Opatření rektora č. 2/2015

Název:

Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

Účinnost:

15. leden 2015Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze


Čl. 1 - Úvodní ustanovení


 1. Systém tvořený Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „UK“) a dílčími oborovými knihovnami, ústavy vědeckých informací a středisky vědeckých informací fakult a dalších součástí UK (dále jen „dílčí knihovny“) se souhrnně označuje jako Knihovna UK.

 2. Knihovna UK je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury.1


Čl. 2 - Poslání a činnost knihovny a veřejné knihovnické a informační služby


 1. Knihovna UK je specializovanou knihovnou ve smyslu § 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 2. Základním úkolem Knihovny UK je zajištění knihovnicko-informačních agend potřebných pro vzdělávací, vědeckou a další tvůrčí činnost na UK. Činnost Knihovny UK spočívá ve shromažďování, zpracovávání a uchovávání knihovního a informačního fondu v tištěné i elektronické nebo digitalizované podobě a jeho zpřístupňování prostřednictvím knihovnických a informačních služeb uživatelům Knihovny UK.

 3. Knihovna UK poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle § 4 Knihovního zákona. Knihovna UK může poskytovat i další veřejné knihovnické a informační služby; tyto další služby jsou uvedeny v provozních řádech dílčích knihoven. Poskytování těchto dalších služeb nesmí ohrozit plnění základního úkolu Knihovny UK.

 4. Základní veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně. Dílčí knihovny jsou oprávněny požadovat úhradu nákladů v případech, ve kterých tak stanoví zákon.2 Ceník úhrad nákladů je nedílnou součástí provozních řádů jednotlivých dílčích knihoven.


Čl. 3 - Meziknihovní služby


V dílčích knihovnách se realizuje meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba3; podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 4 - Evidence a revize knihovního fondu


V dílčích knihovnách se realizuje evidence a revize knihovního fondu4; podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 5 - Vyřazování knihovních dokumentů


V dílčích knihovnách se realizuje vyřazování knihovních dokumentů5; podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 6 - Ochrana knihovního fondu


V dílčích knihovnách se realizuje ochrana knihovního fondu6; podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 7 - Uživatelé Knihovny UK, jejich registrace a oprávnění

 1. Uživateli Knihovny UK jsou


    a. 

  studenti UK,

    b. 

  akademičtí a vědečtí pracovníci UK,

    c. 

  ostatní zaměstnanci UK neuvedení v písmenu b),

    d. 

  účastníci programů celoživotního vzdělávání,

    e. 

  držitelé personalizovaného průkazu externího uživatele služeb,7

    f. 

  zaměstnanci fakultních nemocnic spolupracujících s fakultami UK, neuvedení v jiných písmenech a

    g. 

  členové klubu ALUMNI.


 2. Kolektivními uživateli Knihovny UK jsou právnické osoby zapsané v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky. Registrace takového uživatele u Knihovny UK proběhne na základě jeho prvního požadavku na Knihovnu UK v rámci meziknihovní výpůjční služby. Kolektivní uživatel nepoužívá průkaz UK.


 3. Podmínkou užívání veřejných knihovnických a informačních služeb je zaevidování řádně vyplněné přihlášky v knihovním systému pověřeným pracovníkem příslušné dílčí knihovny; toto zaevidování je bezplatné. Při odevzdání přihlášky se uživatel prokazuje průkazem UK; to neplatí v případě, že se jedná o uživatele podle odstavce 1 písm. f). Podpisem přihlášky se uživatel zavazuje k respektování ustanovení Knihovního řádu UK a provozního řádu příslušné dílčí knihovny a dává souhlas k uložení svých osobních údajů do knihovnického systému.


 4. Uživatelé při využívání veřejných knihovnických a informačních služeb používají průkaz UK vydaný dle opatření rektora č. 26/2014, který slouží k osobní identifikaci na všech dílčích knihovnách; to neplatí v případě, že se jedná o uživatele podle odstavce 1 písm. f).

 5. Zajištění využívání veřejných knihovnických a informačních služeb pro uživatele podle odstavce 1 písm. f) je uvedeno v metodickém pokynu ředitele Ústřední knihovny, vydaném po dohodě s vedoucími příslušných dílčích knihoven.

 6. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou jednotlivé dílčí knihovny správcem osobních údajů.


Čl. 8 - Základní práva a povinnosti uživatelů Knihovny UK


 1. Uživatel má právo na využívání veřejných knihovnických a informačních služeb podle knihovního zákona, tohoto Knihovního řádu UK a provozních řádů příslušných dílčích knihoven.

 2. Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a náměty k činnosti příslušných dílčích knihoven.

 3. Uživatel je povinen řídit se Knihovním řádem UK a provozními řády příslušných dílčích knihoven a v intencích těchto předpisů vydávanými pokyny pracovníků příslušných dílčích knihoven.

 4. Uživatel je povinen chránit knihovní fond a zařízení příslušných dílčích knihoven.

 5. Uživatel je podle relevantních právních předpisů povinen nahradit veškeré jím způsobené škody vzniklé příslušné dílčí knihovně.

 6. V případě závažného nebo opakovaného porušení tohoto Knihovního řádu může být uživateli právo využívat veřejné knihovnické a informační služby v příslušné dílčí knihovně pozastaveno nebo zrušeno.


Čl. 9 - Provozní řády dílčích knihoven


Provoz dílčích knihoven je v souladu s tímto Knihovním řádem podrobněji upraven provozními řády dílčích knihoven, které vydávají děkani nebo ředitelé dalších součástí.


Čl. 10 - Společná a závěrečná ustanovení


 1. Dílčí knihovny zveřejní tento Knihovní řád UK a příslušný vlastní provozní řád na svých webových stránkách a umožní uživatelům nahlížení do těchto dokumentů.

 2. Seznam dílčích knihoven je uveden v příloze tohoto opatření.

 3. Opatření rektora č. 21/2002 se zrušuje.

 4. Tento Knihovní řád UK nabývá účinnosti dne 15. ledna 2015.V Praze dne 14. ledna 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPříloha

Seznam knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací fakult a dalších součástí UK, které jsou dílčími knihovnami Knihovny UK


 • Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Knihovna, Thákurova 3, 16000 Praha 6


 • Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá 9, P.O. Box 529 Praha 1


 • Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, Knihovna, Pacovská 350/4, P.O.BOX 56, 14021 Praha 4


 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Knihovna, náměstí Curieových 7, 11640 Praha 1 


 • Univerzita Karlova v Praze, 1.lékářská fakulta, Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, 12108 Praha 2


 • Univerzita Karlova v Praze, 2.lékářská fakulta, Ústav vědeckých informací, V Úvalu 84, 15006 Praha 5


 • Univerzita Karlova v Praze, 3.lékářská fakulta, Fakultní knihovna, půjčovna, studovna, Ruská 2411/87, 10000 Praha 10


 • Univerzita Karlova v Praze, 3.lékářská fakulta, Středisko vědeckých informací, Ruská 2411/87, 10000 Praha 10


 • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská Fakulta v Plzni, Středisko vědeckých informací, Lidická 1, 30166 Plzeň


 • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská Fakulta v Hradci Králové, Lékařská knihovna, Dlouhá ul. 1b, 50001 Hradec Králové


 • Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Středisko vědeckých a knihovnických informací, Akademika Heyrovského 1203, 50005  Hradec Králové


 • Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Knihovna FF UK, nám. Jana Palacha 2, 11638 Praha 1.


 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna Biologie, Viničná 7, 12800  Praha, Nové Město


 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna Chemie, Hlavova 2030/8, 12800  Praha 2 - Nové Město


 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna Geografie, Albertov 6, 12800  Praha 2 - Nové Město


 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna Geologie, Albertov 6, 12800  Praha 2 - Nové Město


 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna Ústavu pro životní prostředí, Benátská 433/2, 12800  Praha 2 - Nové Město


 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-Fyzikální fakulta, Knihovna, Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2


 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústřední knihovna PedF, Magdalény Rettigové 4, 11639  Praha 1


 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Knihovna FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 11001  Praha 1


 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Ústřední tělovýchovná knihovna, José Martího 31, 16252  Praha 6


 • Univerzita Karlova v Praze, Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích, Společné zařízení Centra pro otázky životního prostředí UK, Filosofické fakulty UK, Fakulty humanitních studií UK a Fakulty sociálních věd UK, U Kříže 8, 15810 Praha 5 - Jinonice


 • Univerzita Karlova v Praze, Knihovna Ústavu dějin UK a Archivu UK, Ovocný trh , 11636  Praha 1


 • Knihovna CERGE-EI, Politických vězňů 7, 11121  Praha 1


 • Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8, 15810 Praha 5 – Jinonice Praha 1
Poznámky

1

§ 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

2

§4 odst. 2 až 5 Knihovního zákona.

3

§14 Knihovního zákona.

4

§16 Knihovního zákona.

5

§17 Knihovního zákona.

6

§18 Knihovního zákona.

7

Čl. 5 opatření rektora č. 26/2014; externími uživateli služeb jsou osoby, které mají s UK uzavřenu dohodu o provedení práce nebo osoby, které mají mít možnost vstupu do objektů UK, aniž by k UK měly jiný vztah, dále účastníci programů celoživotního vzdělávání, zahraniční krátkodobí hosté, studenti jiných vysokých škol ubytovaní v kolejích UK, hosté ubytovaní v kolejích UK, externí strávníci menz UK, externí čtenáři knihoven UK a další osoby, které mají zájem využívat služeb poskytovaných univerzitou (dále jen „externí uživatelé“).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám