena hodnotící kritéria?

Mgr. David Hurný, předseda komise, řekl, že ano a budou samozřejmě zveřejněna.

MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF) řekla, že by bylo vhodné vstoupit se SUUK do dialogu, aby bylo hodnocení podpory sjednocené.

Bc. Markéta Havelková (FF) dodala, že navíc vznikají nové studentské unie, které budou žádat o možnost spravovat své finance.


Až bude finální návrh připraven, komise ho dostane k projednání.


11. Střednědobý plán rozvoje kolejí

Mgr. David Hurný, předseda komise, předal slovo PhDr. Alici N. Tejkalová, Ph.D., člence kolegia rektora, aby představila Střednědobý plán rozvoje kolejí na Univerzitě. Koleje a menzy (KaM) tento plán předložili Radě KaM na srpnovém zasedání. Tento dokument bude připomínkovat Rada KaM i vedení Univerzity. Kolega Mgr. Miroslav Makajev (PF), člen Rady KaM, přeposlal tento interní materiál KaM sociální komisi AS UK bez předchozí konzultace. V současné době je tento Střednědobý plán rozvoje kolejí materiálem k diskuzi. Po projednání na Radě KaM bude finální podoba předložena Sociální komisi AS UK.


Rozprava:

Mgr. Jan Kříž (PřF) vznesl dotaz, jaký je další harmonogram projednávání tohoto dokumentu? PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, odpověděla, že dokument bude schválen buď na zasedání Rady KaM dne 16. října 2014 nebo nejpozději na listopadovém zasedání Rady KaM. Kolegium rektora v projednávání tohoto dokumentu slouží jako poradní orgán, ale nebude dokument schvalovat.


Mgr. Martin Holý (HTF) se ptá na informaci z tohoto dokumentu, který sociální komise obdržela od Mgr. Miroslava Makajeva (PF), jestli bude kolej Švehlova opravena za částku 250 mil. Kč? Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, odpověděla, že tento dokument není schválený, jedná se o materiál k diskuzi a finance na opravení koleje Švehlova nejsou.


Usnesení: Sociální komise As UK vzala informace o střednědobém plánu rozvoje kolejí na vědomí.


12.Studentský klub

Bod byl zařazen z důvodu návrhu Mgr. Romana Šolce (PřF), který se ze zasedání sociální komise omluvil. Na zasedání byla pozvána Bc. Anna Matys (FF), senátorka AS UK, která má Studentský klub v Celetné na starosti. Bc. Anna Matys  nebyla k emailově ani telefonicky k zastižení a na komisi nedorazila. Bod byl přeložen na jiné zasedání sociální komise AS UK.


13.  Návrh Opatření rektora k poskytování stipendií na podporu ubytování v ak. roce 2014/2015

Usnesení: Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Opatření rektora k poskytování stipendií na podporu ubytování v ak. roce 2014/2015 a doporučuje senátu ke schválení.

Počet hlasů: 8-0-0


14.  Různé

Bc. Markéta Havelková (FF) upozornila, že sociální komise AS UK minulý rok doporučila Rektorovi žádost Studentské unie z.s. o peníze k vnitřnímu grantovému řízení pro SUUK. Došlo však k pochybení rozdělování financí a porušení předpisů v průběhu samotného grantového řízení a navrhuje upozornit Univerzitu.


Usnesení: Komise byla upozorněna na pochybení  SUUK v minuloročním vnitřním grantovém řízní SUUK a předseda sociální komise, Mgr. David Hurný pozve zástupce SUUK jednak k vyjasnění průběhu grantového řízení v minulém roce a aby se vyjádřili, jak bude financování v grantovém řízení probíhat v budoucnu.


Zapsala:

Danka Humlová

Tajemnice Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze


Za správost:

Mgr. David Hurný

Předseda sociální komise Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze


Zápis ze zasedání sociální komise ze dne 29. září 2014_PDF
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám